Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị ThuHồi

Bước 1: Xác định mục đích của cuộc điều tra

Nhằm thu thập thơng tin về tình hình kết quả kinh doanh của Cơng ty trong những

năm gần đây và các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty. Từ đó có thể

đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình kết quả kinh doanh và đưa ra ý kiến.

Bước 2: Xác định đối tượng, phạm vi điều tra

Đối tượng điều tra: Những cá nhân điển hình có ảnh hưởng quan trọng tới kết

quả điều tra như những người liên quan trực tiếp đến việc quản trị doanh nghiệp, nhân

viên kế tốn của cơng ty, một số nhân viên ở phòng ban khác có liên quan.

Phạm vi điều tra: Điều tra về tình hình kết quả kinh doanh , các nhân tố ảnh

hưởng tới kết quả kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH Ảnh kỹ

thuật số Tài Dũng.

Bước 3: Thiết kế mẫu

Hiệu quả của phương pháp phụ thuộc nhiều vào việc thiết kế câu hỏi cho mẫu

điều tra. Việc thiết kế mẫu chuẩn có thể đem lại cho người điều tra những thông tin

đầy đủ, chính xác giúp cho việc tổng hợp, xử lý thơng tin một cách dễ dàng hơn. Nội

dung phiếu điều tra: Một là, tìm hiểu về tình hình kết quả kinh doanh của Cơng ty. Hai

là, cơng tác phân tích tại Công ty. Ba là, các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

của Công ty.

Bước 4: Thời gian tiến hành điều tra

Việc tiến hành điều tra đã được em thực hiện trong q trình thực tập tại Cơng ty

TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng.

Bước 5: Xử lý, phân tích và đưa ra kết luận

Sử dụng phương pháp tổng hợp dữ liệu để tổng hợp kết quả điều tra từ các phiếu

điều tra trắc nghiệm nhằm đưa ra kết luận về tình hình kết quả kinh doanh của Cơng ty,

các nhân tố ảnh hưởng.

4.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Đề tài được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các chứng từ, sổ sách (sổ tổng hợp,

sổ chi tiết), các BCTC của cơng ty. Ngồi ra, việc tham khảo các tài liệu liên quan từ

bên ngoài như các giáo trình kế tốn, thống kê, phân tích, các luận văn của khóa trước

cũng giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu. Qua đây, cũng giúp có được những thơng

tin cụ thể hơn về vấn đề nghiên cứu như: doanh thu, lợi nhuậnSVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh5Lớp K49D5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị ThuHồi

4.2. Phương pháp phân tích số liệu

4.2.1. Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức được các

hiện tượng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng này

với sự vật hiện tượng khác. Mục đích của so sánh là thấy được sự giống nhau hoặc

khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng.

Phương pháp này được sử dụng để đánh giá về cơ cấu và sự biến động của các

chỉ tiêu có lên quan đến kết quả kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận trong 2 năm

2015, 2016.

4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn

Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng trong trường hợp giữa đối tượng

phân tích với các nhân tố ảnh hưởng có mối liên hệ phụ thuộc chặt chẽ được thể hiện

bằng những cơng thức tốn học mang tính chất hàm số, trong đó khi có sự thay đổi của

các nhân tố (biến số) thì kéo theo sự thay đổi của chỉ tiêu phân tích (hàm số).

Thơng qua các số liệu về doanh thu và lợi nhuận từ báo cáo tài chính và các tài

liệu khác thu thập được, phương pháp này có thể được sử dụng để xác định mức độ

ảnh hưởng của chúng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4.2.3. Phương pháp chỉ số

Phương pháp chỉ số được áp dụng để tính tốn phân tích sự biến động tăng giảm

và mối liên hệ tác động, phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu kinh tế có một hoặc nhiều

yếu tố khác nhau

Chỉ tiêu chỉ số được xác định bằng mối liên hệ so sánh của một chỉ tiêu kinh tế ở

những thời điểm khác nhau, thường so sánh giữa kỳ báo cáo với kỳ gốc.

Phân tích kinh tế bằng phương pháp chỉ số cho phép ta thấy được mức biến động

tăng giảm(số tương đối) và mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố hợp thành

của một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp tại thời điểm khác nhau. Phương pháp này được sử

dụng trong nội dung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

4.2.4. Phương pháp tỷ suất

Phương pháp tỷ suất, hệ số là phương pháp phân tích các chỉ tiêu phản ánh mối

quan hệ so sánh giữa một chỉ tiêu này với một chỉ tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽSVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh6Lớp K49D5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị ThuHoài

và tác động qua lại lẫn nhau như: Tỷ suất chi phí, tỷ suất lợi nhuận, hệ số khả năng

thanh toán, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh...

4.2.5. Phương pháp lập biểu

Biểu phân tích nhìn chung được thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ

tiêu và số liệu phân tích. Trong đó có những dòng cột dùng để ghi chép các số liệu thu

thập được và có những dòng cột cần phải tính tốn, phân tích. Các dạng biểu phân tích

thường phản ánh mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế có liên hệ với nhau: so

sánh giữa số hiện thực với số kế hoạch, so với số cùng kỳ năm trước hoặc so sánh giữa

chỉ tiêu cá biệt với chỉ tiêu tổng thể. Số lượng các dòng, cột tùy thuộc vào mục đích

yêu cầu và nội dung phân tích. Tùy theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có tên

gọi khác nhau, đơn vị tính khác nhau.

Sử dụng các bảng để hệ thống các số liệu đã thu thập được một cách khoa học để

tính tốn và phân tích, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa các chỉ tiêu với nhau. Từ

đó đưa ra các nhận xét về những mặt tốt, mặt hạn chế của doanh nghiệp. Phương pháp

lập biểu được sử dụng để phân tích các nội dung sau: Phân tích khái quát doanh thu

qua các năm; phân tích sự biến động của doanh thu theo nhòm hàng, theo phương thức

bán, theo phương thức thanh tốn; phân tích sự biến động của doanh thu theo tháng,

quý; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu; phân tích lợi nhuận theo nguồn

hình thành; phân tích chung tình hình thực hiện lợi nhuận kinh doanh; phân tích các

nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh; phân tích các chỉ tiêu phản ảnh khả năng

sinh lời của lợi nhuận.

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Ngồi mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, danh mục từ viết tắt, phần mở đầu, kết

luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, bài khóa luận bao gồm 3 chương sau:

- Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về kết quả kinh doanh và phân tích kết quả

kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Chương 2: Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ảnh ky

thuật số Tài Dũng.

- Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao kết quả kinh doanh tại Công

ty TNHH Ảnh ky thuật số Tài Dũng.SVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh7Lớp K49D5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị ThuHồi

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Một số lý luận cơ bản về kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh

doanh trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm về kết quả kinh doanh

a. Khái niệm kết quả kinh doanh

- Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động sản xuất kinh doanh

của các doanh nghiệp trong một kì nhất định,hay kết quả kinh doanh là biểu hiện bằng

tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã

được thực hiện. Kết quả kinh doanh được biểu hiện bằng lãi( nếu doanh thu lớn hơn

chi phí) và lỗ (nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí).

- Trong điều kiện kinh tế hiện nay, mọi doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu là

đạt được lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cho xã hội. Muốn có kết quả như vậy,

doanh nghiệp cần phải có được những kết quả cụ thể trong sản xuất kinh doanh để

định hướng, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và tương

lai. Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh là mục tiêu kinh tế cơ

bản, là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, là động lực thúc đẩy các hoạt

động của doanh nghiệp.

- Vậy kết quả kinh doanh là yếu tố chính yếu để nhận định được hiện tại doanh

nghiệp đang trong tình trạng như thế nào, nó thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp, xác

định là doanh nghiệp đó có thể tiếp tục hoạt động hay khơng. Việc xác định cũng như

phân tích kết quả kinh doanh rất quan trọng, từ đó đưa ra những biện pháp hợp lý cho

doanh nghiệp, nếu xác định hay phân tích sai sẽ nhận định sai về tình trạng hiện tại của

doanh nghiệp dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm.

b. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu và

mối liên hệ giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

bằng những phương pháo khoa học nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng

lực sản xuất tiềm tàng trêm cơ sở đề ra những phương án mới và biện pháp khai thác

có hiệu quả

1.1.2.Một số vấn đề lý luận có liên quanSVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh8Lớp K49D5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×