Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phó giám đốc: quản lý các bộ phận dưới quyền, nắm bắt tình hình kịp thời, báo

cáo lên giám đốc và cùng giám đốc xử lý công việc, giúp cho các bộ phận thực hiện

đúng mục đích và mục tiêu đề ra.

- Phòng tài chính kế tốn: có chức năng quản lý và sử dụng nguồn tài chính cơng

ty, phân tích hoạt động kinh doanh của cơng ty cuối mỗi kỳ kế tốn, tổ chức cơng tác

hạch tốn theo chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

- Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ tiếp thị và giao dịch với khách hàng dưới sự

giám sát của phó giám đốc, thực hiện các hợp đồng mua bán theo quy định của cơng

ty.

- Phòng kỹ thuật: là bộ phận có chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác

kỹ thuật, công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm. Thiết kế, triển khai giám sát

kỹ thuật các sản phẩm làm cơ sở hạch tốn, ký kết các hợp đồng kinh tế…

- Phòng hành chính: là bộ phận quản lý về nhân sự, có trách nhiệm quản lý số

lượng nhân viên trong công ty và cung cấp các thông tin về nhân sự khi cần thiết. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Cơng ty đa dạng các loại hình kinh doanh, từ xây dựng, bán buôn đến bán lẻ. Dưới đây

là các loại hình kinh doanh cụ thể của cơng ty TNHH TM và DV Mạnh Tín

- Cơng ty tiến hành xây dựng dân dụng các cơng trình trên tồn Hà Nội và miền bắc.

- Ngồi ra cơng ty còn bán vật liệu xây dựng

- Kinh doanh bất động sản và cho th nhà đất

- Chế độ kế tốn: Cơng ty áp dụng theoThông tư số 133/2016/TT-BTC - Thực

hiện chế độ kế toán thống kê trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam và những

quy định pháp luật hiện hành khác tại Việt nam. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng

Việt Nam và lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà cơng ty

tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng

minh và giải trình các giao dịch của cơng ty.

- Hình thức kế tốn đang áp dụng tại cơng ty : Từ khi mới thành lập cơng ty đã

áp dụng hình thức “nhật kí chung”. Đây là hình thức phù hợp với doanh nghiệp có quy

mơ nhỏ và vừa, thuận tiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán. Do vậy các mẫu sổ

được thiết kế phù hợp với đặc điểm sản xuất của cơng ty. Cơng việc của kế tốn là cập

nhật chứng từ vào máy và định khoản dựa trên các chứng từ hợp lệ.- Niên độ kế toán: Được bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng, các đồng ngoại tệ khác để quy đổi về đồng Việt

Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty sử dụng phương pháp kê khai

thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, đây là phương pháp theo dõi liên tục, có hệ

thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hóa theo từng loại và các tài khoản

phản ánh tồn kho tương ứng trên sổ kế tốn.

- Phương pháp tính thuế: Cơng ty là đơn vị tính thuế giá trị gia tăng theo phương

pháp khấu trừ, áp dụng luật thuế GTGT theo đúng quy định của Bộ tài chính.

- Phương pháp tính KHTSCĐ: Cơng ty áp dụng phương pháp khấu hao theo

đường thẳng. Căn cứ để tính khấu hao TSCĐ là nguyên giá và thời gian sử dụng kinh

tế của TSCĐ.

2.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng

2.1.2.1 Nhân tố vĩ mơ

a. Pháp luật

Khi kinh tế phát triển kéo theo đó là sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ chế quản lý

của nhà nước, khơng chỉ thay đổi về mặt chính sách, đường lối mà pháp luật cũng thay

đổi nhằm thích hợp hơn, trong đó có sự thay đổi về chính sách thuế. Việc sửa đổi liên

tục các thông tư, nghị định ln ảnh hưởng tới cơng tác kế tốn tại các doanh nghiệp

trong đó cơng ty cũng khơng nằm ngoại lệ, chẳng hạn như khi bán hàng có khuyến mại

thì theo thông tư cũ TT32/200&?TT-BTC ban hành 09/04/2007 hàng khuyến mãi này

vẫn xuất hóa đơn như bán ra, ghi đầy đủ các thơng tin trong hóa đơn GTTT hạch tốn

cả phần thuế đầu ra. Tuy nhiên theo thông tư mới đã sửa đổi, hóa đơn đối với hàng

khuyến mại chỉ ghi tên hàng hóa, số lượng chứ khơng ghi cột thuế như vậy việc hạch

tốn đối với hàng hóa này khơng có thuế đầu ra.

c. Khoa học – kĩ thuật

Khoa học kĩ thuật ngày một phát triển mạnh, các phương pháp bán hàng không

chỉ đơn giản như trước đây mà phát sinh thêm nhiều phương thức mới như bán hàng

qua điện thoại, đặt hàng qua internet... Với hình thức thanh tốn nhanh như thanh tốn

qua thẻ. Hay cũng chính sự thau đổi của ngành công nghệ thông tin, việc thiết kế

những phần mềm kế toán ra đời ngày càng nhiều giúp cho các đơn vị kinh doanh cónhiều cơ hội để lựa chọn những phần mềm ưu việt đáp ứng được u cầu quản lý.

Cũng chính vì thế mà cơng tác kế tốn nói chung hay kế tốn bán hàng nói riêng sẽ

khơng còn gánh nặng, rút ngắn được thời gian, tiện ích và đảm bảo tính hiệu quả do

khơng phải thực hiện thủ công.

2.1.2.2 Nhân tố vi mô

a. Bộ máy kế tốn của cơng ty

Các nhân tố ảnh hướng trực tiếp đến kế toán bán hàng là cách tổ chức bộ máy

kế tốn trong doanh nghiệp, các chính sách kế tốn. Cách tổ chức bộ máy kế tốn có

khoa học, hợp lý thì cơng tác kế tốn mới đạt hiệu quả, một nhân tố ảnh hưởng đến

mọi góc độ đó chính là con người. Đối với cơng ty cổ phần đầu tư và thương mại

Khang Việt là một doanh nghiệp khá trẻ, thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ở

Việt Nam, và hạch toán độc lập được tổ chức một cách khoa học, đảm bảo sự lãnh đạo

tập trung.

b. Đặc thù của ngành kinh doanh

Đối với công ty bao gồm cả sản xuất và thương mại cùng với đó là sự đa dạng

về các loại sản phẩm khác nhau tạo nên sự phức tạp trong công tác kế tốn.

2.2 Thực trạng kế tốn bán hàng tại cơng ty cổ phần đầu tư và thương mại

Khang Việt

2.2.1. Thực trạng kế tốn bán nhóm hàng thép tại cơng ty Cơng ty cổ phần

đầu tư và thương mại Khang Việt

2.2.1.1. Đặc điểm bán hàng và phương thức thanh toán

Phương thức tiêu thu hàng hóa của Cơng tyTiêu thụ hàng hóa là giai đoạn cuối cùng trong quá trình lưu chuyển hàng hóa

của kinh doanh thương mại, hiện nay hàng hóa trong Công ty được lưu chuyển theo

các phương thức sau: Bán bn hàng qua kho

Bán bn hàng hóa qua kho là phương thức bán bn hàng hóa mà trong đó hàng

được xuất từ kho của Cơng ty. Bán bn hàng hóa qua kho được thực hiện dưới 2 hình

thức:

+ Bán bn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức

này, bên mua cử đại diện đến kho của Công ty để nhận hàng. Công ty xuất kho hànghóa, giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng,

thanh toán tiền hoặc nhận nợ, hàng hóa được xác định là tiêu thụ. Bán lẻ thu tiền trực tiếp

Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách và giao hàng

cho khách. Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng xác định số lượng hàng đã

bán và lập báo cáo bán hàng, làm giấy nộp tiền và nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ. Đối

với những khách hàng mua sản phẩm yêu cầu viết hóa đơn GTGT thì thu ngân ở mỗi

cửa hàng sẽ đưa các thơng tin cần thiết của khách hàng đó lên phòng kế tốn. Nhân

viên kế tốn sẽ kiểm tra lại thơng tin khách hàng rồi viết hóa đơn GTGT gửi trực tiếp

cho khách hàng tại thời tại ngày thời điểm mua hàng hoặc gửi chuyển phát nhanh cho

khách hàng. Còn đối với khách hàng khơng u cầu viết hóa đơn GTGT thì thu ngân ở

mỗi cửa hàng sẽ lập phiếu giao hàng gửi tới tận tay khi khách hàng thanh toán tiền.

 Phương thức thanh toán

 Thanh toán trực tiếp: sau khi khách hàng nhận được hàng, khách hàng thanh

toán ngay tiền cho Cơng ty, có thể bằng tiền mặt, tiền tạm ứng, hoặc bằng chuyển

khoản.

 Thanh toán trả chậm: Khách hàng đã nhận được hàng nhưng chưa thanh toán

tiền cho Cơng ty. Việc thanh tốn trả chậm có thể thực hiện theo điều kiện tín dụng ưu

đãi theo thỏa thuận. Ví dụ điều kiện “1/10,n/20” có nghĩa là trong 10 ngày đầu tiên kể

từ ngày chấp nhận nợ, nếu người mua thanh tốn cơng nợ sẽ được hưởng chiết khấu

10%, kể từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 20 người mua phải thanh tốn tồn bộ cơng nợ là

n. Nếu 20 ngày mà người mua chưa thanh toán nợ thì họ sẽ phải chịu lãi suất tín dụng

2.2.1.2 Chứng từ và hệ thống tài khoản sử dụng

Công ty vận dụng hệ thống chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành theo

Thơng tư 133 ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016 quy định về chuẩn mực kế toán và

chế độ kế toán. Tổ chức hệ thống chứng từ được quy định hướng dẫn cách ghi chép

vào các chứng từ, tổ chức luân chuyển, bảo quản chứng từ của công ty theo quy định

hiện hành.

 Chứng từ

- Phiếu thu: Khi khách hàng thanh toán tiền hàng, căn cứ vào số tiền trả kế toán

viết phiếu thu. Phiếu thu được lập thành 2 liên:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×