Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp phân tích: để phân tích tình hình doanh thu bán hàng theo phương thức bán, sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực tế kỳ báo cáo, kỳ trước trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu phần trăm(%), số liệu chênh lệch và tỷ trọng

Phương pháp phân tích: để phân tích tình hình doanh thu bán hàng theo phương thức bán, sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực tế kỳ báo cáo, kỳ trước trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu phần trăm(%), số liệu chênh lệch và tỷ trọng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn - Kiểm

tốn

mặt cò tồn tại trong việc tổ chức và quản lý kinh doanh của từng đơn vị đề đề ra

những biện pháp và chính sách hợp lý.

Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu thực tế về kết quả kinh doanh từng đơn vị

và tổng hợp cơng ty.

Phương pháp phân tích: So sánh giữa số thực tế với số kế hoạch doanh thu

của từng đơn vị để thấy được tốc độ hoàn thành.20GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn - Kiểm

tốn

1.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động của doanh thu

Doanh thu bán hàng qua từng năm thường có những thay đổi khác nhau phụ

thuộc vào các nhân tố khách quan cũng như chủ quan của doanh nghiệp việc nghiên

cứu phân tích mức độ ảnh hưởng ảnh hưởng của các nhân tố giúp cho doanh nghiệp

nắm được bản chất của các vấn đề còn tồn tại đưa ra các hướng giải quyết hiệu quả.

1.2.3.1. Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng

bán đến doanh thu bán hàng

Số lượng hàng bán và đơn giá bán của các sản phẩm thường có mối quan hệ tỉ

lệ nghịch với nhau. Nếu giá tăng thì số lượng hàng bán sẽ có xu hướng giảm và

ngược lại. Vì vậy cần phân tích mức độ ảnh hưởng của hai nhân tố này đến doanh

thu bán hàng nhằm Xác định tỷ lệ cân đối mang lại mức doanh thu cao nhất.

+ Mục đích phân tích nghiên cứu doanh thu bán hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp

từ hai nhân tố đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. Mối liên hệ của

hai nhân tố đó với doanh thu được phản ánh qua công thức sau:

Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng bán × Đơn giá bán

Từ cơng thức trên ta thấy số lượng và đơn giá tăng thì doanh thu tăng và

ngược lại: số lượng hàng bán là nhân tố chủ quan vì nó phụ thuộc vào điều kiện tổ

chức quản lý của doanh nghiệp đơn giá hàng bán là nhân tố khách quan do sự điều

tiết của quan hệ cung cầu. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của ai nhân tố này tới

doanh thu là không giống nhau.

+ Nguồn số liệu khi phân tích căn cứ vào số liệu hạch toán chi tiết số lượng

hàng bán tương ứng với đơn giá bán của từng mủa mặt hàng để tính tốn.

+ Phương pháp phân tích: Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán

và đơn giá bán đến cơ sở áp dụng phương pháp thay thế liên hồn.

Ta có: Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng bán × Đơn giá bán

Hay: M=Q×P

Trong đó: M: Doanh thu bán hàng.

Q: Số lượng hàng bán

P: Đơn giá bán

Áp dụng phương pháp thay thế liên hồn ta có:

21GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệp

tốn

M thay đổi do nhân tố Q:Khoa Kế toán - KiểmM thay đổi do nhân tố P:

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:

Trong đó:: Doanh thu bán hàng thay đổi do lượng hàng bán: Doanh thu bán hàng thay đổi do giá bán

: Tổng hợp thay đổi của doanh thu bán hàng

1.2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của lao động và năng suất lao động đến doanh

thu bán hàng.

Nguồn lao động trong doanh nghiệp là nhân tố quyết định đến chất lượng sản

phẩm, dịch vụ. Doan h nghiệp muốn tăng trưởng bền vững thì phải xây dựng được

cơ cấu hợp lý, có năng suất lao động cao.

+ Mục đích phân tích: Trong doanh nghiệp: số lượng lao động, cơ cấu phân bổ

lao động, thời gian lao động và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực

tiếp đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng.

Phân tích các nhân tố lao động và năng suất lao động đến doanh thu bán hàng

để thấy được nguyên nhân dẫn đến sự tăng giảm của doanh thu. Mỗi nhân tố có ảnh

hưởng như thế nào đến doanh thu bán hàng. Từ đó doanh nghiệp sẽ có những giải

pháp tích cực nhằm nâng cao doanh thu bán hàng một cách tiết kiệm và hiệu

quả nhất.

+ Nguồn số liệu: Căn cứ vào số liệu kế toán, thông tin về cơ cấu lao động,

năng suất lao động.

+ Phương pháp phân tích: Căn cứ vào số liệu thu thập được, sử dụng phương

pháp thay thế liên hoàn để tính tốn, xác định mức độ ảnh hưởng của lao động và

năng suất lao động bình quân đến doanh thu bán hàng.

Cơng thức:22GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệp

tốn

Trong đó: M: Doanh thu bán hàngKhoa Kế toán - KiểmT: Số lao động

: Năng suất lao động bình qn người/kỳ

Áp dụng phương pháp thay thế liên hồn, ta có:

M thay đổi do nhân tố T:

M thay đổi do nhân tố :

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:

)

Trong đó: :Doanh thu bán hàng thay đổi do tổng số lao động

: Doanh thu bán hàng thay đổi do năng suất lao động bình quân thay đổi

: Tổng hợp sự thay đổi của doanh thu bán hàng.23GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn - Kiểm

tốn

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

2.1. Tổng quan và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới phân tích

doanh thu tại cơng ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

2.1.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Thanh Hoa Sơng Đà

2.1.1.1. Q trình hình thành và phát triển

-Tên công ty: Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà.

Tên giao dịch: STJSCO

Mã số thuế : 2800772376

Địa chỉ: 25 Đại lộ Lê Lợi – Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Hải

Giám đốc : Nguyễn Thanh Hải-Website: http://thanhhoasongda.com.vn-Email: thanhhoasongda@yahoo.com-Điện thoại: 0373852230 - Fax: 037385575-Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)

- Quá trình hình thành và phát triển cơng ty:

Cơng ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tiền thân là Công ty công nghệ phẩm

Thanh Hóa. Ngày 15/9/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quyết định số

2941/QĐ/UB về việc chuyển đổi Công ty cơng nghệ phẩm Thanh Hóa thành cơng

ty cổ phần với mức vốn điều lệ 5 tỷ đồng, lấy tên là Công ty cổ phần và dịch vụ

Thanh Hoa. Do nhu cầu bức thiết phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng hoạt

động sản xuất kinh doanh, tháng 5/2004 Cơng ty đã góp vốn với Tổng Cơng ty

Sông Đà thành lập Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sơng Đà.

Năm 2014, Tổng Cơng ty Sơng Đà thối vốn tại Công ty theo chủ trương

chung của Nhà nước và kế hoạch tổ chức lại Tổng công ty Sông Đà đã được Bộ

Xây dựng phê duyệt . Từ 26/5/2014 Cơng ty khơng còn phần vốn góp của Nhà

nước, chuyển sang cơ chế quản lý mới với 100% vốn góp của các thể nhân. Kể từ

khi thành lập đến nay Công ty trải qua hai lần tăng vốn điều lệ. Tính đến năm 2010,

Cơng ty chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Trong những năm gần

đầy mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng Cơng ty đã tích lũy được nhiều kinh

nghiệm hoạt động. Với sự cố gắng không ngừng của đội ngũ quản lý cũng như đội

24GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn - Kiểm

tốn

ngũ nhân viên, Cơng ty đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường và gặt

hái được nhiều thành công.

2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh

-Là một công ty kinh doanh tổng hợp gồm nhiều ngành nghề khác nhau từ buôn bán

hàng hóa đến cung ứng dịch vụ, kinh doanh bất động sản nhưng hoạt động kinh-doanh chính của Cơng ty là kinh doanh hàng hóa.

Số người lao động: 69 người và các lao động thời vụ tùy theo từng thời kỳ.

Phạm vi hoạt động của công ty tương đối rộng. Công ty phân phối sản phẩm trên

địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa bàn lân cận.

Trong q trình kinh doanh, Công ty luôn bám sát nhu cầu thực tế của thị

trường để tạo ra nguồn hàng và tổ chức kế hoạch bán hàng. Công ty luôn thiết lập

mối quan hệ tốt với các bạn hàng của mình, ln giữ uy tín với bạn hàng, thỏa thuận

được các phương thức thanh tốn giữa hai bên cùng có lợi nên ln tạo được nguồn

hàng đáng tin cậy và đảm bảo kế hoạch tiêu thụ và dự trữ.

Thêm vào đó, Cơng ty luôn đề ra những chiến lược cụ thể, rõ ràng trong từng

giai đoạn phát triển của mình: Chiến lược củng cố khách hàng; chiến lược phát triển

và mở rộng mặt hàng, ngành nghề mới; chiến lược Marketing; chiến lược về vốn,

tài chính nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày

càng cao của thị trường.

2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ cơng nhân viên có kinh nghiệm trong hoạt

động kinh doanh, trình độ chun mơn cao được đào tạo và trau dồi kinh nghiệm

khá vững chắc đã nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tồn cơng ty.

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức chặt chẽ, các nhiệm vụ quản lý

được phân chia cho các bộ phận theo mơ hình phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh

doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty, giúp quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động

của cán bộ nhân viên, công tác quản lý cũng như công tác báo cáo kết quả kinh-doanh. Mơ hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gồm :

Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị

Ban giám đốc: gồm giám đốc và 2 phó giám đốc

03 phòng ban chun mơn nghiệp vụ: phòng Tổ chức hành chính, Phòng tài chínhkế tốn, Phòng kinh tế kế hoạch.

4 xí nghiệp trực thuộc.

Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phân Thanh Hoa – Sông Đà như sau:

25GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp phân tích: để phân tích tình hình doanh thu bán hàng theo phương thức bán, sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực tế kỳ báo cáo, kỳ trước trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu phần trăm(%), số liệu chênh lệch và tỷ trọng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×