Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về sổ kế toán tổng hợp

Về sổ kế toán tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương3.2.5 Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh

doanh tại Cơng ty cổ phần thiết bị và cơng nghệ Việt Hàn.

Kế tốn quản trị và kế tốn tài chính là hai bộ phận của hệ thống kế toán trong

doanh nghiệp. Cũng giống như kế tốn tài chính, kế tốn quản trị về cơ bản cũng dựa

trên những nội dung cơ bản của kế toán nhưng kế toán quản trị đi sâu nghiên cứu mối

quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận để phục vụ cho hoạt động điều hành

kinh doanh của nhà quản trị. Hệ thống kế tốn tại Cơng ty cổ phần thiết bị và công

nghệ Việt Hàn hiện nay đã phản ánh khá toàn diện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại

doanh nghiệp tuy nhiên các thơng tin đó chủ yếu là thơng tin của kế tốn tài chính,

thơng tin do kế toán quản trị cung cấp chưa được quan tâm nhiều.

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thơng tin kinh tế

tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế

tốn. Thơng tin kế tốn quản trị là số liệu tài chính và số liệu vật chất về các mặt hoạt

động, các quá trình, các đơn vị kinh doanh, các loại sản phẩm…của một tổ chức. Hệ

thống thơng tin kế tốn quản trị là một trong những nguồn thông tin ban đầu của quá

trình ra quyết định và kiểm tra trong doanh nghiệp. Hệ thống này cung cấp thông tin

nhằm thoả mãn các nhu cầu về thông tin của những người ở bên trong doanh nghiệp,

đó là những người trực tiếp điều hành để tạo ra kết quả trong hoạt động kinh doanh,

mà các quyết định và hành động của họ quyêt định đến sự thành công hay thất bại của

doanh nghiệp. Vì vậy ngồi việc hồn thiện kế tốn tài chính, cơng ty cổ phần thiết bị

và cơng nghệ Việt Hàn cần tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong đó có kế tốn quả

trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên do công ty chưa thực hiện kế

toán quản trị nên để tổ chức kế toán quản trị cần phải làm dần dần từ bước cơ bản ban

đầu để mọi người làm quen và ban lãnh đạo cũng dần thay đổi cách nhìn nhận vai trò

của kế tốn quản trị sau đó mới phát triển để hồn thiện kế tốn quản trị.

u cầu mơ hình kế tốn quản trị tại Cơng ty cổ phần thiết bị và cơng nghệ Việt

Hàn:

- Mơ hình phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh, đặc điểm về tổ chức

quản lý.

- Mơ hình phải phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý hiện tại và tương lai.SVTH: Đỗ Thị Hường44Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương- Mơ hình phải đảm bảo việc cung cấp các thông tin kinh tế tài chính nhanh

chóng, kịp thời cho việc ra các quyết định kinh doanh.

Căn cứ vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ

Việt Hàn hiện nay việc xây dựng mơ hình kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài

chính là phù hợp. Theo đó mỗi bộ phận sẽ thực hiện kết hợp nhiệm vụ, chức năng của

kế tốn tài chính và kế toán quản trị.

Kế toán quản trị được xây dựng trên những nội dung cơ bản đó là phân loại chi

phí sản xuất, tổ chức hạch tốn ban đầu, tổ chức tài khoản kế toán, thiết kế hệ thống sổ

kế toán và tổ chức bộ máy kế toán quản trị doanh nghiệp.3.3 Điều kiện thực hiện

3.1.1 Về phía Nhà nước

Để thực hiện được các giải pháp hồn thiện kế tốn xác định kết quả kinh doanh

đòi hỏi phải có các điều kiện và biện pháp cụ thể từ phía nhà nước và các cơ quan

chức năng.

- Nhà nước cần phải xem xét lại toàn bộ các quy định quản lý tài chính về chi

phí, doanh thu, loại bỏ những quy định q cụ thể mang tính bắt buộc khơng phù hợp

với quyền sở hữu doanh nghiệp.

Mặt khác, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để đảm bảo cho các doanh

nghiệp Việt Nam nói chung và Cơng ty cổ phần thiết bị và cơng nghệ Việt Hàn nói

riêng có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh, đòi hỏi Nhà nước

phải có những đổi mới chính sách tài chính trong tiến trình hội nhập. Các chính sách

tài chính ban hành phải mang tính đồng bộ, ổn định, công khai, rõ ràng và phù hợp với

thông lệ chung của quốc tế. Trong giai đoạn đầu của tiến trình hội nhập nhà nước cần

có những chính sách ưu đãi về thuế.

- Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hồn thiện khn khổ pháp lý kế tốn đồng

bộ, thống nhất hồn thiện luật kế tốn, nghị định hướng dẫn luật và việc ban hành

chuẩn mực kế toán trên cơ sở đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, thống nhất.SVTH: Đỗ Thị Hường45Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương- Tiếp tục cải cách, hoàn thiện và phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh

vực kế tốn. Cần có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và đẩy mạnh hoạt động của Hội

đồng quốc gia về kế toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. Từng bước chuyển giao

thêm chức năng, nhiệm vụ hoạt động cho các hội nghề nghiệp.

- Khuyến khích phát triển và tăng cường các hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính

kế tốn trong nền kinh tế thị trường. Hình thành hệ thống tổ chức các cơng ty, văn

phòng, trung tâm dịch vụ tư vấn tài chính kế toán khắp cả nước. Xúc tiến việc đào tạo

đội ngũ chun gia kế tốn có trình độ cao, tay nghề thông thạo, đủ sức đáp ứng mọi

nhu cầu quản lý trong lĩnh vực kế toán. Từng bước xây dựng và hình thành đội ngũ

nhân viên kế tốn, kiểm tốn chun nghiệp, lành nghề đủ điều kiện hành nghề kế

toán, kiểm tốn thích ứng với nền kinh tế thị trường. Tạo mơi trường thuận lợi để cán

bộ kế tốn trao đổi nghề nghiệp, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đồng thời

làm cầu nối để kế toán Việt Nam dần hội nhập với khu vực và thế giới.

3.1.2 Về phía công ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn

Các công ty là nơi trực tiếp vận dụng và thực hiện kế tốn chi phí, doanh thu và

xác định kết quả kinh doanh để tạo điều kiện cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn

được hiệu quả, các cơng ty cần phải:

* Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế tốn

Trong bất cứ một doanh nghiệp nào thì yếu tố con người cũng là một trong

những yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh

nghiệp. Để công ty đạt được hiệu quả kinh doanh tốt, có tốc độ tăng trưởng mạnh và

khẳng định được vị thế của mình thì đòi hỏi đầu tiên là công ty phải tuyển dụng được

những người lao động có đủ năng lực và trình độ, đạo đức để đảm đương tốt những

công việc mà họ sẽ được giao phó, trong đó bao gồm cả cán bộ, nhân viên phòng kế

tốn. Các kế tốn viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt lại là yếu tố sống còn cho

bộ máy kế tốn. Do đặc thù cơng việc kế tốn là đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt

đối, các sai sót khơng được phép xảy ra vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra

những tổn thất khơng nhỏ cho cơng ty. Vì vậy, cơng ty không chỉ quan tâm đến nguồn

nhân lực đầu vào mà còn phải quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp

vụ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho các nhân viên kế tốn, cụ thể:

- Cơng ty phải thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn, hội

thảo, trao đổi nghiệp vụ..... để cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên phòng kếSVTH: Đỗ Thị Hường46Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phươngtốn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, hạn chế xảy ra các sai sót trong bất cứ mắt

xích nào của dây truyền. Quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, nghĩa

vụ, chế độ làm việc của từng bộ phận kế toán, mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán

và giữa bộ phận kế tốn với bên ngồi.

- Trên cơ sở những chuẩn mực kế toán đã được ban hành và xây dựng phù hợp

với đặc điểm ngành, công ty tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán

trưởng và kế tốn phần hành.

- Ngồi việc kiểm tra, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân

viên kế tốn, cơng ty cũng cần phải chú trọng việc rèn luyện các yếu tố khác như đạo

đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tư tưởng và bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ,

nhân viên kế tốn của mình.

- Cơng ty cần thực hiện các hình thức khuyến khích động viên, khen thưởng đối

với những nhân viên thực hiện tốt và hiệu quả nội dung công việc của mình, khiến họ

phấn khởi và có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong công việc.SVTH: Đỗ Thị Hường47Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

KẾT LUẬNĐể đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập hiện nay, hệ thống kế

tốn nói chung và kế tốn trong các doanh nghiệp nói riêng cần ngày càng được hồn

thiện. Khơng những có thể phản ánh trung thực các hoạt động kinh doanh của các doanh

nghiệp, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các đối tượng quan tâm

trong và ngoài doanh nghiệp mà hơn nữa còn phải phục vụ tốt cho cơng tác quản trị doanh

ngiệp. Hệ thống kế tốn phải được xây dựng thống nhất, hiện đại và phù hợp với các

chuẩn mực, thơng lệ quốc tế.

Việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung và hồn thiện kế tốn kết quả kinh doanh

nói riêng là một yêu cầu cấp thiết, góp phần hồn thiện cơng tác quản lý và điều hành có

hiệu quả các hoạt động tại cơng ty cổ phần thiết bị và công nghệ Việt Hàn.

Qua quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại và việc tìm hiểu thực tế tại

cơng ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn cùng với sự hướng dẫn tận tình của

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương cũng như các anh chị trong phòng kế tốn cơng ty cổ

phần Thiết Bị và Cơng Nghệ Việt Hàn giúp em có điều kiện nghiên cứu đề tài: “Kế

toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn”. Trong

chuyên đề này, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến cá nhân của mình với chỉ với

mục đích thể hiện quan điểm và cái nhìn của em trong việc hồn thiện thêm về kế tốn

kết quả kinh doanh tại cơng ty. Trong q trình vận dụng kiến thức đã học vào thực tế

không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của TS.

Nguyễn Thị Thanh Phương - Người hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này và ý

kiến đóng góp của các thầy cơ trong khoa, các anh chị trong phòng kế tốn của cơng ty

cổ phần Thiết Bị và Cơng Nghệ Việt Hàn cũng như tồn thể những người đọc chuyên

đề này.

Em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, Ngày .... tháng …. năm 2017

Sinh viên thực hiệnĐỗ Thị HườngSVTH: Đỗ Thị Hường48Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – Nhà xuất bản tài chính.

2. Thơng tư 133/2016/TT-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp

nhỏ và vừa, ban hành ngày ngày 26/08/2016

3. Hệ thống kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản tài chính.

4. Giáo trình kế tốn tài chính trường Đại học Thương mại xuất bản năm 2010,

do TS. Nguyễn Tuấn Duy và TS. Đặng Thị Hòa đồng chủ biên.

5. Chứng từ và sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, sơ đồ kế tốn – Nhà xuất bản

tài chính.

6. Tài liệu kế tốn của cơng ty cổ phần Thiết bị và công nghệ Việt Hàn

7. Website:

Http://www.webketoan.com

Http://danketoan.comSVTH: Đỗ Thị HườngLớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

PHỤ LỤCPhụ lục 1.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung

Phụ lục 1.2: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

Phụ lục 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Phụ lục 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn trên phần mềm máy tính

Phụ lục 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Phụ lục 2.2: Tờ quyết toán thuế TNDN 2016

Phụ lục 2.3: Sổ cái TK 511

Phụ lục 2.4: Sổ cái TK 515

Phụ lục 2.5: Sổ cái TK 632

Phụ lục 2.6: Sổ cái TK 635

Phụ lục 2.7: Sổ cái TK 642

Phụ lục 2.8: Sổ cái TK 711

Phụ lục 2.9: Sổ cái TK 811

Phụ lục 2.10: Sổ cái TK 821

Phụ lục 2.11: Sổ cái TK 911

Phụ lục 2.12: Sổ cái TK 421

Phụ lục 2.13: Sổ nhật ký chungSVTH: Đỗ Thị HườngLớp: K18D - SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về sổ kế toán tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×