Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối số phát sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 15Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

Chứng từ kế toán và

các bảng phân bổBảng kêNHẬT KÝ

CHỨNG TỪ

Sổ CáiSổ, thẻ

kế toán chi tiết

Bảng tổng hợp

chi tiếtBÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm traSVTH: Nguyễn Phương Dung89GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 16Sơ đồ 1.7.Trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn trên máy vi tínhPHẦN MỀM

KẾ TỐNCHỨNG TỪ KẾ TOÁNSỔ KẾ TOÁN- Sổ tổng hợp- Báo

BẢNG TỔNG HỢP

CHỨNG TỪ KẾcáo tài chính- Báo cáo kế tốn MÁY

quản VI

trịTÍNHGhi chú:

Nhập số liệu hàng ngày

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm

Đối chiếu, kiểm traSVTH: Nguyễn Phương Dung90GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 17Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếpTK 152TK 152TK 621

Xuất dùng NVL cho sản xuấtNVL còn thừa nhập khoTK 111,112,331,141TK 154NVL mua về đưa ngay vào SXK/c CPNVLTT cuối kỳTK 133TK 632

CPNVLTT vượt định mứcThuế GTGT GTGTSVTH: Nguyễn Phương Dung91GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 18Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp

TK 334TK 622TK 154K/c cp NCTT để xác định giá thànhTiền lương phải trả CNSX

TK 335TK 632

Trích trước tiền nghỉ phép cho CNSXCP NCTT vượt định mứcTK 338Các khoản trích theo lươngSVTH: Nguyễn Phương Dung92GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 19Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung

334627

CP lương cho nhân viên quản lý PX111, 112

Các khoản giảm trừ CPSX338

154, 631Các khoản trích theo lương

K/c CP SXC

152, 153632CP NVL, CCDCCP SXC vượt định mức242, 335

Phân bổ CP CCDC214

Trích KH TSCĐ111,112,331CP DV mua ngồi133111,112

CP bằng tiền khácSVTH: Nguyễn Phương Dung93GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán

Phụ lục 20Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dangTK621TK 154TK 152 ,138Phế liệu thu hồi hoặc bán thẳng, phải thu do SP hỏngCuối kỳ k/c CP NVLTTTK 155TK 622Giá thành sản xuất thành phẩm nhập khoCuối kỳ k/c CP NCTT

TK 157

TK 627

Giá thành sản xuất gửi bánCuối kỳ k/c CP SXC

TK 632

Giá vốn hàng bán thẳng không

qua khoSVTH: Nguyễn Phương Dung94GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán

Phụ lục 20Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo phương

pháp KKĐKTK 154TK 631K/c CPK/c CPSXDD đầu kỳ

TK 611SXDD cuối kỳTK 621TK 138, 811, 111,112CP NVL TTK/c CP NVLTTphát sinh trong kỳ

TK 334, 338cuối kỳCác khoản làm

giảm giá thànhTK 622Tập hợp CPK/c CP NCTTNCTT

TK 111, 214TK 632cuối kỳK/c giá thành thực tế

SP SX hoàn thành trong kỳTK 627

Tập hợp CP

SXCK/c CP SXC

được phân bổK/c CPSXC không được phân bổSVTH: Nguyễn Phương Dung95GVHD: Th.S Nguyễn Hồng NgaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng cân đối số phát sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×