Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đề xuất các giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi

2 Đề xuất các giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngphúc lợi, kinh phí cơng đoàn giúp đời sống của nhân dân đ ược quan tâm

hơn.

- Tăng doanh thu giúp cho doanh nghiệp bù đắp các khoản chi phí

trong q trình sản xuất kinh doanh như: giá vốn, lãi vay, tr ả l ương cho

nhân viên...để tạo ra lợi nhuận. Như vật doanh thu là nguồn tạo ra l ợi

nhuận cho nên tăng doanh thu là cần thiết

3.2.2 Các giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH xây

dựng - môi trường Trường Thi

Giải pháp thứ nhất: Đa dạng hố các hình thức qu ảng cáo gi ới

thiệu sản phẩm đồng thời phải mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản

phẩm

Lý do đưa ra giải pháp:

Thị trường tiêu thụ sản phẩm là một trong những yếu tố đ ược r ất

nhiều công ty trong giai đoạn hiện nay. Việc mở rộng th ị tr ường tiêu th ụ

sẽ giúp cho các cơng ty có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu th ụ s ản ph ẩm. T ừ

đó, cơng ty nâng cao doanh thu của công ty. Các m ặt hàng của Công ty

TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi chủ yếu được tiêu th ụ ở th ị

trường Thanh Hóa, vì vậy việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

đối với Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi là rất cần

thiết.

Nội dung của giải pháp :

Tăng cường quảng cáo hình ảnh của cơng ty trên các ph ương ti ện

thông tin đại chúng như báo, đài.Thực hiện quảng cáo, xây d ựng th ương

hiệu trên mạng internet - một phương tiện thông tin đang đ ược rất

nhiều người sử dụng. Thường xun cập nhật thơng tin và hình ảnh một

cách kịp thời, giao diện đẹp mắt và nhiều tiện ích.

49

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngNgồi bán hàng trực tiếp, Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường

Trường Thi nên nhận bán hàng qua mạng, qua điện thoại, có m ột bộ

phận chuyên chở đến tận nơi với một khối lượng hàng và trong phạm vi

xác định nào đó, có chính sách chiết khấu h ợp lý, khuy ến m ại nhân các

dịp đặc biệt cho khách hàng.

Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi c ần ph ải có m ột

website riêng của công ty, tạo ấn tượng và cập nhật liên tục các hình ảnh

về cửa hàng, các sản phẩm của cơng ty, có cả hình ảnh về sản ph ẩm và

cả giá bán sản phẩm để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu m ột cách d ễ

dàng nhất.

Mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh lân cận khác như: Quảng

Bình, Huế, Vinh…

Điều kiện thực hiện giải pháp:

+ Để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: cơng ty c ần có

sự tổ chức cơng tác nghiên cứu thông tin về các th ị trường m ới, về nhu

cầu của khách hàng ở các thị trường cần hướng tới của mình. Trên c ơ s ở

những thơng tin về thị trường đã thu thập được, công ty có th ể quy ết

định tiến hành cung cấp linh phụ kiện máy tính của mình trên các th ị

trường đó một cách thành cơng. Vì nếu khơng có s ự tìm hi ểu v ề th ị

trường, nhu cầu của khách hàng, việc cung ứng linh ph ụ kiện c ủa công

ty trên các thị trường sẽ rất dễ bị thất bại và gây ra nh ững tổn th ất

khơng đáng có do đã tổ chức cung ứng hàng hóa c ủa mình mà khơng tiêu

thụ được.

+ Ngồi ra, để có thể mở rộng thị trường, yếu tố rất cần thiết là

người tiêu dùng phải biết về công ty, những thông tin về s ản ph ẩm c ủa

công ty, chất lượng và cam kết của công ty khi cung ứng s ản ph ẩm c ủa

công ty. Muốn làm được điều đó cơng ty cần đẩy m ạnh và nâng cao ho ạt

động xúc tiến thương mại, tiếp thị và quảng cáo sản phẩm của công ty

50

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngtới người tiêu dùng. Thơng qua các hoạt động này, nh ững tính năng

những ưu điểm của sản phẩm đến được với mọi người. Trên c ơ sở đó,

những khách hàng tiềm năng của công ty sẽ trở thành những khách hi ện

thực của công ty.

+ Để thực hiện việc mở rộng thị trường, cơng ty cần có s ự đầu t ư

cho cơng tác nghiên cứu thị trường, cơng tác tìm hiểu nhu c ầu c ủa khách

hàng cũng như cần phải trích ra một khoản chi phí đ ể có th ể th ực hiện

việc quảng cáo hiệu quả. Công ty cũng cần có sự nâng cao năng l ực c ủa

cán bộ quản lý để cho các khoản chi phí bỏ ra cho các hoạt động h ướng

tới mở rộng thị trường của công ty được sử dụng hiệu quả.

Giải pháp thứ hai: Xây dựng và thực hiện tốt chính sách giá của công

ty

Lý do đưa ra giải pháp :

Giá cả của hàng hóa chính là một trong những yếu tố tác đ ộng r ất

mạnh tới cầu của người tiêu dùng. Ngay trong mơ hình hàm c ầu về hàng

hóa và dịch vụ chúng ta có thấy giá của bản thân hàng hóa là y ếu t ố tác

động trực tiếp đến lượng cầu về hàng hóa và dịch vụ. Giữa giá và l ượng

cầu về một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó - c ụ th ể ở đây là dịch vụ

lắp đặt của Công ty TNHH xây dựng - môi tr ường Trường Thi – có m ối

quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau được thể hiện thông qua luật cầu. Khi giá

của linh phụ mực, giấy hàng dịch vụ lắp đặt giảm sẽ kích thích người

tiêu dùng sử dụng nhiều dịch vụ này.

Nội dung của giải pháp

Trong thực tế chúng ta thấy Công ty TNHH xây d ựng - môi tr ường

Trường Thi cũng như các DN kinh doanh khác ln có s ự áp d ụng chi ến

lược kinh doanh “Hớt váng sữa”. Điểm dễ nhận ra nhất của chi ến l ược

này đó là khi mới tham gia vào thị trường, tham gia vào việc cung ứng

sản phẩm các công ty luôn thực hiện bán với mức giá rất cao, sau đó

51

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngmức giá được giảm dần theo thời gian hay theo khối l ượng bán hay theo

số lượng khách hàng mua sản phẩm của công ty

Điều kiện thực hiện giải pháp

Qua thực tiễn việc phân tích doanh thu của cơng ty có s ự thay đ ổi

trong doanh thu của công ty là do tác động c ủa vi ệc tăng s ản l ượng bán

nhiều sự thay đổi về giá cả. Vì vậy, việc giảm giá sản phẩm để tăng sản

lượng sẽ có tác động tích cực đối với sự tăng lên của doanh thu. Đi ều này

cũng phản ánh thực tế các ư kiến của các cán bộ Lãnh đạo trong cơng ty

về mức giá của cơng ty chưa có sự cạnh tranh cao so v ới đối th ủ c ạnh

tranh. Tuy nhiên, có thể thấy trong những năm gần đây tác động c ủa giá

và sản lượng đối với doanh thu đang có sự xích lại g ần nhau, s ự chênh

lệch là có nhưng khơng nhiều như trước. Vì vậy, chính sách giá của cơng

ty cần phải có sự xây dựng và điều chỉnh kịp th ời phù hợp với nh ững

thơng tin mà việc phân tích doanh thu đem lại. Việc xây d ựng và di ều

chỉnh giá kịp thời giúp cho cơng ty có thể tránh được việc gi ảm giá mà

khơng có căn cứ. Đồng thời, cơng ty có th ể biết đ ược đâu là đi ểm d ừng

trong việc thực hiện chiến lược “Hớt váng sữa” của mình. Vì nếu c ứ tiếp

tục giảm giá mà khơng có sự suy xét kỹ sẽ có thể làm cho doanh thu c ủa

cơng ty giảm do tác động của yếu tố giá cả trở nên lớn h ơn s ự tác đ ộng

của sản lượng bán ra.

Giải pháp 3: Phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn c ủa

đội ngũ cán bộ nhân viên, đáp ứng yêu cầu của công ty.

Lý do chọn giải pháp

Qua phân tích tình hình hoạt động của Cơng ty TNHH xây d ựng - mơi

trường Trường Thi nói chung có thể thấy trình độ quản lý của ban Lãnh

đạo công ty chưa thực sự tốt, nhịp độ bán hàng không đều đặn là y ếu t ố

52

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươnglàm giảm hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Điều này là do ban Lãnh

đạo công ty chưa đưa ra được các mục tiêu cụ thể, quản lý cơng vi ệc còn

lỏng lẻo.

Trước xu thế hội nhập và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các DN cùng

ngành, Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi muốn đ ứng

vững trên thương trường thì cần không ngừng đào tạo, bồi dưỡng về

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao năng

suất lao động, phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh.

Nội dung giải pháp

Cơng ty nên có chính sách tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản

lý, công nhân viên tổ chức theo hướng khuyến khích, thu hút lao đ ộng

giỏi, có năng lực vào làm việc cho cơng ty và có nh ững chính sách đãi ng ộ

thỏa đáng.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động.

Đánh giá cao tinh thần học hỏi các kiến thức của nhân viên, tạo điều

kiện cho người lao động có năng l ực được h ọc hỏi, trau d ồi ki ến th ức,

kinh nghiệm, giúp nâng cao năng suất lao động.. Đồng th ời công ty nên

mở các lớp đào tạo các cán bộ quản lý với việc mời các khách m ời đã có

kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức quản lý, các chiến lược trong kinh

doanh…

Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi nên tăng c ường

đầu tư nâng cấp điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ, công nhân

viên theo hướng hiện đại hóa, tin học hóa nhằm tăng năng suất và hiệu

quả cơng việc. Ngồi ra cơng ty cần xây dựng tinh th ần đồn kết g ắn bó,

giúp đỡ lẫn nhau giữa các cán bộ nhân viên trong công ty t ạo nên mơi

53

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngtrường kinh doanh thân thiện, năng động, sáng tạo giúp công nhân viên

cảm thấy công ty như là gia đình thứ hai của mình.

Như vậy, giúp cơng ty có đội ngũ nhân viên có trình đ ộ chun môn,

năng lực đáp ứng được yêu cầu mang lại kết quả tốt trong hoạt động

kinh doanh.

Điều kiện thực hiện giải pháp

Trước tiên ban Lãnh đạo công ty phải quan tâm, chăm lo đến đời

sống, vật chất tinh thần của người lao động, thường xuyên hỏi thăm,

động viên nhân viên, gia đình của họ khi ốm đau bệnh tật t ạo cảm giác

gần gũi thân thiện giữa Lãnh đạo công ty với cơng nhân viên, khi ến h ọ

tồn tâm tồn ư cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến cho cơng ty.

Có chính sách đãi ngộ tốt để chiêu mộ, đào tạo và “gi ữ chân” nh ững

người có tài ở lại với cơng ty. Cơng ty có thể liên kết v ới các t ổ ch ức đào

tạo, mời các giảng viên của các tổ chức này về nói chuy ện, giao lưu, trao

đổi, bồi dưỡng kiến thức định kì cho người lao động. Ngồi ra, hàng năm

cơng ty có thể xem xét, cấp học bổng cho một số sinh viên có thành tích

học tập xuất sắc, hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối th ực tập

tại cơng ty. Đối với các sinh viên có q trình thực tập tốt tại cơng ty có

thể mời họ ở lại làm việc tại công ty.

Giải pháp 4: Xây dựng kế hoạch DT bán hàng, đề ra các phương

án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển trong t ừng th ời

kỳ cụ thể

Lý do chọn giải pháp:

Do không xây dựng kế hoạch DT bán hàng nên trong kỳ th ực hi ện

54

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngCông ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi không thể đánh giá

được công ty đó hồn thành được bao nhiêu ph ần trăm? Có đ ạt ch ỉ tiêu

đề ra khơng? Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển c ủa công

làm cho công ty lúng túng trong việc phân bổ các nguồn l ực, phát tri ển

sai định hướng hoặc có thể đưa ra các quy ết định sai lầm, làm kìm hăm

sự phát triển của cơng ty.

Nội dung giải pháp:

Trong kỳ thực hiện, các nhân viên trong công ty phải nghiêm túc tuân

thủ và cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình

thực hiện phải thường xuyên có kiểm tra, đánh giá xem có đạt kế hoạch

đề ra khơng để có các biện pháp thưởng, phạt phân minh.

Cuối năm tài chính, bộ phận kế tốn phải thực hiện đánh giá lại q

trình thực hiện kế hoạch trong năm vừa qua. Nếu khơng hồn thành kế

hoạch, ban quản lý phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục trong kỳ tới.

Điều kiện thực hiện giải pháp

Thông tin cung cấp cho việc xây dựng các kế hoạch phương án kinh

doanh phải có chất lượng tốt, chính xác và k ịp th ời. Muốn làm đ ược nh ư

vậy thì cơng ty cần phải: Có được hệ thống hạch tốn và ghi chép thơng

tin một cách khoa học và hợp lư, đảm bảo về chất lượng và tính kịp thời

của thơng tin, phục phụ cho việc lập kế hoạch và ra quyết định trong

kinh doanh. Và đội ngũ cán bộ thực hiện cơng tác hạch tốn, phân tích,

thu thập thơng tin phải là những người có kiến thức đáp ứng yêu cầu

của công việc. Nâng cao chất lượng thông tin bao g ồm c ả thông tin bên

trong và thơng tin thu thập từ bên ngồi của cơng ty.

Giải pháp thứ năm: Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đ ối v ới

khách hàng

Lý do đưa ra giải pháp

55

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngTrong những năm gần đây, các doanh nghiệp nói chung và Công ty

TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi nói riêng ln có s ự theo đu ổi

và thực hiện theo khẩu hiệu “Khách hàng là Thượng đế”. Qua đó, chúng

ta có thể thấy khách hàng có vai trò quan trọng nh ư th ế nào đ ối v ới cơng

ty.

Hiện nay, chính sách ưu đãi, các dịch vụ sau bán của công ty đối v ới

khách hàng vẫn chưa được thực hiện tốt. Một phần cũng là do ảnh

hưởng của cuộc khủng hoảng, cơng ty đã có sự giảm bớt một số chi tiêu

từ đó giảm chi phí cho DN. Tuy nhiên, nh ững dịch v ụ ưu đãi cho khách

hàng, sự chăm sóc tốt khách hàng là điều công ty r ất cần chú ý. N ếu

không có sự thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối v ới khách hàng, cơng

ty có thể khơng thu hút thêm được khách hàng m ới mà còn làm m ất đi

những khách hàng hiện hữu của DN. Do họ bị thu hút bởi nh ững s ự ưu

đãi hấp dẫn hơn của các đối thủ cạnh tranh.

Nội dung giải pháp

Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với khách hàng, cơng ty cần

thực hiện tốt hơn nữa chính sách thẻ VIP để có thể tạo nên sự trung

thành của khách hàng khi tiêu dùng sản phẩm của công ty. Đồng th ời, v ới

những chính sách ưu đãi đó cũng sẽ kích thích ng ười tiêu dùng tr ở thành

những người quảng cáo, giới thiệu sản phẩm một cách tin cậy cho

những khách hàng khác. Kênh quảng cáo này được đánh giá là hiệu qu ả

nhất. Do nó cung cấp thơng tin có độ chính xác cao đối v ới nh ững khách

hàng mới.

Ngồi ra, cơng ty cần thực hiện tốt dịch vụ sau bán đối v ới khách

hàng như dịch vụ chăm sóc sản phẩm cho khách hàng. Điều này sẽ mang

lại những lợi ích cao nhất cho khách hàng, từ đó tạo d ựng lòng tin cho

khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty. Đồng th ời, qua nh ững d ịch

vụ sau bán này, cơng ty có thể biết được mức độ hài lòng của khách hàng

56

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngvề sản phẩm của mình, cũng như những điểm còn hạn chế và c ần ph ải

có sự điều chỉnh đối với máy tính, linh ph ụ kiện máy tính v ề m ẫu mă,

kiểu dáng, chủng loại để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu c ủa khách

hàng. Qua đó, cơng ty có thể tăng lượng tiêu th ụ và tăng doanh thu bán

hàng của mình.

Điều kiện thực hiện giải pháp

Điều kiện thực hiện giải pháp này đối với công ty cần đào t ạo đ ội

ngũ cán bộ nhân viên có trách nhiệm trong cơng vi ệc, nhi ệt tình v ới

những băn khoăn vướng mắc của khách hàng. Trình độ của cán bộ, nhân

viên phải được nâng lên để có thể kiểm tra đánh giá ch ất lượng c ủa

nguồn hàng, trước khi mang tới cho khách hàng. Trên cơ s ở đó, chất

lượng sản phẩm tốt, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và t ạo d ựng

lòng tin của họ đối với công ty.

Giáp pháp thứ sáu: Nâng cao chất lượng công tác phân tích

Lý do đưa ra giải pháp

Phân tích doanh thu có vai trò rất quan trọng đối với cơng ty. T ừ k ết

quả phân tích doanh thu, cơng ty có thể đưa ra những giải pháp kịp th ời

làm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu cho công

ty.

Nội dung giải pháp

Công ty chú trọng hơn nữa vào cơng tác phân tích nói chung và phân

tích doanh thu nói riêng, từ những kết quả phân tích có nh ững chính

sách kinh doanh phù hợp và đạt hiệu quả cao.

Điều kiện thực hiện giải pháp

Công ty cần thành lập bộ phận chuyên trách, chuyên th ực hiện phân

tích hoạt động kinh doanh và doanh thu của cơng ty. Vì th ực tế, cơng tác

phân tích doanh thu trong công ty chưa đạt hiệu quả do nó đ ược th ực

hiện bởi cả hai phòng (Phòng kinh doanh, phòng kế tốn). Điều này sẽ

57

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học Thươngdẫn tới tính trạng chồng chéo trong phân tích, cách tiếp cận khác nhau

khơng có sự đồng nhất, và gây ra lăng phí về nhân l ực khi phân tích, vì

chun mơn hóa bao giờ cũng đem lại hiệu quả cao h ơn. Đ ồng th ời, nó

cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp thông tin và tư vấn cho các nhà qu ản

trị cấp cao trong doanh nghiệ để có thể ra quyết định nhanh chóng, k ịp

thời và hiệu quả.

Bộ phận chuyên trách này có thể nằm trong phòng kế tốn hoặc

tách ra độc lập để có thể đi sâu vào phân tích hoạt động kinh t ế của DN

nói chung và phân tích doanh thu nói riêng.

3.2.3 Các kiến nghị nhằm triển khai thực hiện biện pháp tăng

Doanh thu của công ty

Qua những phát hiện và kết luận thông qua nghiên c ứu đ ề tài, tác

giả kiến nghị một số giải pháp để có thể nâng cao hiệu quả cơng tác

phân tích doanh thu của cơng ty trong thời gian tới nh ư sau:* Đối với công ty

Thứ nhất, công ty cần thành lập bộ phận chuyên trách, chuyên thực

hiện phân tích hoạt động kinh doanh và doanh thu của cơng ty. Vì th ực

tế, cơng tác phân tích doanh thu trong công ty ch ưa đ ạt hiệu qu ả do nó

được thực hiện bởi cả hai phòng (Phòng kinh doanh, phòng k ế tốn).

Điều này sẽ dẫn tới tính trạng chồng chéo trong phân tích, cách ti ếp cận

khác nhau khơng có sự đồng nhất, và gây ra lăng phí về nhân l ực khi

phân tích, vì chun mơn hóa bao giờ cũng đem lại hiệu quả cao h ơn.

Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp thông tin và t ư v ấn cho

các nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệ để có th ể ra quy ết đ ịnh

nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.58

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Khóa luận tốt nghiệp

MạiĐại Học ThươngBộ phận chun trách này có thể nằm trong phòng kế tốn hoặc

tách ra độc lập để có thể đi sâu vào phân tích hoạt động kinh t ế của DN

nói chung và phân tích doanh thu nói riêng.

Thứ hai, cơng ty cần nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán

bộ thực hiện cơng tác phân tích doanh thu tại cơng ty. Do n ếu có thành

lập bộ phận chuyên trách thực hiện việc phân tích doanh thu mà năng

lực thực hiện của các nhân viên phân tích kém sẽ dẫn t ới hiệu quả của

công tác phân tích khơng cao. Thơng tin được cung cấp sẽ khơng đ ảm

bảo cho việc ra quyết định chính xác và hiệu quả.

Thứ ba, để nâng cao hiệu quả hoạt động phân tích doanh thu rất

cần có sự chú ý tới nội dung, phương pháp phân tích doanh thu tại cơng

ty. Do cơng ty mới chỉ tập trung vào phân tích doanh thu theo năm, phân

tích yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu, phân tich doanh thu theo nhóm

hàng. Cơng ty vẫn chưa thực sự tập trung sâu hơn vào phân tích doanh

thu theo phương thức bán, theo phương thức thanh tốn,… Và về ph ương

pháp phân tích, cơng ty mới chỉ dùng phương pháp so sánh, ph ương pháp

số chênh lệch, phương pháp tỷ lệ là chủ yếu. Phương pháp thay th ế liên

hồn vẫn chưa được áp dụng mạnh.

Vì vậy, cơng ty cần có sự kết hợp đa dạng các ph ương pháp phân

tích để có thể tập trung và phân tích tốt các nội dung cần thiết. Ngồi ra,

việc phân tích doanh thu của cơng ty khi thực hiện theo các ph ương

pháp này cần phải chú ư tới việc phân tích các nội dung và vi ệc đánh giá

cần dựa trên những phân tích qua chuỗi nhiều năm. Ít nh ất là 3 năm đ ể

có thể nhận thấy xu hướng tác động của các yếu tố tới doanh thu.

* Đối với nhà nước

Thứ nhất: Cần phải có cơ chế đối thoại giữa Lãnh đạo nhà n ước,

Lãnh đạo trung ương với doanh nghiệp một cách th ường xuyên, không

phải chỉ gặp mặt mỗi năm một, hai lần mà phải là các cuộc ti ếp xúc

59

SVTH: Trần Thị LiênLớp: K5TK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đề xuất các giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH xây dựng - môi trường Trường Thi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×