1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Chúng ta có thể làm gì?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1)April 18, 2005 Business Week

• Adobe systems Inc. said it will acquire Macromedia Inc.

in an all-stock transaction valued at $3.4BN

• Acquisition will help Adobe expand into new markets,

especially to provide content to mobile phones and other

handheld devices

Slide N. 1

•Chỉ có 2 tiểu mục

•Font size = 24 points75Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1)April 18, 2005 Business Week• Adobe acquire Macromedia: $3.4BN

• mobile phones & other handheld devices

Slide N. 1

•Dùng từ then chốt

•Font size = 28 points

76Nông sản VN trước thách thức gia nhập WTO

Kiến nghị

 Nhà nước cần có chính sách khuyến nơng và các chương trình hỗ

trợ cho các doanh nghiệp

 Cần cải thiện chất lượng nông sản, nâng cao

năng suất

, hạ giá

thành sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 Sản xuất và xuất khẩu phải gắn liền với việc quy hoạch vùng

nguyên liệu

 Nâng cao trình độcho nông dân và các nhà quản lý kinh doanhCâu đầy đủ!

Nên dùng từ then chốt!Chữ:

• Quá nhiều!

• Quá nhỏ!

• Quá chi chít!!

77Nơng sản VN trước thách thức gia nhập WTO

Kiến nghị

 khuyến nông

 chất lượng, năng suất, giá thành, vệ sinh an

tồn nơng sản

 quy hoạch vùng ngun liệu

 Nâng cao trình độ

Slide N. 1

•Dùng từ then chốt

•Font size = 28 points

78Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×