1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Mục đích chính của sử dụng PP?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Vài sai lầm

phổ biến

Chúng hồn tồn

có thể sửa chữa!391. mơ hình/đồ họa thay cho chữ

Sources of Competitive

AdvantageBreadth of

Competitive

ScopeCostPerceived

UniquenessBroadCost

LeadershipDifferentiationNarrowFocused Low

CostFocused

Differentiation40Sử dụng đồ họa/mơ hình

Sources of Competitive

Advantage

Cost

BroadBreadth of

Competitive

ScopeNarrowPerceived UniquenessCost

LeadershipDifferentiationFocused

Low CostFocused

Differentiation

41Sử dụng đồ họa/mơ hình

Nội dung như nhau.....nhưng lơi cuốn hơn!!42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×