1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1)April 18, 2005 Business Week• Adobe acquire Macromedia: $3.4BN

• mobile phones & other handheld devices

Slide N. 1

•Dùng từ then chốt

•Font size = 28 points

76Nông sản VN trước thách thức gia nhập WTO

Kiến nghị

 Nhà nước cần có chính sách khuyến nơng và các chương trình hỗ

trợ cho các doanh nghiệp

 Cần cải thiện chất lượng nông sản, nâng cao

năng suất

, hạ giá

thành sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 Sản xuất và xuất khẩu phải gắn liền với việc quy hoạch vùng

ngun liệu

 Nâng cao trình độcho nơng dân và các nhà quản lý kinh doanhCâu đầy đủ!

Nên dùng từ then chốt!Chữ:

• Q nhiều!

• Q nhỏ!

• Q chi chít!!

77Nơng sản VN trước thách thức gia nhập WTO

Kiến nghị

 khuyến nông

 chất lượng, năng suất, giá thành, vệ sinh an

tồn nơng sản

 quy hoạch vùng nguyên liệu

 Nâng cao trình độ

Slide N. 1

•Dùng từ then chốt

•Font size = 28 points

78Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (2)“… we believe the combined offerings will be

even more compelling to our customers given

the challenges they're going to face in trying

to communicate information in this very

complex environment.”

Bruce Chizen, chief executive officer of AdobeSlide N. 2

• Only the first citation

• Font size = 30 points

• Read it aloud!79Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (3)"It's a lot easier to combine two companies that

are healthy and doing really well with lots of

growth than it is to try to acquire and

integrate a company that is broken."

Slide N. 3

•Only the second citation

•Read it aloud!

•Font size = 30

80Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×