Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi

2 Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngchính sách giá

D, Xây dựng kế hoạch1/5204/5

1/580

201/5203/5601/5203/5

1/560

20001/5203/5601/5201/5202/540doanh thu bán hàng và

phương pháp kinh

doanh phù hợp

Theo ông (bà) tốc độ tăng Cao

Bình thường

doanh thu của doanh

nghiệp như thế nào

Nhân tố khách quan nào Khủng hoảng kinh tế,

ảnh hưởng lớn nhất tới lạm phát

Sự cạnh tranh của đối

doanh thu của công ty

thủ

Sự phát triển của khoa

học kỹ thuật

Nhân tố chủ quan nào có Chính sách bán hàng

Trình độ cán bộ nhân

mức độ ảnh hưởng lớn nhất

viên

đến doanh thu của công ty

Vốn cơ sở vật chất kỹ

thuật

Chất lượng mẫu mã

của sản phẩm

Để tăng doanh thu doanh Mở rộng thị trường tiêu

nghiệp cần thực hiện các thụ sản phẩm

Đẩy mạnh và nâng cao

biện pháp nào sau đây

hoạt động xúc tiến

thương mại, tiếp thị và

quảng cáo sản phẩm

của công ty tới người

tiêu dùng

Đa dạng phương thức

bán hàng của công ty

Xin ông bà cho biết định Mở rộng thị trường tiêu

32

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươnghướng trong tương lai của thụ

Đẩy mạnh phương

công ty

thức bán lẻ

Đa dạng hóa phương1/5202/540thức bán

Kết quả của phương pháp điều tra cho thấy th ực trạng chung về

doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Trường Thi. Ta th ấy

80% ý kiến được điều tra cho rằng doanh thu là ch ỉ tiêu quan tr ọng c ần

phải tiến hành phân tích. Tuy Cơng ty chưa có bộ ph ận phân tích kinh t ế,

tài chính riêng biệt nhưng Công ty đã tiến hành thực hiện các bi ện pháp

nhằm tăng doanh thu đem lại hiệu quả đáng kể. Công ty c ần chú tr ọng

những mặt hàng như tư vấn từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm

tăng doanh thu cho công ty một cách tối đa. Đ ồng th ời công ty c ần m ở

rộng thị trường kinh doanh, đẩy mạnh công tác marketing sản ph ẩm,

đưa ra các chính sách bán hàng tốt cho khách hàng để lượng tiêu th ụ s ản

phẩm tăng cao nhằm thu được doanh thu bán hàng tốt.

2.2.1.2 Phương pháp phỏng vấn

Trong quá trinh phỏng vấn em đã tiến hành phỏng vấn các anh ch ị

tại phòng kế tốn và ban quản lý của cơng ty gồm: Bà Vũ Th ị H ường –

Giám đốc, Bà Đào Hồng Hoa - Kế toán trưởng, Bà Nguy ễn Th ị H ồng

Nhung– Trưởng phòng kinh doanh và Bà Ph ạm Th ị Nga – Nhân viên bán

hàng.

Câu hỏi: Bà Đào Hồng Hoa - Kế tốn trưởng

Thưa ơng, ơng có thể cho biết hình th ức ghi sổ kế tốn mà cơng ty

đang áp dụng là hình thức nào? Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo quy ết

định nào của BTC? Có phù hợp khơng?

Trả lời: Hiện nay, cơng ty đang sử dụng hình th ức ghi s ổ Nh ật Ký

Chung. Tất cả các hệ thống sổ kế tốn đều áp dụng theo thơng t ư

33

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thương200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Vi ệc

áp dụng hình thức này rất phù hợp, giúp chúng tôi theo dõi và x ử lý s ố

liệu một cách dễ dàng hơn.

Câu hỏi: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng kinh doanh

Thưa bà, được biết công ty của chúng ta đang kinh doanh lĩnh v ực

lắp đặt, quảng cáo, hiện nay đang có rất nhiều cơng ty đang kinh doanh

dịch vụ này. Vậy cơng ty đã có biện pháp gì c ạnh tranh v ới các công ty

khác để tiêu thụ được nhiều sản phẩm dịch vụ tăng mức doanh thu cho

công ty?

Trả lời: Đây cũng là vấn đề mà công ty chúng tơi đang có k ế ho ạch

để đối phó. Hiện chúng tơi đang áp dụng nhiều biện pháp nh ư: Mở r ộng

thị trường ra các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Huế…Áp d ụng nhiều

chương trinh khuyến mại cho khách hàng như chính sách thẻ VIP, và các

chính sách giá khác…Tuy nhiên do cơng tác huy động vốn có h ạn nên

chúng tơi cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới khi mà cơng ty có ý định mở rộng hoạt đ ộng kinh

doanh. Tôi nghĩ rằng cơng ty nên có bộ phận phân tích riêng đ ể nâng cao

hiệu quả phân tích.

Để tăng doanh thu, trước hết doanh nghiệp c ần xây d ựng đ ược cho

mình các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, đẩy mạnh công tác

marketing nhằm thu hút khách hàng. Đồng thời công ty cần chú tr ọng

công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên trong cơng ty.2.2.2 Kết quả phân tích qua dữ liệu thứ cấp

2.2.2.1 Phân tích xu hướng phát triển của doanh thu qua các năm

Mục đích của nội dung phân tích này nhằm đưa ra s ự đánh giá m ột

cách tổng qt về tình hình doanh thu của cơng ty. Qua đó, cơng ty đ ưa ra

34

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngnhững thông tin dự báo nhu cầu xu hướng thị tr ường làm c ơ s ở cho việc

xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn của Công ty TNHH xây

dựng - môi trường Trường Thi

Bảng 2.2: Phân tích xu hướng phát triển của Công ty TNHH xây

dựng - môi trường Trường Thi

Đơn vị tính: 1.000 đNămDoanh thuLượng tăng ( giảm tuyệtTốc độ phát triển liênđối)hoàn (%)Liên HoànĐịnh Gốc( δi )(Δi)Liên hoànĐịnh gốc( ti)( Ti )201212.822.050---100201315.553.9902.731.9402.731.940121,31121,31201416.048.080494.0903.226.030103,17125,162015117.927.000101.878.920105.104.950131,81482,852016164.540.00046.613.000151.717.950139,53118,63(Nguồn: Phòng kế tốn – Cơng ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường

Thi)

Qua việc sử dụng phương pháp so sánh định gốc (các năm đ ều so

với năm 2012) ta thấy, DTBH của các năm so với năm 2012 đều tăng.

Đặc biệt là trong năm 2016, có sự phát triển với tốc độ cao nhất đ ạt trên

164 tỷ với tốc độ phát triển là 139,53% t ương ứng v ới t ốc đ ộ tăng

25,16%. Tiếp đến là DTBH năm 2015 tăng với tốc độ 21,31%. Năm 2015,

doanh thu tăng 25,16% và năm 2016 DTBH tăng 4,69% so v ới năm 2015

Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016, DTBH của công

ty đều tăng so với năm 2012, do nhu cầu của khách hàng v ề s ản ph ẩm

35

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngdịch vụ quảng cáo tăng lên và chất lượng sản phẩm, sự quan tâm t ới

khách hàng của công ty đã tăng lên.

Qua việc sử dụng phương pháp so sánh liên hoàn (năm sau so v ới

năm trước liền kề, chúng ta có thể thấy rõ được sự biến động c ủa doanh

thu tăng giảm qua các năm. Cụ thể, DTBH của công ty từ năm 2012 2016 có sự biến động tăng so với năm 2016 và DTBH năm nay cao h ơn

năm trước. Trong đó năm 2012, DTBH tăng đạt tốc độ tăng cao nh ất.

DTBH năm 2012 tăng 21,31% so với năm 2012, trong khi DTBH c ủa các

năm tăng hơn năm trước chỉ ở mức dưới 6%. Sở dĩ, trong năm 2012

doanh thu của cơng ty có sự tăng vượt bậc hơn hẳn là do việc bắt đ ầu áp

dụng chính sách thẻ VIP ưu đãi đối với khách hàng khi mua s ản ph ẩm

dịch vụ của công ty.

Trong năm 2015, bán hàng của công ty đã tăng 17,83% so v ới năm

2014. Nguyên nhân là do công ty đã đẩy mạnh công tác marketing s ản

phẩm tốt hơn.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi cho khách hàng, ti ếp th ị, qu ảng

bá cho sản phẩm của công ty cũng được thực hiện ở m ức hạn ch ế.

Những nguyên nhân gây ra sự sụt giảm trong DTBH của cơng ty có th ể

được giải thích kỹ hơn thông qua những bất cập trong ph ương th ức bán

hàng, phương thức thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu

của công ty.

Trong năm 2016, DTBH của cơng ty có sự tăng lên 34,84% so v ới

năm 2015. Do nền kinh tế của Việt Nam và các n ước trên th ế gi ới đã có

sự khởi sắc vào năm 2016, và cơng ty đã có sự nhìn nhận và kh ắc ph ục

sự ảnh hưởng tiêu cực của các nhân tố tới tình hình doanh thu c ủa cơng

ty.

Qua số liệu tính tốn về tốc độ phát triển bình qn của DTBH của

cơng ty trong giai đoạn 2012 - 2016 là 102,09%, có nghĩa là DTBH c ủa

36

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngcơng ty có sự tăng lên bình qn 2,09% qua các năm. Đây là m ột trong

những căn cứ để có thể dự báo về DTBH của cơng ty đến năm 2017,

2018.

Doanh thu bán hàng của công ty tang đột biến vào năm 2015 và

2016 là do công ty có kinh doanh thêm sản ph ẩm bất đ ộng s ản vào hai

năm này nên dẫn đến sự tăng đột biến về doanh thu, đồng th ời công ty

cũng chú trọng đến việc quảng bá các sản phẩm d ịch vụ t ới khách hàng

nhiều hơn nên doanh thu bán hàng được tang nhanh.

2.2.2.2 Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và các mặt hàng ch ủ yếu

Việc phân tích DTBH theo nhóm mặt hàng chủ yếu nhằm nh ận th ức

và đánh giá tác động của từng nhóm sản phẩm dịch vụ quảng cáo t ới

tình hình doanh thu của cơng ty. Đồng th ời qua phân tích doanh thu theo

nhóm sản phẩm của Cơng ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường Thi

cho thấy được sản phẩm nào là sản phẩm thế mạnh của công ty đ ể t ừ

đó cơng ty có những chiến lược kinh doanh cho phù h ợp.

Qua bảng phân tích 2.2 ta thấy mặt hàng thế mạnh của công ty là

lắp đặt và quảng cáo. Trong giai đoạn khủng hoảng tồn cầu, ảnh h ưởng

của nó cũng làm cho thu nhập của người dân giảm đi, và việc h ọ tìm đến

những sản phẩm vẫn có chất lượng cao và giá rẻ hơn là điều dễ hi ểu.

Bảng 2.3 Phân tích doanh thu theo mặt hàng kinh doanh

Đơn vị tính: 1.000 đ

Nhóm

hàngNăm 2015

Tiền

TT

( VND)(%)Năm 2016

Tiền

TT

( VNDSo sánh tăng (giảm)

Tiền

TL

TT(%)( VND

(%)

(%)

1.102.76

35,59

28,61 6,36

0Quảng cáo3.854.40029,23 4.957.160BĐS7.039.29053,38 6.857.20049,23 -182.090-2,59-4,15Tư vấn2.293.38017,39 2.114.40015,18 -178.980-7,8-2,2137

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thương13.187.07Tổng010013.928.76

0100741.6905,62(Nguồn: Phòng kế tốn – Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường

Thi)

Thực tế, giá của quảng cáo là thấp nhất trong các sản phẩm c ủa

cơng ty. Vì thế ảnh hưởng của kinh tế khủng hoảng trong năm 2016 c ơ

cấu DTBH theo nhóm sản phẩm của cơng ty đã có sự bi ến động rõ r ệt.

So với năm 2015, tỷ trọng của quảng cáo và T ư vấn tăng lên t ương ứng

4,23% và 4,38% trong năm 2016, ngược lại xu hướng đó BĐS có m ức giá

cao nhất có tỷ trọng giảm 8,61% trong năm 2015.

Tình hình DTBH của cơng ty được phân tích rõ h ơn thơng qua b ảng

phân tích doanh thu theo nhóm sản phẩm chủ yếu. Cụ thể là, doanh thu

từ quảng cáo đã tăng 1.102.760 nghìn đồng t ương ứng v ới tăng 28,61%,

và lắp đặt là sản phẩm duy nhất của công ty đem lại m ức doanh thu tăng

trong năm 2016. Và tỷ trọng của quảng cáo đã tăng 6,36% so v ới năm

2016.

Mặc dù BĐS là sản phẩm thế mạnh của cơng ty, nhưng mức giá của

nó cao hơn quảng cáo. Trong năm 2015, doanh thu từ Bán cát sỏi bị gi ảm

đi 182.090 nghìn đồng tương ứng với giảm 2,59% so v ới năm 2016. T ỷ

trọng của Tư vấn giảm 4,15% từ 53,38% còn 49,23%.

Doanh thu từ BĐS của công ty giảm trong năm 2016 so v ới năm

2015 và tiếp tục giảm trong năm 2015. Doanh thu t ừ T ư vấn gi ảm

178.980 nghìn đồng tương ứng với giảm 7,8% cao h ơn nhiều so v ới tỷ lệ

giảm của Quảng cáo (2.59%). Sự sụt giảm trong doanh thu t ừ T ư vấn

kéo theo sự sụt giảm 2,21% về tỷ trọng doanh thu Tư vấn. Doanh thu từ

BĐS chỉ chiếm 15,18% trong năm 2015.

Như vậy, qua phân tích có thể thấy sản phẩm thế mạnh của công ty là

BĐS. Tuy nhiên, khi nền kinh tế gặp khó khăn người tiêu dùng chuyển sang

38

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK10Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngsử dụng các mặt hàng có giá rẻ hơn của đối thủ cạnh tranh có giá rẻ hơn.

Vì vậy, cơng ty cần có sự chú ý và có chiến lược về giá linh hoạt và phù hợp

để có thể giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ của mình. Từ đó, DTBH

của cơng ty sẽ được duy trì ổn định và tăng qua các năm theo như dự báo từ

phân tích tốc độ phát triển của doanh thu theo năm

2.2.2.3 Phân tích doanh thu theo phương thức bán

Việc phân tích nội dung này nhằm đánh giá tình hình biến động

tăng (giảm) của các chỉ tiêu doanh thu theo phương th ức bán. T ừ đó,

chúng ta có thể tìm ra những ưu điểm và nhược điểm trong từng ph ương

thức bán, khả năng đa dạng hóa phương th ức bán của cơng ty. Trên c ơ s ở

đó, tác giả có thể đánh giá và đưa ra kết luận ph ương th ức bán nào là

phù hợp đối với công ty để có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu th ụ và tăng

DTBH cho công ty trong thời gian tới.

Bảng 2.3 Phân tích doanh thu theo phương thức bán

Phương

thức bánNăm 2015

Tiền

TThàng( VNDNăm 2016

Tiền

TT(%)( VND )(%)So sánh tăng (giảm)

Tiền

TL

TT

( VND(%)Bán buôn4.637.89335,17 6.468.516 46,44 1.830.623Bán lẻ8.549.17764,83 7.460.244 53,56Tổng13.187.071001.088.933(%)39,4711,27-12,74-11,2713.928.76100

741.690

5,62

0

0

(Nguồn: Phòng kế tốn – Cơng ty TNHH xây dựng - môi tr ường Tr ường

Thi)

Tại công ty hiện nay, có những hợp đồng cung cấp d ịch vụ lắp đ ặtquảng cáo đối với các doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế và việc lắp đ ặt

đơn lẻ của các cá nhân vãng lai. Do đó, công ty ghi nh ận doanh thu đ ối

với những hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp là bán bn, còn

đối với các khách hàng lẻ vãng lai là bán lẻ

39

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK10Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngQua bảng phân tích có thể thấy, hiện nay phương thức bán hàng mà

công ty thực hiện và đem lại doanh thu cao nhất cho công ty là ph ương

thức bán lẻ. Do tỷ trọng doanh thu từ phương th ức bán l ẻ c ủa công ty

luôn đạt trên 50%.

Tuy nhiên, trong năm 2016 doanh thu từ phương th ức bán lẻ gi ảm

1.088.933 nghìn đồng tương ứng giảm 12,74% so v ới năm 2015 và t ỷ

trọng của nó cũng giảm 11,27%.

Bên cạnh đó, phương thức bán buôn đã làm cho doanh thu c ủa công

ty tăng lên 1.830.623 nghìn đồng, tương ứng tăng 39,47%. Sự tăng lên

của doanh thu từ phương thức bán buôn đã bù đắp được sự sụt giảm

doanh thu từ phương thức bán lẻ và làm cho DTBH của cơng ty tăng

741.690 nghìn đồng tức là tăng 5,62% so với năm 2015. T ỷ tr ọng c ủa

doanh thu từ phương thức bán buôn của công ty cũng tăng lên 11,27% so

với năm 2015.

Như vậy, qua phân tích có thể thấy doanh thu chủ yếu của công ty

thu được từ phương thức bán lẻ. Tuy nhiên, trong giai đoạn kh ủng

hoảng làm cho thu nhập của những người tiêu dùng giảm. Điều này làm

cho doanh thu bán hàng theo phương thức bán trực tiếp cho người tiêu

dùng (bán lẻ) giảm đi. Theo như ý kiến đánh giá của các cán bộ Lãnh

đạo trong công ty phương thức bán hàng của công ty ch ưa đa dạng. S ự

bất cập trong phương thức bán hàng của cơng ty cũng chính là m ột

ngun nhân dẫn tới sự giảm sút doanh thu của công ty năm 2016 so v ới

năm 2015.

Doanh thu của năm 2016 đã tăng hơn một chút so với năm 2015.

Nguyên nhân có thể thấy sự thay đổi trong phương thức bán hàng c ủa

cơng ty. Vì thế, để DTBH của cơng ty có thể tăng lên trong nh ững năm t ới,

cơng ty cần có sự chú ư hơn tới việc đa dạng phương th ức bán hàng c ủa

công ty.

40

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thương2.2.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu

* Phân tích ảnh hưởng của số lượng bán và đơn giá đến doanh thu

Hai nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp và khơng nhỏ t ới doanh thu

của cơng ty đó là giá và sản lượng dịch vụ l ắp đ ặt đ ược tiêu th ụ. Vi ệc

phân tích ảnh hưởng của 2 yếu tố này tới doanh thu sẽ giúp cho cơng ty

thấy được tương đối chính xác về tình hình doanh thu c ủa cơng ty t ừ đó

đưa ra những chiến lược về giá và thị trường để có thể tăng doanh thu

của cơng ty. Qua bảng phân tích ảnh hưởng giá bán và sản lượng linh

phụ kiện máy tính được bán qua 2 năm 2015 và 2016 và chi tiết cho

từng mặt hàng có thể thấy sự thay đổi trong tổng doanh thu của công ty

chịu ảnh hưởng do yếu tố sản lượng bán là chủ yếu.

Doanh thu năm 2016 đã có sự tăng lên 741.690 nghìn đồng tức là

tăng 5,62% so với năm 2015. Sự thay đổi của DTBH năm 2016 so v ới

năm 2015 là do sự tăng lên của sản lượng bán làm cho doanh thu tăng

1.465.510 nghìn đồng tương ứng tăng 11,11%. Trong khi đó, giá m ực in

giảm làm cho doanh thu của công ty chỉ giảm 4,49% t ương đ ương v ới

723,820 nghìn đồng.

Đối với doanh thu của từng mặt hàng sự thay đổi của DTBH ch ịu tác

động của giá và sản lượng không hẳn giống nhau qua các năm. Cụ th ể,

DTBH từ lắp đặt có sự biến động trong năm 2015 là do ảnh h ưởng c ủa

giá nhiều hơn 2,06%. Nhưng trong năm 2016 sự ảnh h ưởng của sản

lượng bán tăng lên làm cho doanh thu lắp đặt tăng là r ất l ớn nó át h ẳn

sự giảm sút của giá bán. Doanh thu lắp đặt tăng do ảnh h ưởng c ủa s ản

lượng tăng với tỷ lệ là 36,035 trong khi ảnh hưởng t ừ giá chỉ là 5,45%.

Với sản phẩm bán cát sỏi sự thay tác động của sản l ượng và giá bán

có sự chênh lệch khơng nhiều. Năm 2015, DTBH Bán cát sỏi giảm do tác

động giảm sản lượng với tỷ lệ là 5,11% (giảm 405.090 nghìn đ ồng), do

tác động của giá bán là 6,36% (477.240 nghìn đồng). Trong năm 2016

doanh thu của linh kiện này vẫn giảm nhưng không nhiều, do s ự tăng

41

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươnglên của sản lượng bán đã làm giảm đi sự sụt giảm về doanh thu mặt

hàng này do giá giảm.

Với Quảng cáo sự tác động của yếu tố sản lượng bán đối v ới doanh

thu sản phẩm này trong năm 2015 là rất mạnh. DTBH Quảng cáo gi ảm

1.838.800 nghìn đồng so với năm 2011 do sản lượng bán gi ảm tác đ ộng

làm cho DTBH Quảng cáo giảm 40,92% (1.690.920 nghìn đ ồng). Giá bán

chỉ ảnh hưởng làm doanh thu giảm 6,06% (147.960 nghìn đ ồng). Trong

năm 2016 doanh thu Quảng cáo vẫn giảm nhưng sự thay đổi đó ch ịu tác

động của 2 yếu tố giá và sản lượng với tỷ lệ chênh lệch nhau không cao

(1,5%).

Vậy việc thay đổi trong DTBH của công ty chịu ảnh hưởng rất nhiều

từ sản lượng bán ra. Vì vậy, chiến lược giảm giá để có thể kích thích tiêu

dùng của người dân là chiến lược hồn tồn mang tính khả thi và sẽ kỳ

vọng mang lại doanh thu cao cho cơng ty.

Hai nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp và không nhỏ tới doanh thu của

cơng ty đó là giá và sản lượng linh phụ kiện máy tính đ ược tiêu th ụ. Vi ệc

phân tích ảnh hưởng của 2 yếu tố này tới doanh thu sẽ giúp cho cơng ty

thấy được tương đối chính xác về tình hình doanh thu c ủa cơng ty t ừ đó

đưa ra những chiến lược về giá và thị trường để có thể tăng doanh thu

của cơng ty.42

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×