Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Bình An.

2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Bình An.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - Kiểmngày một phát triển hơn tại Viêt Nam. Mà hiện nay Công ty mới chỉ áp dụng phương

thức bán hàng thơng qua tìm kiếm khách hàng trực tiếp. Em xin đề xuất giải pháp

nhằm đa dạng hóa phương thức bán hàng tại Cơng ty như sau: Công ty nên mở một

website nhằm cung cấp các thông tin về công ty cũng như sản phẩm mà Công ty đang

kinh doanh nhằm giúp mở rộng hơn các đối tượng khách hàng ở các khu vực khác.

Công ty nên đăng ký các quảng cáo trên tivi hoặc báo đài nhằm tìm kiếm khách hàng.

Cơng ty cũng nên xem xét thêm phương thức Bán hàng đại lý nhằm đa dạng hóa

phương thức bán hàng và tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới, tiềm năng.

Ghi nhận kế toán đối với phương thức Bán hàng đại lý

- Khi Công ty giao hàng cho cơ sở nhận đại lý: đơn vị xuất kho hàng hóa để giao

đại lý kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho hoặc phiếu điều chuyển hàng hóa ghi Nợ TK

hàng gửi bán (157), ghi Có TK hàng hóa (156) theo giá trị thực tế xuất kho.

- Khi nhận được bảng thanh toán hàng bán đại lý, ký gửi do cơ sở nhận đại lý

lập và các chứng từ thanh toán, kế toán phản ánh doanh thu, hoa hồng đại lý dành cho

bên nhận bán hàng đại lý:

+ Trường hợp bên nhận đại lý đã khấu trừ tiền hoa hồng, kế toán ghi Nợ TK tiền

mặt (1111), tiền gửi ngân hàng (1121) theo số tiền thực nhận theo giá thanh tốn, Nợ

TK chi phí bán hàng (6421) số tiền hoa hồng chưa có thuế GTGT, Nợ TK thuế GTGT

được khấu trừ tính trên số tiền hoa hồng (133), ghi Có TK doanh thu bán hàng hóa

(5111) theo giá chưa thuế GTGT, Có TK thuế GTGT đầu ra phải nộp (33311).

+ Trường hợp hoa hồng trả theo định kỳ (đơn vị nhận hàng đại lý không khấu trừ

ngay tiền hoa hồng), kế toán ghi Nợ TK tiền mặt (1111), tiền gừi ngân hàng (1121)

hoặc khoản phải thu của khách hàng (131) theo giá bán đã có thuế của hàng hóa đã

bán, ghi Có TK doanh thu bán hàng hóa (5111) theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi

có TK thuế GTGT đầu ra phải nộp (33311). Khi thanh toán tiền hoa hồng cho cơ sở

đại lý, kế tốn ghi Nợ TK chi phí bán hàng (6421), Nợ TK thuế GTGT được khấu trừ

tính trên tiền hoa hồng (133), ghi Có TK tiền mặt (1111), tiền gửi ngân hàng (112).

- Cuối kỳ kế toán xác định giá vốn của số hàng gửi bán đã xác định tiêu thụ, kế

tốn ghi Nợ TK giá vốn (632), ghi Có TK hàng gửi bán (157) theo giá trị thực tế hàng

gửi bán.

GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hồi60SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnGVHD: ThS.Nguyễn Thu HồiKhoa Kế tốn - Kiểm61SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmGiải pháp thứ ba, về hồn thiện chính sách bán hàng

Hiện tại Cơng ty đang khơng áp dụng chính sách chiết khấu thương mại và chiết

khấu thanh toán trong bán hàng. Nhằm thu hút thêm khách hàng và nâng cao hiệu quả

kinh doanh tại Công ty, em xin đề xuất ý kiến là Cơng ty nên áp dụng hai chính sách

này trong bán hàng vì những lợi ích mà hai chính sách đem lại là rất lớn.

Với chính sách chiết khấu thương mại thì người mua sẽ được chiết khấu một

khoản khi mua hàng với một số lượng lớn. Điều này sẽ kích thích người mua đặt hàng

với số lượng lớn với chi phí rẻ hơn và giúp cho Cơng ty kinh doanh hiệu quả hơn.

Còn với chính sách chiết khấu thanh tốn thì người mua sẽ được hưởng một

khoản chiết khấu khi thanh toán đơn hàng sớm trong một thời gian nhất định. Chính

sách này sẽ giúp cho Cơng ty sớm thu được tiền hàng nhằm quay vòng vốn để tiếp tục

quá trình sản xuất kinh doanh.Giải pháp thứ tư, về hồn thiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Do những nguyên nhân đã nêu trong phần “3.1. Những tồn tại và ngun nhân”

em xin đề xuất Cơng ty nên tính tốn và trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn

kho. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là việc tính trước vào giá vốn hàng bán phần giá

trị bị giảm xuống thấp hơn so giá ghi sổ của kế toán hàng tồn kho. Cuối kỳ nếu kế toán

nhận thấy có bằng chứng chắc chắn về sự giảm giá thường xuyên cụ thể xảy ra trong

kỳ kế toán tiến hành trích lập dự phòng. Đối với Cơng ty TNHH Bình An dự phòng

giảm giá được lập cho các loại mặt hàng phụ tùng ô tô được nhập về bán, các loại vật

tư để bán mà giá trên thị trường thấp hơn thực tế đang ghi sổ kế toán.

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp Cơng ty bù đắp thiệt hại

thực tế xảy ra do hàng hoá tồn kho giảm giá, đồng thời cũng để phản ánh giá trị thực tế

thuần tuý hàng tồn kho của Công ty nhằm đưa ra một hình ảnh trung thực về tài sản

của Cơng ty khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch tốn. Việc trích lập dự phòng

giảm giá hàng tồn kho phải tuân theo quy định hiện hành (Thông tư số 228/2009/TTBTC “Thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá

hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành

sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp tại doanh nghiệp”)GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hồi62SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmThơng tư số 228/2009/TT-BTC có quy định về việc trích lập dự phòng giảm giá

hàng tồn kho như sau:

Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất,

vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm

chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển…), sản phẩm

dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên

sổ kế tốn cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:

- Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng

chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.

- Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời

điểm lập báo cáo tài chính.

- Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so

với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không

bị giảm giá thì khơng được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó.

Phương pháp lập dự phòng:

Mức trích lập dự phòng tính theo cơng thức sau

Mức dự phòngLượng vật tư hàng hóaGiá gốc hàngGiá trị thuần cógiảm giá vật tư = thực tế tồn kho tại thời x tồn kho theo -thểhàng hóađược của hàngđiểm lậpbáo cáo tàisổ kế tốnthựchiệnchính

tồn kho

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên

quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết

định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là

giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hồn thành sản phẩm và chi phí

tiêu thụ (ước tính).

Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị

giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá

vốn hàng bán (giá thành tồn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.

GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hoài63SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmRiêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính

theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hồi64SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmXử lý khoản dự phòng:

- Tại thời điểm lập dự phòng nếu giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần

có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn

kho theo các quy định tại điểm 1, điểm 2 Điều này.

- Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá

hàng tồn kho, thì doanh nghiệp khơng phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng

tồn kho;

- Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm

giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp được trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng

bán ra trong kỳ.

- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn

kho, thì doanh nghiệp phải hồn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng bán.

Giải pháp thứ năm, về hồn thiện phần mềm kế tốn

Cơng ty nên sớm đưa phần mềm kế toán vào sử dụng để giảm thiểu khối lượng

cơng việc kế tốn, tiết kiệm được thời gian.

3.3 Điều kiện thực hiện

Ta có thể thấy bên cạnh những ưu điểm mà công ty TNHH Bình An đã đạt được

vẫn còn tồn tại những hạn chế cần sửa đổi để hoàn thiện bộ máy quản lý và cơng tác

kế tốn tại Cơng ty. Và để làm được điều đó cần có một số điều kiện nhất định.

3.3.1 Về phía nhà nước

Nhà nước cần phải hồn thiện khung pháp lý về kế toán như luật kế toán Việt

Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp. Luật kế toán rất quan trọng trong hoạt động kế

toán của DN, mọi hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kế toán đều chịu sự

chi phối của Luật này, từ các quy định chung về chứng từ, tài khoản, sổ kế tốn đến

việc lập các báo cáo tài chính. Trong đó các nghiệp vụ bán hàng cũng khơng phải là

ngoại lê, cụ thể nhất: Còn Chế độ kế tốn DN cũng là nhân tố ảnh hưởng đến kế toán

bán hàng. Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ sách, tài

khoản và đến báo cáo tài chính sao cho khoa học và hợp lý nhất, tạo điều kiện cho kế

tốn nói chung và kế tốn bán hàng tại DNTM nói riêng xử lý, phản ánh đúng bản chấtGVHD: ThS.Nguyễn Thu Hồi65SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

toánKhoa Kế toán - Kiểmcủa các hoạt động kinh tế phát sinh, làm cho thơng tin kế tốn cập nhật chính xác,

nhanh chóng và kịp thời.

3.3.2 Về phía doanh nghiệp

- Cán bộ kế toán phải thực sự nỗ lực để hồn thành tốt phần việc của mình, phải

thường xuyên cập nhật chế độ kế toán cũng như các thơng tư hướng dẫn của Bộ Tài

Chính, các văn bản luật…đảm bảo cho việc hạch tốn đúng chính sách và chế độ kế

tốn hiện hành

- Ban lãnh đạo cơng ty cần có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với q trình kinh

doanh nói chung và cơng tác kế tốn nói riêng.

- Cần phải tổ chức bộ phận nhân sự cho hợp lý, phù hợp với trình độ nghiệp vụ

của nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế tốn và nâng cao trình độ chun

mơn của nhân viên.

- Công ty cần chú ý tạo môi trường làm việc thuận lợi cho bộ phận kế toán: mua

sắm trang thiết bị mới theo kịp với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin, tránh tình

trạng bị lạc hậu nhằm đảm bảo cho việc luân chuyển, xử lý thông tin nhanh chóng.

Các bộ phận phòng ban trong cơng ty cũng phải cố gắng hoàn thanh tốt chức

năng, nhiệm vụ của mình. Điều đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế

tốn tại cơng ty.

Các giải pháp hồn thiện nghiệp vụ bán hàng tại Cơng ty TNHH Bình An đã nêu

ở trên đều có khả năng thực hiện được.Các giải pháp được nêu ra dựa trên sự phù hợp

với chính sách và chế độ kế tốn Việt Nam.

Từ những đặc điểm về tình hình kinh doanh, tình hình tổ chức cơng tác kế tốn

tại cơng ty, cán bộ kế tốn đều có trình độ và kinh nghiệm trong cơng tác thì theo em

các giải pháp trên sẽ được thực hiện và đem lại hiệu quả trong công tác kế toán cũng

như hiệu quả cho doanh nghiệp.GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hoài66SVTH: Nguyễn Thị ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Bình An.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×