Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Về việc phân loại nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu của công ty đã được phân loại nhưng chưa triệt để. Công ty vẫn chưa xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu.

- Về việc phân loại nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu của công ty đã được phân loại nhưng chưa triệt để. Công ty vẫn chưa xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu tại Công ty Cổ phần GAMMA

cho thấy công tác kế tốn ngun vật liệu cần được hồn thiện hơn trong cơ chế

quản lý mới để phù hợp hơn với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu cần đảm bảo những yêu cầu sau:

- Tôn trọng nguyên tắc, chế độ, chuẩn mực kế toán. Đây là yêu cầu bắt buộc,

là cơ sở, nền tảng cho quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của tất cả các

doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khác nhau có thể áp dụng những hình thức,

phương pháp kế toán khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ đúng chế độ,

chuẩn mực kế toán mà nhà nước quy định. Đó chính là hành lang pháp lý của cơng

tác kế toán tạo ra khả năng so sánh, đối chiếu được và thuận tiện cho việc kiểm tra,

chỉ đạo của các cấp quản lý.

- Tổ chức kế tốn nói chung và kế tốn ngun vật liệu nói riêng phải phù hợp

với đặc điểm của doanh nghiệp về tổ chức sản xuất kinh doanh và về công tác quản

lý. Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh khác nhau thì sẽ lựa chọn

cho mình một hình thức kế tốn khác nhau thì sẽ lựa chọn cho mình một hình thức

kế toán nguyên vật liệu khác nhau để đảm bảo sự phù hợp đó. Nếu doanh nghiệp chỉ

áp dụng một cách cứng nhắc một hình thức, một phương pháp kế tốn mà nó lại

khơng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của doanh nghiệp thì sẽ tạo ra sự bất

hợp lý trong khi hạch tốn và khi đó cơng tác kế tốn khơng đem lại hiệu quả như

mong muốn. Tuy vậy việc lựa chọn này dù linh động đến đâu cũng phải đảm bảo

các chế độ, chuẩn mực của nhà nước.

- Cơng tác kế tốn ngun vật liệu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin

một cách kịp thời, chính xác. u cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc

đưa ra các quyết định trong việc quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp. Nếu thơng

tin kế tốn khơng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản này thì quyết định kinh tế

của doanh nghiệp sẽ khơng đảm bảo được tính thích hợp, đúng đắn, sát với thực tế.

Hơn nữa thông tin kế tốn được cung cấp còn là một bức tranh tồn cảnh về doanh

nghiệp. Nó là căn cứ để thuyết phục các chủ đầu tư, các ngân hàng… trong việc ký

kết các hợp đồng thầu lớn, các khoản vay phục vụ kinh doanh.

- Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu phải trong mối quan hệ thống nhất với

các phần hành kế toán khác, giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết… Kế toán50nguyên vật liệu cũng như các phần hành kế toán khác chỉ là một bộ phận của tồn

bộ hệ thống kế tốn của doanh nghiệp, giữa chúng có mối quan hệ khăng khít, mật

thiết, bổ sung cho nhau. Vì vậy nếu như một phần hành kế tốn yếu kém sẽ đều ảnh

hưởng tới các phần hành kế tốn khác.

* Ngun tắc hồn thiện:

Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn ngun vật liệu

nói riêng tại một cơng ty xây lắp, có nhiều chủng loại nguyên vật liệu như công ty

Cổ phần GAMMA là một trong những vấn đề hết sức phức tạp. Vì vậy để đáp ứng

yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hồn thiện cơng tác kế tốn

ngun vật liệu ở Cơng ty Cổ phần GAMMA dựa trên các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc khả thi: Nguyên tắc này đảm bảo doanh nghiệp có thể thực hiện

được và tuân thủ các quy định, chính sách của Nhà nước.

- Nguyên tắc hiệu quả: Chi phí bỏ ra để hoàn thiện phải mang lại hiệu quả

phải mang lại hiệu quả tốt hơn khi chưa bỏ ra chi phí.

3.3. Giải pháp hồn thiện về kế tốn ngun vật liệu tại Cơng ty Cổ phần

GAMMA.

Qua thời gian thực tập và tìm hiểu cơng tác kế tốn ngun vật liệu tại Cơng

ty Cổ phần GAMMA, từ những hạn chế đã nêu trên, em xin đưa ra một số ý kiến đề

xuất nhằm góp phần hồn thiện đối với kế tốn ngun vạt liệu tại cơng ty. Các biện

pháp hồn thiện được xây dựng dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, chế độ kế

tốn hiện hành.

- Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện việc lập danh điểm vật tư

Hiện nay, nguyên vật liệu của công ty rất đa dạng và phong phú về chủng

loại nên cơng ty cũng đã có tiến hành phân loại nguyên vật liệu, đã mở ba tài khoản

cấp hai cho tài khoản 152- Nguyên vật liệu. Tuy nhiên, để thuận tiện và dễ dàng hơn

trong việc theo dõi, quản lý, kiểm tra từng loại nguyên vật liệu một cách có hệ

thống và kế hoạch thì cơng ty nên xây dựng hệ thống danh điểm vật tư thống nhất

tồn cơng ty. Sổ danh điểm vật tư là sổ danh mục tập hợp toàn bộ các loại nguyên

vật liệu, được theo dõi theo từng loại, từng nhóm, quy cách một cách chặt chẽ giúp

công tác quản lý và hạch tốn ngun vật liệu một cách thống nhất. Theo đó, công

ty cần xây dựng được bộ mã nguyên vật liệu đầy đủ, không trùng lặp, thuận tiện,51hợp lý. Một khi hệ thống danh điểm vật tư được hoàn thiện và cơng ty áp dụng tin

học vào cơng tác kế tốn thì sẽ phát huy được hiệu quả quản lý và hạch tốn ngun

vật liệu.

Ví dụ về sổ danh điểm vật tư:

SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƯ

Ký hiệu

Danh điểm

Nhóm

vật liệu

1521

1521 – A1

1521 – A21

1521 – A22

1521 – A23

1521 – A24

1521 – A3

1521 – A31

1521 – A32

1521 – A33

1521 – A4

1521 – A5

…….Tên, nhãn hiệu, quy cách vật liệuĐVTNVL chính

Xi măng

Thép phi 10

Thép phi 12

Thép phi 16

Thép phi 18

Cát

Cát vàng

Cát mịn

Cát đen

Đá

VôiKg

Kg

Kg

Kg

Kg

M3

M3

M3

M3

M3

M3………..………………..1522 – 01

1522 - 02Nguyên vật liệu phụ

Sơn

Đinh ốcKg…………………………..1523 - 01

1523 - 02Nhiên liệu

Dầu diesel

Dầu DP14…………………..1522

……….

.

1523

………1524

……….Ghi

chú………

………

..Lít

Lít

………

….………

………

….………

..Phụ tùng

……………………..- Ý kiến thứ hai: Hồn thiện cơng tác hạch tốn phế liệu thu hồi

Hiện nay, phế liệu thu hồi chỉ được để tạm thời tại kho hoặc bán luôn và

không được theo dõi trên bất kỳ sổ sách nào. Vì vậy cơng ty phải tiến hành theo dõi52phế liệu thu hồi và hạch toán kịp thời về phế liệu thu hồi theo các trường hợp cụ

thể:

 Nhập kho phế liệu thu hồi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu ( theo giá có thể thu hồi)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

 Phế liệu thu hồi không nhập kho mà bán trực tiếp

Nợ các TK 111,131...( tổng giá thanh tốn)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

- Ý kiến thứ ba: Hồn thiện kế tốn chi tiết ngun vật liệu:

Hiện nay Công ty Cổ phần GAMMA đang sử dụng phương pháp thẻ song

song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Phương pháp này tuy đơn giản, dễ làm

nhưng công việc ghi chép nhiều, trùng lặp và tốn nhiều công sức.

Do đặc điểm nguyên vật liệu của công ty là xây dựng nên rất đa dạng về củng

loại, khối lượng nhiều. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ

song song chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có ít chủng loại vật liệu. Vậy theo em

cơng ty nên áp dụng phương pháp sổ số dư để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Ưu

điểm của phương pháp này là sự kết hợp chặt chẽ giữa việc ghi chép của thủ kho

với việc hạch toán của kế toán nguyên vật liệu.

- Ý kiến thứ tư: Quản lý nguyên vật liệu nhập kho

Ban kiểm nghiệm vật tư cần chặt chẽ hơn trong việc kiểm nghiệm vật tư nhập

kho để đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng của hàng nhập, kể cả đối với các

nhà cung cấp quen thuộc.53KẾT LUẬNQua thời gian thực tập tại phòng Kế tốn- Tài chính của Cơng ty Cổ phần

GAMMA, nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo- T.S Nguyễn Viết Tiến và các anh

chị trong phòng kế tốn cùng ban lãnh đạo công ty, em đã nhận thức rõ hơn mối

quan hệ mật thiết giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động kế tốn tại cơng ty, đồng

thời em cũng có được điều kiện để nghiên cứu, hồn thành bài khóa luận với đề tài:

“ Kế tốn ngun vật liệu tạ Cơng ty Cổ phần GAMMA”.

Bài khóa luận đã nêu được những nội dung sau:

•Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong

doanh nghiệp xây lắp: Cung cấp những thông tin tổng quan về nguyên vật liệu và kế

toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp. Qua đó thấy rõ tầm quan trọng của

nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu đói với hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp.

•Chương 2. Cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về Cơng ty Cổ phần GAMMA,

về lịch sử hình thành, đặc điểm tổ chức quản lý, kinh doanh, đặc điểm công tác kế

tốn tồn cơng ty. Cung cấp thơng tin về thực trạng kế tốn ngun vật liệu của

cơng ty, từ việc hạch toán ban đầu, từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp nguyên

vật liệu, các mẫu chứng từ sử dụng…

•Chương 3. Xuất phát từ thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu tại Cơng

ty Cổ phần GAMMA, khóa luận đã nêu được những ưu, nhược điểm của kế tốn

ngun vật liệu, từ đó nêu ra một số giải pháp để cơng tác kế tốn ngun vật liệu

tại cơng ty được hồn thiện hơn.

Với sự nhìn nhận về những ưu điểm và hạn chế trong toàn bộ hệ thống kế toán

nguyên vật liệu và đưa ra một số ý kiến nhằm cải thiện cơng tác kế tốn của công ty,

em hy vọng với các đề xuất và ý kiến trên, q cơng ty có thể tham khảo và hồn

thiện hơn cơng tác kế tốn ngun vật liệu của mình từ đó giúp cơng ty phát triển

ngày một lớn mạnh.54Do thời gian thực tập tại cơng ty có hạn nên bài khóa luận có thể có sai sót.

Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy và các anh chị trong phòng Kế

tốn- Tài chính của cơng ty để bài khóa luận của em được hồn thiện hơn và có

đóng góp tích cực hơn trong vấn đề nghiên cứu kế tốn ngun vật liệu tại một cơng

ty xây lắp.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và tận tâm của thầy giáo –

T.S Nguyễn Viết Tiến và sự quan tâm, tạo điều kiện của tồn bộ anh chị trong

phòng Kế tốn- Tài chính cũng như ban lãnh đạo công ty Cổ phần GAMMA đã

giúp em hồn thành bài khóa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn!55DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chuẩn mực kế tốn Việt Nam.

2. Khóa luận tốt nghiệp tham khảo khóa trước tại Trung tâm thư viện Trường

Đại học Thương mại.

3. Tài liệu tại phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần GAMMA.

4. Thông tư số: 200/2014/ TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.SƠ ĐỒ 1.1: SƠ ĐỒ KẾ TỐN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU THEO

PHƯƠNG PHÁP THẺ SONG SONGSƠ ĐỒ 1.2: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL THEO SỔ ĐỐI CHIẾU

LUÂN CHUYỂNSƠ ĐỒ 1.3: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL THEO PHƯƠNG PHÁP

SỔ SỐ DƯPhụ lục 01: Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.Phụ lục 02: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty Cổ phần GAMMATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Về việc phân loại nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu của công ty đã được phân loại nhưng chưa triệt để. Công ty vẫn chưa xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×