1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Tự động hóa >

4 Sơ đồ kết nối

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.8 MB, 126 trang )


CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNGHình 3. 19 Sơ đồ kết nối PLC

3.4.2 Sơ đồ kết nối mạch động lưc

Sơ đồ động lực động cơ vận chuyển và động cơ phân loại được trình bày ở

hình sau:64CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNGHình 3. 20 Sơ đồ động lực động cơ vận chuyểnHình 3. 21 Sơ đồ động lực động cơ phân loại

Sơ đồ kết nối với đèn báo trạng thái hoạt động của hệ thống được trình bày ở

các hình 3. 22, 3.23 và 3.24.65CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNGHình 3. 22 Sơ đồ kết nối với đèn đỏHình 3. 23 Sơ đồ kết nối với đèn vàngHình 3. 24 Sơ đồ kết nối với đèn xanh

Sơ đồ kết nối contactor điều khiển động cơ nghiền với rơle trung gian:66CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNGHình 3. 25 Sơ đồ kết nối contactor với rơle trung gian

Sơ đồ động lực của động cơ máy nghiền được trình bày ở hình 3.26.Hình 3. 26 Sơ đồ động lực động cơ máy nghiền

3.4.3 Sơ đồ kết nối biến tân với động cơ định lượng

Sơ đồ kết nối mạch động lục biến tần với động cơ băng tải định lượng được

trình bày ở hình 3.27 và 3.28.67CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNGHình 3. 27 Sơ đồ kết nối biến tần với động cơ định lượng clinkerHình 3. 28 Sơ đồ kết nối biến tần với động cơ định lượng thạch cao68CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM4 CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

4.1 Giải thuật điều khiên

4.1.1 Sơ đồ trạng thái cua hệ thống

Sơ đồ trạng thái của hệ thống như sau:Hình 4. 1 Sơ đồ trạng thái của hệ thống

Trạng thái “Hệ thống dừng”:

- Các động cơ băng tải định lượng, động cơ băng tải vận chuyển,

động cơ nghiền và động cơ phân loại sản phẩm dừng.

- Đèn vàng sáng.

Trạng thái “Thay đổi loại xi măng”:

69CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

- Người giám sát có thể thay đổi loại xi măng sản xuất trên phần mềm

giám sát, các động cơ dừng.

- Đèn xanh sáng.

Trạng thái “Thay đổi lưu lượng sản xuất”:

- Người giám sát có thể thay đổi lưu lượng xi măng sản xuất trên

phần mềm giám sát, các động cơ dừng.

- Đèn xanh sáng.

Trạng thái “Hệ thống hoạt động”:

- Động cơ phân loại sản phẩm sẽ hoạt động nếu có sự thay đổi về loại

xi măng sản xuất và dừng khi đã tới đúng với vị trí kho cho loại xi

măng được chọn.

- Động cơ nghiền và động cơ băng tải vận chuyển hoạt động.

- Động cơ của băng tải định lượng clinker và băng tải định lượng

thạch cao hoạt động với sự điều khiển của biến tần nhằm đảm bảo

lưu lượng sản xuất thực tế bằng lưu lượng sản xuất được đặt trước.

- Đèn xanh sáng.

Trạng thái “Sự cố”:

- Toàn bộ hệ thống dừng hoạt động.

- Đèn đỏ sáng.

4.1.2 Lưu đồ cua trạng thái “Hệ thống hoạt động”

Lưu đồ của trạng thái “hệ thống hoạt động” như hình sau:70Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (126 trang)

×