1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Phụ lục 7: Bảng đề xuất chương trình đào tạo TN giọng Coloratura Soprano CLC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.61 MB, 187 trang )


176

Năm1 Dân ca Việt Nam

2 Dân ca Việt Nam

1 Dân ca Việt Nam

Học 16 bài bao gồm: Học 18 bài bao gồm: Học 18 bài bao gồm:thứ 42 Luyện thanh2 Luyện thanh2 Luyện thanh4 Aria5 Aria6 Aria6 Romance (cổ điển 5 Romance (cổ điển 6 Romance (cổ điển,

và đương đại)và đương đại)đương đại4 Ca khúc Việt Nam4 Ca khúc Việt Nam2 Ca khúc Việt Nam2 Dân ca Việt Nam2 Dân ca Việt NamNăm2 Dân ca Việt Nam

Học 18 bài bao gồm:thứ 52 Luyện thanh

4 Aria cổ điển

2 Aria đương đại

4 Romance cổ điển

2 Romance đương đại

Gồm 8 bài4 Ca khúc Việt Nam

Gồm 10 bàiTốtGồm 10 bàinghiệp2 Aria (từ Mozart trở 1 Aria (từ Mozart trở 2 Aria (từ Mozart trở

về trước)về trước)về trước)3 Romance cổ điển1 Aria thế kỷ XIX1 Aria thế kỷ XIX2 Romance đương 1 Aria thế kỷ XX2 Aria thế kỷ XXđại1 Romance cổ điển2 Romance cổ điển2 Ca khúc Việt Nam1Romance đương đại 1 Romance đương đại1 dân ca Việt Nam2 Ca khúc Việt Nam2 Ca khúc Việt Nam1 dân ca Việt Nam1 dân ca Việt Nam177

Phụ lục 8. Mẫu phiếu khảo sát, phỏng vấn

PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC CA SĨ/NGHỆ SĨ

1. Họ và tên:……………………………………… Sinh năm:……………

2. Tốt nghiệp/được đào tạo tại:……………………………………………

3. Một số thành tích nổi bật trong lĩnh vực biểu diễn (các giải thưởng,

danh hiệu)

4. Đánh giá những điểm mạnh của các nghệ sĩ giọng Colorature Soprano

Việt Nam

- Năng khiếu/tài năng

- Các kỹ năng/kỹ thuật

- Sức khỏe

- Các kỹ năng mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, sự tự tin…

5. Đánh giá những hạn chế của các nghệ sĩ giọng Colorature Soprano

của Việt Nam

- Năng khiếu/tài năng

- Các kỹ năng/kỹ thuật

- Sức khỏe

- Các kỹ năng mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, sự tự tin…

6. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển tài năng giọng Colorature

Soprano ở Việt Nam

- Cơ sở đào tạo/các trường đào tạo

- Giảng viên/giảng viên

- Hoạt động biểu diễn (mơi trường, chính sách tạo điều kiện)

- Giáo trình/tài liệu học tập

- Khác

7. Những kinh nghiệm bản thân trong rèn luyện, nâng cao trình độ

8. Những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo và phát triển tài năng

giọng Colorature Soprano Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

(tham gia các cuộc thi/biểu diễn quốc tế)

PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC GIẢNG VIÊN THANH NHẠC

Họ và tên:………………………………………………………………

Đang công tác tại:………………………………………………………

1. Những điểm mạnh của các nghệ sĩ giọng Soprano của Việt Nam

- Năng khiếu/tài năng

- Các kỹ năng/kỹ thuật

- Sức khỏe

- Các kỹ năng mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, sự tự tin…

2. Đánh giá những hạn chế của các nghệ sĩ giọng Soprano của Việt Nam

- Năng khiếu/tài năng178

- Các kỹ năng/kỹ thuật

- Sức khỏe

- Các kỹ năng mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, sự tự tin…

3. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển tài năng giọng Soprano ở Việt

Nam

- Cơ sở đào tạo/các trường đào tạo

- Giảng viên/giảng viên

- Hoạt động biểu diễn (môi trường, chính sách tạo điều kiện)

- Giáo trình/tài liệu học tập

- Khác

4. Những kinh nghiệm bản thân trong rèn luyện, nâng cao trình độ của

bản thân

5. Những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo và phát triển tài năng

giọng Soprano Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (tham gia các

cuộc thi/biểu diễn quốc tế)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (187 trang)

×