1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (3)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Slide Design

Guidelines

Tránh q nhiều chữ

trên màn hình(Example 2)

81Technology Offers Opportunities…

• To share information:– Blackboard, Xanedu, and other content delivery

mechanisms allow information to be accessed from a

wide variety of places with no limit on consecutive users.• To collaborate on ideas:– Microsoft NetMeeting and other software allows people in

distinct locations to communicate, and interact in ways

that previously could only be done in person (Virtual

White board)• To learn by doing:– Several firms design job simulations that allow users to

learn by doing. This prevents the audience

Chữ:from tuning

out, and leads to higher retention.•Quá nhiều!

• To learn at the right pace:

•Khó

đọc!

– As content is stored online, users can revisit

lessons

•Chi chít!

without holding up an entire training seminar.

They can

also find time for training that works in their schedule.82Chúng ta có thể làm gì?Hãy tìm cách làm cho slide

dễ đọc hơn......

1)

2)

3)Chia nội dung thành slides

Highlight each topic

Trình bày từng thông điệp một83Technology Offers Opportunities…To share information

To collaborate on ideas

To learn by doing

To learn at the right paceBlackboard, Xanedu, and

other content delivery

mechanisms allow

information to be accessed

from a wide variety of places

with no limit on consecutive

users.84Technology Offers Opportunities…

Technology Offers Opportunities…To share information

To collaborate on ideas

To learn by doing

To learn at the right paceMicrosoft NetMeeting and

other software allow people in

distinct locations to

communicate, and interact in

ways that previously could

only be done in person.

(Virtual White board)85Technology Offers Opportunities…

Technology Offers Opportunities…To share information

To collaborate on ideas

To learn by doing

To learn at the right paceSeveral firms design job

simulations that allow users

to learn by doing.

This prevents the audience

from tuning out, and leads to

higher retention.86Technology Offers Opportunities…

Technology Offers Opportunities…To share information

To collaborate on ideas

To learn by doing

To learn at the right paceAs content is stored online,

users can revisit lessons

without holding up an entire

training seminar.

Users can also find time for

training that works in their

schedule.

87Tóm lại cần

TRÁNH:

1. Nhiều chữ

2. Nhiều số

3. Tất cả=0

4. Cở chữ quá nhỏ

5. Kiểu chữ có chân

6. Màu chữ & nền

không phù hợpNÊN:

1. Sử dụng đồ họa

2. Sử dụng đồ thị

3. Giản lược=Tinh túy

4. Kiểu chữ không

chân

5. Sáng tạo88Slide Design

Guidelines

Congratulations!!

(you learned a lot!)8990Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×