Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện thực hiện 63

3 Điều kiện thực hiện 63

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Thiết bị điện VDT......41

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty cổ phần thiết bị điện VDT42vDANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

XHCN

BH

CPBH

CPQLDNXã hội chủ nghĩa

Bán hàng

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanhCP

TC

KT

CBCNVCổ phần

Tài chính

Kế tốn

Cán bộ cơng nhân viênKH

KQKD

CP

K/c

GVHB

GTGT

TK

TTĐB

XK

CNV

TSCĐ

CCDC

BHXH

BHYT

KPCĐ

NVQLnghiệp

Khấu hao

Kết quả kinh doanh

Chi phí

Kết chuyển

Giá vốn hàng bán

Giá trị gia tăng

Tài khoản

Tiêu thụ đặc biệt

Xuất kho

Công nhân viên

Tài sản cố định

Công cụ dụng cụ

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Kinh phí cơng đồn

Nhân viên quản lýTNHH

CN

DTBH

CCDV

NKBH

NKTT

BCĐ

SL

SH

NT

TKĐƯ

ĐK

CK

CT

MTV

NKCTrách nhiệm hữu hạn

Cơng nghiệp

Doanh thu bán hàng

Công cụ dụng cụ

Nhật ký bán hàng

Nhật ký thu tiền

Bảng cân đối

Số lượng

Số hiệu

Ngày tháng

Tài khoản đối ứng

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Cơng ty

Một thành viên

Nhật kí chungviPHẦN MỞ ĐẦU

1 .Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Bán hàng là q trình trao đổi hàng hóa – tiền tệ, là khâu kết thúc một chu kỳ

kinh doanh của doanh nghiệp và mở ra một quá trình sản xuất mới. Đối với doanh

nghiệp thương mại, bán hàng là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Doanh

nghiệp có giải quyết tốt khâu bán hàng thì mới có thể thu hồi vốn thực hiện quá trình

tái sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô và cải tiến trang thiết bị phục vụ kinh doanh

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nói

chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng cần áp dụng rất nhiều các biện pháp

khác để đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa và quản lý tốt cơng tác tiêu thụ hàng hóa.

Một trong những biện pháp quan trọng và hiệu quả là phải kể đến kế tốn, đó là kế

tốn bán hàng.

Kế tốn bán hàng có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành, kiểm soát các

hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp.Thơng tin kế tốn bán hàng giúp doanh

nghiệp quản lý tốt hơn tình hình tiêu thụ hàng hóa từ đó đưa ra các chiến lược kinh

doanh phù hợp và đạt hiệu quả cao. Sự thay đổi của các chế độ chuẩn mực quyết định

kế tốn cũng làm ảnh hưởng đến cơng tác hạch toán tại các doanh nghiệp. Trong thực

tế để hiểu thấu đáo nội dung, ý nghĩa và áp dụng đúng chế độ, chuẩn mực không phải

là công việc đơn giản.

Hiện nay, nhu cầu dây và cáp điện phục vụ cho các ngành xây dựng và sản xuất

như xe hơi, điện tử và viễn thông đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên thị trường dây,

cáp điện Việt Nam đang chứa đựng một số yếu tố bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự

tồn tại và phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Sự bất ổn này có nhiều nguyên

nhân khác nhau, xuất phát từ nhiều phía. Trước hết đến từ cơ chế chính sách giá, chính

sách nhập khẩu nguyên vật liệu còn nhiều bất cập, đến từ các doanh nghiệp sản xuất

dây cáp điện vì chạy theo lợi nhuận đã sản xuất ra các sản phẩm kém chất lượng, đến

từ các nhà phân phối bán bn, bán lẻ khơng có nhận thức đúng trong việc đem đến

sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.

Q trình thực tập tại Cơng ty và theo kết quả phiếu điều tra tổng hợp tại Công ty

Cổ phần thiết bị điện VDT cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh

với mặt hàng chủ yếu là dây cáp điện,và thiết bị điện .Trong đó doanh thu từ mặt hàng

dây cáp điện là không nhỏ.Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì nhiều lý do chủ

1quan cũng như khách quan nên trong quá trình tổ chức kế tốn bán hàng mặt hàng dây

cáp điện còn tồn tại những hạn chế nhất định như: chưa theo dõi sổ chi tiết doanh thu

bán hàng,chưa đánh mã hàng để thuận tiện trong việc làm sổ sách chứng từ và bán

hàng, phần mềm kế tốn của cơng ty chưa áp dụng tốt khiến cho việc theo dõi hàng

hóa bán ra và tồn kho, các khoản cơng nợ còn gặp nhiều khó khăn. Chưa thu hồi được

các khoản nợ từ năm này qua năm khác…Việc tổ chức và hạch toán kế tốn bán mặt

hàng dây cáp điện mà khơng tốt có thể dẫn đến cung cấp những thông tin sai lệch về

tình hình kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận…của Cơng ty trong năm, ảnh hưởng tới

quyết định của nhà quản lý và tới sự phát triển của Cơng ty. Chính vì vậy việc nghiên

cứu kế toán bán mặt hàng dây cáp điện là rất cần thiết để có thể tìm ra vấn đề tồn tại,

từ đó đưa ra giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng dây cáp điện nói riêng

và cơng tác kế tốn bán hàng nói chung tại Cơng ty. Do đó em đã lựa chọn đề tài: “Kế

tốn bán nhóm hàng sản phẩm dây cáp điện tại công ty Cổ phần thiết bị điện VDT”.

Ý nghĩa của đề tài

Nghiên cứu của đề tài là thông qua quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về

kế tốn bán nhóm hàng có thể đưa ra đánh giá thực tế về cơng tác tổ chức kế tốn bán

hàng tại cơng ty. Từ đó thấy được vai trò, sự ảnh hưởng của cơng tác kế tốn bán hàng

tới kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, để thấy được mặt mạnh, mặt hạn chế của

công tác kế tốn bán hàng của cơng ty. Từ đó, phát huy những mặt mạnh, còn những

mặt hạn chế có biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của

công ty. Đồng thời sẽ giúp cho những nhà quản lý có nguồn thơng tin quan trọng,

chính xác, là cơ sở để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn và hợp lý giúp

doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh.

Qua thời gian thực tập và nghiên cứu đề tài, em cũng hiểu rõ được về tầm quan

trọng của kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp nói chung và cơng ty Cổ phần thiết

bị điện VDT nói riêng. Nhờ đó em thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của một kế toán viên

sau này.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

2.1. Mục tiêu lý luận:

Làm rõ những nguyên tắc bán nhóm hàng sản phẩm dây cáp điện tại Cơng ty cổ

phần thiết bị điện VDT, từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số

giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng tại Cơng ty. Hồn thiện cơng tác

2kế toán bán hàng tại doanh nghiệp cần phải dựa trên tình hình thực tế tại cơng ty kết

hợp với các quy đinh của Bộ tài chính, các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành đảm

bảo nguyên tắc phù hợp,vận dụng linh hoạt, tổ chức khoa học, hợp lý vào tình hình

thực tế tại cơng ty thì mới đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.

2.2 Mục tiêu thực tiễn:

Về phía cơng ty:

- Việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng khơng những giúp cho chủ DN có

được thơng tin kịp thời, đầy đủ, sát thực mà còn giúp chủ DN nhìn nhận đánh giá một

cách chính xác nhất tình hình kinh doanh của DN mình. Từ đó đưa ra những chính

sách, quyết định kinh doanh hợp lý nhất.

- Nắm bắt được thực trạng về bán hàng và phương thức bán hàng trong doanh

nghiệp. Những nguyên nhân và hạn chế trong việc sử dụng vốn của doanh nghiệp

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận: hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung

về bán hàng, kế toán bán hàng, nội dung và phương pháp nâng cao hiệu quả bán hàng

của cơng ty

Về phía cá nhân:

Qua thời gian thực tập tại công ty, giúp em hiểu sâu hơn những kiến thức đã được

học tại Trường Đại học Thương Mại, so sánh giữa lý luận và thực tế, góp phần nâng

cao kỹ nâng kế tốn để chuẩn bị cho công việc tương lai.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn bán nhóm hàng sản phẩm dây cáp điện tại công

ty Cổ phần thiết bị điện VDT

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Không gian nghiên cứu: Công ty Cổ phần thiết bị điện VDT

+ Thời gian nghiên cứu: Quý 1 năm 2017

4. Phương pháp thực hiện đề tài

4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

Các bước thu thập dữ liệu:

– Xác định dữ liệu cần thu thập: Dựa vào vấn đề nghiên cứu,mục tiêu chung và

mục tiêu cụ thể của đề tài nghiên cứu đã được nêu thì cần phải thu thập thơng tin dữ

liệu cần thiết về đặc điểm tổ chức bộ máy và phương pháp kế tốn tại cơng ty

Dữ liệu được chi thành 2 loại:3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện thực hiện 63

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×