Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tùy từng đối tượng khách hàng và giá trị hợp đồng mà mức chiết khấu có thể được áp dụng cụ thể như sau: Nếu hạn thanh toán của công ty là 20 ngày thì khi khách hàng trả tiền sớm trong vòng 5 ngày thì sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 2% trên tổng

Tùy từng đối tượng khách hàng và giá trị hợp đồng mà mức chiết khấu có thể được áp dụng cụ thể như sau: Nếu hạn thanh toán của công ty là 20 ngày thì khi khách hàng trả tiền sớm trong vòng 5 ngày thì sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 2% trên tổng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tùy từng đối tượng khách hàng và giá trị hợp đồng mà mức chiết khấu có thể được áp dụng cụ thể như sau: Nếu hạn thanh toán của công ty là 20 ngày thì khi khách hàng trả tiền sớm trong vòng 5 ngày thì sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 2% trên tổng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×