Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang năm 2015, 2016.

Bảng 2.1: Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang năm 2015, 2016.

Tải bản đầy đủ - 0trang

đầu tư vào đổi mới, mua sắm máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở

rộng thị trường. Sự tăng lên của doanh thu chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệp không

ngừng cải tiến mẫu mã, năng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng

cao của người tiêu dùng.

Giá vốn hàng bán cũng không ngừng tăng qua các năm. Năm 2016 so với năm

2015 giá vốn tăng 15.439.755.484 đồng , tỷ lệ tăng 6,03%. Nguyên nhân của vấn đề

này là do giá nguyên vật liệu đầu vào năm 2016 tăng. Thực tế thị trường kinh doanh

sản phẩm may mặc trong nước còn khá hạn hẹp mặc dù tiềm năng phát triển rất lớn,

chính điều này gây khơng ít khó khăn cho cơng ty trong khâu tìm kiếm đối tác cung

cấp, nhất là nguồn cung vải vì hầu hết các nhà cung cấp vải trong nước chưa đáp ứng

được nhu cầu về chất lượng.

Lợi nhuận gộp năm 2016 so với năm 2015 tăng 7.947.030.944 đồng tương ứng

tỷ lệ tăng 17,84%. Lợi nhuận gộp tăng mạnh trong năm 2016 chứng tỏ hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và đạt hiệu quả cao.

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 so với năm 2015 tăng 440.819.967

đồng tương đương tăng 16,05% trong khi chi phí tài chính tăng 559.635.248 đồng

tương đương tăng 8,01%. Tốc độ tăng doanh thu hoạt động tài chính lớn hơn tốc độ

tăng chi phí tài chính. Điều này là rất tốt.

Bên cạnh đó lợi nhuận trước thuế cũng không ngừng tăng từ năm 2015 đến năm

2016, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2016 cho thấy sự nỗ lực làm việc, vượt mọi khó

khăn của tồn thể cán bộ công nhân viên Công ty Smart Shirts Garments

Manufacturing Bắc Giang, để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty. Cụ

thể là năm 2016 so với năm 2015 lợi nhuận trước thuế tăng 7.107.128.655 đồng, tỷ lệ

tăng 31,73%. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu do doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng so với năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 23.605.570.793,6 đồng còn năm 2015 là

17.471.871.172,8 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 6.133.699.620,8 đồng so với

năm 2015 tương ứng với tỷ lệ tăng 35,11%. Có thể nói có thể nói đây là một kết quả rất

tốt của công ty, mặc dù tỷ lệ tăng doanh thu chỉ có 7,78% và tỷ lệ lợi nhuận gộp cũng

chỉ có 17,84% nhưng tổng lợi nhuận trước thuế lại tăng cao. Điều này là do năm 2016

công ty đã thực hiện công tác quản lý nhân sự tốt hơn, thống nhất phương thức quản lý32từ trên xuống dưới, đồng thời đội ngũ nhân viên kỹ thuật của công ty được nâng cao

tay nghề cũng như kinh nghiệm làm việc được bồi đắp.

Về tình hình đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, do mở rộng quy mô sản

xuất kinh doanh, nên năm 2016 công ty thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

được cao hơn năm 2015 là 973.429.034,26 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 19,75%. Với

những con số khả quan như vậy, có thể nói cơng ty đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất

kinh doanh trong 2 năm 2015, 2016.

Năm 2016 là một năm nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, tốc độ tăng

trưởng kinh tế không cao. Theo số liệu của tổng cục thống kê quốc gia, GDP của Việt

Nam năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015 và không đạt được chỉ tiêu đa đề ra.

Đứng trước những thách thức và khó khăn của nền kinh tế nhưng Công ty TNHH

Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang vẫn đạt doanh thu tương đối cao

323.863.183.936 đồng và lợi nhuận sau thuế tương đối lớn 23.605.570.793,6 đồng.

Hơn nữa công ty cũng không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, mạng lưới tiêu thụ và

các kênh phân phối, đầu tư cho việc quảng cáo sản phẩm nhiều hơn... Điều này cho ta

thấy Công ty đã có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và sử dụng vốn khá hiệu

quả.

2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh của công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang

Mỗi doanh nghiệp đều tồn tại và hoạt động trong một môi trường kinh doanh

nhất định. Môi trường kinh doanh có thể được hiểu là tổng hợp những điều kiện.

những yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty

bao gồm:

2.1.2.1. Các nhân tố bên trong

a. Quy mơ, cơ cấu vốn:

Bố trí cơ cấu vốn càng hợp lý bao nhiêu thì hiệu quả sử dụng vốn càng được

nâng cao. Bố trí cơ cấu vốn khơng phù hợp làm mất cân đối giữa tài sản lưu động và

TSCĐ dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu một loại tài sản nào đó sẽ làm giảm hiệu quả

sử dụng vốn. Đối với mỗi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh riêng cần có cơ cấu vốn

hợp lý, việc đầu tư khơng phù hợp sẽ dẫn đến tình trạng vốn bị ứ đọng, gây ra tình

trạng lãng phí, giảm vòng quay vốn, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thấp.

33Việc huy động vốn cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Huy động vốn là

để sử dụng vốn, do vậy nhu cầu sử dụng vốn đến đâu, DN huy động vốn đến đó để

khơng xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu vốn. Việc huy động vốn hợp lý sẽ đảm bảo cho

việc sử dụng vốn có hiệu quả cao hơn. Mặt khác sử dụng vốn còn chịu ảnh hưởng của

tỷ lệ lãi suất huy động và thời gian huy động vốn. Lựa chọn và tìm được nguồn tài trợ

thích hợp là nhân tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn của DN.

Tại công ty TNHH Smart Shirts Garment Manufacturing Bắc Giang, có thể thấy

trong 2 năm 2015-2016 công ty đã chú trọng mở rộng nguồn vốn lưu động cũng như

có sự đầu tư vào tài sản cố định, điều này góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho

cơng ty, từ đó hiệu quả sử dụng vốn cũng được nâng cao.

b. Trình độ tổ chức và quản lý kinh doanh của DN

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với kết quả kinh doanh của DN. Một bộ

máy quản lý tốt có trình độ quản lý cao sẽ giúp cho hoạt động của DN đạt kết quả cao

và ngược lại. Do đó DN phải nâng cao trình độ quản lý đặc biệt là đối với cán bộ quản

lý tài chính về chun mơn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm để đảm bảo an toàn về

tài chính trong q trình hoạt động kinh doanh.

Yếu tố con người là yếu tố có ảnh hưởng vơ cùng quan trọng tới hiệu quả kinh

doanh của DN, đặc biệt là hiệu quả sử dụng vốn. Trong những năm qua, với đội ngũ

cán bộ lãnh đạo có trình độ chun mơn khá đã giúp công ty TNHH Smart Shirts

Garment Manufacturing Bắc Giang tồn tại và kinh doanh hiệu quả, khẳng định được

uy tín của DN với khách hàng. Tuy nhiên DN cần chú trọng và quan tâm nhiều hơn

đến việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên để có thể thích

nghi được với mơi trường kinh doanh năng động như hiện nay.

Con người là nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, con người

được đề cập đến ở đây là toàn bộ lực lượng lao động trong doanh nghiệp bao gồm các

nhà quản lý doanh nghiệp và những người trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất

kinh doanh trong doanh nghiệp. Nhà quản lý đóng vai trò đầu tiên đối với hiệu quả sử

dụng vốn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh nhà quản lý phải ra những quyết định

quan trọng về phương án sản xuất, nhu cầu vốn, cơ cấu vốn hợp lý. Bên cạnh đó là đội

ngũ nhân viên phải có năng lực, trình độ để làm tốt công việc được giao.

Tại công ty TNHH Smart Shirts Garment Manufacturing Bắc Giang, cán bộ nhân

viên có mặt bằng chun mơn cao, đội ngũ lãnh đạo đều có trình độ đại học trở lên,

34bên cạnh đó đội ngũ nhân viên đa số có trình độ đại học và cao đẳng, được đào tạo

chuyên môn sâu về ngành nghề công tác. Đặc biệt là các nhân viên tài chính – kế tốn

của cơng ty nhìn chung có kinh nghiệm cơng tác, nhanh nhạy nắm bắt và ứng dụng

công nghệ tin học trong cơng việc (100% nhân viên tài chính – kế tốn đều có bằng A

tin học văn phòng). Cơng ty thường xuyên tổ chức các đợt bồi dưỡng bổ sung kịp thời

nghiệp vụ khi có những thay đổi của Nhà nước cũng như của công ty. Trong những

năm gần đây, với chính sách nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên, công ty

đã cử các nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm chun mơn theo học các trung tâm đào

tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đồng thời nắm bắt kịp tốc độ phát triển của nền

kinh tế.

Những nhân tố đó đã khiến cho trình độ của các nhân viên tài chính-kế tốn,

nhân viên kỹ thuật của cơng ty ln được duy trì và nâng cao, góp phần vào nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty.

c. Trình độ tay nghề lao động

Nếu nhân cơng sản xuất có trình độ tay nghề phù hợp với trình độ dây truyền sản

xuất thì việc sử dụng máy móc thiết bị sẽ tốt hơn, khai thác tối đa công suất của máy

mốc thiết bị làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh

nghiệp.

Để sử dụng tiềm năng lao động có hiệu quả tốt nhất, Cơng ty phải có một cơ chế

khuyến khích vật chất cũng như tinh thần trách nhiệm một cách cơng bằng. Ngược lại

nếu Cơng ty khơng có chính sách khuyến khích lao động, quy trách nhiệm khơng rõ

ràng sẽ cản trở mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tại công ty TNHH Smart Shirts Garment Manufacturing Bắc Giang, công nhân

được làm việc trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, được đào tạo chuyên môn,

luôn đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng. Năng suất và khen thưởng cho cơng nhân

được tính bằng sản lượng cơng việc để đảm bảo tính cơng bằng, vì thế mà hiệu quả sử

dụng vốn ngày càng được nâng cao.352.1.2.2. Các nhân tố bên ngồi

a. Hệ thống chính sách, pháp ḷt của Nhà nước

- Chính sách thuế: Thơng tư 28/2011/TT-BTC ra đời thay đổi hệ thống mẫu biểu

kê khai thuế. Theo đó phần mềm hỗ trợ kê khai thuế ứng dụng mẫu biểu theo thông tư

28 cũng ra đời đã giúp cho bộ phận kế tốn của cơng ty dễ dàng trong việc kê khai

thuế, giảm thiểu chi phí, thời gian, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động hạch tốn, từ đó

tăng doanh thu.

- Chính sách về lãi suất tín dụng:

Chính sách về lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thu nhập tài chính của khoản

tiền gửi ngân hàng, mức độ thuận lợi hay khó khăn của việc vay vốn, số lượng tiền

được vay nhiều hay ít và chi phí tài chính của đơn vị khi đi vay.

Tỷ lệ lạm phát năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014, thấp nhất từ năm

2001.Lạm phát giữ ở mức thấp và ổn định đã tạo điều kiện cho các chính sách tiền tệ

tích cực, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển.Việc tiếp cận nguồn vốn vay giá rẻ

dễ dàng hơn giúp công ty khơng bị hạn chế về vốn để có thể đầu tư TSNH đã tác động

tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh

nghiệp.

b. Môi trường vĩ mô

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh

trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế nước ta năm

2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và phục hồi rõ nét ở nhiều lĩnh vực, đạt

kết quả tăng trưởng khá cao so với mục tiêu đề ra và so với mức tăng của những năm

trước trong giai đoạn 2011-2015. Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế nước ta

năm 2015 được thể hiện qua các chỉ số vĩ mô tương đối ổn định: tổng sản phẩm trong

nước (GDP) năm 2015 tằn 6,68% so với năm 2014, lạm phát được kiểm sốt tốt và

ln giữ ở mức thấp; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành linh hoạt, hiệu quả và

phù hợp với diễn biến của thị trường.

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng

trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sơi

động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là

hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Tổng sản phẩm trong nước

36(GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Mức tăng trưởng năm 2016

thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra

là do bối cảnh kinh tế thế giới khơng thuận, giá cả và thương mại tồn cầu giảm, trong

nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, mơi trường biển diễn biến phức tạp.

Được thành lập trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động,

tình hình kinh tế khơng ổn định, việc kinh doanh ngày càng gặp khó khăn như trên

nhưng cơng ty Smart Shirts Bắc Giang vẫn không ngừng mở rộng và phát triển, điều

này cho thấy chính sách hoạt động của cơng ty là đúng đắn.

c) Môi trường cạnh tranh

Trong nền kinh tế thị trường đang gặp nhiều khó khăn như như hiện nay thì mơi

trường cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Môi trường cạnh tranh

không chỉ tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty ở hiện tại mà cả tương lai.

Công ty hiện nay đã và đang tạo được uy tín trên thị trường vì vậy mà bên cạnh việc

nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình cơng ty nên chú trọng đến việc xây

dựng hình ảnh và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Năm 2015, nước ta có khoảng 81.000 doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn

phải tạm ngừng hoạt động, tăng mạnh ở mức 14% so với năm 2014. Đến năm 2016,

con số này là 73.000 doanh nghiệp, giảm hơn nhiều so với năm 2015.

Công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang hoạt động

trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng xuất khẩu do đó chịu sự tác động của sự thay đổi

mơi trường chính trị, kinh tế, xã hội, thị hiếu người tiêu dùng.. Tất cả những nhân tố

trên đều có những ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Vì

vậy, để tồn tại và phát triển, cơng ty phải không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến

mẫu mã cho sản phẩm, kèm theo đó cơng ty phải có những chính sách bán hàng ưu đãi

nhằm duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng.

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Smart-Shirts

Garments Manufacturing Bắc Giang

2.2.1. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp

Nhằm có những đánh giá cá nhân sát sao với tình hình tài chính liên quan đến

hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty em đã thực hiện điều tra lấy ý kiến tới giám đốc và

những nhân viên có liên quan bằng cách phát đi những phiếu điều tra gồm những câu

hỏi có sẵn đáp án lựa chọn. Q trình điều tra cụ thể như sau:

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang năm 2015, 2016.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×