Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpThứ hai, trong năm 2016, công ty mở rộng quy mô vốn lưu động, các khoản phải

thu ngắn hạn bình quân, hàng tồn kho bình qn đều tăng chứng tỏ việc cơng ty đang

chú trọng tăng cường vốn lưu động.

Bên cạnh đó, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty năm 2016 tăng so với năm 2015

cho thấy công ty ngày càng chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

3.1.2.1. Những mặt hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam vẫn còn

những hạn chế về vấn đề sử dụng vốn kinh doanh. Những tồn tại này khiến cho hiệu

quả kinh doanh của công ty chưa tốt trong hai năm qua. Để công ty tiếp tục hoạt động

kinh doanh có hiệu quả, cơng ty cần tìm ra ngun nhân và có biện pháp khắc phục kịp

thời những tồn tại đó. Một số tồn tại trọng yếu và nguyên nhân như sau:

Một là, kết cấu vốn kinh doanh của cơng ty chưa có sự cân đối, vốn lưu động

chiếm tỷ trọng lớn so với vốn cố định. Mặc dù doanh nghiệp muốn đảm bảo khả năng

thanh tốn tốt trong việc duy trì một tỷ lệ vốn lưu động lớn nhưng doanh nghiệp cũng

cần trang bị them thiết bị, tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của

mình. Các khoản tiền và tương đương tiền bình qn âm bên cạnh đó là các khoản

phải thu dài hạn tăng mạnh vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh toán cũng

như doanh nghiệp có thể chịu những khoản nợ xấu và khó đòi.

Hai là, trong kết cấu vốn lưu động, tỷ trọng hàng tồn kho của công ty rất lớn,

64.66 % vào năm 2015 và 50.03 % vào năm 2016. Tuy doanh nghiệp đang giảm dầnviệc dự trữ hàng tồn kho song tỷ lệ này vẫn còn rất cao, do doanh nghiệp bán các sản

phẩm điện tử công nghệ cao nên các sản phẩm này rất dễ bị rớt giá.

Ba là, doanh nghiệp chưa tận dụng triệt để nguồn vốn đang có để tăng hiệu quả

sử dụng vốn, góp phần sinh lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh của công ty năm 2016 tăng so với năm 2015 thể hiện ở tất cả các chỉ

tiêu do công ty tăng cường quy mô vốn kinh doanh bên cạnh đó là sự tăng lên của lợi

nhuận và doanh thu tuy nhiên các chỉ tiêu này vẫn còn ở mức thấp.

3.1.2.2. Ngun nhânSVTH: Nguyễn Minh Hồn42Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpCó rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại và hạn chế trong việc sử dụng

vốn kinh doanh của công ty song nguyên nhân chủ yếu là do sự khó khăn chung của

nền kinh tế năm qua.

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường là nguyên nhân khiến cho khả năng tiêu thụ

sản phẩm của công ty bị suy giảm, mặc dù doanh thu năm 2016 so với năm 2015 có

một sự tăng nhưng vẫn khơng đủ để bù đắp chi phí bỏ ra năm 2015 và đạt được lợi

nhuận tương đối thấp so với doanh thu năm 2016 cho thấy vấn đề sử dụng vốn của

công ty là chưa tốt.

Hiện tại, công ty chưa có một bộ phận chuyên trách để xây dựng những kế hoạch

cụ thể và chi tiết về quản lý và sử dụng vốn, chưa tiến hành phân tích các chỉ tiêu về

kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn nên cơng ty chưa có những phương án sử

dụng vốn tối ưu.

Hiệu quả sử dụng vốn cố định bị giảm cũng do cơng ty sử dụng máy móc, thiết bị

chưa hợp lý, chưa chú trọng đầu tư vào việc mua sắm trang bị các thiết bị mới. Bên

cạnh đó, vẫn có những tài sản do khơng được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách làm

cho quá trình hao mòn diễn ra nhanh hơn.

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty

TNHH TechOne Việt Nam

3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Đánh giá lại tài sản cố định và áp dụng phương pháp tính khấu hao hợp lý:

Định kỳ doanh nghiệp phải xem xét và đánh giá lại tài sản cố định đồng thời điều

chỉnh kịp thời cho phù hợp với giá cả thị trường. Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố

định giúp cho nhà quản lý nắm bắt được tình hình biến động vốn của cơng ty để có

những giải pháp đúng đắn đối với loại vốn này. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần áp

dụng phương pháp tính khấu hao cho hợp lý để doanh nghiệp có thể kịp thời tái đầu tư

mới TSCĐ qua đó làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng cường việc đầu tư đổi mới tài sản cố định, chế độ bảo dưỡng và quản lý

tài sản cố định hợp lý: Công ty cần xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố

định từ đầu kỳ kinh doanh. Dựa vào tình hình khấu hao lũy kế, cơng ty có thể xác định

xem tài sản này đã khấu hao được bao nhiêu phần trăm giá trị, đã bù đắp được vốn đầu

tư bỏ ra hay chưa để có kế hoạch đổi mới. Đồng thời, căn cứ vào các dự án, hợp đồng

SVTH: Nguyễn Minh Hoàn43Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpvà mục tiêu của cơng ty trong kỳ kinh doanh để xác định quy mô vốn cố định cần đầu

tư là bao nhiêu. Doanh nghiệp cần thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng máy

móc thiết bị, phương tiện vận tải… nhằm khôi phục năng lực hoạt động của máy móc,

phương tiện, kịp thời phát hiện những máy móc, phương tiện đã lỗi thời để có phương

án đầu tư và mua sắm cho phù hợp.

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Quản lý việc dự trữ tiền mặt tại quỹ sao cho hợp lý: Quản trị tiền mặt là quá

trình bao gồm quản lý lưu lượng tiền mặt tại quỹ và tài khoản thanh toán tại ngân

hàng, kiểm soát chi tiêu, dự báo nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp, bù đắp thâm hụt

ngân sách, giải quyết tình trạng thừa, thiếu tiền mặt trong ngắn hạn và dài hạn. Bởi

tiền mặt có vai trò vơ cùng quan trọng và là đầu mối kết nối tất cả các hoạt động liên

quan đến tài chính doanh nghiệp do đó nhà quản lý cần phải tập trung vào quản trị tiền

mặt để giảm thiểu rủi ro về khả năng thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng đồng tiền cũng

chính là tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty.

Quản lý chặt chẽ khoản phải thu: Các khoản phải thu có tác dụng làm tăng

doanh thu bán hàng, chi phí tồn kho giảm, tài sản cố định được sử dụng có hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu giúp công ty vừa tăng được doanh thu, tận dụng

tối đa năng lực sản xuất hiện có. Để quản lý các khoản phải thu, cơng ty có thể áp

dụng các biện pháp sau:

Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng khả năng tín dụng của khách hàng nhằm xác định

liệu khoản tín dụng này sẽ được khách hàng thanh tốn đúng thời hạn hay khơng. Để

làm được điều này công ty phải xây dựng được một hệ thống các chỉ tiêu tín dụng như:

Phẩm chất, tư cách tín dụng, năng lực trả nợ, vốn của khách hàng, tài sản thế chấp,

điều kiện của khách hàng.

Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu bằng cách sắp xếp chúng theo độ dài thời

gian để theo dõi và có biện pháp giải quyết các khoản phải thu khi đến hạn. Theo dõi

kỳ thu tiền bình quân, khi thấy kỳ thu tiền bình quân tăng lên mà doanh thu khơng tăng

có nghĩa là cơng ty đang bị ứ đọng ở khâu thanh tốn, cần phải có biện pháp kịp thời

để giải quyết.

Có thể đẩy nhanh tốc độ thu hồi các khoản phải thu khách hàng bằng cách thực

hiện các hình thức chiết khấu thanh tốn trên tổng số tiền phải thu. Thực hiện giải

SVTH: Nguyễn Minh Hoàn44Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệppháp này có thể khiến cơng ty phải gánh chịu thêm một khoản chi phí chiết khấu thanh

toán nhưng lại đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn của phần vốn lưu động này.

Quản lý hàng tồn kho: Hàng tồn kho trong công ty phần lớn là hàng hóa, và các

hàng hóa này thường có xu hướng mất giá sau một khoảng thời gian nhất định do vậy

doanh nghiệp cần có phương pháp quản lý việc mua bán hàng hóa hợp lý để tránh phải

những khoản lỗ do mất giá của hàng hóa. Muốn làm được điều này doanh nghiệp cần

nghiên cứu kỹ chu kỳ sống của từng mặt hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu

quả giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơng ty, và đẩy nhanh q trình ln

chuyển của hàng tồn kho.

3.2.3 Các giải pháp khác

Tăng doanh thu bán hàng: Doanh thu là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả

sử dụng vốn của doanh nghiệp và doanh thu bán hàng chiếm phần lớn trong tổng

doanh thu thuần của doanh nghiệp, vì vậy việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp

nhằm tăng doanh thu bán hàng là rất cần thiết. Hiện nay doanh nghiệp đã sử dụng rất

nhiều biện pháp để tăng doanh thu bán hàng như thực hiện chính sách quảng cáo vừa

bằng phương pháp truyền thống vừa bằng internet, và thực hiện chính sách bảo hành

hợp lý cho khách hàng… Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều biện pháp

hơn nữa để thúc đẩy quá trình bán hàng qua đó làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp

như thực hiện chính sách chiết khấu giảm giá khi có khách hàng mua với số lượng lớn,

hay bán hàng kèm theo phụ kiện khuyến mại…

Tiết kiệm chi phí: Hiện nay chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là

tương đối lớn ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của cơng ty. Chính

vì vậy cơng ty cần phải có biện pháp quản lý tốt chi phí để hoạt động kinh doanh được

hiệu quả. Ví dụ như cơng ty cần có chiến lược maketing hợp lý để giảm thiểu chi phí

cho nhân viên cũng như chi phí bán hàng của doanh nghiệp.

Tăng khả năng cạnh tranh, chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định: Tăng

cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị

trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu quả. Việc nghiên cứu thị trường giúp công

ty nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, từ đó hướng đến cải tiến dịch vụ, chất lượng

sản phẩm góp phần giúp cơng ty nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Có

được một thị trường lâu dài và ổn định thì cơng ty mới đẩy mạnh được việc tiêu thụ

SVTH: Nguyễn Minh Hồn45Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpsản phẩm, dịch vụ, tăng tốc độ luân chuyển, làm cho hiệu quả sử dụng vốn khơng

ngừng tăng lên, từ đó cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên, mở rộng phát triển

quy mô sản xuất của công ty. Để có được một thị trường tiêu thụ một cách tốt hơn, có

thể thực hiện các biện pháp sau:

Liên tục cập nhật thị trường và xu hướng của người tiêu dùng, nắm bắt những

yêu cầu của khách hàng về chất lượng, dịch vụ, giá cả sản phẩm. Từ đó có những biện

pháp khắc phục kịp thời những mặt tồn tại, hạn chế đồng thời phát huy những thế

mạnh hiện có

Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng ở các thị trường trong nước và quốc tế

thông qua những mối liên hệ bạn hàng, tiếp cận với những cơng ty lớn với những

chính sách ưu đãi để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cơng nhân viên hơn

nữa: Do đó, cơng ty cần tổ chức bố trí lao động sao cho phù hợp, sắp xếp các vị trí

làm việc sao cho phù hợp với khả năng của từng cán bộ cũng như người lao động để

họ phát huy được tiềm năng sáng tạo của mình, góp phần nâng cao năng suất lao động,

từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty: Để hoạt động sản

xuất kinh doanh thực sự có hiệu quả thì doanh nghiệp phải biết được đồng vốn mình

bỏ ra sẽ đem về bao nhiêu đồng lợi nhuận. Việc thường xuyên đánh giá hiệu quả sử

dụng vốn sẽ giúp cơng ty có cái nhìn đúng đắn và chính xác tình hình tài chính của

mình, từ đó đưa ra các biện pháp kịp thời và có hiệu quả để giải quyết những mặt hạn

chế cũng như phát huy những mặt tích cực trong việc sử dụng vốn của mình.

3.3. Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty

TNHH TechOne Việt Nam

3.3.1. Đối với cơ quan Nhà nước

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước đóng vai trò quản lý và điều tiết vĩ mơ, vì

vậy sự ổn định và đúng đắn của các chính sách kinh tế của Nhà nước có tác động hết

sức to lớn đến các doanh nghiệp. Một số kiến nghị đối với Nhà nước nhằm nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và các

doanh nghiệp nói chung:SVTH: Nguyễn Minh Hồn46Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpHoàn thiện khung khổ, hành lang pháp lý: Điều này giúp cho các doanh nghiệp

có thể hiểu rõ hơn về luật cũng như có các chính sách cụ thể cho cơng ty mình. Ngồi

ra, Nhà nước cũng cần xây dựng những nguyên tắc trong việc tổ chức thủ tục hành

chính sao cho gọn nhẹ, nhanh và đúng pháp luật. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp thuận lợi khi muốn mở rộng hay đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh.

Đảm bảo ổn định chính sách vĩ mơ: Nhà nước cần đảm bảo ổn định chính sách

vĩ mơ, trong những năm tới cần tiếp tục khống chế không để lạm phát tăng cao. Mục

tiêu kiềm chế lạm phát phải đi kèm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt trong

nền kinh tế thị trường như hiện nay, Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi đối với

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, tạo cơ hội thuận lợi để các

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các chính sách Nhà nước ban hành cần phải sát

với thực tế hiện nay, và có quy định áp dụng cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp.

3.3.2. Đối với doanh nghiệp

Cần tăng cường các biện pháp để quản lý chặt chẽ hàng tồn kho cũng như các

khoản phải thu khách hàng. Tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn q nhiều vì điều

đó sẽ làm cho nguồn vốn của cơng ty bị hạn chế và khơng có khả năng tạo ra được

lợi nhuận

Bên cạnh đó, cơng ty cũng cần giảm thiểu chi phí bán hàng và chi phí quản lý

doanh nghiệp. Từ đó góp phần làm tăng lợi nhuận của cơng ty khiến cơng ty hoạt động

có hiệu quả hơn

Ngồi ra, cơng ty cũng cần tiến hành xem xét , hạch toán và mua sắm thêm tài

sản cố định, cơng cụ dụng cụ phục vụ cho q trình sản xuất kinh doanh.SVTH: Nguyễn Minh Hoàn47Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpKẾT LUẬN

Vốn kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đang là vấn đề

được các doanh nghiệp rất quan tâm. Tuy nhiên, cơng tác phân tích kinh tế nói chung

và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng tại các doanh nghiệp nhỏ và

vừa vẫn chưa thực sự được chú trọng Công ty TNHH TechOne Việt Nam cũng không

phải là một ngoại lệ trong vấn đề này. Từ thực tế đó, thơng qua bài khóa luận, em đã cố

gắng giúp cho nhà quản trị của công ty thấy được phần nào thực trạng hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh của công ty và dựa trên những kiến thức đã học trong trường, em đã đề

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Ths. Lê Thị

Trâm Anh, Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên phòng kế tốn Cơng ty TNHH TechOne

Việt Nam đã giúp đỡ em hồn thành bài khóa luận này.SVTH: Nguyễn Minh Hồn48Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

• PGS.TS Trần Thế Dũng – Giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thươngmại” – Trường Đại học Thương mại - Nhà xuất bản Thống kê, năm 2006.

• PGS.TS Phạm Cơng Đồn, TS Nguyễn Cảnh Lịch – Giáo trình “Kinh tếdoanh nghiệp thương mại” – Trường Đại học Thương Mại - Nhà xuất bản Thống

kê, năm 2004.

• TS. Đàm Văn Huệ - Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ -Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, năm 2006.

• Tạp chí Kế tốn và Thời báo kinh tế Việt Nam.

• Website: www.gso.gov.vn, www.webketoan.vn, vietstock.vn,…SVTH: Nguyễn Minh HồnLớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệp

PHỤ LỤCPhụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra trắc nhiệm

Phụ lục 2: Câu hỏi phỏng vấn

Phụ lục 3: Bảng cân đối tài khoản của công ty TNHH TechOne Việt Nam năm 2015

Phụ lục 4: Bảng cân đối tài khoản của công ty TNHH TechOne Việt Nam năm 2016SVTH: Nguyễn Minh HoànLớp: K49D6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×