Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Phòng TC – HC: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác tổ chức nhân sự và tính chính xác trong quá trình thực hiện, quản lý hồ sơ nhân sự, sắp xếp điều hành nhân sự, soạn thảo văn bản, quyết định, quy định trong phạm vi công việc được giao, tổ chức

* Phòng TC – HC: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác tổ chức nhân sự và tính chính xác trong quá trình thực hiện, quản lý hồ sơ nhân sự, sắp xếp điều hành nhân sự, soạn thảo văn bản, quyết định, quy định trong phạm vi công việc được giao, tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngnhân sự, sắp xếp điều hành nhân sự, soạn thảo văn bản, quy ết đ ịnh, quy

định trong phạm vi công việc được giao, tổ chức th ực hiện việc l ắp đ ặt

tài liệu, tiếp nhận phân phối văn bản, quản lý con dấu của bản th ảo, gi ữ

gìn bí mật thơng tin trong cơng tác sản xuất kinh doanh. Ngồi ra còn

tham mưu cho giám đốc trong xây dựng kế hoạch tổ ch ức đào tạo.

*Phòng kế tốn: Tham mưu cho giám đốc, tổng hợp kịp th ời ghi chép

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Phân tích và đánh giá

tình hình nhằm cung cấp thơng tin cho giám đốc ra các quy ết đ ịnh.

Phòng này có nhiệm vụ áp dụng các chế độ kế toán hiện hành và tổ ch ức

chứng từ, tài khoản, sổ sách kế tốn, thực hiện cơng tác bảo tồn và phát

triển được vốn mà Cơng ty giao, hạch tốn kế tốn, l ập kế ho ạch đ ộng

viên các nguồn vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng tiến độ, ki ểm tra

thanh toán với các ngân hàng, thực hiện báo cáo đúng quy đ ịnh, t ổ ch ức

kiểm kê thường xuyên theo yêu cầu của cấp trên.

*Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật đảm bảo chất lượng

cho sản phẩm, hỗ trợ về kỹ thuật khi khách hàng cần

2.1.1.4 Kết quả kinh doanh đạt được của Công ty qua 2 năm

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2015 và 2016

Đơn vị tính: 1.000đCHỈ TIÊU

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch

vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung

cấp dịch vụ (10= 01- 02)

Giá vốn bán hàng

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ( 20 = 10 – 11)

Doanh thu hoạt động tài chính

25

SVTH: Trần Thị LiênMANămNăm2015201601117.927164.54046.613140%02000010117.927164.54046.613140%11111.340156.27444.934141%206.5878.2661.679125%213.4213.9320.511115%So sánh Tỷ lệ %Lớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiChi phí tài chính

Trong đó: Chi phí vay lãi

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lí doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh[ 30 = 20 + (21– 22) – (24 + 25)]

Thu nhập khác

Chi phí khác

Lợi nhuậnkhác ( 40 = 31 -32)

Tởng lợi nhuận kế tốn trước thuếĐại Học Thương22

23

24

253.243

3.186

0

3.6253.229

3.201

0

4.1470.056

0.015

0

0.522102%

101%

0

114,4%303.1404.8221.682153,6%31

32

408,6

0

8,61,9

0

1,9(6,7)

0

(6,7)503.148,64.823,91.675,322%

0

22%

153,21(Nguồn: Phòng kế tốn Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường Thi)

Qua bảng phân tích ta thấy cơng ty đã hoàn thành các ch ỉ tiêu nh ư

sau

Tổng doanh thu năm 2015 là 164.540 triệu đồng, năm 2014 là

117.927 triệu đồng. Ta thấy doanh thu năm 2015 tăng là 46.613 triệu

đồng tương ứng với tỷ lệ tăng : 40% .

Trong năm này doanh thu tăng nhẹ, có thể nói đây là dấu hi ệu kh ả

quan của công ty. Kết quả này có được là do: Giá v ốn hàng bán: 2015 là

156.274 triệu đồng, năm 2014 là 111.340 triệu đồng. V ậy giá v ốn hàng

bán tăng 44.934 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng: 41%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2014 là 3.140 triệu

đồng, năm 2015 là 4.822 triệu đồng. Vậy lợi nhuận thuần năm 2014

tăng 1.682 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 53,5%.

2.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến tình hình doanh

thu tại Cơng ty

2.1.2.1 Ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài

Nhân tố khách quan là những nhân tố bên ngồi doanh nghiệp,

doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt và thay đổi được các nhân tố này.

26

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1%Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngMột số nhân tố khách quan tác động tới doanh thu của công ty cần chú ý

là:

- Tình hình phát triển kinh tế, xă hội:

Khi điều tra về nhân tố ảnh hưởng đến DT của Cơng ty TNHH xây

dựng - mơi trường Trường Thi thì có 20% ý kiến cho rằng tình hình phát

triển kinh tế, xă hội và thu nhập của người dân có ảnh h ưởng đ ến DT

của DN. Kinh tế - xã hội ổn định và có sự tăng lên là y ếu t ố r ất c ơ b ản

giúp cho các doanh nghiệp có thể tăng DT cho mình. Lý do d ễ hi ểu, khi

kinh tế - xă hội của một nước phát triển sẽ làm cho thu nh ập c ủa ng ười

dân tăng lên. Với sự tăng lên của thu nhập, nhu c ầu tiêu dùng tăng. S ự

phát triển của nền kinh tế nước nhà và sự tăng lên trong thu nh ập c ủa

người dân Việt Nam sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến DT của Công ty TNHH

xây dựng - môi trường Trường Thi.

Mặt khác, các chính sách kinh tế tài chính của Nhà n ước có nh ững

ưu điểm như kích thích sản xuất, có lượng hàng hóa và dịch v ụ d ồi dào,

tuy nhiên, nó lại chứa đựng mầm mống của khủng hoảng, th ất nghiệp,

lạm phát … Các chính sách kinh tế tài chính của Nhà n ước đi ều ti ết n ền

kinh tế nước ta đó là các chính sách thuế, chính sách tài chính tín d ụng,

các chế độ kế tốn... Nhà nước ln thay đổi các chính sách kinh t ế tài

chính phù hợp với tình hình kinh tế nước ta. Do v ậy, Cơng ty TNHH xây

dựng - môi trường Trường Thi luôn luôn phải cập nh ật các chính sách

kinh tế tài chính của Nhà Nước để từ đó điều chỉnh việc kinh doanh của

cơng ty cho phù hợp với các chính sách kinh tế tài chính c ủa Nhà n ước

để có thể tạo được những thuận lợi trong việc phát triển kinh doanh

- Giá cả và lạm phát:

Theo kết quả điều tra trong Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường

Trường Thi nhiều ý kiến cho rằng nhân tố giá cả lạm phát có ảnh h ưởng27

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngtrực tiếp quan trọng đối với doanh thu của Công ty TNHH xây dựng - môi

trường Trường Thi.

Do lạm phát tăng lên sẽ làm cho thu nhập th ực tế của người tiêu

dùng giảm đi. Điều này có ảnh hưởng rất mạnh đến DT của công ty. M ặt

khác, khi lạm phát, giá cả các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho q trình

bán hàng cũng tăng lên. Cùng theo xu hướng của l ạm phát tăng, Công ty

TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi cũng phải tăng giá bán hàng

hóa của mình để có thể bù đắp được chi phí bỏ ra. Nh ư vậy, giá của các

mặt hàng tăng lên, làm giảm cầu về các mặt hàng này. Do đó, DT của

cơng ty có thể khơng tăng lên khi giá tăng mà giảm đi.

- Tình hình cung ứng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh :

Cạnh tranh là quá trình đấu tranh giữa các DN khác nhau nh ằm

đứng vững được trên thị trường và tăng lợi nhuận trên cơ sở tạo ra và s ử

dụng ưu thế của mình về giá trị sử dụng của sản phẩm, giá bán, cách

phục vụ khách hàng.

Theo kết quả điểu tra một số ý kiến cho rằng đối thủ cạnh tranh là

yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới DT của DN. Mặt khác theo ông Phạm

Xuân Mẫn - GĐ công ty cho biết một trong nh ững nguyên nhân ảnh

hưởng không tốt đến DT của công ty là sự cạnh tranh gay g ắt, s ự kháng

cự của công ty trong vấn đề này kém.

Lĩnh vực chính mà Cơng ty TNHH xây dựng - mơi tr ường Trường Thi

đang theo đuổi đang có nhiều sự cạnh tranh gay gắt, càng ngày càng có

nhiều cơng ty tham gia vào lĩnh vực này như :Công ty TNHH Quy ết

Thắng, Cơng ty TNHH Thanh Trúc… Vì thế trong th ời gian t ới công ty sẽ

nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô bắt kip v ới các cơng ty

cùng ngành.

- Chính sách lăi suất của chính phủ:28

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngTrong những năm gần đây, để đối phó với tình hình lạm phát tăng,

cũng như suy giảm kinh tế tồn cầu do ảnh hưởng c ủa cu ộc kh ủng

hoảng tài chính, lãi suất đă có những biến động rất mạnh. Khi lăi suất

tăng trong giai đoạn kiềm chế lạm phát đă làm cho các khoản n ợ của DN

cũng tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, chính sách kích cầu ưu đ ãi lãi

suất của Nhà nước cho các DN sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chính

sách này đă dừng việc áp dụng thay vào đó, m ức lăi suất trên th ị tr ường

có mức thay đổi bất thường. Nếu doanh nghiệp tận dụng triệt để các

chính sách này thì có nguồn vốn kinh doanh lớn tạo điều kiện thu ận l ợi

cho kinh doanh.

2.1.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố bên trong

Nhân tố môi trường bên trong là những nhân tố mà DN có th ể kiểm

sốt và có thể tác động làm thay đổi được. Các nhân tố ch ủ quan ảnh

hưởng tới doanh thu của công ty là :

- Nguồn nhân lực trong công ty:

Đây cũng là nhân tố quan trọng, quyết định rất lớn đến tình hình

DT của cơng ty, bao gồm:

+ Trình độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH

xây dựng - mơi trường Trường Thi có hiệu quả. Thể hiện ở s ự l ựa ch ọn

đúng đắn địa bàn hoạt động, ngành, mặt hàng, dịch v ụ kinh doanh, l ựa

chọn phương pháp, giải pháp trong đầu tư an toàn và hiệu quả trong

sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công ty tăng đ ược hi ệu qu ả kinh

doanh, tăng sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường.

+ Năng suất và chất lượng lao động ngày càng tăng cao. Các nhân

viên giàu kinh nghiệm, có trình độ ngày càng cao, số nhân viên có trình

độ Đại học trở lên là 60% . Công ty TNHH xây dựng - môi trường Tr ường

29

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngThi ln chú trọng đến việc nâng cao trình độ cho nhân viên bằng cách:

cho nhân viên tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn, khuy ến khích,

tạo điều kiện cho các nhân viên học nâng cao trình độ.

- Vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty :

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn ý kiến cho r ằng v ốn , quy mô

kinh doanh ảnh hưởng lớn đến DT của công ty. Ta th ấy ngu ồn v ốn c ủa

Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi không ng ừng tăng

nguồn vốn ban đầu là 2 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên thành 3.1 t ỷ

đồng. Cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được đầu tư cả về số lượng và ch ất

lượng. Công ty đă xây dựng được kho hàng hóa đảm bảo yêu cầu về ch ất

lượng, giúp bảo quản các loại hàng hố dự tr ữ của cơng ty.

Quy mơ kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng chiến

lược kinh doanh của công ty. Quy mô của Công ty TNHH xây d ựng - môi

trường Trường Thi không ngừng tăng để mở rộng kinh doanh do đó DT

của cơng ty tăng lên trong các năm gần đây.

- Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty :

Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty: Dịch vụ lắp đặt, quảng

cáo là mặt hàng có nhu cầu cao với các doanh nghiệp kinh doanh hi ện

nay. Khi q trình kinh doanh khó khăn trong vi ệc qu ảng bá s ản ph ẩm

thì nhu cầu về quảng cáo càng lớn. Như ta đă thấy, trong nh ững năm g ần

đây kinh tế xã hội phát triển chậm nên hầu hết các doanh nghiệp đều có

nhu cầu lắp đặt, quảng cáo. Thực tế cho thấy doanh thu năm 2016 tăng

5,62% so với 2015, đặc biệt là năm 2012 doanh thu đạt trên 1,6 t ỷ.

- Uy tín và vị thế của cơng ty:

Vị thế và uy tín của cơng ty có tác động rất l ớn đ ối v ới vi ệc hình

thành khách hàng trung thành của công ty. Là m ột DN đ ược hình thành

30

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngtừ năm 2003, cho tới nay công ty đã hoạt động đ ược h ơn 10 năm, cơng ty

đă gây dựng được uy tín của mình trên thị trường. Đã có rất nhiều người

biết đến sản phẩm của cơng ty, vì vậy đây là một kênh quảng cáo rất t ốt

cho DN hướng tới những khách hàng mới.

2.2 Phân tích thực trạng doanh thu tại Cơng ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi

2.2.1 Kết quả phân tích qua dữ liệu sơ cấp

2.2.1.1 Phương pháp điều tra

Câu hỏi

Khi tiến hành cơng tác phân

tích, Ơng/Bà thấy chỉ tiêu

nào quan trọng cần phânPhương án trả lời

A, Doanh thu bán hàng

B, Chi phí kinh doanh

C, Hiệu quả sử dụngKết quả

Số

T ỷ lệ

lượng

4/5

1/5

0/5%

80

20

03/5

1/5

1/5

0/5

1/5

2/5

2/5

2/5

3/5

0/560

20

20

0

20

40

40

40

60

02/5401/5201/520vốntích nhất?

Phương thức bán hàng chủ A, Bán bn

B, Bán lẻ

yếu của cơng ty là gì?

C, Bán đại lý

Mặt hàng kinh doanh chủ A, mặt hàng Quảng cáo

B, Mặt hàng tư vấn

yếu nhất mang lại doanh

C, Mặt hàng BĐS

thu cho công ty?

D, Mặt hàng khác

Các biện pháp công ty áp A, có

B, Bình thường

dụng nhằm tăng doanh thu

C, khơng

có đat hiệu quả không?

Trong những biện pháp mà A, Mở rộng thị trường,

cơng ty đã áp dụng thì biện đa dạng hình thức giới

pháp nào là quan trọng thiệu sản phẩm

B, Nâng cao trình độ

nhất?

chun mơn của cán bộ

cơng nhân viên

C, Xây dựng thực hiện

31

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngchính sách giá

D, Xây dựng kế hoạch1/5204/5

1/580

201/5203/5601/5203/5

1/560

20001/5203/5601/5201/5202/540doanh thu bán hàng và

phương pháp kinh

doanh phù hợp

Theo ông (bà) tốc độ tăng Cao

Bình thường

doanh thu của doanh

nghiệp như thế nào

Nhân tố khách quan nào Khủng hoảng kinh tế,

ảnh hưởng lớn nhất tới lạm phát

Sự cạnh tranh của đối

doanh thu của công ty

thủ

Sự phát triển của khoa

học kỹ thuật

Nhân tố chủ quan nào có Chính sách bán hàng

Trình độ cán bộ nhân

mức độ ảnh hưởng lớn nhất

viên

đến doanh thu của công ty

Vốn cơ sở vật chất kỹ

thuật

Chất lượng mẫu mã

của sản phẩm

Để tăng doanh thu doanh Mở rộng thị trường tiêu

nghiệp cần thực hiện các thụ sản phẩm

Đẩy mạnh và nâng cao

biện pháp nào sau đây

hoạt động xúc tiến

thương mại, tiếp thị và

quảng cáo sản phẩm

của công ty tới người

tiêu dùng

Đa dạng phương thức

bán hàng của công ty

Xin ông bà cho biết định Mở rộng thị trường tiêu

32

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Phòng TC – HC: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác tổ chức nhân sự và tính chính xác trong quá trình thực hiện, quản lý hồ sơ nhân sự, sắp xếp điều hành nhân sự, soạn thảo văn bản, quyết định, quy định trong phạm vi công việc được giao, tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×