1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Mô hình 5 tác lực của M.Porter Có gì không ổn?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Làm sao chuyển tải hết

Mẹo vặt:

•Dồn sang 1 bên

•Copy slide trống

•Biễu diễn từng tác lực mộtNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế51Biễu diễn từng tác lực một

Low (for Motorola and

IBM)

• Apple is largest

purchaser of PowerPC

processors, therefore can

exercise power on

suppliers

Cung cấp

Low (components

suppliers)

• Most components are

commoditized (since

they are the same

used by PCs) so Apple

has wide selection

availableĐối thủ

cạnh tranhNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngSP

thay thế52Biễu diễn từng tác lực một

Low

• High capital

investment

• Commoditized market

makes it difficult to

differentiate

• Substantial

dominance of Wintel

platform and low-cost

large-scale players

(Dell, Gateway, HP,

IBM)Nguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế53Biễu diễn từng tác lực một

Low

• End-users are mostly

loyal

• Cost of switching to PC

is high (need new PC

and new applications)

High

• PCs have dominance Cung cấp

in the marketplace, and

huge network

externalities

Đối thủ

• Threat of switching to

cạnh tranh

Wintel platform always

presentNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngSP

thay thế54Biễu diễn từng tác lực mộtHigh

• PCs in multiple

configurations,

performances and price

ranges

• PCs represent about

Cung cấp

90% of the market

• Huge network

externalities for PCs

Low

Đối thủ

• No Mac clone available

cạnh tranh

• No competing product in

the Mac marketNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngSP

thay thế55Biễu diễn từng tác lực mộtVery High

• PCs are

commoditized as

HW/SW

configurations

• Competition is costbasedNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế56Biễu diễn từng tác lực một (2)

1 kiểu khác....Nguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế57Biễu diễn từng tác lực một (2)

Suppliers

Low (for Motorola and

IBM)

• Apple is largest

purchaser of PowerPC

processors, therefore can Cung cấp

exercise power on

suppliers

Low (components

suppliers)

• Most components are

commoditized (since

they are the same used

by PCs) so Apple has

wide selection availableĐối thủ

cạnh tranhNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngSP

thay thế58Biễu diễn từng tác lực một (2)

Threat of Entry

Low

• High capital

investment

• Commoditized

market makes it

difficult to differentiate

• Substantial

dominance of Wintel

platform and low-cost

large-scale players

(Dell, Gateway, HP,

IBM)Nguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế59Biễu diễn từng tác lực một (2)

Buyers

Low

• End-users are mostly

loyal

• Cost of switching to

PC is high (need new

PC and new

applications)

High

• PCs have dominance

in the marketplace, and

huge network

externalities

• Threat of switching to

Wintel platform always

presentNguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế60Sáng tạo để khẳng định mình

Còn nhiều cách khác!Nguy cơ

gia nhậpKhách

hàngCung cấpĐối thủ

cạnh tranhSP

thay thế61Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×