Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Mục đích phân tích: Phân tích mối tương quan giữa vốn lưu động bỏ ra và kết quả đạt được. Từ đó đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Mục đích phân tích: Phân tích mối tương quan giữa vốn lưu động bỏ ra và kết quả đạt được. Từ đó đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh

giữa số cuối kỳ và số đầu kỳ. Tính tốn các chênh lệch tuyệt đối, tương đối. Nhận xét

đánh giá tìm ngun nhân.

+ Vai trò: là cơ sở giúp doanh nghiệp đề ra các giải pháp khắc phục những hạn

chế trong quản lý và sử dụng vốn lưu động, và đề ra chiến lược kinh doanh mới nhằm

không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định

+ Mục đích phân tích: nhằm thấy được mối quan hệ giữa số vốn cố định đầu tư

cho sản xuất kinh doanh và kết quả thu về, đồng thời đánh giá được hiệu quả tình hình

quản lý tài sản cố định.

+ Nguồn số liệu phân tích: Trên bảng cân đối kế toán sử dụng số liệu chỉ tiêu

tổng hợp “tài sản dài hạn”, chỉ tiêu chi tiết “tài sản cố định”. Trên báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh sử dụng số liệu của chỉ tiêu “doanh thu thuần bán hàng và cung cấp

dịch vụ” và “lợi nhuận sau thuế”

+ Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh và lập bảng biểu so

sánh giữa số cuối kỳ và số đầu kỳ. Tính tốn các chênh lệch tuyệt đối, tương đối. Nhận

xét đánh giá tìm nguyên nhân.

+ Vai trò: qua số liệu phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, doanh

nghiệp có cơ sở đề ra phương hướng, chiến lược kinh doanh trong cac kỳ tiếp theo

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.

1.2.2.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được xác định bằng 2 chỉ tiêu:

a) Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanhTrong đó:

: Hệ số doanh thu / vốn kinh doanh

M : Doanh thu bán hàng hóa trong kỳ

: Vốn kinh doanh bình qn

Chỉ tiêu này phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh thu (DT) của đồng

vốn. Nó cho biết một đồng vốn bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau một kỳ21mang lại bao nhiêu đồng doanh thu. Hệ số này càng cao cho thấy doanh nghiệp sử

dụng vốn có hiệu quả.

b) Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanhTrong đó:: Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanhP : Lợi nhuận đạt được trong kỳ

Chỉ tiêu này phản ánh sức sinh lời của đồng vốn. Phân tích chỉ tiêu trên nếu hệ số

doanh thu / vốn kinh doanh và hệ số lợi nhuận / vốn kinh doanh tăng tức là hiệu quả sử

dụng VKD tăng và ngược lại. Chỉ tiêu này thể hiện bản chất của hiệu quả sản xuất

kinh doanh, nói lên thực trạng một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lỗ hay lãi. Điều

kiện căn bản để các doanh nghiệp tồn tại là chỉ tiêu này phải luôn phát triển theo thời

gian hoạt động.

- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động được xác định bằng chỉ tiêu:

Hệ số doanh thu trên vốn lưu động (Vòng quay VLĐ):

Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng

tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược lại.

Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động:

Phân tích các chỉ tiêu trên đây nếu hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động tăng thì

hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược lại. Ngoài ra đề nâng cao mức doanh thu

đạt được trên một đồng vốn lưu động ta phải tăng tốc độ lưu chuyển của vốn lưu động

bằng cách giảm số ngày lưu chuyển của đồng vốn lưu động.Số ngày chu chuyển VLĐ:

Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết cho vốn lưu động quay được một vòng.

Thời gian của một vòng càng nhỏ chứng tỏ tốc độ chu chuyển VLĐ càng lớn.

Tốc độ chu chuyển hàng tồn kho được đánh giá qua 2 chỉ tiêu:22Hệ số vòng quay hàng tồn kho:Số ngày chu chuyển HTK:

Vòng quay hàng tồn kho cao chứng tỏ việc tổ chức và quản lý hàng tồn kho của

doanh nghiệp là tốt. Và ngược lại, nếu vòng quay hàng tồn kho thấp có thể doanh

nghiệp dự trữ quá mức dẫn đến tình trạng ứ đọng hoặc sản phẩm bị tiêu thụ chậm. Từ

đó có thể dẫn đến dòng tiền vào của doanh nghiệp bị giảm đi và có thể đặt doanh

nghiệp vào tình thế khó khăn về tài chính trong tương lai.

Tốc độ chu chuyển các khoản phải thu:Kỳ thu tiền bình quân phụ thuộc vào chính sách bán chịu của doanh nghiệp

và việc tổ chức thanh tốn của doanh nghiệp

-Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định được xác định bằng chỉ tiêu:Hệ số doanh thu trên vốn cố định phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh

thu của đồng vốn. Hay nói cách khác nó phản ánh bình quân một đồng vốn cố định

doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh sẽ mang lại bao nhiêu đồng doanh

thu. Hệ số này càng lớn càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cao và ngược lại.Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định cho biết mỗi đồng vốn cố định bình quân tham

gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận kinh

doanh. Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn cố định

càng cao và ngược lại.

Trong đó vốn cố định bình qn trong kỳ được xác định như sau:

23VCĐđk: Vốn cố định đầu kỳ

VCĐck: Vốn cố định cuối kỳ

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SMART SHIRTS GARMENTS

MANUFACTURING BẮC GIANG

2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố mơi trường đến hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Smart-Shirts Garments

Manufacturing Bắc Giang

2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc

Giang

2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc

Giang

Tên giao dịch:SMART SHIRTS GARMENTS MANUFACTURING BACGIANG CO, LTD

Ngày hoạt động: 01/03/2014

Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH một thành viên

Vốn điều lệ: 84.378.000.000 VNĐ tương đương 4.000.000USD

Người đại diện: YU CHI WAI

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Mã số thuế: 2400711548

Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất các mặt hàng may mặc

Địa chỉ: Lô CN-03. KCN Vân Trung. xã Vân Trung. huyện Việt n. tỉnh Bắc

Giang. Tổng diện tích: 22.430m224Cơng ty Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang (khu công nghiệp Vân

Trung. Bắc Giang) là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông được thành lập theo

giấy phép số 202043000184 ngày 18/02/2013 của Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang. Cơng

ty là đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và tự chịu trách

nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thành

lập công ty khi đất nước đang trên đà phát triển, hội nhập quốc tế, công ty đang mạnh

dạn đầu tư vốn để xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, hiện đại hóa dây

chuyền sản xuất. đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên. từng bước nâng

cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Quá trình hoạt động và phát

triển của công ty luôn đảm bảo ổn định và tăng trưởng. Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ

với Ngân sách Nhà nước và các chế độ đối với người lao động.

Công ty Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang thuộc tập đoàn Smart

Shirts LTD một trong những tập đoàn dệt may lớn nhất HongKong và Châu Á, công ty

chuyên sản xuất cho các thương hiệu quần áo nổi tiếng tại Mỹ và Châu Âu như: Polo,

Tommy, Calvin Klein,…. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động tháng 02/2013 tại KCN

Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Với khoảng 1000 lao động hiện tại (quy mô hơn 2.000 lao

động), hệ thống nhà xưởng hiện đại đã mang đến cho cán bộ công nhân viên một môi

trường làm việc tốt nhất.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty:

+ Gia công quần áo xuất khẩu

+ Kinh doanh vải may các loại

Qúa trình hình thành và phát triển:25Cơng ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang được thành lập

với 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất sản phẩm may mặc. Áp dụng theo

công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm tra từ nguồn

ngun liệu vào đến nguồn nguyên liệu ra, đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức cao

nhất với giá thấp nhất, đem lại chất lượng cao cho khách hàng.

Công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang chuyên sản xuất

gia công các sản phẩm may mặc (chủ yếu là mặt hàng áo phông và áo sơ mi) cho các

thương hiệu nổi tiếng như: Polo,Tommy, Lacoste.…. 100% sản phẩm của dự án để

xuất khẩu. Sản phẩm của công ty sản xuất ra hợp thời trang, chất lượng đảm bảo, mẫu

mã và kiểu dáng đẹp, tuân thủ đúng theo đơn đặt hàng. Đặc biệt đội ngũ lao động lành

nghề, được qua đào tạo chuyên môn, đầy kinh nghiệm luôn sàng đáp ứng đơn đặt

hàng.

Công ty sản xuất mặt hàng may mặc là một mặt hàng truyền thống, thiết yếu nên

có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cả trong và ngồi nước. Hàng hóa của cơng ty xuất

khẩu chủ yếu trên thị trường chính: Bắc Mỹ, EU nên đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng

và phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Cơng ty ln tạo cho mình tính chủ động,

với 11 dây chuyền sản xuất hiện đại đang đi vào hoạt động, luôn đáp ứng kịp thời các

đơn đặt hàng.26Chức năng và nhiệm vụ:

Công ty Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang là một doanh nghiệp

có tư cách pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh chức năng nhiêm vụ của mình và

được pháp luật bảo vệ. Cơng ty có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng tiến độ, đảm

bảo đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng với chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, đưa

tiếng vang của công ty ngày một đi xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước, tạo

niềm tin cho khách hàng. không ngừng củng cố và phát huy uy tín của cơng ty.

Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra, sản

xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập của

doanh nghiệp.

Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực

hiện sản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh với các bạn

hàng trong và ngồi nước.

Khơng ngừng cải tiến quy trình cơng nghệ để thích ứng với u cầu của thị

trường. nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và năng suất lao động.

Quản lí và sử dụng vốn, cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch của công ty đã đề ra,

nhằm sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất, đem lại lợi nhuận tối đa và hiệu quả

kinh tế xã hội cao nhất.

Quản lí đội ngũ cán bộ cơng nhân viên của cơng ty theo đúng chế độ chính sách

của nhà nước, tích cực đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy sự cố gắng, phát huy tinh

thần sáng tạo của mỗi CBCNV và ngăn ngừa những tệ nạn có thể xảy ra: Khen

thưởng, phê bình, giám sát, đơn đốc kiểm tra, kỷ luật.… đảm bảo sức khỏe cho người

lao động, cung cấp quần áo bảo hộ đầy đủ và có chính sách bồi dưỡng thích đáng cho

bộ phận độc hại.

2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công các sản phẩm may mặc,

do đó Cơng ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang tiến hành tổ

chức sản xuất theo mơ hình trực tiếp tại xưởng sản xuất. Công ty đưa chia thành 3

xưởng, một phân xưởng sản xuất chủ yếu là cắt và may áo và một phân xưởng dung để

là, giặt quần áo, một phân xưởng đảm nhận nhiệm vụ kiểm hàng và đóng gói sản

phẩm.

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Mục đích phân tích: Phân tích mối tương quan giữa vốn lưu động bỏ ra và kết quả đạt được. Từ đó đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×