1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Đồ thị thay bảng số liệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Đồ thị thay bảng số liệu

Reported Sales

180$180, 000160

140

120

100

80

60

40

20

0

12

3Quarters4

5

644Tất cả = chẳng có gì453. Giản lược = tinh túy?464. Hiệu quả bảng! (S1)

CostsDifferentiationLabor Costs (Health Care,

Union)Made in USAHigh Fixed CostsOn StarCost of Capital & Sales

IncentivesPerceived Quality and

Customer SatisfactionHighest Sales VolumeUndifferentiated Model Line47Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×