Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN.

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh PhươngQua thời gian thực tập tại phòng kế tốn của cơng ty cổ phần Thiết Bị và Cơng

Nghệ Việt Hàn, được tìm hiểu, tiếp xúc thực tế cơng tác quản lý nói chung cũng như

cơng tác kế tốn KQKD nói riêng, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn

KQKD tại đơn vị nói riêng đã đạt được một số u cầu, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại

những hạn chế cần hoàn thiện.

3.1.1 Những kết quả đã đạt được

Qua việc nghiên cứu cơng tác kế tốn tại cơng ty cổ phần thiết bị và công nghệ

Việt Hàn nhận thấy có những ưu điểm nổi bật sau:

- Nhận thức vai trò quan trọng của cơng tác kế tốn cơng ty đã chú trọng đến

công việc tuyển dụng, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chế độ, chính sách kế tốn cho cán

bộ, nhân viên kế tốn trong cơng ty.

- Cơng ty có nhiều cơng trình nên cơng việc kế tốn khá nhiều. Tuy nhiên, việc

theo dõi tình hình hoạt động của đơn vị chặt chẽ thông qua báo cáo nội bộ của cơng ty,

việc tổ chức sổ kế tốn và luân chuyển chứng từ sổ sách tương đối hợp lý. Cơng việc

kế tốn được thực hiện trên hệ thống máy tính nối mạng với nội bộ nên thơng tin kế

tốn khi phát sinh, được cập nhập vào máy tính một cách chính xác và nhanh chóng,

kịp thời đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho quản lý.

- Bộ máy kế tốn ở cơng ty và các xí nghiệp tổ đội khoán đều được tổ chức tương

đối gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm kinh doanh với đội ngũ nhân viên có trình độ

nghiệp vụ được phân cơng nhiệm vụ rõ ràng. Hoạt động của bộ máy kế toán cơ bản

đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, phát huy được vai trò của kế tốn

trong quản lý kinh tế, tài chính phục vụ cho yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động

kinh doanh.

Ở công ty tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán là

phù hợp với đặc điểm của cơng ty, do cơng ty có nhiều cơng trình phân tán xa nhau.

Mơ hình này giúp cho việc xử lý công việc được kịp thời, và quản lý tài chính được

chặt chẽ. Bên cạnh đó được hỗ trợ của phần mền máy tính nên cơng việc cũng được

tập trung và theo dõi tốt.

- Hệ thống tài khoản kế toán chi tiết đến từng đối tượng có liên quan, do vậy đáp

ứng cung cấp thồng tin nhanh chóng rõ ràng, cụ thể cho các đối tượng sử dụng thông

tin.

- Công ty thực hiện đúng các chính sách chế độ kế tốn hiện hành của Bộ tài

chính. Việc áp dụng thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản, hình thức kế tốn,

phần mềm kế tốn và các chính sách, kế tốn khác do cơng ty quy định đã tạo ra sự

SVTH: Đỗ Thị Hường39Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phươngthống nhất cao. Từ đó có thể so sánh số liệu, tập hợp thông tin dễ dàng nhanh chóng,

cung cấp lập thơng tin báo cáo cho tồn cơng ty.

3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế tốn tại cơng ty cổ phần thiết bị và

cơng nghệ Việt Hàn còn tồn tại một số nhược điểm:

-Tổ chức bộ máy kế toán: các số liệu kế toán là những con số ''biết nói'' tuy nhiên

ở cơng ty chủ yếu là cơng tác kế tốn tài chính, cơng ty chưa chú trọng nhiều đến cơng

tác kế tốn quản trị, nên việc lập và phân tích các số liệu kế hoạch kế tốn về chi phí

doanh thu... chưa được quan tâm một cách thoả đáng. Điều này đã làm giảm chức năng

tham mưu cho giám đốc để có quyết định đúng đắn trong quản lý và điều hành kinh

doanh trong cơ chế thị trường cạnh tranh mạnh như hiện nay.

+ Việc bố trí nhân sự và phân cơng cơng việc giữa các bộ phận trong phòng kế

tốn còn chưa khoa học, chưa thực sự phát huy vai trò kiểm tra giám sát của kế toán.

+ Các bộ phận theo quy định 3 ngày một lần gửi chứng từ về công ty để hạch

toán. Nhưng thường gửi về chậm hoặc dồn từ 5 đến 7 ngày gửi một lần. Vì vậy dẫn

đến thông tin được cập nhập bị hạn chế.

- Công ty có xây dựng định mức chi phí với các khoản chi phí như: tiền điện

thoại, chi phí đào tạo, chi phí tiền lương... nhưng các loại chi phí như: chi phí vận

chuyển, chi phí sửa chữa tài sản cố định.... vẫn chưa được quản lý và kiểm soát chặt

chẽ.

- Việc hạch toán một số khoản mục doanh thu, chi phí ở cơng ty còn chưa chính

xác và phù hợp.

- Về sổ sách kế toán và báo cáo kế toán: cơng ty chủ yếu lập báo cáo tài chính

phục vụ phân tích định kỳ và phục vụ cho đối tượng bên ngồi, còn các báo cáo kế

tốn quản trị vẫn chưa được lập đầy đủ. Do đó các nhà quản trị không được cung cấp

đầy đủ thông tin cần thiết cho việc phân tích chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh

doanh.

Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng kế tốn chi phí, doanh thu, xác

định kết quả tại công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Việt Hàn có thể khẳng định rằng

tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty cổ phần thiết bị và công nghệ Việt Hàn được thực

hiện tương đối nghiêm túc và hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục

được hoàn thiện nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý để

công ty từng bước phát triển vững mạnh hơn.

SVTH: Đỗ Thị Hường40Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương3.2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn kết quả kinh

doanh tại công ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn.

Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng có

ý nghĩa vơ cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp hiện nay. Khi mà nền kinh tế thị

trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp đứng trước những cơ hội và thách thức.

Vì vậy mà cơng ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn muốn phát triển và đứng

vững trên thị trường thì phải khơng ngừng phát huy ưu điểm của mình đồng thời khắc

phục khó khăn và hạn chế. Trong đó hồn thiện kế tốn kết quả kinh doanh phải được

ưu tiên.

Hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, theo hệ thống tài

khoản kế toán thống nhất dùng cho các doanh nghiệp do Bộ tài chính quyết định. Việc

hồn thiện cơng tác kế tốn phải đảm bảo phù hợp với chức năng, đặc điểm hoạt động

sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán nhằm đảm

bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt nhất.

Qua quá trình tìm hiểu thực tế kết hợp với những kiến thức đã học và từ những

hạn chế còn tồn tại trên, em xin đưa ra một số ý kiến đề xuất về việc hồn thiện kế

tốn kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn.

3.2.1 Hồn thiện việc tổ chức bộ máy kế tốn tại công ty cổ phần Thiết Bị và

Công Nghệ Việt Hàn

Bộ máy kế tốn của cơng ty hiện nay về căn bản đã được tổ chức khá hợp lý,

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kế tốn. Tuy nhiên cũng khơng thể vì thế mà cơng ty

khơng cần quan tâm cải thiện bộ máy kế toán. Để bộ máy kế toán của công ty hoạt

động ngày càng hiệu quả, công ty cần chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao

trình độ của đội ngũ nhân viên vì nhân tố quyết định nhất trong mọi hoạt động vẫn là

con người.

Trình độ của nhân viên kế tốn tại cơng ty hiện nay đã khá phù hợp với yêu cầu

quản lý và đặc điểm của công ty. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế tốn đều là những

nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Do đó, để nâng cao chất lượng của

cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện

cũng như khuyến khích nhân viên tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra,

cơng ty cũng có thể tổ chức các buổi thảo luận tìm hiểu về lịch sử công ty, về cácSVTH: Đỗ Thị Hường41Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phươngchính sách kế toán mới,… Khi đào tạo được đội ngũ kế tốn chun nghiệp thì cơng

tác kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng sẽ được xử lý nhanh

nhẹn, đúng đắn, đảm bảo tính trung thực, hợp lý và chính xác của số liệu kế tốn. Hệ

thống chứng từ được xử lý tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu sẽ giúp cho

công tác kế tốn kết quả kinh doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn và sai sót. Việc xác

định kết quả kinh doanh cuối kỳ sẽ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp

thời cho nhà quản trị ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Công ty nên mở rộng không gian cho phòng kế tốn và kế tốn trưởng nên có

phòng làm việc riêng như vậy sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp và thoải mái nhất cho các

nhân viên từ đó nâng cao chất lượng cơng việc.

3.2.2 Hồn thiện việc luân chuyển chứng từ trong công ty cổ phần Thiết Bị và

Công Nghệ Việt Hàn

Việc luân chuyển chứng từ và cung cấp các thơng tin về hàng hóa, chi phí từ các

cơng trình lên phòng kế tốn còn chậm làm cho việc phản ánh các thơng tin kế tốn

đơi khi chưa được kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, cơng ty có thể đưa ra một số

giải pháp nhất định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ được nhanh chóng hơn: yêu

cầu các cán bộ quản lý cần thường xuyên chú ý đôn đốc việc luân chuyển chứng từ để

đảm bảo kịp thời phản ánh các số liệu kế tốn, cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà

quản trị và các đối tượng cần thông tin khác, tăng tần suất luân chuyển chứng từ từ các

kho lên phòng kế toán 3 lần một tuần… để số liệu kế toán được cập nhật kịp thời và

thường xuyên.

Việc luân chuyển chứng từ một cách thường xuyên như trên sẽ giúp cho cơng tác

hạch tốn kế tốn được thực hiện chính xác, kịp thời hơn, các số liệu kế toán kết quả

kinh doanh cũng được phản ánh chính xác hơn, đáng tin cậy hơn.

3.2.3 Hồn thiện cơng tác sổ kế tốn Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

Các chứng từ sử dụng trong q trình hạch tốn đều phù hợp với yêu cầu kinh tế

và pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ sử dụng theo đúng mẫu của Bộ tài chính ban

hành, thơng tin ghi chép đầy đủ, chính xác với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các

chứng từ được lưu giữ bảo quản cẩn thận. Quá trình luân chuyển chứng từ một cách

hợp lý, chứng từ, từ khâu bán hàng sang phòng kế tốn được thực hiện một cách khẩn

trương liên tục.SVTH: Đỗ Thị Hường42Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Về sổ kế toán tổng hợp

Tổ chức kế toán là một nghệ thuật vận dụng hệ thống TK kế toán. Việc lựa

chọn hình thức ghi sổ nào cho phù hợp với từng đơn vị phải tùy thuộc vào đặc điểm

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty mở hệ thống sổ sách hợp lý, hoàn

chỉnh gọn nhẹ, tin cậy cao. Đặc biệt việc mở sổ tổng hợp tạo điều kiện cho việc kiểm

tra đối chiếu số liệu được khách quan, thuận lợi trong việc phân tích hoạt động kinh tế.

3.2.4 Hồn thiện hình thức hạch tốn chi phí, doanh thu

Hệ thống sổ sách hạch tốn chi phí, doanh thu hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại. Hệ

thống sổ sách khơng thu thập và cung cấp thông tin kịp thời phần nào làm giảm chức

năng và vai trò của kế tốn trong quản lý. Hơn nữa khi kiểm tra rất khó xác định thời

gian phát sinh nghiệp vụ, cũng khó phát hiện trường hợp gian lận và sai sót trong cơng

tác kế tốn tài chính. Với điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới thì hệ thống sổ

sách ngày càng phải được hoàn thiện theo hướng thống nhất chung với mọi loại hình

doanh nghiệp.

Hiện nay, kế tốn căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh trong kỳ vào các sổ sách có liên quan.Với phương thức hạch toán chủ yếu thực

hiện vào cuối tháng nên dễ gây sai sót. Việc ghi chép sổ sách không phân loại ngay từ

đầu mà đến cuối tháng mới phân loại dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy để khắc phục tình trạng

trên, giúp hạch tốn được chính xác, kịp thời hệ thống chứng từ kế tốn và cơng tác

hạch tốn chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh thì cơng ty cổ phần thiết bị và cơng

nghệ Việt Hàn nên:

- Căn cứ vào chế độ chứng từ kế toán của Nhà nước đã ban hành quy định bổ

sung một số mẫu chứng từ trong công ty và bổ sung một số yếu tố phản ánh trong

chứng từ cho phù hợp với điều kiện sản xuất và quản lý hiện nay.

- Bổ sung một số yếu tố trên chứng từ như: thời hạn thanh toán, thời hạn được

hởng chiết khấu thanh toán, tỷ lệ chiết khấu…

- Những chứng từ sử dụng trong nội bộ công ty cũng cần phải có quy định chung

trong tồn cơng ty để đảm bảo thống nhất trong việc ghi chép kế tốn. Ví dụ như để

làm cơ sở phân bổ khấu hao tài sản cố định cho từng loại hình sản phẩm kế tốn nên

lập phiếu thống kê thời gian sử dụng tài sản cố định để ghi chép thời gian sử dụng tài

sản cố định.SVTH: Đỗ Thị Hường43Lớp: K18D - SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×