Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, hỗ trợ về kỹ thuật khi khách hàng cần

*Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, hỗ trợ về kỹ thuật khi khách hàng cần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

MạiChi phí tài chính

Trong đó: Chi phí vay lãi

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lí doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh[ 30 = 20 + (21– 22) – (24 + 25)]

Thu nhập khác

Chi phí khác

Lợi nhuậnkhác ( 40 = 31 -32)

Tởng lợi nhuận kế tốn trước thuếĐại Học Thương22

23

24

253.243

3.186

0

3.6253.229

3.201

0

4.1470.056

0.015

0

0.522102%

101%

0

114,4%303.1404.8221.682153,6%31

32

408,6

0

8,61,9

0

1,9(6,7)

0

(6,7)503.148,64.823,91.675,322%

0

22%

153,21(Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường Thi)

Qua bảng phân tích ta thấy cơng ty đã hồn thành các ch ỉ tiêu nh ư

sau

Tổng doanh thu năm 2015 là 164.540 triệu đồng, năm 2014 là

117.927 triệu đồng. Ta thấy doanh thu năm 2015 tăng là 46.613 triệu

đồng tương ứng với tỷ lệ tăng : 40% .

Trong năm này doanh thu tăng nhẹ, có thể nói đây là dấu hi ệu kh ả

quan của cơng ty. Kết quả này có được là do: Giá v ốn hàng bán: 2015 là

156.274 triệu đồng, năm 2014 là 111.340 triệu đồng. V ậy giá v ốn hàng

bán tăng 44.934 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng: 41%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2014 là 3.140 triệu

đồng, năm 2015 là 4.822 triệu đồng. Vậy lợi nhuận thuần năm 2014

tăng 1.682 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 53,5%.

2.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố mơi trường đến tình hình doanh

thu tại Cơng ty

2.1.2.1 Ảnh hưởng của nhân tố bên ngồi

Nhân tố khách quan là những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp,

doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt và thay đổi được các nhân tố này.

26

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1%Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngMột số nhân tố khách quan tác động tới doanh thu của cơng ty cần chú ý

là:

- Tình hình phát triển kinh tế, xă hội:

Khi điều tra về nhân tố ảnh hưởng đến DT của Công ty TNHH xây

dựng - mơi trường Trường Thi thì có 20% ý kiến cho rằng tình hình phát

triển kinh tế, xă hội và thu nhập của người dân có ảnh h ưởng đ ến DT

của DN. Kinh tế - xã hội ổn định và có sự tăng lên là y ếu t ố r ất c ơ b ản

giúp cho các doanh nghiệp có thể tăng DT cho mình. Lý do d ễ hi ểu, khi

kinh tế - xă hội của một nước phát triển sẽ làm cho thu nh ập c ủa ng ười

dân tăng lên. Với sự tăng lên của thu nhập, nhu c ầu tiêu dùng tăng. S ự

phát triển của nền kinh tế nước nhà và sự tăng lên trong thu nh ập c ủa

người dân Việt Nam sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến DT của Cơng ty TNHH

xây dựng - môi trường Trường Thi.

Mặt khác, các chính sách kinh tế tài chính của Nhà n ước có nh ững

ưu điểm như kích thích sản xuất, có lượng hàng hóa và dịch v ụ d ồi dào,

tuy nhiên, nó lại chứa đựng mầm mống của khủng hoảng, th ất nghiệp,

lạm phát … Các chính sách kinh tế tài chính của Nhà n ước đi ều ti ết n ền

kinh tế nước ta đó là các chính sách thuế, chính sách tài chính tín d ụng,

các chế độ kế tốn... Nhà nước ln thay đổi các chính sách kinh t ế tài

chính phù hợp với tình hình kinh tế nước ta. Do v ậy, Công ty TNHH xây

dựng - môi trường Trường Thi luôn luôn phải cập nh ật các chính sách

kinh tế tài chính của Nhà Nước để từ đó điều chỉnh việc kinh doanh của

cơng ty cho phù hợp với các chính sách kinh tế tài chính c ủa Nhà n ước

để có thể tạo được những thuận lợi trong việc phát triển kinh doanh

- Giá cả và lạm phát:

Theo kết quả điều tra trong Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường

Trường Thi nhiều ý kiến cho rằng nhân tố giá cả lạm phát có ảnh h ưởng27

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngtrực tiếp quan trọng đối với doanh thu của Công ty TNHH xây dựng - môi

trường Trường Thi.

Do lạm phát tăng lên sẽ làm cho thu nhập th ực tế của người tiêu

dùng giảm đi. Điều này có ảnh hưởng rất mạnh đến DT của công ty. M ặt

khác, khi lạm phát, giá cả các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho quá trình

bán hàng cũng tăng lên. Cùng theo xu hướng của l ạm phát tăng, Công ty

TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi cũng phải tăng giá bán hàng

hóa của mình để có thể bù đắp được chi phí bỏ ra. Nh ư vậy, giá của các

mặt hàng tăng lên, làm giảm cầu về các mặt hàng này. Do đó, DT của

cơng ty có thể khơng tăng lên khi giá tăng mà giảm đi.

- Tình hình cung ứng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh :

Cạnh tranh là quá trình đấu tranh giữa các DN khác nhau nh ằm

đứng vững được trên thị trường và tăng lợi nhuận trên cơ sở tạo ra và s ử

dụng ưu thế của mình về giá trị sử dụng của sản phẩm, giá bán, cách

phục vụ khách hàng.

Theo kết quả điểu tra một số ý kiến cho rằng đối thủ cạnh tranh là

yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới DT của DN. Mặt khác theo ông Phạm

Xuân Mẫn - GĐ công ty cho biết một trong nh ững nguyên nhân ảnh

hưởng không tốt đến DT của công ty là sự cạnh tranh gay g ắt, s ự kháng

cự của cơng ty trong vấn đề này kém.

Lĩnh vực chính mà Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Trường Thi

đang theo đuổi đang có nhiều sự cạnh tranh gay gắt, càng ngày càng có

nhiều cơng ty tham gia vào lĩnh vực này như :Công ty TNHH Quy ết

Thắng, Công ty TNHH Thanh Trúc… Vì thế trong th ời gian t ới công ty sẽ

nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô bắt kip v ới các công ty

cùng ngành.

- Chính sách lăi suất của chính phủ:28

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngTrong những năm gần đây, để đối phó với tình hình lạm phát tăng,

cũng như suy giảm kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng c ủa cu ộc kh ủng

hoảng tài chính, lãi suất đă có những biến động rất mạnh. Khi lăi suất

tăng trong giai đoạn kiềm chế lạm phát đă làm cho các khoản n ợ của DN

cũng tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, chính sách kích cầu ưu đ ãi lãi

suất của Nhà nước cho các DN sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chính

sách này đă dừng việc áp dụng thay vào đó, m ức lăi suất trên th ị tr ường

có mức thay đổi bất thường. Nếu doanh nghiệp tận dụng triệt để các

chính sách này thì có nguồn vốn kinh doanh lớn tạo điều kiện thu ận l ợi

cho kinh doanh.

2.1.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố bên trong

Nhân tố môi trường bên trong là những nhân tố mà DN có th ể kiểm

sốt và có thể tác động làm thay đổi được. Các nhân tố ch ủ quan ảnh

hưởng tới doanh thu của công ty là :

- Nguồn nhân lực trong công ty:

Đây cũng là nhân tố quan trọng, quyết định rất lớn đến tình hình

DT của cơng ty, bao gồm:

+ Trình độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH

xây dựng - mơi trường Trường Thi có hiệu quả. Thể hiện ở s ự l ựa ch ọn

đúng đắn địa bàn hoạt động, ngành, mặt hàng, dịch v ụ kinh doanh, l ựa

chọn phương pháp, giải pháp trong đầu tư an toàn và hiệu quả trong

sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công ty tăng đ ược hi ệu qu ả kinh

doanh, tăng sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường.

+ Năng suất và chất lượng lao động ngày càng tăng cao. Các nhân

viên giàu kinh nghiệm, có trình độ ngày càng cao, số nhân viên có trình

độ Đại học trở lên là 60% . Công ty TNHH xây dựng - mơi trường Tr ường

29

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngThi luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ cho nhân viên bằng cách:

cho nhân viên tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn, khuy ến khích,

tạo điều kiện cho các nhân viên học nâng cao trình độ.

- Vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty :

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn ý kiến cho r ằng v ốn , quy mô

kinh doanh ảnh hưởng lớn đến DT của công ty. Ta th ấy ngu ồn v ốn c ủa

Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi không ng ừng tăng

nguồn vốn ban đầu là 2 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên thành 3.1 t ỷ

đồng. Cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được đầu tư cả về số lượng và ch ất

lượng. Công ty đă xây dựng được kho hàng hóa đảm bảo yêu cầu về ch ất

lượng, giúp bảo quản các loại hàng hoá dự tr ữ của công ty.

Quy mô kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng chiến

lược kinh doanh của công ty. Quy mô của Công ty TNHH xây d ựng - môi

trường Trường Thi không ngừng tăng để mở rộng kinh doanh do đó DT

của cơng ty tăng lên trong các năm gần đây.

- Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty :

Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty: Dịch vụ lắp đặt, quảng

cáo là mặt hàng có nhu cầu cao với các doanh nghiệp kinh doanh hi ện

nay. Khi q trình kinh doanh khó khăn trong vi ệc qu ảng bá s ản ph ẩm

thì nhu cầu về quảng cáo càng lớn. Như ta đă thấy, trong nh ững năm g ần

đây kinh tế xã hội phát triển chậm nên hầu hết các doanh nghiệp đều có

nhu cầu lắp đặt, quảng cáo. Thực tế cho thấy doanh thu năm 2016 tăng

5,62% so với 2015, đặc biệt là năm 2012 doanh thu đạt trên 1,6 t ỷ.

- Uy tín và vị thế của cơng ty:

Vị thế và uy tín của cơng ty có tác động rất l ớn đ ối v ới vi ệc hình

thành khách hàng trung thành của công ty. Là m ột DN đ ược hình thành

30

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngtừ năm 2003, cho tới nay công ty đã hoạt động đ ược h ơn 10 năm, công ty

đă gây dựng được uy tín của mình trên thị trường. Đã có rất nhiều người

biết đến sản phẩm của cơng ty, vì vậy đây là một kênh quảng cáo rất t ốt

cho DN hướng tới những khách hàng mới.

2.2 Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng mơi trường Trường Thi

2.2.1 Kết quả phân tích qua dữ liệu sơ cấp

2.2.1.1 Phương pháp điều tra

Câu hỏi

Khi tiến hành cơng tác phân

tích, Ơng/Bà thấy chỉ tiêu

nào quan trọng cần phânPhương án trả lời

A, Doanh thu bán hàng

B, Chi phí kinh doanh

C, Hiệu quả sử dụngKết quả

Số

T ỷ lệ

lượng

4/5

1/5

0/5%

80

20

03/5

1/5

1/5

0/5

1/5

2/5

2/5

2/5

3/5

0/560

20

20

0

20

40

40

40

60

02/5401/5201/520vốntích nhất?

Phương thức bán hàng chủ A, Bán buôn

B, Bán lẻ

yếu của cơng ty là gì?

C, Bán đại lý

Mặt hàng kinh doanh chủ A, mặt hàng Quảng cáo

B, Mặt hàng tư vấn

yếu nhất mang lại doanh

C, Mặt hàng BĐS

thu cho công ty?

D, Mặt hàng khác

Các biện pháp cơng ty áp A, có

B, Bình thường

dụng nhằm tăng doanh thu

C, khơng

có đat hiệu quả không?

Trong những biện pháp mà A, Mở rộng thị trường,

công ty đã áp dụng thì biện đa dạng hình thức giới

pháp nào là quan trọng thiệu sản phẩm

B, Nâng cao trình độ

nhất?

chun mơn của cán bộ

cơng nhân viên

C, Xây dựng thực hiện

31

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngchính sách giá

D, Xây dựng kế hoạch1/5204/5

1/580

201/5203/5601/5203/5

1/560

20001/5203/5601/5201/5202/540doanh thu bán hàng và

phương pháp kinh

doanh phù hợp

Theo ông (bà) tốc độ tăng Cao

Bình thường

doanh thu của doanh

nghiệp như thế nào

Nhân tố khách quan nào Khủng hoảng kinh tế,

ảnh hưởng lớn nhất tới lạm phát

Sự cạnh tranh của đối

doanh thu của công ty

thủ

Sự phát triển của khoa

học kỹ thuật

Nhân tố chủ quan nào có Chính sách bán hàng

Trình độ cán bộ nhân

mức độ ảnh hưởng lớn nhất

viên

đến doanh thu của công ty

Vốn cơ sở vật chất kỹ

thuật

Chất lượng mẫu mã

của sản phẩm

Để tăng doanh thu doanh Mở rộng thị trường tiêu

nghiệp cần thực hiện các thụ sản phẩm

Đẩy mạnh và nâng cao

biện pháp nào sau đây

hoạt động xúc tiến

thương mại, tiếp thị và

quảng cáo sản phẩm

của công ty tới người

tiêu dùng

Đa dạng phương thức

bán hàng của công ty

Xin ông bà cho biết định Mở rộng thị trường tiêu

32

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươnghướng trong tương lai của thụ

Đẩy mạnh phương

cơng ty

thức bán lẻ

Đa dạng hóa phương1/5202/540thức bán

Kết quả của phương pháp điều tra cho thấy th ực trạng chung về

doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Trường Thi. Ta th ấy

80% ý kiến được điều tra cho rằng doanh thu là ch ỉ tiêu quan tr ọng c ần

phải tiến hành phân tích. Tuy Cơng ty chưa có bộ ph ận phân tích kinh t ế,

tài chính riêng biệt nhưng Cơng ty đã tiến hành thực hiện các bi ện pháp

nhằm tăng doanh thu đem lại hiệu quả đáng kể. Công ty c ần chú tr ọng

những mặt hàng như tư vấn từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm

tăng doanh thu cho công ty một cách tối đa. Đ ồng th ời công ty c ần m ở

rộng thị trường kinh doanh, đẩy mạnh công tác marketing sản ph ẩm,

đưa ra các chính sách bán hàng tốt cho khách hàng để lượng tiêu th ụ s ản

phẩm tăng cao nhằm thu được doanh thu bán hàng tốt.

2.2.1.2 Phương pháp phỏng vấn

Trong quá trinh phỏng vấn em đã tiến hành phỏng vấn các anh ch ị

tại phòng kế tốn và ban quản lý của công ty gồm: Bà Vũ Th ị H ường –

Giám đốc, Bà Đào Hồng Hoa - Kế toán trưởng, Bà Nguy ễn Th ị H ồng

Nhung– Trưởng phòng kinh doanh và Bà Ph ạm Th ị Nga – Nhân viên bán

hàng.

Câu hỏi: Bà Đào Hồng Hoa - Kế tốn trưởng

Thưa ơng, ơng có thể cho biết hình th ức ghi sổ kế tốn mà cơng ty

đang áp dụng là hình thức nào? Tổ chức hệ thống sổ kế tốn theo quy ết

định nào của BTC? Có phù hợp khơng?

Trả lời: Hiện nay, cơng ty đang sử dụng hình th ức ghi s ổ Nh ật Ký

Chung. Tất cả các hệ thống sổ kế toán đều áp dụng theo thơng t ư

33

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thương200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Vi ệc

áp dụng hình thức này rất phù hợp, giúp chúng tôi theo dõi và x ử lý s ố

liệu một cách dễ dàng hơn.

Câu hỏi: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng kinh doanh

Thưa bà, được biết cơng ty của chúng ta đang kinh doanh lĩnh v ực

lắp đặt, quảng cáo, hiện nay đang có rất nhiều cơng ty đang kinh doanh

dịch vụ này. Vậy công ty đã có biện pháp gì c ạnh tranh v ới các công ty

khác để tiêu thụ được nhiều sản phẩm dịch vụ tăng mức doanh thu cho

công ty?

Trả lời: Đây cũng là vấn đề mà cơng ty chúng tơi đang có k ế ho ạch

để đối phó. Hiện chúng tơi đang áp dụng nhiều biện pháp nh ư: Mở r ộng

thị trường ra các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Huế…Áp d ụng nhiều

chương trinh khuyến mại cho khách hàng như chính sách thẻ VIP, và các

chính sách giá khác…Tuy nhiên do cơng tác huy động vốn có h ạn nên

chúng tơi cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới khi mà cơng ty có ý định mở rộng hoạt đ ộng kinh

doanh. Tơi nghĩ rằng cơng ty nên có bộ phận phân tích riêng đ ể nâng cao

hiệu quả phân tích.

Để tăng doanh thu, trước hết doanh nghiệp c ần xây d ựng đ ược cho

mình các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, đẩy mạnh công tác

marketing nhằm thu hút khách hàng. Đồng thời công ty cần chú tr ọng

công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên trong công ty.2.2.2 Kết quả phân tích qua dữ liệu thứ cấp

2.2.2.1 Phân tích xu hướng phát triển của doanh thu qua các năm

Mục đích của nội dung phân tích này nhằm đưa ra s ự đánh giá m ột

cách tổng quát về tình hình doanh thu của cơng ty. Qua đó, cơng ty đ ưa ra

34

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngnhững thông tin dự báo nhu cầu xu hướng thị tr ường làm c ơ s ở cho việc

xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn của Công ty TNHH xây

dựng - mơi trường Trường Thi

Bảng 2.2: Phân tích xu hướng phát triển của Công ty TNHH xây

dựng - mơi trường Trường Thi

Đơn vị tính: 1.000 đNămDoanh thuLượng tăng ( giảm tuyệtTốc độ phát triển liênđối)hoàn (%)Liên HoànĐịnh Gốc( δi )(Δi)Liên hồnĐịnh gốc( ti)( Ti )201212.822.050---100201315.553.9902.731.9402.731.940121,31121,31201416.048.080494.0903.226.030103,17125,162015117.927.000101.878.920105.104.950131,81482,852016164.540.00046.613.000151.717.950139,53118,63(Nguồn: Phòng kế tốn – Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường

Thi)

Qua việc sử dụng phương pháp so sánh định gốc (các năm đ ều so

với năm 2012) ta thấy, DTBH của các năm so với năm 2012 đều tăng.

Đặc biệt là trong năm 2016, có sự phát triển với tốc độ cao nhất đ ạt trên

164 tỷ với tốc độ phát triển là 139,53% t ương ứng v ới t ốc đ ộ tăng

25,16%. Tiếp đến là DTBH năm 2015 tăng với tốc độ 21,31%. Năm 2015,

doanh thu tăng 25,16% và năm 2016 DTBH tăng 4,69% so v ới năm 2015

Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016, DTBH của công

ty đều tăng so với năm 2012, do nhu cầu của khách hàng v ề s ản ph ẩm

35

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngdịch vụ quảng cáo tăng lên và chất lượng sản phẩm, sự quan tâm t ới

khách hàng của công ty đã tăng lên.

Qua việc sử dụng phương pháp so sánh liên hoàn (năm sau so v ới

năm trước liền kề, chúng ta có thể thấy rõ được sự biến động c ủa doanh

thu tăng giảm qua các năm. Cụ thể, DTBH của cơng ty từ năm 2012 2016 có sự biến động tăng so với năm 2016 và DTBH năm nay cao h ơn

năm trước. Trong đó năm 2012, DTBH tăng đạt tốc độ tăng cao nh ất.

DTBH năm 2012 tăng 21,31% so với năm 2012, trong khi DTBH c ủa các

năm tăng hơn năm trước chỉ ở mức dưới 6%. Sở dĩ, trong năm 2012

doanh thu của công ty có sự tăng vượt bậc hơn hẳn là do việc bắt đ ầu áp

dụng chính sách thẻ VIP ưu đãi đối với khách hàng khi mua s ản ph ẩm

dịch vụ của công ty.

Trong năm 2015, bán hàng của công ty đã tăng 17,83% so v ới năm

2014. Nguyên nhân là do công ty đã đẩy mạnh công tác marketing s ản

phẩm tốt hơn.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi cho khách hàng, ti ếp th ị, qu ảng

bá cho sản phẩm của công ty cũng được thực hiện ở m ức hạn ch ế.

Những nguyên nhân gây ra sự sụt giảm trong DTBH của cơng ty có th ể

được giải thích kỹ hơn thơng qua những bất cập trong ph ương th ức bán

hàng, phương thức thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu

của cơng ty.

Trong năm 2016, DTBH của cơng ty có sự tăng lên 34,84% so v ới

năm 2015. Do nền kinh tế của Việt Nam và các n ước trên th ế gi ới đã có

sự khởi sắc vào năm 2016, và cơng ty đã có sự nhìn nhận và kh ắc ph ục

sự ảnh hưởng tiêu cực của các nhân tố tới tình hình doanh thu c ủa cơng

ty.

Qua số liệu tính tốn về tốc độ phát triển bình qn của DTBH của

công ty trong giai đoạn 2012 - 2016 là 102,09%, có nghĩa là DTBH c ủa

36

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, hỗ trợ về kỹ thuật khi khách hàng cần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×