Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp thực hiện đề tài

Phương pháp thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thiết lập phiếu điều tra: Mẫu phiếu điều tra - Phụ lục số 01

Trong phiếu điều tra là hệ thống câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bán hàng tại

Công ty. Người được điều tra sẽ tiến hành chọn đáp án phù hợp nhất.

 Tiến hành điều tra: Phát phiếu điều tra trắc nghiệm cho các đối tượng điều tra

vào ngày 12/03/2018 và thu phiếu vào ngày 14/03/2018.

 Nội dung điều tra: điều tra về tổ chức, công tác kế tốn và chính sách kế tốn.

 Tổng hợp kết quả điều tra: Sau khi các đối tượng được điều tra hoàn thiện

phiếu điều tra trắc nghiệm, em đã tiến hành tổng hợp kết quả các phiếu này và đưa ra

một bảng kết quả thu thập được (Phụ lục số 02).

* Phương pháp quan sát thực tế: Qua quá trình thực tập tại Công ty, em đã quan

sát cách làm việc của các nhân viên phòng Kế tốn của Cơng ty, đặc biệt là nhân viên

kế toán phụ trách kế tốn bán hàng; theo dõi quy trình thực hiện các nghiệp vụ bán

hàng. Từ đó, em có được cái nhìn khách quan về tổ chức bộ máy kế toán và tình hình

hoạt động của doanh nghiệp và có thể thu thập số liệu phù hợp với yêu cầu của đề tài

em đã chọn.

* Nghiên cứu tài liệu:

Em đã tìm hiểu các chứng từ liên quan đến việc bán hàng của Cơng ty trong

tháng 1 năm 2018: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu… Em tổng hợp lại các

chứng từ và nghiên cứu tình hình bán hàng tại Cơng ty nhằm tổng hợp lại các chứng từ

theo tình hình bán hàng của cơng ty và có những đánh giá về thực trạng kế tốn bán

hàng của cơng ty.

Ngồi ra, em còn tham khảo Các quy định về kế tốn bán hàng được quy định

trong Chế độ kế toán ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính,

Chuẩn mực kế tốn Việt Nam…nhằm thu thập thơng tin về lý luận về kế tốn bán hàng

theo thơng tư quy định hiện hành.

4.2Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu

* Phương pháp so sánh

Phương pháp này được thực hiện trong việc nghiên cứu kế toán bán hàng, so

sánh, đối chiếu giữa lý luận với thực tế công tác bán hàng tại Công ty, đối chiếu số liệu

trên các chứng từ gốc với các sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu ở sổ cái, sổ tổng3hợp với các sổ kế toán chi tiết liên quan.4* Phương pháp tổng hợp dữ liệu

Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp các kết quả mà em tìm hiểu được tại

Cơng ty CPĐT Kim Long. Từ đó, em đưa ra nhận xét, đánh giá để làm rõ nội dung đề

tài “ Kế toán bán hàng tại Công ty CPĐT Kim Long”.

* Phương pháp toán học

Qua các số liệu thu thập được trong quá trình thực tập tại Cơng ty, em sử dụng

phương pháp tốn học để tính tốn các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, giá vốn, giá trị

hàng tồn kho...nhằm đưa ra nhận xét chính xác nhất về tình hình bán hàng tại Cơng ty.

5. Kết cấu khố luận

Ngồi phần mở đầu và kết luận, khoá luận được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.

Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng tại cơng ty cổ phần đầu tư Kim Long.

Chương 3: Một số kết luận và đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng tại công

ty cổ phần đầu tư Kim Long5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1. Một số lý luận chung về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp

thương mại.

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp

thương mại.

 Khái niệm bán hàng:

Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, Bán hàng được

định nghĩa là: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hóa mua vào.

 Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.

Theo VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, doanh thu và các khoản giảm trừ

doanh thu được định nghĩa như sau:

- Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế

tốn, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp

góp phần tăng vốn chủ sở hữu.

Trong chuẩn mực VAS 14 cũng nêu rõ: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ kinh tế phát

sinh doanh thu như doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa,cung cấp dịch vụ cho khách

hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngồi giá bán( nếu có).

Khi bán hàng, còn phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu, tức các khoản theo

quy định cuối kỳ được trừ khỏi doanh thu thực tế, bao gồm chiết khấu thương mại,

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Theo VAS 14 định nghĩa như sau:

Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách

hàng mua hàng với khối lượng lớn.

Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm

chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ

bị khách hàng trả lại và từ chối thanh tốn.

Ngồi các khoản giảm trừ doanh thu trên trên còn phát sinh trường hợp là chiết

khấu thanh tốn, theo chuẩn mực số 14 định nghĩa là:

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×