Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung giải pháp

Nội dung giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị Thu HồiĐể cho cơng tác phân tích kinh tế nói chung và phân tích kết quả kinh doanh nói

riêng Cơng ty cần đào tạo chuyên môn cho các cán bộ đảm nhiệm công tác phân tích.

Vì bộ phận hiện tại đang thực hiện cơng việc này là các nhân viên phòng kế tốn. Họ

khơng phải là những nhân viên có chun mơn sâu trong kĩnh vực này.

Mặt khác, bộ phận kế toán phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các số

liệu để phân tích. Các số liệu được sử dụng để phân tích phải được kiểm tra, đánh giá

và số liệu này phải được Giám đốc duyệt. Có như vậy cơng tác phân tích kết quả kinh

doanh mới ngày càng được hồn thiện.

Cơng ty phải đưa cơng tác phân tích kết quả kinh doanh là nhiệm vụ bắt buộc

phải thực hiện theo định kỳ. Ngồi ra, trong cơng ty cần có sự thống nhất và quy định

cụ thể khi lập biểu phân tích hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động phân tích kết

quả kinh doanh nói riêng. Tạo điều kiện để thực hiện các ý kiến đề xuất một cách

nhanh nhất.

3.3. Các kiến nghị

Để những giải pháp, đề xuất ở trên được thành cơng trên thực tế, đòi hỏi sự điều

hành của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực đồn kết nhất trí của tập thể nhân viên trong Cơng ty.

Do đó, dựa trên tình hình cụ thể của công ty, em xin kiến nghị một số vấn đề sau:

- Ban lãnh đạo Cơng ty nên dự đốn trước tình hình giá cả thị trường nhằm có

những biện pháp đối phó kịp thời với những biến động về giá trng tương lai gần.

- Cần chú trọng kiểm soát lại chi phí giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp, tiếp

tục phát huy khả năng sử dụng chi phí quản lý bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp hợp lý, tiết kiệm, góp phần làm tăng lợi nhuận cho cơng ty.

- Cơng ty thường xun có những chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân

viên của công ty theo các hình thức đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và nhiệm vụ

của nhân viên. Đồng thời phải dứt khoát giảm số lượng nhân viên làm việc không đạt

hiệu quả và làm việc khơng có trách nhiệm, ảnh hưởng đến q trình hoạt động kinh

doanh của cơng ty nhằm hồn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao tay nghề và tạo được ý

thức kỷ luật lao động cho nhân viên.

- Chủ động tìm kím thêm các nguồn ngun liệu và thị trường đầu ra cho sản phẩm.

- Tham gia vào các cuộc triển lãm, hội chợ, đầu tư hoặc tài trợ các cuộc thi mang

tính quốc qua, các chương trình nhân đạo là dịp quảng cáo, tiếp thị về cơng ty.

KẾT LUẬNSVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh66Lớp K49D5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị Thu HồiThơng qua việc nghiên cứu lý luận đã được học tập trên giảng đường đại học

cũng như thực tế cơng tác phân tích kinh tế nói chung và phân tích kết quả kinh doanh

nói riêng, em nhận thấy giữa lý luận và thực tiễn có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Càng ngày, các doanh nghiệp càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phân tích kết

quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thơng qua các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi

nhuận, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về tình tình kinh doanh của mình, về xu hướng

biến động cũng như các nhân tố ảnh hưởng tốt xấu đến nó để từ đó có cách nhìn nhận,

đánh giá khách quan và đúng đắn về phương hướng phát triển trong tương lai, khắc

phục những hạn chế, phát huy thêm các điểm mạnh góp phần làm cho doanh nghiệp

ngày một phát triển bền vững.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng, em đã cố

gắng đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và hồn thành bài khóa luận tốt nghiệp “Phân

tích kết quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng”. Trong bài khóa

luân, em đã phân tích được các yếu tố doanh thu, lợi nhuận của công ty trong hoạt

động kinh doanh. Qua những số liệu phân tích và thực tế tìm hiều về cơng ty, em cũng

đã đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao kết qua kinh doanh của công ty TNHH Ảnh

kỹ thuật số Tài Dũng. Do thời gian thực tập khơng nhiều, kiến thức và khả năng còn

hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi còn thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp

ý của các thầy cơ đề bài khóa luận của em được hồn chỉnh hơn.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Thương mại đã giúp

đỡ, chỉ bảo em trong suốt thời gian theo học tại nhà trường. Đặc biệt, em xin chân

thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ giáo Th.S. Phạm Thị Thu Hồi và các chị

trong phòng Kế tốn của cơng ty TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng đã giúp em hồn

thành bài khóa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn!SVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh67Lớp K49D5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị Thu Hoài

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại (2008), PGS.TS Trần

Thế Dũng, Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thương Mại.

2. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (2006), TS Phan Đức Dũng, NXB

Thống Kê – Trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (2009), TS Nguyễn Đình Kiệm – Bộ giáo

dục và đào tạo – Trường Học Viện Tài Chính

4. Giáo trình Thống kê kinh tế, Phan Công Nghĩa, NXB Giáo Dục

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Ảnh kỹ thuật số

Tài Dũng năm 2015, 2016.

6. Các tài liệu thu thập từ mạng internet: http://dinhmoc.vn/

7. Các tài liệu tham khảo từ mạng internet http://www.gso.gov.vn/

8. Chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam

9. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT 200/TT-BTC ngày

22/12/2014.

10. Luận văn khóa trước - thư viện trường Đại học Thương mại.SVTH:Trần Thị Thúy Quỳnh68Lớp K49D5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Phạm Thị Thu Hồi

PHỤ LỤCPhụ lục 01: Phiếu điều tra trắc nghiệm

Phụ lục 02: Báo cáo tài chính năm 2015

Phụ lục 03: Báo cáo tài chính năm 2016SVTH:Trần Thị Thúy QuỳnhLớp K49D5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×