1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 33 trang )


2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

• Các thành phần cơ bản của GISCấu trúc dữ liệu trong GIS2.2.Tình hình ứng dụng GIS trong xây dựng, quản lý, khai

thác cơ sở dữ liệu về đất đai trên thế giới và tại Việt Nam

• Tình hình ứng dụng trên thế giới

• Tình hình ứng dụng GIS trong xây dựng, quản lý, khai thác

cơ sở dữ liệu về đất đai ở Việt Nam

• Ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng kỹ thuật GIS

Ưu điểm: Kỹ thuật GIS là một công nghệ ứng dụng các tiến bộ khoa

học máy tính, do đó việc sử dụng GIS trong các mục tiêu nghiên

cứu so với các phương tiện cổ điển có thể mang lại những hiệu

quả cao

Hạn chế: Trong quá trình sử dụng kỹ thuật GIS cũng có những trở

ngại xuất hiện, những trở ngại này đặc biệt quan trọng là cần

được cân nhắc thận trọng trong quá trình phát triển GIS tại các

nước kém và đang phát triển như Việt Nam2.3.Mơ hình cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin đất đai2.4.Giới thiệu về phần mềm ArcGis Desktop 10.2

Giao diện ArcGIS 10.23.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

3.1.Đối tượng nghiên cứu

Phần mềm ArcGis 10.2

Các thông tin về đất đai ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế

3.2.Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi khơng gian: Phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh

Thừa Thiên Huế

Phạm vi thời gian: Từ ngày 29 /09/2013 đến ngày 12/10/10133.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

3.3.Nội dung nghiên cứu

Khái quát tình hình sử dụng đất đai, kinh tế- xã hội, tình hình sử

dụng đất đai cũng như quy hoạch và phân bố không gian đơ thị của

phường Thuận Hòa

Ứng dụng phần mềm ArcGis 10.2 để lập, quản lí, khai thác sự phân

bố và hướng quy hoạch khơng gian đơ thị phường Thuận Hòa

Ứng dụng phần mềm ArcGis 10.2 để tạo, chỉnh sữa, phân tích dữ

liệu và thành lậpbản đồ khơng gian đơ thị phường Thuận Hòa

3.4.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp ứng dụng tin học

Phương pháp xử lí, phân tích số liệu

Phương pháp kế thừaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

×