Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần máy tính Toàn Thịnh

Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn+ Phòng tài chính- kế tốn : có chức năng tham mưu cho Giám đốc, tổ chức triển

khai tồn bộ cơng tác tài chính, hạch tốn kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của

công ty, đồng thời quản lý vốn, vật tư, hàng hóa tiền mặt và sử dụng có hiệu quả khơng

để thất thốt vốn, hàng hóa, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo tính kịp thời,

chính xác, trung thực các nghiệp vụ phát sinh trong tồn cơng ty, chịu trách nhiệm

trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cơ quan cấp trên về pháp luật, và chịu trách

nhiệm thực hiệ các nghiệp vụ tài chính kế tốn của cơng ty.

+ Phòng kế hoạch – kỹ thuật : giúp Ban giám đốc lập kế hoạch, xác định phương

hướng, mục tiêu kinh doanh, xây dựng triển khai thực hiện các phương án kinh doanh..

+ Phòng cung cấp dịch vụ : có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc cung cấp các

dịch vụ vầ sửa chữa, lắp ráp cũng như bảo hàng sản

2.1.1.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh

Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần máy

tính Tồn Thịnh qua 2 năm 2015 và 2016 ta dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của

công ty.23

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánBảng 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính

Tồn Thịnh qua 2 năm 2015 và 2016

Đvt:đồng

ST

T

(1)1

2

3

4

56So sánh 2016 với 2015

Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016

số tiền(2)

Doanh thu BH và

CCDV

Các khoản giảm trừ

Doanh thu thuần về BH

và CCDV

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về BH và

CCDV

Tỷ suất lợi nhuận gộp

BH và CCDVtỷ lệ(%)

(6)=(5)/(3)(4)(5)=(4)-(3)1.670.486.0172.005.686.420335.200.40320,07052.600.31052.600.310-1.670.486.0171.953.086.110282.600.09316,921.257.339.4981.462.000.560204.661.06216,28413.146.519491.085.55077.939.03118,8524,73%25,14%0,41%1,66(3)*100%7Doanh thu tài chính200.5001.200.5001.000.000498,758Tổng doanh thu1.670.686.5171.954.286.610283.600.09316,989Chi phí tài chính150.500560.200409.700272,23122.512.650150.521.00028.008.35022,86233.079.11216,8950.520.98117,3810Chi phí quản lý doanh

nghiệp11Tổng chi phí1.380.002.6481.613.081.76012Lợi nhuận trước thuế290.683.869341.204.85013Tỷ suất lợi nhuận thuần17,40%17,46%0,060,3514Thuế TNDN phải nộp58.136.77468.414.84010.278.06617,6824

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệp1516Lợi nhuận thuần sau

thuế

Tỷ suất lợi nhuận thuần

sau thuếKhoa Kế toán – Kiểm toán232.547.095273.659.36041.112.26517,6813,92%14%0,080,58Nhận xét :

Từ bảng số liệu trên ta thấy tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN năm

2016 so với năm 2015 có nhiều chuyển biến tốt, do cơng ty đã có những chính sách, kế

hoạch cụ thể và quản lý chặt chẽ hơn, cụ thể :

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 1.954.286.610 vnđ tăng 283.600.093 vnđ so với năm

2015 tương ứng tăng 16,98%, cụ thể là :

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 là 1.670.486.017

vnđ, năm 2016 là 1.953.086.110đ tăng 282.600.093 vnđ, tương đương với tăng16,92%

với năm 2015.

+ Doanh thu tài chính năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.000.000 VNĐ, tương

ứng với tỷ lệ tăng 498,75%.Tổng chi phí năm 2015 là 1.380.002.648 vnđ, năm 2016 là 1.613.081.760 vnđ, tăng

233.079.112 vnđ so với năm 2015 ; tương ứng tăng 16,89 %, cụ thể là:

+ Chi phí tài chính năm 2016 so với năm 2015 tăng 409.700 VNĐ tương ứng tỷ

lệ tăng 272,23%.25

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn+ Chi phí quản lý kinh doanh năm 2016 tăng 28.008.350 VNĐ so với năm 2015,

tương ứng với tỷ lệ 22,86%.

+ Chi phí giá vốn năm 2015 là 1.257.339.948 vnđ, năm 2016 là 1.462.000.560

tăng 204.661.062 vnđ tăng 16,28 % so với năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 290.683.869 VNĐ, năm 2016 là 341.204.850 vnđ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 50.520.981 VNĐ so với năm 2014 ,tương ứng

với tỷ lệ tăng 17,38%. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu

do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng so với năm 2015 mặc dù

tổng chi phí năm 2016 tăng so với năm 2015.Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 232.547.095 VNĐ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016

tăng 41.112.265 VNĐ so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ tăng 17,38%. Tỷ suât lợi

nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 0,41%, tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 0,06

%, trong khí đó tỷ suất lợi nhuận thuần sau thuế tăng 0,58%. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2016 so với năm 2015 là khá tốt donăm 2016 công ty đã áp dụng nhiều chính sách để khuyến khích, thúc đẩy tiêu thụ các

sản phẩm về linh kiện máy tính cũng như cung cấp tốt các dịch vụ về bảo hành hay sửa

chữa sản phẩm, tạo được niềm tin với khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ và làm tăng doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến cơng tác phân tích kết quả kinh

doanh tại cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh

2.1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố khách quan

- Các nhân tố chính trị - pháp luật

Các nhân tố này có ảnh hưởng một cách trực tiếp tới kết quả kinh doanh của

công ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh. Việc ban hành các chính sách kinh tế - xã hội

của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ là rất cần thiết và sẽ có tác động nhất định

đến q trình tiêu thụ sản phẩm của công ty. Hiện nay nhờ việc ban hành một số chính26

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnsách kinh tế hợp lý của nhà nước mà giá cả hầu hết các mặt hàng đều giảm xuống và

dần vào ổn định.

-Các nhân tố kinh tế

Các nhân tố kinh tế như lạm phát, tỷ giá hối đoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế, các

chính thương mại…đều có tác động mạnh mẽ tới kết quả kinh doanh của của công ty.

Lạm phát vừa phải đã tạo sự chênh lệch giá cả hàng hóa dịch vụ giữa các vùng

làm cho cơng ty tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn, thúc đẩy khả năng cạnh tranh của

công ty giúp công ty đưa ra thị trường nhiều sản phẩm với chất lượng cao hơn.-Các nhân tố quốc tế

Việt Nam đã gia nhập tổ chức WTO là mơi trường quốc tế có ảnh hưởng vơ cùng

lớn đối với nền sản xuất trong nước nói chung và cơng ty cổ phần máy tính Tồn

Thịnh nói riêng. Quá trình hội nhập đã mang lại rất nhiều cơ hội như: thị trường được

mở rộng hơn, tiếp thu được các phong cách quản lý hiện đại, chuyển giao và ứng dụng

được nhiều khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại hơn….Bên cạnh đó cũng gặp phải

những khó khăn như: khách hàng khó tính hơn, mơi trường cạnh tranh gay gắt hơn…-Mối đe doạ từ các đối thủ (tiềm năng)

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mức sống người

dân được nâng cao thì nhu cầu về máy tính máy in là ngày càng quan trọng, chính vì

thế đã xuất hiện thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện trên thị trường, khiến

cho cơng ty gặp khá nhiều khó khăn tuy nhiên cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh là

một cơng ty đã được thành lập khá lâu nên công ty đã có những uy tín và độ tin cậy

nhất định đối với khách hàng.

2.1.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố chủ quan-Bộ máy quản trị doanh nghiệp27

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnCơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh hoạt động trong cơ chế thị trường, bộ máy

quản trị doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển

công ty. Bộ máy quản trị của công ty đã xây dựng cho công ty một chiến lược kinh

doanh và phát triển hợp lý (phù hợp với môi trường kinh doanh, phù hợp với khả năng

của doanh nghiệp)

+ Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các phương án kinh doanh và kế hoạch hoá

các hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở chiến lược kinh doanh và phát triển doanh

nghiệp đã xây dựng.

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch, các phương án và các hoạt động sản xuất kinh

doanh đã đề ra.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các quá trình trên.

-Lao động :

Cơng ty có quy mơ hoạt động khơng lớn vì thế đội ngũ nhân sự chỉ bao gồm

khoảng 20 người. Cơng ty có đội ngũ quản lý trẻ, năng động, sáng tạo và một lực

lượng nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao luôn phục vụ tốt yêu cầu của khách hàng.

Đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ nghiệp vụ là một lợi thế trong công các quản trị nhân

sự của công ty. Tuy nhiên kinh nghiệm làm việc của nhân viên trẻ còn ít nên đơi khi

gặp khó khăn trong cơng tác thuyết phục khách hàng.

- Uy tín và vị thế doanh nghiệp

Cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh đã tạo dựng cho mình một vị thế trên thị

trường. Được nhiều người biết đến, đặc biệt cơng ty đã có những đối tác tin cậy, tập

khách hàng trung thành và có mối quan hệ tốt với nhà cung ứng. Do vậy khách hàng

có thể yên tâm khi đến với công ty và sử dụng các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên lợi

thế thương mại của công ty chưa lớn, mà đối với một số nhà kinh doanh thì lợi thế

thương mại được coi là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại trong tiêu

thụ hàng hóa.28

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn2.2. Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần máy tính

Tồn Thịnh

2.2.1. Kết quả phân tích kết quả kinh doanh thông qua số liệu sơ cấp

2.2.1.1. Kết quả điều tra

Trong khóa luận em sử dụng phương pháp điều tra để thu thập dữ liệu thông qua

các phiếu điều tra, bảng câu hỏi, đồng thời dựa trên phương pháp điều tra chon mẫu có

chọn lọc của đối tượng điều tra do em tự thiết kế. Tổng số phiếu phát ra là 5 phiếu, với

kết quả điều tra thu được thể hiện bằng bảng tổng hợp kết quả điều tra sau:

Bảng 2.2: Bảng tổng hợp phiếu điều tra:

ST

TSỐ

PHIẾUCÁC CHỈ TIÊUTL

(%)I. kết quả kinh doanh của công ty hiện tại là tốt hay không tốt?

1 Tốt3/56021/520Không tốtII. Nhân tố khách quan nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của cơng ty

1 Chính sách phát triển kinh tế xã hội3/5602 Lãi suất ngân hàng3/5603 Tỷ lệ lạm phát4/5804 Đối thủ cạnh tranh1/520III. Nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của cơng ty

1 Trình độ, chất lượng nhân viên4/5802 Kế hoạch phát triển trong ngắn hạn, dài hạn3/5603 Nguồn vốn kinh doanh2/540GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy Linh29Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn4 Nguồn lực về kỹ thuật cơng nghệ3/5601 Nâng cao năng lực tài chính4/5802 Đầu tư cơng nghệ4/5803 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng5/51001 Mở rộng thị trường tiêu thụ5/51002 Đẩy mạnh quảng cáo3/5603 Đẩy mạnh phương thức bán lẻ5/51004 Đa dạng hóa phương thức thanh tốn5/5100IV. Những giải pháp giúp công ty nâng cao kết quả kinh doanhV. Định hướng trong tương lai của công tyNhư vậy, qua bảng tổng hợp phiếu điều tra trên cho ta thấy kết quả kinh doanh

của công ty hiện tại là tương đối tốt. Song kết quả kinh doanh này vẫn chịu nhiều ảnh

hưởng từ các nhân tố khách quan và chủ quan khác nhau. Trong thời gian tới, công ty

định hướng mở rộng thị trường, đẩy mạnh quảng cáo và phương thức bán lẻ để tăng

kết quả kinh doanh . Do vây, việc tiến hành phân tích kết qur kinh doanh để tìm ra

những nguyên nhân tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh

doanh là rất cần thiết.

2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn

Trong khóa luận em sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập dữ liệu.

Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thịnh– Giám đốc cơng ty và bà Nguyễn Thị NhungKế tốn trưởng cơng ty, đây là những người nắm rõ nhất tình hình kinh doanh của

cơng ty cũng đều cho rằng phân tích kết quả kinh doanh là vơ cùng cần thiết.

- Cuộc phỏng vấn thứ nhất: Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thịnh– Giám đốc cơng

ty Cổ Phần máy tính Tồn Thịnh. Theo ông, kết quả kinh doanh mà công ty đãđạt được30

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×