Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện thực hiện

3 Điều kiện thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng ngày càng được hoàn thiện về tất cả

các mặt: về tổ chức, về năng lực và ngày càng nâng cao hiệu quả.

3.3.2 Về phía cơng ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông

Hồng

Để thực hiện các giải pháp trên một cách có hiệu quả, kế tốn cơng ty cần phải

tuân thủ chặt chẽ các quy định trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

hiện hành. Nhân viên kế toán cần được thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng

kiến thức về ngành hàng mà công ty đang kinh doanh để phản ánh các khoản doanh

thu, chi phí vào đúng tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu

cầu kinh doanh của DN phù hợp nguyên tắc thận trọng của kế tốn. Ngồi ra, các

nhân viên kế tốn cần tìm hiểu kế toán quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng

người, vì đây là một thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong việc

ra quyết định kinh doanh.68KẾT LUẬN

Kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết và

chiếm một vị trí quan trọng trọng. Kết quả cuối cùng mới đánh giá được thực chất

của quá trình kinh doanh, phản ánh đúng năng lực kinh doanh của một doanh

nghiệp. Vì vậy, việc hạch tốn một cách khoa học và hợp lý tồn bộ cơng tác kế

tốn đặc biệt là kế tốn kết quả kinh doanh có ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và

phát triển của Công ty.

Qua quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại và việc tìm hiểu thực tế

tại cơng ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng cùng với sự

hướng dẫn tận tình của Ths. Vũ Quang Trọng cũng như các cơ, các chị trong phòng

kế tốn giúp em có điều kiện nghiên cứu đề tài: “Kế tốn kết quả kinh doanh tại

Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng”. Trong chuyên đề

này, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến cá nhân của mình với chỉ với mục đích

thể hiện quan điểm và cái nhìn của em trong việc hồn thiện thêm về kế tốn kết

quả kinh doanh tại cơng ty. Trong quá trình vận dụng kiến thức đã học vào thực tế

khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của

Ths.Vũ Quang Trọng - Người hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này và ý kiến

đóng góp của các thầy cơ trong khoa, các cơ, chị trong phòng kế tốn của cơng ty

Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng cũng như toàn thể những

người đọc chuyên đề này.

Em xin chân thành cảm ơn !69TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Các sổ sách, chứng từ, BCTC, các tài liệu liên quan tới Đề tài của Công ty

Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng.

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 có hiệu lực từ ngày

01/01/2017 của Bộ tài chính

3.Các chế độ, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Webketoan, Link :

http://www.webketoan.vn

4.Giáo trình kế tốn tài chính trường Đại học Thương mại xuất bản năm 2010,

do TS. Nguyễn Tuấn Duy và TS. Đặng Thị Hòa đồng chủ biên.

5.Các chuẩn mực kế tốn:VAS01, VAS02, VAS03, VAS14, VAS 17

6. https://thuvienphapluat.vn/70PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Quy trình ghi sổ theo Hình thức Nhật ký chung

Phụ lục 02: Quy trình ghi sổ theo Hình thức Nhật ký – sổ cái

Phụ lục 03: Quy trình ghi sổ theo Hình thức Chứng từ ghi sổ

Phụ lục 04: Quy trình ghi sổ theo Hình thức kế tốn trên Máy vi tính

Phụ lục 05: Mẫu số: B02 – DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Phụ lục 06: Tờ khai quyết tốn thuế TNDN năm 2017

Phụ lục 07: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Phụ lục 08: Sổ cái các tài khoảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×