Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu.

Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Qua bảng phân tích trên, ta thấy:

 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 so với năm 2014

tăng 473.934.616 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 18.85% do:

Doanh thu mặt hàng đèn gắn tường năm 2015 so với năm 2014 tăng

401.572.342 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 45,59%.

Doanh thu mặt hàng đèn chùm năm 2015 so với năm 2014 giảm 31.932.811

đồng tương ứng tỷ lệ giảm 4,7%.

Doanh thu mặt hàng đèn sân vườn năm 2015 so với năm 2014 tăng

141.563.843 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 35,18%.

Doanh thu mặt hàng khác năm 2015 so với năm 2014 giảm 37.68.758 đồng

tương ứng tỷ lệ giảm 6,74%.

 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 so với năm 2015

tăng 268.352.883 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 8.97% do:

Doanh thu mặt hàng đèn gắn tường năm 2016 so với năm 2015 tăng

312.321.569 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 24,36%.

Doanh thu mặt hàng đèn chùm năm 2016 so với năm 2015 giảm 10.112.833

đồng tương ứng tỷ lệ giảm 1,56%.

Doanh thu mặt hàng đèn sân vườn năm 2016 so với năm 2015 giảm

60..723.883 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 11,16%.

Doanh thu mặt hàng khác năm năm 2016 so với năm 2015 tăng

26.867.430đồng tương ứng tỷ lệ tăng 5,21%.

Qua các số liệu phân tích, nhận thấy doanh thu của cả công ty trong 3 năm gầy

đây tăng chủ yếu là do doanh thu của mặt hàng đèn gắn tường. Vì vậy trong năm

2017 và những năm tiếp theo, cơng ty cần có những biện pháp để phát huy thế mạnh

của mặt hàng này để góp phần tăng doanh thu.

Doanh thu của công ty tăng chủ yếu là do doanh thu của mặt hàng đèn. Đây

cũng là mặt hàng chủ yếu và cũng là mặt hàng thế mạnh đã có khách hàng lâu năm

tin dùng. Cho nên cơng ty đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa hợp lý đủ đáp ứng nhu

cầu của thị trường và đảm bảo tăng doanh thu bán hàng. Còn lại nhóm mặt hàng

khác (bóng đèn,...) là mặt hàng chiếm tỷ trọng thấp, cũng góp phần làm tăng doanh

thu cơng ty. Trong năm 2015, doanh thu mặt hàng khác giảm so với 2014 nhưngtrong năm 2016, doanh thu mặt hàng khác đã tăng 5,21% so với năm 2015. Do vậy,

công ty cần tiếp tục cải thiện tình hình tiêu thụ để tiếp tục tănh doanh thu trong

năm tiếp theo. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán

Bảng 2.5. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Các chỉ tiêu

1

1. DT Bán buôn

1.1 Bán xuất khẩu

1.2 Bán nội địa

2. DT bán lẻ

Tổng doanh thuNăm 2014

ST

TT(%)

2

3 = 2 /∑2

2.243.573.923

89,224

0

0

2.243.573.923

89,224

270.971.532

10,776

2.514.545.455

100Năm 2015

ST

TT(%)

4

5= 4/∑4

2.475.585.488

82,84

0

0

2.475.585.488

82,84

512.894.583

17,16

2.988.480.071

100So sánh tăng (giảm)

ST

TL(%)

6=4-2

7 = 6/2*100

232.011.565

10,34

0

0

232.011.565

10,34

241.923.051

89.28

473.934.616

18.85( Nguồn: Phòng Kế tốn – Hành chính)

Qua biểu phân tích trên ta thấy: Tổng doanh thu bán hàng của công ty năm

2015 so với năm 2014 tăng 473.934.616 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 18,85% là

do trong các phương thức bán. Cụ thể:

Doanh thu bán hàng theo phương thức bán buôn năm 2015 tăng so với năm

2014 số tiền là 232.011.565 đồng tương tứng với tỷ lệ tăng 10,34 %. Vì phương

thức bán buôn là phương thức chủ yếu của doanh nghiệp và doanh thu năm 2015

cao hơn năm 2014. Trong đó doanh thu bán hàng theo phương thức bán bn nội

địa năm 2015 so với năm 2014 tăng 232.011.565 đồng tương tứng với tỷ lệ tăng

10,34 %.

Doanh thu bán buôn của doanh nghiệp cũng chính là doanh thu theo phương

pháp bán nội địa vì cơng ty khơng có hoạt động buôn bán xuất khẩu.

Phương thức bán lẻ, doanh thu chiếm tỷ trọng ít hơn trong tổng doanh thu. So

với năm 2014 thì năm 2015 doanh thu bán lẻ tăng 241.923.051 đồng tương ứng với

tỷ lệ tăng 89.28%.

Từ những số liệu phân tích trên ta có thể kết luận hình thức tiêu thụ sản phẩm

của công ty chủ yếu dựa vào phương thức bán buôn, chiếm tỷ lệ cao trong tổng cơ

cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trên 80%. Tuy vậy, trong năm 2015, tỷ

lệ doanh thu bán buôn trên tổng doanh thu giảm 6,384% so với năm 2014. Do đó,

cơng ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam cần duy trì những đối tác,những khách hàng lớn , mở rộng tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng để nâng

cao thêm doanh thu bán buôn nói riêng, doanh thu doanh nghiệp nói chung.

Đồng thời, cơng ty cần nên có kế hoạch mở rộng đầu tư phát triển kinh doanh,

hệ thống phân phối- bán lẻ tìm thêm nhiều khách hàng cá nhân bằngcách mở rộng

thêm các cửa hàng ở vị trí thuận lợi, chất lượng sản phẩm nâng cao, đội ngũ nhân

viên làm việc hiệu quả góp phần tăng doanh thu cho cơng ty. Phân tích số lượng lao động và năng suất lao động ảnh hưởng tới doanh

thu bán hàng

Bảng 2.6. Bảng số liệu doanh thu, số lao động và năng suất lao động bình quân

của công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

ĐVT: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

1. Tổng doanh thu

( đồng) M

2. Tổng doanh thu theo

giá kỳ gốc ( đồng)

Mss = M / Ip với

Ip=1,0269

3. Tổng số lao động

(người) T

4. Năng suất LĐBQ

theo giá kỳ gốc

( đồng/người/năm)Năm 2014Năm 20152.514.545.455So sánh 2015 / 2014

STTỷ lệ %2.988.480.071473.934.61618.852.514.545.4552.910.195.80495.650.348,915.7320173-15125.727.272,8171.187.988,545.460.715,6736,16Wss = Mss / T

(Nguồn: Phòng Kế tốn- Hành chính)Bảng 2.7. Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

T1W1(Po)Các chỉT1WoTổng M thay đổiM thay đổi do TM thay đổi do WSTTL(%)STTL(%)STTL(%)tiêuToWo1

Tổng2345=4-26=5/2*1007=3-28=7/2*1009=4-310=9/2*1002.514.545.4552.137.363.6382.910.195.804395.650.34915,73-377.181.817-15772.832.16630,73DT( Nguồn: Phòng Kế tốn – Hành chính)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×