Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Kế toán chi phí sản xuất chung

*Kế toán chi phí sản xuất chung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn- Đối với định phí sản xuất chung trong các trường hợp:

+ Mức sản phẩm thực tế sản xuất cao hơn mức cơng xuất bình thường thì định

phí sản xuất chung được phân bổ hết cho sản phẩm sản xuất theo công thức sau:+ Mức sản phẩm thực tế sản xuất thấp hơn mức cơng xuất bình thường thì

phần định phí sản xuất chung phải phân bổ theo mức cơng suất bình thường. Trong

đó số định phí sản xuất chung tính cho lượng sản phẩm chênh lệch giữa thực tế so

với mức bình thường thì được tính vào giá vốn hàng bán. Cơng thức phân bổ:GVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành20SVTH: Đồn Thị HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnPhương pháp hạch tốn chi phí sản xuất chung thể hiện qua sơ đồ 1.4.Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung

*Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất sau khi được tập hợp riêng cho từng khoản mục sau đó được

kết chuyển để tập hợp chi phí cho tồn doanh nghiệp và chi tiết theo từng đối tượng

kế tốn tập hợp chi phí sản xuất

- Doanh nghiệp áp dụng kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Để tập hợp chi phí sx cho tồn doanh nghiệp kế tốn sử dụng tài khoản 154

“Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” được mở chi tiết theo từng ngành sản xuất,

nhóm sản phẩm, loại sản phẩm, chi tiết sản phẩm.

Kết cấu tài khoản 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

GVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành21SVTH: Đồn Thị HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnTK 154 có số dư bên nợ - chi phí thực tế của sản phẩm, lao vụ dịch vụ dở dang chưa

hồn thành

Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX được thể hiện

qua sơ đồ 1.5Sơ đồ 1.5: Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX

-Doanh nghiệp áp dụng kế toán theo phương pháp KKĐK

Để tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong kỳ kế toán sử dụng TK

631 “ Giá thành sản xuất”

Kết cấu tài khoản 631- Giá thành sản xuấtGVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành22SVTH: Đồn Thị HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánTK 631 cuối kỳ khơng có số dư

Hạch tốn tổng hợp CPSX theo phương pháp KKĐK được thể hiện qua sơ đồ 1.6Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán tổng hợp CPSX chung theo phương pháp kiểm kê

định kỳ.

c) Sổ kế toán áp dụng cho chi phí sản xuất

Để đáp ứng yêu cầu cơng tác tài chính cũng như phục vụ cho kế toán quản trị,

mỗi doanh nghiệp đều phải nghiên cứu, thiết kế hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp

và chi tiết sao cho phù hợp với đặc điểm và trình độ quản lý của doanh nghiệp

Về hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất, theo chế độ kế tốn hiện hành có 4

hình thức ghi sổ kế tốn, đó là:

1. Hình thức Nhật ký chung.

2. Hình thức Nhật ký sổ cái.

3. Hình thức Nhật ký chứng từ.

4. Hình thức Chứng từ ghi sổ.

Ngồi sổ tổng hợp kế tốn còn mở các loại sổ chi tiết của các tài khoản liên

quan, bảng kê nguyên vật liệu sử dụng.GVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành23SVTH: Đoàn Thị HuyềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Kế toán chi phí sản xuất chung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×