Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nội dung phân tích doanh thu

2 Nội dung phân tích doanh thu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpTốc độ phát triển bình qn:

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hồn (

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc (

Trong đó: : Doanh thu bán hàng kỳ thứ i

:Doanh thu bán hàng kỳ thứ i-1

: Doanh thu bán hàng kỳ gốc

1.2.2.Phân tích sự biến động của doanh thu theo tổng mức và kết cấu

Mục đích phân tích: phân tích tình hình thực hiện kế hoạch bán ra nhằm

đánh giá trình độ hồn thành kế hoạch bán ra chung của toàn doanh nghiệp, của

từng nhóm hàng, ngành hàng, nguồn hàng, từng bộ phận. Đồng thời phân tích ảnh

hưởng cụ thể của từng nhóm hàng, ngành hàng, từng bộ phận đến trình độ hồn

thành kế hoạch bán ra chung của toàn doanh nghiệp.

Nguồn tài liệu phân tích: sử dụng số liệu do phòng kế tốn – tài chính của

cơng ty cung cấp.

Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp so sánh kết hợp với phương

pháp bảng biểu để tính được tỷ lệ % hồn thành kế hoạch bán ra và xác định mức

độ ảnh hưởng của từng nhóm hàng, ngành hàng, nguồn hàng đến trình độ hoàn

thành kế hoạch bán ra chung của doanh nghiệp.

Nhận xét: nội dung phân tích này phù hợp với doanh nghiệp cho thấy doanh

nghiệp có tăng doanh thu hay khơng, và tỉ trọng của doanh thu mặt hàng nào tăng

mặt hàng nào giảm để điều chỉnh cụ thể.

 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng kinh doanh.

Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt

hàng kinh doanh để đánh giá khả năng đa dạng hóa số nhóm mặt hàng kinh doanh

cũng như khả năng khai thác mặt hàng mới và mặt hàng chủ đạo của doanh

nghiệp. Bên cạnh đó, việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp thấy được sự biến

động tăng (giảm) và xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng của các nhóm hàng,

làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đầu tư theo nhóm hàng kinh doanh của

GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpdoanh nghiệp. Đồng thời cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được cơ cấu doanh thu

bán hàng theo nhóm hàng kinh doanh để thấy được mức đóng góp của từng bộ

phận vào tổng doanh thu chung.

Nguồn số liệu phân tích: Doanh thu bán các nhóm hàng trên sổ chi tiết

doanh thu do phòng kế tốn cung cấp và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

năm 2015 và 2016.

Phương pháp phân tích: Để phân tích nội dung này, sử dụng phương pháp

so sánh và lập biểu để tính tỷ trọng của doanh thu bán hàng của từng nhóm hàng

trong tổng doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán.

Việc bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ được thực hiện bằng

nhiều phương thức khác nhau: bán buôn, bán lẻ, bán đại lý, bán trả góp… mỗi

phương pháp đều có những đặc điểm kinh tế, ưu nhược điểm khác nhau trong kinh

doanh, quản lý nhưng đều có chung mục đích tạo ra nguồn doanh thu cho doanh

nghiệp.

Mục đích phân tích: phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán

nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm của chỉ tiêu doanh thu

theo các phương thức bán và khả năng đa dạng hóa các phương thức bán hàng của

doanh nghiệp, qua đó tìm ra những phương thức bán thích hợp cho doanh nghiệp

để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu.

Nguồn tài liệu phân tích: sử dụng số liệu trên sổ chi tiết tài khoản doanh thu

bán hàng, phải thu khác hàng và bảng cân đối phát sinh tại công ty qua năm 2015

và năm 2016.

Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp so sánh kết hợp với phương

pháp biểu mẫu để tính tỷ trọng của doanh thu bán hàng theo các phương thức bán

hàng trong tổng doanh thu bán hàng. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán.

Thanh toán tiền hàng trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay có thể

thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau như: thanh toán trực tiếp ngay bằng

tiền mặt, tiền séc, các loại tín phiếu hoặc bằng chuyển khoản qua ngân hàng;

thanh toán chậm (bán trả chậm).

GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpMục đích phân tích: nghiên cứu đánh giá tình hình biến động của các chỉ

tiêu doanh thu bán hàng gắn với việc thu tiền bán hàng và tình hình thu tiền bán

hàng. Đồng thời tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh tiền bán hàng

và định hướng hợp lý trong việc lựa chọn phương thức bán và thanh toán tiền bán

hàng trong kỳ tới.

Nguồn số liệu phân tích: căn cứ vào số liệu hạch tốn tổng hợp và chi tiết

của tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, tài khoản “Phải thu

khách hàng”, và các tài khoản có liên quan khác.

Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh kết hợp với phương

pháp sơ đồ bảng biểu để tính tỷ trọng của doanh thu bán hàng theo các phương

thức bán hàng trong tổng doanh thu bán hàng.

1.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng.

1.2.3.1Phân tích mức độ ảnh hưởng của giá bán và lượng bán tới doanh thu

bán hàng

 Mục đích phân tích: Theo dõi sự tác động của nhân tố giá bán và lượng

bán tới doanh thu xem nhân tố nào ảnh hưởng nhiều hơn để từ đó đề ra các giải

pháp tăng doanh thu một cách lâu dài và tích cực. Tùy theo mục đích của chiến

lược kinh doanh trong từng thời kỳ mà doanh nghiệp chủ động điều chỉnh các

nhân tố đó.

Nguồn số liệu phân tích: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm 2015,

2016. Sổ kế toán tổng hợp bán hàng tại công ty qua 2 năm 2015 và 2016.

Phương pháp phân tích: Phương pháp được sử dụng để phân tích nội dung

này là phương pháp thay thế liên hồn kết hợp với phương pháp chỉ số và phương

pháp bảng biểu. Khi phân tích chỉ tiêu doanh thu bán hàng của cơng ty ta thấy có

hai nhân tố ảnh hưởng là giá bán và lượng bán.

1.2.3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao

động đến doanh thu bán hàng.

Mục đích phân tích: Theo dõi sự tác động của nhân tố số lượng lao động và

năng suất lao động đến doanh thu bán hàng. Qua đó doanh nghiệp đề ra những giải

pháp phù hợp để khuyến khích tăng năng suất lao động từ đó nâng cao doanh thu bán

hàng của công ty và đồng thời tăng thu nhập cho người lao động.GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpNguồn tài liệu phân tích: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015,

2016. Số lượng lao động trong 2 năm 2015 và 2016 do phòng nhân sự cung cấp.

Phương pháp phân tích: Phương pháp thay thế liên hồn. Thay thế từng

nhân tố số lượng lao động rồi đến năng suất lao động để tìm ra nhân tố nào ảnh

hưởng chủ yếu đến doanh thu bán hàng, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp.GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CƠNG TY

TNHH THƯƠNG MẠI CHĂM SĨC CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố mối tường tới doanh

thu cơng ty TNHH thương mại chăm sóc cộng đồng Hà Nội

2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH thương mại chăm sóc cộng đồng Hà

Nội

Tên giao dịch: Cơng Ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng

Hà Nội

Nơi đăng kí quản lý:Chi cục thuế quận cầu giấy

GPKD/Ngày cấp: 010203136824/04/2007Địa chỉ :Số 63-Phố Tô Hiệu-Phường Nghĩa Đô-Quận Cầu Giấy-HN

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Hòa

MST : 0102232546

Vốn điều lệ : 13.000.000.000

- Chức năng: Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú

- Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện các dự án còn lại của năm 2016

- Nâng cấp chất lượng dịch vụ, các sản phẩm của Công ty. Nhằm giúp các

doanh nghiệp dễ dàng sử dụng trong công tác quản lý. Để đạt hiệu quả cao nhất

và độ chính xác cao

Tìm kiếm các hợp đồng, phát triển hệ thống cơ cở lưu trú chất lượng cao

- Ngành nghề kinh doanh:

Căn cứ vào chức năng, ngành nghề đã được ra quyết định Giấy phép hoạt

động kinh doanh, Công ty đã xác định chức năng ngành nghề chính như sau:

Cơng Ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội là đơn

vị hoạt động dịch vụ lưu trú: (Du lịch , ăn uống , nhà ở … ).

-Kinh doanh lữ hành;-Kinh doanh lưu trú du lịch;-Kinh doanh vận chuyển khách du lịch;-Kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch;-Kinh doanh dịch vụ du lịch khác.GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệp Đặc điểm tổ chức quản lí của Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ

chăm sóc cộng đồng Hà Nội

Q trình hình thành và phát triển của công ty

Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội hoạt

động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế:

0102232546 do Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05

tháng 07 năm 2007. Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng ( Mười ba tỷ đồng chẵn)

Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh của công ty

Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội tổ

chức bộ máy quản lý theo mơ hình quản lý trực tuyến. Mọi hoạt động của công ty

đều chịu sự điều hành từ ban Giám đốc, lãnh đạo theo dõi sát mọi hoạt động của

công ty, chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước theeo đúng pháp luật.

Biểu 1.1 . Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Cơng Ty TNHH Thương mại

dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội ( nguồn trích dẫn : Bản cáo bạch công ty)Ghi chú:

: Quan hệ tương quan

: Chỉ đạo trực tiếpGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nội dung phân tích doanh thu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×