Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

KT TrưởngThủ quỹKT

Tiền

mặtKT tổng hợpKT

Ngân

hàngKT

DTKT

Tiền

lươngKT

DT

ngàyKT

Coogn

nợKT xử

lý Tai

nạnSơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy Kế toán

2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi kế toán

Để đạt được những hiệu quả như hiện tại nhờ một phần lớn vào sự phân

công công việc hợp lý, tinh thần làm việc nhiệt tình của bộ máy kế tốn. Cụ thể

chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng Kế tốn được phân chia

như sau:

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toánn trưởng:

- Kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính của Cơng ty theo đóng chế độ tài

chính của Nhà nước và quy định của Cơng ty.

- Tổ chức bộ máy Tài chính kế tốn tồn Cơng ty, phân cấp chỉ đạo các

cơng việc trong phòng đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà

nước và của Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính đề xuất và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình

hình thực tế của Cơng ty và thị trường.

- Hướng dẫn các cán bộ Kế toán thực hiện nghiệp vụ kế tốn đóng quy định

của Nhà nước.

- Kiểm tra việc hồn thành cơng việc phân cơng, chịu trách nhiệm trước

giám đốc về sự trung thực của số liệu báo cáo.SV: Trương Văn Thái6K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Phối hợp với các phòng kỹ thuật, kinh doanh và các phòng chức năng

khác trong các phương án phân phối tiền lương, tiền thưởng, phân phối lợi

nhuận theo quy định của Công ty.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế tóan Tổng hợp

* Tập hợp cơng nợ Cơng ty thành viên

- Hạch toán các khoản phải thu, phải trả Công ty thành viên.

- Theo dõi, thực hiện các biện pháp thu hồi các khoản phải thu Công ty

thành viên.

- Lập báo cáo Tổng hợp các khoản thu, phải trả Công ty thành viên.

- Đối chiếu công nợ với các công ty thành viên.

* Thuế và thống kê

- Lập báo cáo thuế

- Lập báo cáo thống kê

- Quyết toán thuế

- Kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài)

- Nộp thuế (GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài)

* Lập báo cáo tháng

- Lập bao cáo Tài chính hàng tháng

- Lập sổ kế toán hàng tháng

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thủ quỹ

* Quỹ tiền mặt

- Thu tiền mặt

- Chi tiền mặt

- Nộp tiền, rút tiền Ngân hàng

- Kiểm quỹ hàng tuần

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán tiền mặt

* Thu, chi tiền mặt

- Phiếu thu, kiểm soát, hạch toán thu tiền mặt

- Phiếu chi, kiểm soát, hạch toán chi tiền mặt

- Sổ quỹ tiền mặt

SV: Trương Văn Thái7K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Đối chiếu quỹ tiền mặt với thủ quỹ

- Cập nhập số liệu thu chi tiền mặt trên sổ kế toán

- Báo cáo quỹ tiền mặt

* Lưu hồ sơ thu, chi.

2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Ngân hàng

* Giao dịch Ngân hàng

- Ủy nhiệm chi

- Hạch toán thu, chi Ngân hàng

- Sổ cái, sổ phụ Ngân hàng

- Các công việc khác liên quan tới Ngân hàng

* Theo dõi các khoản phải thu khách hàng

- Theo dõi tiến độ thu tiền khách hàng, kiểm tra phiếu thu phát ra

- Cập nhập số liệu các khoản phải thu (hàng ngày)

- Cập nhập số liệu các khoản phải thu (hàng ngày)

- Báo cáo các khoản phải thu

- Báo cáo các khoản thu được trong tuần (Cuối ngày thứ 7)

- Báo cáo các khoản thu được trong tháng (Cuối tháng)

* Theo dõi trả gốc và lãi các hợp đồng vay Ngân hàng, vay cá nhân

- Theo dõi các khoản trả gốc và lãi các hợp đồng.

- Hạch toán các khoản trả gốc và lãi các hợp đồng.

2.1.6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Doanh thu

* Doanh thu

- Kiểm tra bảng kê (hạn cuối cùng ngày 2 hàng tháng)

- Xuất hoá đơn (Xong trước ngày 8 hàng tháng)

- Bảng kê hoá đơn bán ra (Xong trước ngày 9 hàng tháng)

* Hoá đơn và các chứng từ doanh thu khác

- Hoá đơn GTGT

- Báo cáo tình hình sử dụng hố đơn (Tháng, q, năm)

- In và đăng ký lưu hành hoá đơn đặc thù

- Sổ đăng ký hoá đơn

SV: Trương Văn Thái8K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2.1.7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế tốn lương

* Tính lương lái xe

- Tính lương, hạch toán lương ứng lái xe vào ngày 15 hàng tháng

* Tính lương nhân viên văn phòng

- Tính và hạch tốn lương nhân viên văn phòng (Trước ngày 15 hàng tháng)

* Thuế mua vào

- Bảng kê hoá đơn mua vào

* Nhập và đối chiếu xăng

2.1.8. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Doanh thu ngày

* Doanh thu

- Báo cáo doanh thu ngày (Thời gian hoàn thành vào cuối ngày)

2.1.9. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế tốn cơng nợ tiền lương

* Tập hợp công nợ lái xe

- Hạch toán các khoản phải thu, phải trả lái xe

- Lập báo cáo công nợ lái xe

* Các khoản tạm ứng

- Chi tạm ứng xử lý tai nạn, tạm ứng công tác, tạm ứng khác

- Sổ phụ các khoản tạm ứng

- Lập báo cáo tạm ứng

2.1.10. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Xử lý tai nạn

* Theo dõi xử lý tai nạn

- Theo dõi và xử lý các vụ tai nạn, lập hồ sơ bảo hiểm

- Cập nhập số liệu các vụ tai nạn

* Theo dõi cổ phần

- Theo dõi cổ đông của Công ty

- Theo dõi việc tăng giảm cổ phần, cổ phiếu

* Các khoản phải trả

- Kiểm soát các khoản phải trả

- Kế hoạch thanh toán hàng ngày và hàng tháng

- Hạch toán các khoản chi phí hàng ngày

SV: Trương Văn Thái9K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

* Tài sản cố định

- Theo dõi tính hình tăng giảm Tài sản cố định

- Hạch toán khấu hao Tài sản cố định hàng tháng

* Ký quỹ

- Theo dõi ký quỹ lái xe

- Lập báo cáo tình hình thu và nợ ký quỹ lái xe hàng tháng

2.2. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn của Cơng ty

2.2.1. Hệ thống chứng từ kế tốn

Một số các chứng từ tại Cơng ty như sau:

 Phần hành NVL

-Phiếu yêu cầu mua hàng-Đơn đặt hàng-Biên bản kiểm nhập vật tư, hàng hóa-Phiếu nhập kho-Phiếu yêu cầu xuất kho-Phiếu xuất kho-Lệnh xuất kho-Hoá đơn mua hàng-Hoá đơn vận chuyển Phần hành tiền lương

- Hợp đồng lao động

- Bảng chấm cơng

- Hợp đồng giao khốn

- Phiếu báo làm thêm giờ

- Bảng tính lương

- Bảng thanh toán lương và BHXH

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Phiếu chi

 Phần hành Tài sản cố định

- Biên bản giao nhận tài sản cố định

SV: Trương Văn Thái10K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Biên bản thanh lý tài sản cố định

- Biên bản giao nhận tài sản cố định và sửa chữa hoàn thành

- Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

- Biên bản kiểm kê tài sản cố định

- Bảng tính và phân bổ khấu hao

 Phần hành chi phí và giá thành

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

- Bảng phân bổ vật liệu và công cụ dụng cụ

- Bảng phân bổ các chi phí khác

- Bảng kê hố đơn, chứng từ mua hàng

- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

- Hoá đơn mua hàng

- Chứng từ phản ánh thuế, phí, lệ phí được đưa vào chi phí

- Chứng từ bằng tiền khác chi cho sản xuất

 Phần hành tiêu thụ

- Hoá đơn bán hàng, hoá đơn giá trị gia tăng

- Phiếu nhập kho, xuất kho

- Biên bản kiểm nghiệm hàng hoá vật tư

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Bảng kê hàng bán

- Hợp đồng kinh tế kèm theo các cam kết

- Giấy tờ chứng từ liên quan tới thuế, phí, lệ phí, thanh tốn và vận chuyển.

- Phiếu thu, phiếu chi

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Giấy thanh toán tạm ứng

- Biên lai thu tiền

- Bảng kiểm kê quỹ

- Hóa đơn mua bán, hợp đồng cung cấp

- Đơn đặt hàng

- Phiếu yêu cầu mua hàng

SV: Trương Văn Thái11K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

 Các chứng từ khác…

2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán:

Số hiệu tài khoản

Cấp 1

Cấp 2

1

2Tên tài khoảnGhi chú3

Loại tài khoản 14Tài sản lưu động

111Tiền mặt

1111Tiền Việt Nam1112Ngoại tệ1113Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý112Tiền gửi ngân hàng

1121Tiền Việt Nam1122Ngoại tệ1123Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý113Tiền đang chuyển

1131Tiền Việt Nam1132Tiền ngoại tệ121Đầu tư chứng khoản ngắn hạn

1211Cổ phiếu1212Trái phiếu128Đầu tư ngắn hạn khác129Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn131Phải thu khách hàng133Thuế GTGT được khấu trừ

1331Thuế GTGT được khấu trừ HH,1332DV136Thuế GTGT được khấu trừ của

1361TSCĐ1362Phải thu nội bộ138

SV: Trương Văn TháiVốn kinh doanh ở các đơn vị trực

12K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

1381thuộc1382Phải thu nội bộ khác139Phải thu khác141Tài sản thiếu chê xử lý142Phải thu khác

1421Dự phòng phải thu khó đòi1422Tạm ứng144Chi phí trả trước151Chi phí trả trước152Chi phí chê kết chuyển153Thế chấp ký cược ký quỹ

1531Hàng mua đang đi đường1532Nguyên liệu, vật liệu1533Công cụ, dụng cụ154Cơng cụ dụng cụ155Bao bì ln chuyển156Đồ dùng cho th

1561Chi phí sản xuất kinh doanh dở1562dang157Thành phẩm159Hàng hố161Giá mua hàng hố

1611Chi phí thu mua hàng hố1612Hàng gửi bán

Dự phòng giảm gía hàng tồn kho

Chi sự nghiệp211Chi sự nghiệp năm trước

2112Chi sự nghiệp năm nay2113Loại tài khoản 22114Tài sản cố địnhSV: Trương Văn Thái13K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2115Tài sản cố định hữu hình2118Nhà cửa, vật kiến tróc212Máy Mãc, thiết bị213Phương tiện vận tải, truyền dẫn

2131Thiết bị, dụng cụ quản lý2132TSCĐ khác2138TSCĐ th tài chính214TSCĐ vơ hình

2141Quyền sử dụng đất2142Chi phí thành lập doanh nghiệp2143TSCĐ vơ hình khác221Hao mòn TSCĐ

2211Hao mòn TSCĐ hữu hình2212Hao mòn TSCĐ đi th222Hao mòn TSCĐ vơ hình228Đầu tư chứng khốn dài hạn229Cổ phiếu241Trái phiếu

2411Góp vốn liên doanh2412Đầu tư dài hạn khác2413Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn244Xây dựng cơ bản dở dang

Mua sắm TSCĐ

Xây dựng cơ bản311Sửa chữa lớn TSCĐ315Ký cược, ký quỹ dài hạn331Loại tài khoản 3333Nợ phải trả

3331Vay ngắn hạn33311Nợ dài hạn đến hạn trảSV: Trương Văn Thái14K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

33312Phải trả người bán3332Thuế và các khoản phải nộp nhà3333nước3334Thuế GTGT3335Thuế GTGT đầu ra3337Thuế GTGT hàng nhập khẩu3338Thuế tiêu thụ đặc biệt3339Thuế xuất, nhập khẩu334Thuế thu nhập doanh nghiệp335Thu trên vốn336Thuế nhà đất quyền thuê đất338Các loại Thuế khác

3381Phí, lệ phí và các khoản phải nộp3382khác3383Phải trả cơng nhân viên3384Chi phí phải trả3387Phải trả nội bộ3388Phải trả phải nộp khác341Tài sản thừa chê giải quyết342Kinh phí cơng đồn344Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Doanh thu nhận trước411Phải trả phải nộp khác412Vay dài hạn413Nợ dài hạn414Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn415Loại tài sản 4416Nguồn vốn chủ sở hữu421

SV: Trương Văn TháiNguồn vốn kinh doanh

15K4TK1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

4211Chênh lệch đánh giá lại tài sản4212Chênh lệch tỷ giá431Quỹ đầu tư phát triển

4311Quỹ dự phòng tài chính4312Dự phòng và trợ cấp mất việc làm4313Lợi nhuận chưa phân phối441Lợi nhuận năm trước451Lợi nhuận năm nay461Quỹ khen thưởng, phóc lợi

4611Quỹ khen thưởng4612Quỹ phóc lợi466Quỹ phóc lợi đó hình thành TSCĐ

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Quỹ quản lý của cấp trên

Nguồn kinh phí sự nghiệp

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm

trước

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

Nguồn kinh phí sự đó hình thành

TSCĐ5115111Loại tài khoản 55112Doanh thu

Doanh thu bán hàng512Doanh thu bán hàng hoá515Doanh thu trợ cấp trợ giá521Doanh thu bán hàng nội bộ531Doanh thu hoạt động tài chính531Chiết khấu thương mại

Hàng bán bị trả lại

Giảm giá hàng bánSV: Trương Văn Thái16K4TK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×