Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nợ TK 331: 41.978.200

Nợ TK 627: 24.200

Có TK 112: 42.002.400

2.2.2.5 Sổ kế toán áp dụng.

- Sổ tiền gửi ngân hàng: theo dõi riêng cho từng ngân hàng, phản ánh tình

hình tăng giảm TGNH và số tiền tồn cuối ngày.

- Ngoài ra, để theo dõi từng khoản thu – chi tiền gửi ngân hàng, kế tốn còn

mở sổ nhật ký thu TGNH và nhật ký chi tiền gửi ngân hàng, sổ Cái TK 112.SVTH: Nguyễn Thu Phương39CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN

BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ

ĐẠI BẢO

3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu công tác kế tốn tài sản

bằng tiền tại cơng ty.

3.1.1. Ưu điểm.

- Từ khi được thành lập đến nay, Công ty CP thương mại và dịch vụ công nghệ

Đại Bảo luôn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh của các

DN khác, nhưng công ty đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc tổ chức bộ

máy quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ban lãnh đạo công ty luôn quan

tâm và động viên cán bộ trong công ty rèn luyện về đạo đức, tinh thần cũng như kỹ

năng nghiệp vụ khuyến khích họ phấn đấu đi lên. Cơng tác quản lý và hạch tốn

kinh doanh khơng ngừng được củng cố và hồn thiện, thực sự trở thành cơng cụ đắc

lực phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hiện nay, công ty CP thương mại và dịch vụ công nghệ Đại Bảo đang sử

dụng hệ thống tài khoản thống nhất, đồng thời áp dụng hình thức tổ chức sổ kế tốn

“Nhật ký chung” và sử dụng chế độ báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ

– BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính dùng cho các DN. Bộ máy kế

tốn được tổ chức tương đối gọn nhẹ, khoa học phù hợp với tình hình kinh doanh

của cơng ty, mỗi kế tốn viên đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, hơn nữa trình

độ của nhân viên khơng ngừng được nâng cao thường xuyên được đào tạo và bồi

dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết áp dụng những phương pháp hạch toán phù hợp

với thực tế phát sinh đồng thời có thể giảm được khối lượng công việc ghi chép

thừa để đạt hiệu quả cao.

- Trong cơng tác hạch tốn kế tốn tại cơng ty thì hạch tốn tài sản bằng tiền là

một khâu vô cùng quan trọng. Nhờ nhận thức rõ điều này, cơng ty đã có những biện

pháp tốt trong việc tổ chức hạch toán cũng như quản lý và sử dụng tài sản bằng tiền.

- Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két được đảm bảo tính an tồn cao.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật hàng ngày nên thơng tin kinh tế

mang tính chính xác và liên tục. Cơng tác kế tốn tổng hợp được đơn giản hóa tới

mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời một cách tổng hợp những hiện tượng kinh tếSVTH: Nguyễn Thu Phương40có liên quan đến tình trạng biến động của tiền.

Kế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt

- Công ty đã áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn của Bộ tài chính ban

hành

- Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch tốn hàng tồn

kho là hợp lý

- Cơng ty có lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi rất có ý nghĩa trong

việc hồn vốn và xác định kết quả tiêu thụ

Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền hoàn

toàn tuân thủ theo quy định và đã được chi tiết tối đa cho từng loại tiền. Sự chi tiết

đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt được những số liệu cụ thể và chi tiết của vốn

bằng tiền , từ đó có thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp lý

3.1.2. Những hạn chế.

Hiện nay, cơng ty đã sử dụng máy vi tính để lưu trữ số liệu kế toán và làm sổ

sách nhưng vẫn chỉ thực hiện phần mềm thông thường như: Word, Excel chứ chưa

có một phần mềm riêng phục vụ cho cơng tác kế toán nên DN vẫn chưa thực sự

phát huy hết vai trò của máy tính trong cơng tác hạch tốn kế toán, chưa tiết kiệm

được lao động của nhân viên kế toán và thời gian lập, ghi chép, tổng hợp số liệu và

chuyển sổ.

Việc kiểm kê quỹ không được tiến hành thường xuyên và đột xuất, điều này

rất dễ dẫn đến tình trạng thủ quỹ mượn tạm tiền trong két để làm việc riêng. Lượng

tiền thu chi là tương đối lớn nhưng doanh công ty vẫn chưa trang bị máy kiểm đếm

tiền cho kế toán nhằm giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn và tiết kiệm thời

gian.

Các khoản chi tạm ứng của công ty cho các nhân viên khơng ghi rõ thời hạn

thanh tốn, điều này gây chậm trễ trong việc hạch toán.

Do hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển,

nên khối lượng cơng việc kế tốn vì thế mà cũng nhiều thêm, trong khi hiện tại

Cơng ty chỉ có một kế toán tổng hợp theo dõi tổng quát tất cả các nghiệp vụ điều

này nhiều khi làm ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn, khơng phản ánh kịp thời các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngay lập tức vào sổ mà để mấy ngày sau mới phản ánh,SVTH: Nguyễn Thu Phương41điều này ảnh hưởng đến các thông tin mà kế tốn cung cấp cho lãnh đạo nếu có u

cầu.

3.2. Các đề xuất về cơng tác kế tốn tài sản bằng tiền tại công ty.

- Một trong những mục tiêu cải cách hệ thống kế toán lâu nay của Nhà nước

là tạo điều kiện cho việc ứng dụng tin học vào hạch tốn kế tốn, bởi vì tin học sẽ

trở thành một công cụ để quản lý kinh tế hiệu quả nhất. Do đó, nhất thiết phải sử

dụng phần mềm kế toán để :

+ Giảm bớt khối lượng ghi chép và tính tốn.

+ Tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thơng tin kế tốn nhanh

chóng, kịp thời về tình hình tài chính của cơng ty.

+ Tạo niềm tin vào các BCTC mà công ty cung cấp cho các đối tượng bên ngồi.

+ Giải phóng kế tốn khỏi cơng việc tìm kiếm và kiểm tra các số liệu, trong

việc tính tốn số học.

- Việc kiểm kê quỹ khơng được tiến hành thường xun, đột xuất do đó có

thể khơng kiểm sốt chặt chẽ lượng tiền tồn quỹ. Công ty nên đề ra quy định phải

kiểm kê quỹ hàng ngày, khi kế toán tổng hợp các phiếu thu, chi trong ngày và lập

Báo cáo quỹ tiền mặt để xem số tiền mặt tồn hàng ngày trên sổ sách thì phải yêu cầu

kiểm kê quỹ ngay để đối chiếu, tránh tình trạng vay mượn tạm thời tiền trong két.

- Việc theo dõi tình hình tài sản bằng tiền tại Công ty là rất quan trọng, hơn

nữa công việc kế tốn ngày càng nhiều, Cơng ty nên tuyển thêm kế toán theo dõi

riêng tài sản bằng tiền để cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho lãnh đạo

Công ty và giảm bớt được áp lực công việc của kế toán tổng hợp.

- Hiện tại, hoạt động bán hàng của công ty chủ yếu vẫn là bán hàng thu tiền

trực tiếp, đôi khi việc này cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Do vậy, Công ty

phải đẩy mạnh công tác bán hàng qua công nợ để tiện cho việc theo dõi từng khách

hàng, có kế hoạch cho kỳ kế tốn sau. Bên cạnh đó, cơng ty cũng phải xây dựng các

biện pháp thu hồi vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh

doanh, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Cần phải có biện pháp

đẩy mạnh cơng tác thu hồi vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài, rà soát lại những hợp

đồng và áp dụng các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng như: ứng trước, thế

chấp, ký quỹ…SVTH: Nguyễn Thu Phương42- Công ty vẫn chưa xây dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể, cũng

như một kế hoạch thanh tốn cơng nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt

có tại quỹ của đơn vị khơng ổn định, có lúc q ít, có lúc quá nhiều. Điều này dễ

gây nên những khó khăn cho Công ty trong việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu

sản xuất kinh doanh, hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn bị

chậm lại. Để khắc phục nhược điểm này, theo em Công ty nên xây dựng một định

mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể trong từng kỳ hạch toán căn cứ vào kế hoạch thu, chi

tiền mặt trong kỳ. Định mức này có thể bị xê dịch trong kỳ hạch tốn nhưng khơng

được phép tăng quá cao hoặc quá thấp gây tình trạng bất ổn định trong quỹ tiền mặt

của doanh nghiệp.

- Đối với các khoản tiền tạm ứng, đề nghị Công ty phải ghi rõ thời hạn trả để

cán bộ công nhân viên khi vay tạm ứng đi mua hàng hay chi phí phải có trách

nhiệm hồn tất chứng từ để thu vay tạm ứng đúng kỳ hạn, tránh tình trạng vay tạm

ứng quá lâu.

- Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Phòng kế tốn đồng thời

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên hiện tại.

3.3. Điều kiện thực hiện.

Thứ nhất, công ty cần tiếp tục tuân thủ các quy định trong các văn bản pháp

lý về kế toán: chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn…dựa trên cơ sở tơn trọng cơ chế

tài chính, tơn trọng chế độ kế toán. Việc tuân thủ các quy định về kế tốn sẽ giúp

cơng tác tổ chức được hợp lý, không vi phạm các nguyên tắc cơ bản đã được ban

hành, hạn chế các sai phạm. Việc tuân thủ còn là cơ sở cho việc kiểm tra của các cơ

quan chức năng đối với kế tốn cơng ty. Nếu khơng thực hiện được u cầu này thì

kế tốn tài sản bằng tiền nói riêng và kế tốn nói chung vẫn chưa hoàn thiện, điều

này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính cũng như uy tín của doanh nghiệp.

Theo u cầu này thì việc hồn thiện được thực hiện cụ thể như sau: Việc tổ chức

công tác kế toán ở đơn vị được phép vận dụng và cải tiến linh hoạt, sáng tạo, không

bắt buộc, rập khuôn theo chế độ nhưng phải trong khuôn khổ nhất định, phải tôn

trọng chế độ, tôn trọng cơ chế, tôn trọng pháp luật.

Thứ hai, hồn thiện cơng tác kế tốn tài sản bằng tiền tại công ty phải dựa trên

cơ sở tiết kiệm chi phí, nhân lực nhưng phải khoa học, hợp lý và đem lại hiệu quảSVTH: Nguyễn Thu Phương43cao. Đây chính là động lực cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn.

Thứ ba, việc hồn thiện kế tốn tài sản bằng tiền tại công ty CP thương mại và

dịch vụ công nghệ Đại Bảo phải dựa trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của doanh

nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Chính vì vậy, khi hồn thiện kế tốn phải căn cứ vào tình hình, đặc điểm cụ thể của

công ty, không nên áp dụng một cách máy móc, rập khn cách tổ chức của đơn vị

khác vào doanh nghiệp mình.

Thứ tư , việc hồn thiện kế tốn tài sản bằng tiền phải đảm bảo đáp ứng được

thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý. Vai trò của kế tốn là

cung cấp thơng tin cho nhà quản lý. Khi các thơng tin đó được cung cấp khơng kịp

thời hoặc thiếu chính xác sẽ gây hậu quả lớn tới các quyết định của nhà quản trị. Do

đó, việc hồn thiện kế tốn, đặc biệt là kế toán tài sản bằng tiền sẽ phải thoả mãn

yêu cầu trên. Trong yêu cầu này, kế toán tài sản bằng tiền phải được hoàn thiện

ngay từ những khâu đầu tiên như: Tổ chức chứng từ ghi chép ban đầu và trình tự

luân chuyển chứng từ; Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển,

lưu trữ khoa học, tránh bỏ sót, tránh ghi chép trùng lắp, không quá phức tạp mà vẫn

đảm bảo yêu câù kiểm tra, kiểm sốt và quản lý.

Ngồi ra, cơng ty cần chú trọng chăm lo đời sống công nhân viên, thường

xuyên tổ chức buổi gặp mặt, du lịch cho toàn thể nhân viên trong công ty.

Khi đảm bảo đầy đủ các u cầu trên thì cơng tác kế tốn tài sản bằng tiền tại

công ty CP thương mại và dịch vụ cơng nghệ Đại Bảo sẽ được hồn thiện và đem

lại hiệu quả.SVTH: Nguyễn Thu Phương44KẾT LUẬN

Trong những năm qua, Công ty CP thương mại và dịch vụ công nghệ Đại Bảo

đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực

cố gắng của đội ngũ lãnh đạo cũng như toàn thể lao động trong công ty. Sự phát

triển của công ty được thể hiện ở quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng được mở

rộng, công ty đã tạo được việc làm ổn định, thu nhập cao cho người lao động, đóng

góp cho xã hội những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

thị trường.

Qua tìm hiểu thực trạng cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn tại CP thương mại

và dịch vụ cơng nghệ Đại Bảo đã cho ta thấy, kế toán tài sản bằng tiền đã phát huy

được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh và giám đốc

một cách chặt chẽ, toàn diện tài sản bằng tiền của Cơng ty ở mọi khâu của q trình

tái sản xuất nhằm cung cấp các thơng tin chính xác và hợp lý phục vụ cho việc lãnh

đạo hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, tài sản bằng tiền đã trở thành

vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý thì

việc hạch tốn tài sản bằng tiền đòi hỏi cũng phải được kiện toàn.

Do hạn chế về hiểu biết giữa lý luận và thực tiễn, hơn nữa thời gian thực tập

tại cơng ty khơng nhiều nên trong q trình nghiên cứu và trình bày bài viết này, em

khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp và giúp đỡ

của thầy và các cô, chú, anh chị trong CP thương mại và dịch vụ công nghệ Đại

Bảo.

Sinh viên

Nguyễn Thu PhươngTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam – Nhà xuất bản Tài chính, năm

2006.

2. T.S Trần Phước và tập thể tác giả, kế tốn tài chính doanh nghiệp, nhà xuất

bản tài chính năm 2009.

3. Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà (2006), 342 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất

bản Lao động – Xã hội, Bộ Tài chính.

4. Thơng tư 200/2014

5. Một số website:

www.webketoan.com

www.danketoan.comSVTH: Nguyễn Thu Phương46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×