1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Sử dụng đồ họa/mô hình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Sử dụng đồ họa/mơ hình

Nội dung như nhau.....nhưng lơi cuốn hơn!!422. Đồ thị thay bảng số liệuReported Sales

QuarterQ1Q2Q3Sales

($ thousands)120123.6% Increase3%4%Q4Q1Q2128.544 134.9712 148.4683 170.7386

5%10%15%20%43Đồ thị thay bảng số liệu

Reported Sales

180$180, 000160

140

120

100

80

60

40

20

0

12

3Quarters4

5

644Tất cả = chẳng có gì45Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×