Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty .

2 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp kết quả điều tra

STTKết quả

Tỷ lệ

Số phiếu

(%)Nội dung

Anh (chị) đánh giá như thế nào về tình hình kinh

doanh của Cơng ty trong vài năm gần đây?

A. Tốt

• Bình thường

• Khơng tốt

Theo anh (chị) tình hình thực hiện kế hoạch kinh0

3

90

30

70doanh của Công ty hiện nay như thế nào?

A. Tốt

• Bình thường

• Khơng tốt

Theo anh (chị) cơng tác phân tích của Cơng ty có0

5

70

41,66

58,34thực sự hiệu quả khơng?

A. Có

• Khơng

Anh (chị) hãy cho biết lợi nhuận của Công ty được4

816,67

83,33121000

00

01

6

2

38,33

50

16,67

25lớn nhất đến kết quả kinh doanh của cơng ty?

Câu 6 A. Nhân tố con người

• Nguồn lực tài chính

• Uy tín và thương hiệu của Cơng ty

Theo anh (chị) những khó khăn mà Cơng ty đang gặp4

6

233,33

50

16,67phải là gì?

Câu 7 A. Thiếu vốn

• Thị trường cạnh tranh gay gắt

• Chính sách kinh tế của Nhà nước

Câu 8 Theo anh (chị) giải pháp nào giúp nâng cao kết quả4

7

133,33

58,34

8,33Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4hình thành chủ yếu từ nguồn nào?

A. Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp

dịch vụ

• Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

• Lợi nhuận từ hoạt động khác

Theo anh (chị) nhân tố khách quan nào ảnh hưởngCâu 5lớn nhất đến kết quả kinh doanh của Cơng ty?

A. Chính sách của Đảng và Nhà nước

• Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế

• Ảnh hưởng của sự cạnh tranh

• Ảnh hưởng của nhà cung cấp

Theo anh (chị) nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng24kinh doanh của Cơng ty?

A. Tiết kiệm chi phí

• Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ

C. Mở rộng thị trường

D. Nâng cao trình độ của nhân viên

Theo anh (chị) để tiết kiệm chi phí Cơng ty nên áp

Câu 9dụng những biện pháp nào?

A. Xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu5

3

3

141,67

25

25

8,336502

416,67

33,337

558,33

41,67quả

• Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

• Cắt giảm chi phí ở khâu mua

Anh (chị) hãy cho biết công tác nghiên cứu thị trườngCâu 10 của Cơng ty có hiệu quả khơng?

A. Có

• KhơngTrên đây là bảng tổng hợp kết quả điều tra về tình hình kinh doanh của Công ty

TNHH sàn tre Việt Linh theo phương pháp phiếu điều tra trắc nghiệm. Cuộc điều tra

này đã giúp em thu thập được thêm những thông tin quan trọng, đáng tin cậy để có thể

đánh giá chính xác về tình hình kinh doanh của Cơng ty trong những năm gần đây và

xác định được đâu là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của

Công ty. Cụ thể:

Thứ nhất, theo kết quả điều tra về thực trạng kinh doanh của Cơng ty thì tình

hình kinh doanh của Cơng ty trong một vài năm gần đây được đánh giá là không tốt,

doanh thu mặc dù có tăng nhưng lợi nhuận Cơng ty thu được lại không được cao và

năm 2016 lợi nhuận là âm. Các kế hoạch về kinh doanh mà Công ty đề ra từ đầu năm

đều không hiệu quả. Một số người cho rằng điều này là bình thường vì đây là hiện

tượng chung mà Công ty nào cũng gặp phải trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện

nay.

Thứ hai, theo kết quả điều tra về các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Cơng

ty thì lợi nhuận của Cơng ty được tạo ra chủ yếu từ hoạt động bán hàng và cung cấp

dịch vụ, chính vì thế những yếu tố chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng sẽ có tác

động rất lớn tới lợi nhuận. Do đó khi tiến hành phân tích các yếu tố chi phí ảnh hưởng

tới lợi nhuận của Cơng ty ta cần chú trọng hơn tới hai chỉ tiêu này.25Nhân tố khách quan được xác định là ảnh hưởng nhiều nhất tới kết quả kinh

doanh của Công ty là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Nhân tố chủ quan có ảnh

hưởng nhiều nhất tới kết quả kinh doanh của Công ty là nguồn lực tài chính, nó chính

là yếu tố thể hiện quy mô, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các giải pháp giúp nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty được lựa chọn

nhiều nhất là tiết kiệm chi phí và nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên . Và các

biện pháp cụ thể được đưa ra là xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu

quả; nâng cao công tác nghiên cứu thị trường.

Qua kết quả điều tra ta thấy rằng Công ty cũng đã nhận biết được tầm quan trọng

của việc phân tích nhưng do điều kiện thời gian và trình độ hạn chế nên cơng tác phân

tích chưa được tiến hành một cách kịp thời và có hiệu quả. Ban quản trị cũng đã nắm

bắt được tình hình kinh doanh của Công ty trong một vài năm gần đây là không tốt,

những khó khăn mà Cơng ty đang gặp phải là giá vốn hàng bán tăng nhanh, cơng tác

nghiên cứu còn hạn chế,.... Nhưng để giúp ban quản trị đưa ra được những giải pháp

cụ thể thì cần phải đi sâu vào phân tích các dữ liệu thứ cấp khác

2.2.1.2 Kết quả điều tra phỏng vấn

Ngoài sử dụng phương pháp điều tra trắc nghiệm trong quá trình thực tập, để

đảm bảo thêm tính tin cậy của q trình phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty em

sử dụng thêm phương pháp điều tra phỏng vấn và sau đây là kết quả phỏng vấn.

Đối tượng phỏng vấn ở đây là Bà Lê Thị Ngà – Chức vụ: Giám đốc Công ty

TNHH sàn tre Việt Linh

Thưa Bà, Bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của kết quả kinh doanh và

công tác phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp?

Trả lời:

Kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và

cơng ty tơi nói riêng. Kết quả kinh doanh tốt biểu hiện qua viêc tăng doanh thu và

đồng nghĩa với việc tăng lượng tiền và tăng lợi nhuận của công ty. Tôi đánh giá cơng

tác phân tích kết quả kinh doanh là cơng tác rất quan trọng của một công ty nếu muốn

tồn tại, phát triển và mở rộng. Qua đó, ta thấy được những ưu điểm và hạn chế còn tồn

tại trong giai đoạn trước. Từ đó sẽ đề ra những biện pháp hiệu quả để tăng kết quả kinh26doanh . Chính vì thế, tơi cho rằng cơng tác phân tích kết quả kinh doanh là rất cần

thiết.

Bà có thể cho biết tình hình doanh thu của cơng ty trong thời gian gần đây? Và

theo anh, như vậy có tương xứng với tiềm năng của cơng ty khơng ?Anh có đề xuất

giải pháp gì để tăng doanh thu khơng?

Trả lời:

Cơng ty thành lập rất lâu đời từ năm 1995 đến nay, liên tục từ đó cho tới nay,

doanh thu của cơng ty khơng ngừng tăng lên. Qua các báo cáo tài chính của các năm

gần đây, tơi có thể đánh giá doanh thu không ngừng tăng kên nhưng tăng chưa đều,

nhất là năm nay, có tăng nhưng tốc độ tăng chậm so với các năm trước. Có thể nói, đây

là kết quả của sự phấn đấu khơng ngừng của tồn thể cơng nhân viên của cơng ty. Tơi

có thể tạm hài lòng nhưng chưa thực sự thỏa mãn với kết quả này. Tuy nhiên, tôi tin

tưởng doanh thu của công ty trong thời gian tới sẽ còn tăng mạnh trong giai đoạn tới.

Về giải pháp để tăng doanh thu trong giai đoạn sắp tới, theo tôi Công ty cần đẩy nhanh

tốc độ tiêu thụ sản phẩm, cũng như xem xét việc mở rộng thị trường , ngồi ra Cơng ty

cần quản lý tốt chi phí đặc biệt là chi phí giá vốn.

Xin cảm ơn Anh về buổi phỏng vấn!

Đối tượng phỏng vấn tiếp theo là chị Lê Thị Ngọc - Chức vụ: Kế tốn trưởng

Thưa chị, theo em được biết, phòng kế tốn là phòng đảm nhiệm cơng tác phân

tích kết quả kinh doanh. Vậy, chị đánh giá công tác phân tích kết quả kinh doanh có

đều đặn và đã được phân tích một cách hiệu quả theo yêu cầu của ban giám đốc

chưa?

Trả lời:

Phòng kế tốn của chúng tơi là phòng đảm nhận cơng tác phân tích kết quả kinh

doanh vào cuối mỗi năm tài chính. Vì kế tốn là bộ phận nắm bắt rõ nhất tình hình tài

chính nói chung và tình hình doanh thu nói chung. Tơi đánh giá, nhân viên phòng kế

tốn là người có trình độ, năng lực kế tốn tốt. Do đó cơng tác phân tích kinh tế nói

chung cũng như phân tích kết quả kinh doanh vẫn diễn ra đều đặn vào cuối mỗi năm

tài chính, những thơng tin phân tích này sẽ được trình lên Giám đốc xem xét và đưa ra

những giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại trong q trính kinh doanh vừa qua.

Xin cảm ơn Chị về buổi phỏng vấn!27Thơng qua buổi phỏng vấn trên, ta có thể đưa ra những nhận xét sau:

Thứ nhất, đối với Giám đốc công ty TNHH sàn tre Việt Linh cũng đã nhận định

rõ được tầm quan trọng của cơng tác phân tích kinh tế trong doanh nghiệp nói chung

và phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ nói riêng. Anh đánh giá

cơng tác phân tích kết quả kinh doanh là công tác rất quan trọng của một công ty nếu

muốn tồn tại, phát triển và mở rộng.

Thứ hai, từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn tồn tại, phát triển và mở rộng

cơng ty. Ta có thể biết được điều này thông qua chỉ tiêu doanh thu của công ty ở tất cả

các năm đều tăng lên so với năm trước, tuy nhiên tốc độ tăng là khơng đồng đều,

doanh thu có tăng nhưng năm 2017 tăng chậm hơn so với những năm trước đó.

Thứ ba, khối lượng cơng việc của phòng kế tốn mỗi năm khơng nhiều và từ khi

thành lập cho đến nay, phòng Kế tốn ln đảm nhận nhiệm vụ phân tích kinh tế của

doanh nghiệp nói chung và phân tích kết quả kinh doanh của cơng ty nói riêng. Vì vậy,

nhân viên phòng kế tốn sẽ tiến hành phân tích vấn đề này ,tuy nhiên việc phân tích

chưa thật sự chuyên sâu nên thơng tin mà kế tốn cung cấp cho Giám đốc chưa thực sự

đem lại hiệu quả cao.

Qua buổi phỏng vấn ta sẽ có những căn cứ quan trọng để tiến hành phân tích kết

quả kinh doanh và đề ra những giải pháp thích hợp để tăng doanh thu và lơi nhuận cho

Cơng ty.282.2.2 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp

2.2.2.1 Nội dung phân tích doanh thu của cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh:

* Phân tích sự biến động của doanh thu qua các năm:

Phân tích doanh thu bán hàng cần phải phân tích doanh thu qua các năm của

Cơng ty để đánh giá tình hình sự biến động và xu hướng phát triển của doanh thu bán

hàng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh, ta sử dụng phương pháp so sánh

định gốc và liên hoàn trong bảng dưới đây:

Bảng 2.3: Bảng phân tích sự doanh thu của Công ty TNHH Sàn tre Việt Linh

qua 4 năm

Đơn vị:VNĐDoanhmbán hàngthuĐịnh gốc--249.320.674249.320.674(788.231.261(538.910.587

)2.460.111.25)

1.501.139.67201.497.882.164

2019

1.747.202.845

20137(VNĐ)

Liên hoàn2016

201Biến động so với năm trước

Lượng tăng giảm tuyệt đối Tốc độ phát Tốc độ tăng958.971.582962.229.083triển (%)

Liên

Địnhgiảm (%)

Liên

Địnhhồngốchồngốc116,6116,6--4454,8864,0216,64

(45,1116,64

(35,97))256,5164,23

4

156,53 64,23

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn)• Nhận xét

- Tốc độ phát triển bình quân:

= = 117,98%

- Lượng tăng giảm bình quân:

320.743.028 (đồng)

Nhận xét:29- Doanh thu bán hàng của công ty tăng nhanh nhất vào năm 2017 so với năm

2016 với tốc độ tăng 164,24% tương ứng với tăng 1.155.862.150 đồng so với năm

2014.

- Tốc độ phát triển doanh thu bình qn của cơng ty trong giai đoạn 2014-2017

đạt 117,98% tương ứng lượng tăng 320.743.028 đồng cho thấy giai đoạn này hoạt

động kinh doanh của công ty tương đối tốt.

Xét các chỉ tiêu liên hoàn:

Năm 2017 doanh thu bán hàng đạt 2.460.111.252 đồng, tức là tăng so với năm

2016 là 1.501.139.670 đồng tương ứng tốc độ tăng là 256,53%. Đây là năm có tốc độ

tăng doanh thu nhanh nhất trong giai đoạn 2014-2017, điều này cho thấy tình hình hoạt

động kinh doanh của cơng ty là rất tốt, có tiến triển nhiều so với các năm trước.năm

2016 doanh thu giảm sút nghiêm trọng nên đến năm 2017 Công ty đã khắc phục tốt và

đẩy doanh thu tăng lên đáng kể.

• Năm 2016 doanh thu bán hàng đạt 958.971.582 đồng, tức là giảm so với năm

2015 là 788.231.261 đồng tương ứng tốc độ giảm là 54.88%.. Trong các năm hoạt

động của cơng ty có năm 2016 là bị giảm sút mức độ kinh doanh là do nhiều nguyên

nhân.

• năm 2015 doanh thu bán hàng đạt 1.747.202.843 đồng, tức là tăng so với năm

2014 là 249.320.674 đồng, tương ứng tốc độ tăng là 116,64%.

• Với phương pháp so sánh liên hồn ta thấy doanh thu bán hàng của Cơng ty

qua các năm từ 2014-2017 phát triển không đều qua các năm.

Xét các chỉ tiêu định gốc:

• Doanh thu bán hàng năm 2015 so với năm 2014 tăng 116,64% tương ứng với

số tiền tăng 249.320.674 đồng.

• Doanh thu bán hàng năm 2016 đạt tốc độ phát triển giảm sút, giảm 64,02%

ứng với số tiền giảm 538.910.587 đồng.

• Doanh thu bán hàng năm 2017 tăng 962.229.083 đồng so với năm 2014 tương

ứng với tỷ lệ tăng 164,24%. Đây là năm có tốc độ phát triển cao nhất so với năm 2014

trong vòng 4 năm từ 2014-2017.

Qua số liệu bảng trên cho thấy tình hình kinh doanh của Cơng ty phát triển khơng

đều qua các năm và bị giảm năm 2016, tuy nhiên cơng ty đã có sự khắc phục cải thiện30làm tăng doanh thu bán hàng. Điều đó cho thấy cơng ty đã cải tiến sản phẩm đa dạng,

chất lượng hơn,quy mô rộng hơn Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo mặt hàng dịch vụ

Bảng 2.4: Bảng phân tích sự biến động của doanh thu theo nhóm hàng của Cơng

ty TNHH Sàn Tre Việt Linh

Đơn vị: VNĐ

Năm 2016Số tiền

trọng(%)

352.550.232 36,76

958.725.100So sánh 2016 với 2017

Tỷ

Tỷ

Tỷ

Số tiền

trọng(%)

lệ(%) trọng

38,97

606.174.868

171,93 2.21283.341.689 29,54690.557.93428,07407.216.245143,72 -1,47côngmỹ 200.167.015 20,87495.122.29820,12294.955.283147,35 -0,75nghệ

cácmặt315.705.92012,84202.793.274179,6Nhóm hàngSố tiềnván sàn tre

sản

phẩm

nội thất

hàng

thủNăm 2017

Tỷ112.912.646 12,83

hàng phụ trợ

Tổng

958.971.582 1002.460.111.252 1001.511.139.670 157,57 0(Nguồn:Phòng Tài chính-Kế tốn)

Nhận xét:

Từ bảng phân tích trên ta thấy, tổng doanh thu trong năm 2017 so với năm 2016

tăng 1.511.139.670 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 157,57% trong đó:

- Doanh thu mặt hàng ván sàn tre trong năm 2017 tăng so với năm 2016 là đồng

606.174.868 tương ứng tỷ lệ tăng 171,93%.

- Doanh thu mặt hàng sản phẩm nội thất năm 2017 so với năm 2016 tăng

407.216.245 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 143,72%.

- Doanh thu mặt hàng hàng thủ công mỹ nghệ năm 2017 so với năm 2016 tăng

294.955.283 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 147,35%.

- Doanh thu mặt hàng phụ trợ năm 2017 so với năm 2016 tăng 202.793.274 đồng

tương ứng tỷ lệ tăng 179,6%.

- Xét về tỷ trọng của doanh thu bán hàng ta thấy: Doanh thu bán hàng mặt hàng

ván sàn tre chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng 2,21%. Doanh thu bán hàng có tỷ trọng nhỏ

hơn nhưng tăng 0,01% là các mặt hàng phụ trợ,dù tăng rất ít. Tỷ trọng các mặt hàng310,01còn lại doanh thu mặt hàng nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ đều giảm lần lượt là

1,47% và 0,75% .

Từ những kết quả phân tích trên cơng ty cần có những giải pháp như thúc đẩy

công tác tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu như mặt hàng nội thất, mặt hàng thủ công mỹ

nghệ, nghiên cứu đặc tính tiêu dùng của từng loại mặt hàng nhằm khai thác triệt để thị

trường tiêu thụ, đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm tới.Tập trung vào đẩy mạnh

tiêu thụ lớn, phát triển các nhóm hàng nào đem lại doanh thu cao trong kỳ kinh doanh

tới, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường các chương trình

quảng cáo, khuyến mại, trang bị thiết bị sản xuất theo cơng nghệ tốt nhất… Bên cạnh

đó cơng ty nên đề ra chiến lược kích cầu, gây sự chú ý và quan tâm của khách hàng

đến các nhóm hàng khác.

* Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng tại Công ty:

Đối với các doanh nghiệp thì DTBH chịu ảnh hưởng rất lớn của nhân tố chủ

quan và khách quan, mỗi sự thay đổi của các nhân tố này đều ảnh hưởng trực tiếp tới

DTBH. Chính vì vậy việc xác định mức độ ảnh hưởng và vai trò của mỗi yếu tố là một

trong những công cụ làm cơ sở cho những quyết định tăng doanh thu. Dưới đây là

phân tích của một vài nhân tố quan trọng:

Bảng 2.5: Các chỉ tiêu về số lượng hàng bán, đơn giá bán các mặt hàng của Công

ty TNHH Sàn Tre Việt Linh

Đơn vị: VNĐ

Khối

Mặt hànglượngGiá(VNĐ)sp(cái)

ván sàn tre300 651 1.175.167sản phẩm nội thất73hàng thủ công mỹ

nghệ

các mặt hàng phụ

trợ

Tổng150 3.881.3931.472.69

6

4.603.72

0352.550.232

283.341.689500 642400.334459.432200.167.015338 424334.061478.286112.912.646765.033.717

582.208.950

257.014.428

141.641.864958.725.100

690.557.934

495.122.298

315.705.920958.971.582 1.745.898.959 2.460.111.252

(Nguồn số liệu được dùng để phân tích do phòng kế tốn cung cấp)

32Nhận xét:

Ta có HTCS:

Biến động tương đối:1,41

(141%)

Biến động tuyệt đối:

714.212.293 + 786.927.377 = 1.501.139.670

Doanh thu của Công ty TNHH Sàn tre Việt Linh năm 2017 so với năm 2016

tăng156% tương ứng tăng 1.501.139.670 đ do hai nguyên nhân:

+ Do giá của các mặt hàng năm 2017 tăng 41% so với năm 2016 , làm cho doanh

thu tăng 714.212.293 đồng

+ Do lượng hàng hóa tiêu thụ năm 2017 tăng 82% so với năm 2016 làm cho

doanh thu tăng 786.927.377 đồng

Vậy ta có thể thấy doanh thu năm 2017 tăng so với năm 2016 là do giá và lượng

hàng hóa cùng tăng, tuy nhiên doanh thu tăng nhiều hơn do lượng hàng hóa bán ra.

* Phân tích ảnh hưởng của lao động và NSLĐ đến DTBH của Công ty.

Thu thập số liệu và từ tình hình thực tế tại đơn vị, ta có thể lập bảng số liệu về

các chỉ tiêu số lao động và năng suất lao động như sau:33Bảng 2.6: Bảng phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động

đến doanh thu bán hàng của công ty.

Đơn vị: VNĐ

Các chỉ tiêuNăm 2016Năm 2017Chỉ số

(%)Tổng DTBH đã loại trừ ảnh hưởng958.971.582

2.460.111.252

256,53

của giá (VNĐ) (M)

Tổng số lao động (người) (T)

64

50

78,125

NSLĐBQ (đồng/người/năm) ( = M/T)

14.983.931

49.202.225

328,36

(Nguồn số liệu được dùng để phân tích do phòng kế tốn cung cấp)

Dùng hệ thống chỉ số: IM = I × IT

256,53% = 328,36% × 78,125%

Số tuyệt đối là: M1 – M0 = (1 – 0) T1 (T1 – T0)0

→2.460.111.252 - 958.971.582 = (49.202.225 - 14.983.931) × 50 + (50 - 64) ×

14.983.931 (đồng)

1.501.139.670= 1.710.914.700 - 209.775.034 (đồng)

Qua số liệu biểu phân tích trên ta thấy, DTBH năm 2017 so với năm 2016 theo giá

so sánh tăng 156,56% hay 1.501.139.670(đồng). Đó là do ảnh hưởng của hai nhân tố:

- Do ảnh hưởng của năng suất lao động tăng lên 228,36% làm cho doanh thu bán

hàng tăng lên 1.710.914.700 (đồng).

- Do ảnh hưởng của tổng số lao động giảm 21,875% làm cho doanh thu bán

hàng giảm 209.775.034 (đồng).

Như vậy, doanh thu bán hàng của Công ty TNHH sàn tre Việt Linh năm 2017

tăng lên so với năm 2016 là do ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân tăng lên

và số lượng lao động giảm xuống.

2.2.2.2 Nội dung phân tích lợi nhuận của Cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh:

* Phân tích chung tình hình lợi nhuận kinh doanh của Công ty:

Lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu quan trong để đánh giá hiệu quả hoạt động

kinh doanh của một cơng ty. Phân tích chung tình hình lợi nhuận giúp chúng ta đánh

giá được sự biến động của lợi nhuận năm nay so với năm trước của cơng ty nhằm thấy

được khái qt tình hình lợi nhuận và mức đóng góp của các lợi nhuận thành phần như

thế nào. Ta có bảng sau:34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×