Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN ĐÔNG Á

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN ĐÔNG Á

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaThẩm tra thiết kế kỹ thuật thi cơng, tổng dự tốn, quyết tốn các cơng trìnhxây dựng

-Sản xuất, mua bán nội ngoại thất văn phòng, gia đình, trường học-Thiết kế, giám sát thi cơng các cơng trình xây dựng dân dụng và cơngnghiệp đến cấp II, cấp nước và đường bộ cấp IV

Quá trình hình thành và phát triển: Cơng ty Cổ phần Không Gian Đông Á được

thành lập năm 2008, tiền thân là một xí nghiệp kiến trúc dân dụng thuộc viện Khoa

học Công nghệ Việt Nam. Đến nay, công ty là một trong những doanh nghiệp hàng

đầu về thiết kế Kiến trúc, Nội thất và xử lý môi trường, Đầu tư và thi cơng xây dựng…

Từ một xí nghiệp với những dự án được Viện giao đến nay, Công ty đã chủ động tìm

kiếm, tiếp nhận nhiều dự án lớn nhỏ quan trọng khác nhau của nhiều các đơn vị trong

các cơ quan Nhà nước và cả các đơn vị ngoài Nhà nước. Sau 8 năm lỗ lực, phận đấu

của toàn bộ cán bộ, nhân viên, công ty đã dành được vị trí quan trọng, là một trong

những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành và dành được sự tin tưởng của các đơn vị

đối tác.

Đặc điểm kinh doanh của đơn vị

Công ty chuyên tư vấn thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ

thiết kế kỹ thuật thi cơng và dự tốn thiết kế. Thi cơng các hạng mục cơng trình theo

hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Giám sát đảm bảo các công trình được thực

hiện theo đúng thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngồi ra, cơng ty

cũng thẩm tra các Báo cáo kinh tế kỹ thuật các cơng trình; tư vấn về q trình mời

thầu,tổ chức đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ để lựa chọn nhà thầu phù hợp…

2.1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của cơng ty

Cơng ty hiện có 175 cơng nhân viên được chia thành nhiều đội thi cơng trên các

cơng trình và nhân viên văn phòng được chia thành các phòng ban với các chức năng

và nhiệm vụ khác nhau. Toàn bộ đều được đặt dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

 Giám đốc:

Là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm toàn diện và điều hành mọi hoạt

động của công ty; là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của cơng ty trước Nhà

nước và pháp luật.Phòng hành chính:SVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh29Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaTiếp nhận hồ sơ tuyển nhân viên, lên kế hoạch công việc cho từng tháng, quý,

năm để trình Giám đốc duyệt.

Lập kế hoạch khen thưởng, kỷ luật nhân viên và công nhân công ty.

Nắm nội dung làm việc với khách, tiếp đón và hướng dẫn khách tới nơi làm việc

Phòng tài chính kế tốn:Tiến hành cơng tác kiểm tra theo quy định của Nhà nước.

Lập báo cáo và kiểm tra sự chính xác của các báo cáo do các phòng ban khác lập.

Giúp Giám đốc tổ chức thơng tin kế tốn, hạch tốn kinh tế và phát triển các hoạt

động kinh tế.

Phòng kế hoạch kỹ thuật:Lên kế hoạch, báo cáo trước giám đốc các công việc được phân công; quản lý

công nhân của từng đội và tiến độ cơng trình.

Có trách nhiệm cấp hóa đơn đầy đủ khi mua vật liệu đưa về phòng kế tốn.Phòng thiết kế:

Thiết kê, lập dự tốn các cơng trình xây dựng

Kiểm tra hồ sơ các cơng trình

Bộ phận giám sát chất lượng: có nhiệm vụ theo dõi,quản lý tiến độ và chấtlượng các cơng trình, q trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật

 Bộ phận kỹ thuật: chịu trách nhiệm thực hiện, sản xuất, thi cơng các cơng

trình theo yêu cầu thông qua các đội thi công chuyên biệt: Thi công điện nước, thi

công điện nước và thi cơng hạ tầngBAN GIÁM ĐỐCP. HÀNH CHÍNHP. THIẾT KẾP.K.H - K.THUẬTP.T.C – KẾ TOÁN

TOÁNSơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơng ty

BP KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG

(KCS)SVTH: Hồng

Thị

Mỹ Hạnh

ĐỘI THI

CƠNG

XÂY DỰNGBỘ PHẬN KỸ

THUẬT(QS)ĐỘI30THI CƠNG

ĐIỆN NƯỚCK48D1

ĐỘILớp:

THI CƠNG

HẠ TẦNGKhóa luận tốt nghiệpSVTH: Hoàng Thị Mỹ HạnhGVHD: ThS. Nguyễn Hồng Nga31Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng Nga2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty

2.1.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế tốn và Chính sách kế tốn áp dụng tại đơn vị

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toánKế toán trưởng:

 Phụ trách chung mọi hoạt động của phòng kế tốn, chịu trách nhiệm về việc

tổ chức, quản lý, ghi chép tài chính của công ty theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ

của Kế toán trưởng.

 Giải quyết, xử lý các khoản thiếu hụt, mất mát, hư hỏng, các khoản nợ khó

đòi và các khoản thiệt hại khác.

Kế toán tổng hợp:

 Hạch toán, báo cáo định kỳ số liệu kế toán, tổng hợp, lên sổ cái, sổ chi tiết,

sổ tổng hợp; lập báo cáo tháng, q, năm.

 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định, tính khấu hao phân bổ tính đúng

vào đối tượng chịu chi phí; lập Bảng cân đối kế toán và ghi sổ các chứng từ ghi sổ.

Kế toán thanh toán, kế toán tiền lương

 Nhiệm vụ thanh toán với khách hàng, lập báo cáo thu chi, báo cáo định kỳ

 Theo dõi doanh thu và các khoản phải nộp Nhà nước, thanh toán tạm ứng và

hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 Căn cứ vào bảng chấm công, các quyết định khen thưởng và kỷ luật của

phòng Hành chính để tính lương và thanh tốn cho công nhân viên.

 Giải quyết các vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội và Bảo hiểm xã hội cho

cơng nhân viên cơng tySVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh32Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaKế toán vật tư:

 Theo dõi vào sổ chi tiết các vật tư một cách đầy đủ, chính xác

 Lập bảng kê Xuất- Nhập- Tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phân bổ định

kỳ hàng tháng để đối chiếu với số liệu phòng kế toán để kịp thời phát hiện thiếu, mất

mát, hư hỏng vật tư trong q trình sử dụng.

Thủ quỹ:

Có trách nhiệm thu và bảo quản tiền mặt, khóa sổ và đối chiếu sổ quỹ với tiền tồn

tại két. Cuối tháng lập bảng kê chi tiết và báo cáo cho ban Giám đốc và phòng kế tốn.

Kế tốn TSCĐ:

 .Ghi chép, phản ánh, tổng hợp một cách chính xác kịp thời về số lượng,hiện

trạng, giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm di chuyển TSCĐ của công ty, giám sát

chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng, bảo quản TSCĐ, phản ánh kịp thời giá trị hao mòn

của TSCĐ trong quá trình sử dụng. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự tốn chi

phí, sửa chữa TSCĐ. Định kỳ tham gia kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ khi cần thiết. Căn

cứ các chứng từ mua bán, chuyển nhượng để ghi vào sổ kế tốn.

Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng tyNiên độ kế tốn: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngay 31/12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong khi ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam

Hình thức sổ kế tốn áp dụng: Nhật ký chung

Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

 Phương pháp kế toán hàng tồn kho

+ Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Bình qn gia quyền

+ Phương pháp hạch tốn hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

+ Lập dự phòng giảm gía hàng tồn kho: Chênh lệch gía gốc hàng tồn kho lớn hơn

giá trị thực hiện được của chúng

+ Phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho: Thẻ song song

 Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng:Khấu hao đường thẳng

 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

 Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái

 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

 Phương pháp ghi nhận và khấu hao TSCĐ

+ Xác định nguyên giá TSCĐ: xác định theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ

+ Phương pháp khấu hao: Khấu hao đường thẳng

 Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ

Hiện nay công ty đang áp dụng phần mềm Misa trong công tác tổ chức kế tốn,

phần mềm thiết kế theo hình thức Nhật ký chung. Phần mềm cho phép nhân viên kê

SVTH: Hoàng Thị Mỹ Hạnh33Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng Ngatoán cập nhật và kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Lập báo cáo tài chính và

báo cáo quản trị đúng niên độ

2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố mơi trường tới kế tốn các khoản thanh tốn

với người lao động tại công ty cổ phần không gian Đông Á

2.1.2.1 Nhân tố vĩ mô

Môi trường kinh tế: Sự phát triển kinh tế là một trong những nhân tố ảnh hưởng

rất lớn đến cơng tác kế tốn các khoản thanh toán với người lao động trong doanh

nghiệp. Kinh tế càng phát triển, đời sống con người cũng không ngừng được nâng cao

kéo theo đó là yêu cầu về sự đãi ngộ ngày càng cao hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống

của bản thân và gia đình. Khơng những thế những vấn đề như lạm phát, nợ công, thất

nghiệp … trong nền kinh tế, quy luật cung cầu của thị trường lao động cũng là những

yếu tố tác động khơng nhỏ đế cơng tác kế tốn các khoản thanh toán với người lao

động, tất cả đểu dẫn đến những chính sách lương, thưởng của các tổ chức kinh doanh.

Khi nền kinh tế phát triển, đồng thời vật giá cũng theo đó mà tăng lên, kèm theo đó là

nhu cầu cơ bản cũng tăng theo nhu cầu phát triển chung của xã hội.Vì thế mà người

lao động cũng mong muốn có lương cao hơn để hiện thực hóa những nhu cầu đó. Khi

này, tiền lương phải phù hợp với chi phí sinh hoạt sẽ tăng, vì thế mà lượng hàng hóa

mà người lao động mua được với mức lương cũ sẽ ít hơn. Như vậy sẽ khơng đáp ứng

được nhu cầu sinh hoạt, không đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Để có thể giữ chân

được những người có kinh nghiệm thì chế độ tiền lương, tiền thưởng của quý công ty

là vô cùng quan trọng.Mặt khác, thị trường lao động cũng như bất kỳ một thị trường

nào khác, cũng tuân theo quy luật cung- cầu. Khi mà thị trường lao động có nguồn

cung lớn, tình trạng thất nghiệp xảy ra ở hầu khắp các nơi thì đơn giá lao động trung

bình sẽ giảm, ngược lại khi mà nhu cầu lao động của doanh nghiệp lớn trong khi lượng

lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ thì bản thân doanh nghiệp sẽ

phải bỏ ra một khoản chi phí lớn hơn cho lao động. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay,

người trong độ tuổi lao động thì nhiều nhưng nhũng người có đủ trình độ chun mơn

để đáp u cầu thì lại hạn chế, khơng dễ dàng gì để doanh nghiệp sở hữu những người

lành nghề, có kinh nghiệm có thể xử lý, hồn thành cơng việc một cách nhanh chóng

giúp duy trì sự ổn định, bền vững thì cơng tác thanh tốn với người lao động càng

quan trọng hơn lúc nào hết. Chính việc hạch tốn chính xác, đảm bảo sự cơng bằng

cho người lao động chính là một phần giúp doang nghiệp ổn định và phát triển.

SVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh34Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaMôi trường pháp luật: Một trong những nhân tố không chỉ tác động tới công tác

kế toán các khoản thanh toán với người lao động mà còn tác động tới tồn bộ cơng tác

kế tốn và các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đó là những quy định, những chuẩn

mực kế toán mà Nhà nước ban hành. Trong mỗi thời kỳ, Nhà nước sẽ nghiên cứu và

ban hành các quy định mới để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội. Theo đà

phát triển thì các thơng tư, nghị định cũng ra đời để điều chỉnh kịp thời để cơng tác

hạch tốn phù hợp với thực tế hơn như: quy định về tiền lương tối thiểu vùng, hệ số

lương, tỷ lệ các khoản trích theo lương, quy định về tiền lương nộp bảo hiểm, thuế

TNCN… Các đơn vị, tổ chức kinh doanh phải luôn bám sát và phản ứng kịp thời với

các quy định để tiến hành cơng tác kế tốn một cách chính xác nhất. Khi doanh nghiệp

cập nhật và áp dụng kịp thời sẽ giúp cơng tác kế tốn hiệu quả, chính xác, đảm báo

tính cơng bằng hơn.

Mơi trương văn hóa, xã hội: Ảnh hưởng gián tiếp nhưng khơng kém phần quan

trọng. Mỗi khu vực lại có những đặc điểm văn hóa khác nhau, và người lao động họ cũng

mang theo văn hóa đó vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với những

vùng đất, vốn những con người chịu thương chịu khó, thì cơng việc sẽ được tiến hành một

cách nhanh chóng và trơn tru hơn, họ sẽ hết lòng với cơng việc của mình.

Ngồi ra, còn có sự tác động khơng nhỏ của sự phát triển khoa học- cơng nghệ.

Nhờ có khoa học- cơng nghệ mà năng suất lao động tăng lên không ngừng, giúp cho

thu nhập của người lao động cũng trở nên ổn định hơn.

2.1.2.2 Nhân tố vi mô

Quy mô doanh nghiệp: doanh nghiệp càng lớn, số lượng lao động càng nhiều thì

cơng tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động sẽ càng phức tạp. Các vấn

đề về lương, thưởng, phụ trợ cấp… cũng phát sinh cũng da dạng và rắc rối hơn các

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có điều kiện quan

tâm sát xao hơn tới đời sống công nhân viên trong tổ chức.

Lĩnh vực kinh doanh: CTCP không gian Đông Á hoạt động trong lĩnh vực xây

dựng với đặc điểm là có các cơng trình có quy mơ tương đối lớn, thời gian từ khi khởi

công đến khi nghiệm thu công trình khá dài. Do vậy, số lượng lao động lớn và có

nhiều loại hình lao động khác nhau: Lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Do

vậy, xây dựng hệ thống tính lương, thưởng cũng phức tạp hơn.SVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh35Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaVề lao động: Đây là nhân tố có ảnh hưởng lớn tới cơng tác kế tốn các khoản

thanh tốn với người lao động tại doanh nghiệp. Khi người lao động có trình độ tay

nghề cao, chun mơn tốt thì sẽ tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

Như vậy thì thu nhập của người lao động cũng sẽ tăng lên.

Khả năng tài chính của cơng ty: Đây là một nhân tố quyết định đến khả năng chi

trả tiền lương cho lao động. Một doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt thì sẽ có

những đãi ngộ tốt hơn với người lao động. Mặt khác, sẽ tạo điều kiện cho việc thực

hiện các phần hành kế toán 1 cách thuận lợi.

Tổ chức cơng đồn và các hoạt động tổ chức cơng đồn: Nếu doanh nghiệp có tổ

chức cơng đồn thì vấn đề lương sẽ cơng bằng hơn

Bầu khơng khí văn hố của doanh nghiệp: Phụ thuộc và tư tưởng vào điều kiện

cụ thể có những doanh nghiệp muốn đứng đầu trong việc trả lương cao hơn các doanh

nghiệp khác vì họ cần nhân tài và họ cho rằng trả lương cao có thể thu hút được nhân

tài, một số doanh nghiệp khác lại áp dụng lương thịnh hành vì họ cho rằng họ vãn có

thể thu hút những người có khả năng vào làm việc và cơng việc trong dây truyền sản

xuất chỉ đòi hỏi người có khả năng trung bình. Có doanh nghiệp lại áp dụng chính sách

trả lương thấp hơn mức lương thịnh hành vì các doanh nghiệp này lâm vào tình trạng

tài chính khó khăn hoặc họ cho rằng không cần những công nhân giỏi để làm những

cơng việc đơn giản.

2.2 Thực trạng kế tốn các khoản thanh tốn với người lao động tại cơng ty

cổ phần khơng gian Đơng Á

2.2.1Hình thức tiền lương áp dụng tại công tyCông ty thực hiện tuyển dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động. Người

lao động phải tuân thủ những điêu cam kết trong hợp đồng lao động, còn doanh nghiệp

cũng phải đảm bảo cho người lao động các quyền lợi đã được cam kết trong hợp đồng,

đặc biệt là tiền lương và các khoản bảo hiểm.

Hiện nay, công ty cổ phần không gian Đông Á đang hoạt đọng trong lĩnh vực xây

dựng nên áp dụng cả 2 hình thức tiền lương đó là trả lương theo thời gian kết hợp với

trả lương theo sản phẩm

Ngoài ra, do đặc thù ngành, đôi khi do yêu cầu tiến độ nên phải tăng cường thêm lao

động bên ngoài công ty. Đối với lao động này, công ty áp dụng hình thức trả lương cơng

nhật. Mức lương cơng nhật do người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau.

SVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh36Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệp

2.2.2GVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaPhương pháp xác định tiền lương và các khoản bảo hiểm tại công ty2.2.2.1 Phương pháp xác định tiền lương.

Với hình thức trả lương theo thời gian : Đây là hình thức áp dụng cho lao động

gián tiếp của công ty là chủ yếu. Từ tiền lương cơ bản và dựa vào bảng chấm công, các

khoản phụ cấp, phòng kế tốn tính ra thực tế được nhận từ nhân viên công ty. Ngày

công thực tế là 8h/ ngày.

Lương tháng = Lương cơ bản + Phụ cấp ( nếu có)/ số ngày cơng chuẩn trong

tháng x ngày cơng thực tế

Trong đó : Lương cơ bản là lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động

Phụ cấp : áp dụng với từng cá nhân, theo quy định của công ty và hợp đồng lao động.

Ví dụ: Từ bảng chấm cơng của bộ phận văn phòng ( Phụ luc số 3 ) và bảng thanh

tốn lương của bộ phận văn phòng (Phụ lục số 5) ta tính được lương của bà Phạm Thị

Oanh với lương cơ bản trong hợp đồng là 4.500.000, phụ cấp đi lại 700.000đ, điện

thoại 200.000đ ; số ngày đi làm thực tế trong tháng là 25 ngày:

Tiền lương = (4.500.000 + 700.000 + 200.000) /26 x 25 = 5.226.923

Các khoản trừ vào lương:

4.500.000 x 10,5 % = 472.500đ

Trong đó có 8% đóng BHXH; 1,5% đóng BHYT và 1% BHTN

Như vậy số tiền thực nhận của bà Phạm Thị Oanh là:

5.184.000 – 472.500 = 4.754.432

Tương tự tính cho các nhân viên khác trong cơng ty

Với hình thức thanh tốn lương theo sản phầm

Hình thức này áp dụng cho cơng nhân trực tiếp sản xuất tại các cơng trình xây dựng

Tiền lương sản phẩm = Khối lượng sản phẩm hoàn thành x đơn giá tiền lương

sản phẩm

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất tại công trường: Căn cứ vào khối lượng

hồn thành trong tháng trên hợp đồng giao khốn cho các tổ, đội, cán bộ định mức cho

tiền lương sản xuất áp đơn giá tiền lương cho từng khố lượng cơng việc hồn thành.

Hàng tháng, khi có khối lượng hồn thành trên hợp đồng làm khốn đã được ký xác

nhận và định mức áp đơn giá đồng thời kèm theo bảng chấm công của từng công nhân

theo mức độ cơng việc của họ. Kế tốn tiền lương tính lương cho cả đội và chia cho

từng người theo số công.

SVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh37Lớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng NgaVí dụ: Trong cơng trình Mái che bể bơi tại Ninh bình, cơng ty có giao khốn cho

đội xây dựng số 1 với tổng số tiền trong hợp đồng giao khoán là 52. 430.000đ (Hợp

đồng giao khoán và biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán - Phụ lục 04) và theo

bảng chấm cơng nhân cơng th ngồi( Phụ lục số 05) ta thấy có 435 cơng.

Vậy đơn giá tiền lương 1 công là : 52.430.000 / 435 = 120.529 đ

Trong tháng 1 này, anh Nguyễn Thanh Tùng là công nhân làm được 28 công.

Như vậy lương của anh Tùng là : 120.529 x 28 = 3.374.812 đ

2.2.2.2. Phương pháp xác định các khoản bảo hiểm

Theo quy định, Hàng tháng công ty nộp bảo hiểm cho cơ quan BHXH đồng thời

làm thủ tục thanh tốn cho từng cơng nhân viên trong tháng với chứng từ hợp lệ để cấp

tiền thanh tốn BHXH cho cơng nhân viên của cơng ty. Sau khi tập hợp tất cả các

phiếu nghỉ hưởng BHXH của cơng nhân viên, kế tốn lập thành bảng thanh tốn rồi

gửi lên cơ quan BHXH

Khi cơng nhân viên trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… thì

cơng ty sử dụng phiếu nghỉ hưởng BHXH.

-Mức hưởng chế độ thai sản hiện nay Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi bằng 2 tháng lương tối

thiểu chung cho mỗi con. (Hiện nay là 1.150.000 vnđ/tháng)

 Mức hưởng chế độ thai sản: = 100% mức bình qn tiền lương, tiền cơng

tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của người mẹ.

Ngoài ra, nếu muốn nghỉ thêm ngoài thời gian trong quy định của pháp luật, có

thể nghỉ khơng lương khi có thỏa thuận với cơng ty

- Mức hưởng ốm đau

+ Người lao động bị ốm đau không phải bệnh dài ngày

Thời gian hưởng:Việc xác định người lao động làm nghề NN, ĐH, NH để tính thời gian

hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào nghề, công việc tại thời điểm bị ốm đau.

Người lao động bị ốm Đóng

BHXHĐóng BHXH từ đủ 15 nămĐóng BHXH từ đủ

đau, khơng phải bệnh dưới 15 năm

đến dưới 30 năm

30 năm trở lên

dài ngày

Điều kiện làm việc bình 30 ngày40 ngàySVTH: Hồng Thị Mỹ Hạnh3860 ngàyLớp: K48D1Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Hồng Ngathường

Điều kiện làm việc có 40 ngày

yếu tố nặng nhọc, độc

hại, nguy hiểm, PCKV

0.7 trở lên50 ngày70 ngàyMức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề

trước khi nghỉ việc /24 * 75% * số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trường hợp Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

- Thời gian hưởng: hết 180 ngày mà vẫn ốm thì được hưởng tiếp nhưng tối đa

bằng thời gian tham gia BHXH.

- Mức hưởng:

Mức

hưởng chế độ =

ốm đau do mắc

bệnh dài ngàyTiền lương tháng đóng BHXH

của

tháng liền kề trước khi nghỉx t%

việcSố tháng nghỉ việc hưởng chế

độ ốm đaut = 50% nếu đóng BHXH dưới 15 năm; t = 55% nếu đóng BHXH từ 15 năm đến

dưới 30 năm; t = 65% nếu đóng BHXH trên 30 năm

Trong tháng 1/ 2016, có chị Hồng Thị Vui nghỉ ốm 3 ngày, lương tháng 12

đóng BHXH của chị là 4.000.000đ, chị đóng BHXH đã được 4 năm, như vậy số tiền

mà chị được hưởng là

4.000.000 /24 *75% *3 ngày = 375.000đ

2.2..2.3 Thuế TNCN

Cơng ty tính thuế TNCN theo quy định của Nhà nước. Những quy định mới về

mức khởi điểm chịu thuế, đối tượng nộp thuế, biểu thuế và thu nhập tính thuế luon

được công ty cập nhật thường xuyên

Đối với CBCNV làm việc công ty đã ký hợp đồng lao động và có bảng lương.

Thuế TNCN được tính lũy tiến theo biểu lũy tiến theo quy định

Mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty nếu thuộc diện phải nộp thuế TNCN thì

đều phải làm tờ khai đăng ký thuế thu nhập và giảm trừ gia cảnh, để làm căn cứ cho kế

tốn tính mức chịu thuế của CBCNV trong cơng ty

2.2.3Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công tycổ phần không gian Đông Á

2.2.3.1 Chứng từ sử dụngSVTH: Hoàng Thị Mỹ Hạnh39Lớp: K48D1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN ĐÔNG Á

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×