Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN HUY HOÀNG

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN HUY HOÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệphoạt động kinh doanh của đơn vị trong bất kỳ thời điểm nào một cách nhanh chóng, từ

đó đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Đồng thời trong bộ máy kế tốn, việc phân cơng cơng việc là khá hợp lý. Phòng

kế tốn được phân chia theo các phần hành kế toán khác nhau. Mỗi nhân viên kế toán

sẽ đảm nhận một hoặc một số phần hành nhất định, phù hợp với trình độ chun mơn

của từng người. Kế tốn trưởng là người kiểm tra, giám sát tồn bộ hoạt động của các

phần hành cũng như chỉ đạo thực hiện các yêu cầu của cấp trên. Việc phân chia như

vậy giúp các nhân viên kế tốn xác định chính xác nhiệm vụ, cơng việc của mình,

tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong quá trình thực hiện, tránh tình trạng đùn đẩy trách

nhiệm giữa các cá nhân, bộ phận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy thông

tin cũng như việc kiểm tra, giám sát và đối chiếu thơng tin khi cần thiết.

 Về hình thức kế tốnCơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, đây là hình thức kế tốn dễ

hiểu, dễ thực hiện và được áp dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Ngồi ra,

cơng ty còn có một số thay đổi để phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của cơng tác kế

tốn trong cơng ty, việc mở sổ chi tiết các tài khoản theo quy định giúp thuận tiện cho

việc kiểm tra theo dõi tình hình kế tốn – tài chính của cơng ty.

Hệ thống sổ sách kế tốn của công ty tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Các loại sổ

thì tương đối dễ hiểu, dễ ghi chép thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra và đối chiếu.

Việc ghi sổ kế toán được tuân thủ theo nguyên tắc cơ sở dồn tích đồng thời việc ghi

nhận doanh thu, chi phí cũng được đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc phù hợp.

Điều này giúp cho việc xác định kết quả kinh doanh được chính xác hơn.

 Về hệ thống chứng từ kế toánMọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đều phải có chứng từ đi kèm và

chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán, là cơ sở pháp lý của số liệu kế toán. Kế

toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Huy Hồng đã

sử dụng hệ thống chứng từ kế tốn đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của chế độ kế toán

ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính áp dụng cho

doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo tính chính xác, hợp lý khi phản ánh mỗi nghiệp vụ

kinh tế phát sinh. Để xác định kết quả kinh doanh, bộ phận kế toán sử dụng các chứng

từ như: Hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có…Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng46Lớp: K49D1GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệpCác yếu tố trên chứng từ cũng được ghi đúng theo quy định, chứng từ có đầy đủ

nội dung, chữ ký của các bên liên quan đảm bảo tính thống nhất về phạm vi, phương

pháp tính tốn các chỉ tiêu kinh tế.

Quy trình ln chuyển chứng từ do phòng kế tốn của cơng ty quy định. Chứng

từ gốc do công ty lập ra hoặc từ bên ngồi đều phải tập trung tại phòng kế toán. Bộ

phận kế toán kiểm tra kỹ chứng từ và sau khi kiểm tra xong thì mới dùng chứng từ đó

để ghi sổ kế tốn. Chứng từ kế tốn đã sử dụng phải được sắp xếp, phân loại, bảo quản

và lưu trữ theo quy định của chế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu của Nhà nước. Với thời

gian lưu trữ chứng từ: 5 năm hoặc 10 năm tùy theo loại chứng từ quy định thời hạn lưu

trữ. Mọi trường hợp mất chứng từ gốc đều phải khai báo với Giám đốc và kế tốn

trưởng để có biện pháp xử lý. Riêng trường hợp mất hóa đơn bán hàng, biên lai, phải

báo với cơ quan thuế hoặc công an để có biện pháp thơng báo và vơ hiệu hóa chứng từ

bị mất.

 Về hệ thống tài khoản kế toánĐể phản ánh một cách cụ thể và đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế tốn

cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày

14/09/2006. Để phục vụ nhu cầu quản lý, công ty mở các tài khoản chi tiết cấp 2, cấp 3

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình theo dõi và hạch tốn. Các tài khoản cơng ty sử

dụng thống nhất trong nhiều kỳ kế toán, tuân thủ nguyên tắc nhất quán (VAS 01 Chuẩn mực kế toán Việt Nam) từng tài khoản được sử dụng theo đúng nội dung phản

ánh, kết cấu của tài khoản đó theo đúng chế độ kế toán ban hành.

 Về hệ thống sổ kế toánHệ thống sổ kế tốn của cơng ty được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Tài

chính theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14/09/2006 và có những vận

dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo

Thơng tư 133/2016/TT-BTC. Sổ sách được tổ chức có hệ thống, phản ánh đầy đủ các

hoạt động và kết quả kinh doanh của cơng ty.

Hiện nay cơng ty áp dụng hình thức sổ kế tốn Nhật ký chung là hình thức đơn

giản, đảm bảo chứng từ sổ sách được cập nhật ngay sau khi các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh và cung cấp kịp thời với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, cập nhật với xu thế

cải tiến hệ thống sổ sách kế toán ở Việt Nam hiện nay. Với hệ thống sổ kế toán gồm sổ

kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng47Lớp: K49D1GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệp- Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật ký chung, sổ cái

- Sổ kế toán chi tiết gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết

 Về phương pháp kế toánQuy trình kế tốn trong cơng ty phản ánh chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh

tế phát sinh, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 48/2006/QĐ –

BTC ban hành ngày 14/09/2006. Theo chế độ kế toán doanh nghiệp lớn thì kết quả

kinh doanh bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động khác. Khi có

nghiệp vụ kinh tế phát sinh căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán ghi vào các sổ kế

toán liên quan và thực hiện luân chuyển, lưu trữ chứng từ theo đúng quy định của chế

độ hiện hành. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số phát sinh doanh thu, chi phí từ các sổ chi

tiết, sổ cái các tài khoản liên quan thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ để xác định

kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Kế tốn tại cơng ty đã vận dụng các ngun tắc kế tốn như: cơ sở dồn tích,

ngun tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc phù hợp… trong hạch tốn nói

chung và trong ghi nhận doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

Phương pháp hạch tốn: Cơng ty đã thực hiện tương đối chính xác, phù hợp với

chế độ kế tốn cũng như đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị như: hạch toán

hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, hàng tồn kho được tính theo

giá gốc. Trong trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính

theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn khi bao gồm chi phí mua,

chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn

kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương

pháp bình qn gia quyền. Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ…

 Về các báo cáo tài chínhViệc lập báo cáo tài chính của cơng ty được kế tốn trưởng lập đúng theo 4 mẫu

biểu của bộ tài chính, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã được quy định đối với từng loại

báo cáo. Báo cáo tài chính của công ty được lập đúng kỳ hạn và nộp tại chi cục thuế.

Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo đã được thực hiện

thống nhất ở các kỳ kế toán, tạo điều kiện cho cơng tác tổng hợp, phân tích, kiểm tra

và đối chiếu số liệu chính xác và trung thực.Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng48Lớp: K49D1GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệpSố liệu trong báo cáo tài chính đã được cơng ty phản ánh chính xác, trung thực,

khách quan và các số liệu đó đều được tổng hợp từ chứng từ kế toán sau khi đã kiểm

tra, đối chiếu và khoá sổ kế tốn

Nhìn chung, cơng tác kế tốn của cơng ty nói chung và cơng tác kế tốn kết quả

kinh doanh nói riêng đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của doanh nghiệp, các

tài khoản và sổ được sử dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh doanh của cơng ty.

Tuy nhiên, cơng tác kế tốn kết quả kinh doanh của cơng ty vẫn còn một số tồn tại cần

khắc phục.

3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm mà doanh nghiệp đạt được kể trên, kế tốn kết quả kinh

doanh tại cơng ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Huy Hoàng vẫn tồn tại một số

vấn đề hạn chế, cần được quan tâm và hồn thiện hơn nữa để cho cơng tác kế toán xác

định kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn về nhiệm vụ cũng như chức năng của mình,

đảm bảo phục vụ kịp thời cơng tác quản lý và ra các quyết định kinh doanh của lãnh

đạo trong điều kiện kinh tế hiện nay.

 Về bộ máy kế tốnBộ máy kế tốn của cơng ty nhìn chung được tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, rõ ràng

tuy nhiên trong bộ máy kế tốn, bên cạnh những nhân viên có chun mơn, kinh

nghiệm thì vẫn có nhân viên kế tốn không được đào tạo đúng chuyên ngành. Do

những nhân viên này khơng có kiến thức chun mơn sâu, còn trẻ nên còn ít kinh

nghiệm nghề nghiệp do đó khơng thể tránh khỏi những sai sót trong q trình làm việc

và việc xử lý số liệu cũng như các công việc còn chậm.

Việc tổ chức khơng gian trong phòng kế tốn chưa thật sự hợp lý, kế tốn trưởng

khơng có phòng làm việc riêng, không gian làm việc chung khá chật hẹp vì tất cả các

nhân viên kế tốn chỉ làm việc trong một phòng nhỏ. Như vậy, chưa tạo được sự thoải

mái hồn tồn trong q trình làm việc cho nhân viên.

 Chứng từ và việc luân chuyển chứng từHệ thống chứng từ sử dụng, việc lập và luân chuyển chứng từ của công ty được

thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Các bộ phận trong công ty đều cố gắng đảm

bảo chuyển chứng từ đến phòng kế tốn một cách nhanh nhất để đảm bảo tính chính

xác của việc hạch toán. Tuy nhiên, cách sắp xếp lưu trữ chứng từ chưa được khoa học,

thiếu nhân sự nên việc luân chuyển chứng từ lên bộ phận kế toán để hạch tốn còn

Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng49Lớp: K49D1GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệpchậm do đó làm ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc hạch tốn kế tốn ảnh hưởng đến

chất lượng thông tin cung cấp cho nhà quản trị và làm chậm tiến độ lập báo cáo tài

chính cuối năm.

 Về vận dụng tài khoảnHệ thống tài khoản của công ty về cơ bản tuân thủ đúng theo chế độ hiện hành,

một số tài khoản được chi tiết hoá để đáp ứng nhu cầu quản lý. Tuy nhiên, hệ thống tài

khoản sử dụng và việc vận dụng tài khoản vẫn còn một số tồn tại cần được hoàn thiện.

Các khoản giảm trừ doanh thu: trong thực tế công ty không sử dụng các tài khoản

này cũng như việc áp dụng các chính sách thương mại như chiết khấu thương mại,

giảm giá hàng bán để thúc đầy việc tăng doanh thu.

Mặt khác, cơng ty khơng trích lập các khoản phải thu khó đòi. Cơng ty thường bán

hàng và cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, nên

khách hàng khi mua thường không thể trả tiền ngay hoặc trả hết trong một lần, dẫn đến

công ty luôn tồn tại một số lượng lớn các khoản phải thu. Việc không tiến hành trích lập

các khoản dự phòng đồng nghĩa với việc công ty không dự kiến trước các tổn thất. Do

vậy, khi những rủi ro kinh tế bất ngờ xảy ra thì cơng ty khó có thể xử lý kịp thời. Khi

đó, tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty sẽ chịu những ảnh hưởng nặng nề hơn

với những tổn thất khơng đáng có, ảnh hưởng đến việc phân tích, đánh giá hoạt động

cũng như tình hình tài chính. Trong khi nếu trước đó cơng ty đã có kế hoạch tạo lập các

nguồn kinh phí trang trải cho những rủi ro này thì những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt

động kinh doanh và tình hình tài chính của cơng ty sẽ giảm đi đáng kể.

 Về sổ kế toánĐối với báo cáo liên quan đến bán hàng Công ty chưa có báo cáo thu chi cuối

ngày, và báo cáo lượng hàng tồn trong ngày. Điều đó ít nhiều cung gây khó khăn cho

các nhà quản lý. Vì vậy, Cơng ty nên đưa thêm các báo cáo ngày vào trong quá trình

hoạt động kinh doanh của cơng ty.

Theo tìm hiểu thực tế cũng như theo dõi sổ tổng hợp TK 511, TK 632 ta thấy

chủng loại hàng hóa và dịch vụ mà công ty đang bán và cung ứng trên thị trường là rất

đa dạng nhưng kế toán chỉ ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào Sổ Cái các TK 511,

TK 632… mà không mở sổ chi tiết để ghi nhận. Vì vậy, khơng thể đối chiếu, so sánh

vào cuối kỳ về hoạt động tiêu thụ của từng nhóm sản phẩm và các loại dịch vụ đã cung

cấp. Đồng thời, khơng mở sổ kế tốn chi tiết sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi của nhân

Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng50Lớp: K49D1GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệpviên kế tốn và chủ doanh nghiệp. Hơn nữa, khi chủ doanh nghiệp yêu cầu xem xét chi

tiết về một nhóm hay một sản phẩm nào đó thì kế tốn sẽ mất nhiều thời gian để tập

hợp, có thể gây nhầm lẫn trong q trình tổng hợp và kết quả đạt được khơng cao. Do

đó, việc mở sổ kế tốn chi tiết về doanh thu, giá vốn cho từng loại hàng hóa, dịch vụ là

rất cần thiết đối với công ty hiện nay.

 Về kế toán quản trị

Mặc dù trong khi thực hiện chế độ kế tốn, cơng tác Kế tốn quản trị đã phần nào

được bộ phận Tài chính kế tốn của công ty quan tâm nhưng chưa thực sự triệt để.

Mục đích của việc thực hiện kế tốn xác định kết quả kinh doanh là để tổng kết lại

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau một kỳ kế toán một cách chính xác,

nhanh chóng, kịp thời; từ đó chỉ ra những điểm đã làm được và những điểm còn hạn

chế để kỳ sau có hướng phát triển kinh doanh tốt hơn. Các nhà quản trị cần thông tin

chi tiết về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của từng bộ phận, từng loại hoạt

động kinh doanh trong doanh nghiệp, đây là nhiệm vụ của kế toán quản trị trong doanh

nghiệp. Tuy nhiên, tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Huy Hồng thì

cơng tác kế tốn quản trị còn chưa được chú trọng, chưa có sự phân cơng cụ thể cho

nhân viên kế tốn thực hiện.

3.2. Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn kết quả kinh

doanh tại cơng ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Huy Hồng

Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng có

ý nghĩa vơ cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp hiện nay. Khi mà nền kinh tế thị

trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp đứng trước những cơ hội và thách thức.

Vì vậy mà cơng ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Huy Hoàng muốn phát triển và

đứng vững trên thị trường thì phải khơng ngừng phát huy ưu điểm của mình đồng thời

khắc phục khó khăn và hạn chế. Trong đó hồn thiện kế tốn kết quả kinh doanh phải

được ưu tiên.

Hồn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, theo hệ thống tài

khoản kế toán thống nhất dùng cho các doanh nghiệp do Bộ tài chính quyết định. Việc

hồn thiện cơng tác kế tốn phải đảm bảo phù hợp với chức năng, đặc điểm hoạt động

sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán nhằm đảm

bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt nhất.Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng51Lớp: K49D1GVHD: Th.s Nguyễn Thị HàKhóa luận tốt nghiệpQua q trình tìm hiểu thực tế kết hợp với những kiến thức đã học và từ những

hạn chế còn tồn tại trên, em xin đưa ra một số ý kiến đề xuất về việc hoàn thiện kế

tốn kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Huy Hoàng.

3.2.1. Hoàn thiện việc tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty TNHH thương mại

và sản xuất Tân Huy Hoàng

Bộ máy kế tốn của cơng ty hiện nay về căn bản đã được tổ chức khá hợp lý,

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kế tốn. Tuy nhiên cũng khơng thể vì thế mà công ty

không cần quan tâm cải thiện bộ máy kế tốn. Để bộ máy kế tốn của cơng ty hoạt

động ngày càng hiệu quả, công ty cần chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao

trình độ của đội ngũ nhân viên vì nhân tố quyết định nhất trong mọi hoạt động vẫn là

con người.

Trình độ của nhân viên kế tốn tại cơng ty hiện nay đã khá phù hợp với yêu cầu

quản lý và đặc điểm của công ty. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế tốn đều là những

nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Do đó, để nâng cao chất lượng của

cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện

cũng như khuyến khích nhân viên tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra,

cơng ty cũng có thể tổ chức các buổi thảo luận tìm hiểu về lịch sử cơng ty, về các

chính sách kế tốn mới,…để từ đó nâng cao trình độ nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ

hơn về cơng ty, về các chính sách kế tốn mới, góp phần vận dụng phù hợp các chính

sách của Nhà nước vào cơng tác kế tốn của cơng ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của

doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.

Khi đào tạo được đội ngũ kế toán chun nghiệp thì cơng tác kế tốn nói chung

và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng sẽ được xử lý nhanh nhẹn, đúng đắn, đảm bảo

tính trung thực, hợp lý và chính xác của số liệu kế tốn. Hệ thống chứng từ được xử lý

tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu sẽ giúp cho công tác kế tốn kết quả kinh

doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn và sai sót. Việc xác định kết quả kinh doanh cuối

kỳ sẽ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị ra quyết

định kinh doanh phù hợp.

Công ty nên mở rộng không gian cho phòng kế tốn và kế tốn trưởng nên có

phòng làm việc riêng như vậy sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp và thoải mái nhất cho các

nhân viên từ đó nâng cao chất lượng công việc.Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng52Lớp: K49D1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN HUY HOÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×