Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn.

2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phươngchính sách kế toán mới,… Khi đào tạo được đội ngũ kế tốn chun nghiệp thì cơng

tác kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng sẽ được xử lý nhanh

nhẹn, đúng đắn, đảm bảo tính trung thực, hợp lý và chính xác của số liệu kế tốn. Hệ

thống chứng từ được xử lý tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu sẽ giúp cho

công tác kế tốn kết quả kinh doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn và sai sót. Việc xác

định kết quả kinh doanh cuối kỳ sẽ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp

thời cho nhà quản trị ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Công ty nên mở rộng không gian cho phòng kế tốn và kế tốn trưởng nên có

phòng làm việc riêng như vậy sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp và thoải mái nhất cho các

nhân viên từ đó nâng cao chất lượng cơng việc.

3.2.2 Hồn thiện việc luân chuyển chứng từ trong công ty cổ phần Thiết Bị và

Công Nghệ Việt Hàn

Việc luân chuyển chứng từ và cung cấp các thơng tin về hàng hóa, chi phí từ các

cơng trình lên phòng kế tốn còn chậm làm cho việc phản ánh các thơng tin kế tốn

đơi khi chưa được kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, cơng ty có thể đưa ra một số

giải pháp nhất định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ được nhanh chóng hơn: yêu

cầu các cán bộ quản lý cần thường xuyên chú ý đôn đốc việc luân chuyển chứng từ để

đảm bảo kịp thời phản ánh các số liệu kế tốn, cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà

quản trị và các đối tượng cần thông tin khác, tăng tần suất luân chuyển chứng từ từ các

kho lên phòng kế toán 3 lần một tuần… để số liệu kế toán được cập nhật kịp thời và

thường xuyên.

Việc luân chuyển chứng từ một cách thường xuyên như trên sẽ giúp cho cơng tác

hạch tốn kế tốn được thực hiện chính xác, kịp thời hơn, các số liệu kế toán kết quả

kinh doanh cũng được phản ánh chính xác hơn, đáng tin cậy hơn.

3.2.3 Hồn thiện cơng tác sổ kế tốn Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

Các chứng từ sử dụng trong q trình hạch tốn đều phù hợp với yêu cầu kinh tế

và pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ sử dụng theo đúng mẫu của Bộ tài chính ban

hành, thơng tin ghi chép đầy đủ, chính xác với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các

chứng từ được lưu giữ bảo quản cẩn thận. Quá trình luân chuyển chứng từ một cách

hợp lý, chứng từ, từ khâu bán hàng sang phòng kế tốn được thực hiện một cách khẩn

trương liên tục.SVTH: Đỗ Thị Hường42Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Về sổ kế toán tổng hợp

Tổ chức kế toán là một nghệ thuật vận dụng hệ thống TK kế toán. Việc lựa

chọn hình thức ghi sổ nào cho phù hợp với từng đơn vị phải tùy thuộc vào đặc điểm

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty mở hệ thống sổ sách hợp lý, hoàn

chỉnh gọn nhẹ, tin cậy cao. Đặc biệt việc mở sổ tổng hợp tạo điều kiện cho việc kiểm

tra đối chiếu số liệu được khách quan, thuận lợi trong việc phân tích hoạt động kinh tế.

3.2.4 Hồn thiện hình thức hạch tốn chi phí, doanh thu

Hệ thống sổ sách hạch tốn chi phí, doanh thu hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại. Hệ

thống sổ sách khơng thu thập và cung cấp thông tin kịp thời phần nào làm giảm chức

năng và vai trò của kế tốn trong quản lý. Hơn nữa khi kiểm tra rất khó xác định thời

gian phát sinh nghiệp vụ, cũng khó phát hiện trường hợp gian lận và sai sót trong cơng

tác kế tốn tài chính. Với điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới thì hệ thống sổ

sách ngày càng phải được hoàn thiện theo hướng thống nhất chung với mọi loại hình

doanh nghiệp.

Hiện nay, kế tốn căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh trong kỳ vào các sổ sách có liên quan.Với phương thức hạch toán chủ yếu thực

hiện vào cuối tháng nên dễ gây sai sót. Việc ghi chép sổ sách không phân loại ngay từ

đầu mà đến cuối tháng mới phân loại dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy để khắc phục tình trạng

trên, giúp hạch tốn được chính xác, kịp thời hệ thống chứng từ kế tốn và cơng tác

hạch tốn chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh thì cơng ty cổ phần thiết bị và cơng

nghệ Việt Hàn nên:

- Căn cứ vào chế độ chứng từ kế toán của Nhà nước đã ban hành quy định bổ

sung một số mẫu chứng từ trong công ty và bổ sung một số yếu tố phản ánh trong

chứng từ cho phù hợp với điều kiện sản xuất và quản lý hiện nay.

- Bổ sung một số yếu tố trên chứng từ như: thời hạn thanh toán, thời hạn được

hởng chiết khấu thanh toán, tỷ lệ chiết khấu…

- Những chứng từ sử dụng trong nội bộ công ty cũng cần phải có quy định chung

trong tồn cơng ty để đảm bảo thống nhất trong việc ghi chép kế tốn. Ví dụ như để

làm cơ sở phân bổ khấu hao tài sản cố định cho từng loại hình sản phẩm kế tốn nên

lập phiếu thống kê thời gian sử dụng tài sản cố định để ghi chép thời gian sử dụng tài

sản cố định.SVTH: Đỗ Thị Hường43Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương3.2.5 Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh

doanh tại Công ty cổ phần thiết bị và cơng nghệ Việt Hàn.

Kế tốn quản trị và kế tốn tài chính là hai bộ phận của hệ thống kế tốn trong

doanh nghiệp. Cũng giống như kế tốn tài chính, kế toán quản trị về cơ bản cũng dựa

trên những nội dung cơ bản của kế toán nhưng kế toán quản trị đi sâu nghiên cứu mối

quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận để phục vụ cho hoạt động điều hành

kinh doanh của nhà quản trị. Hệ thống kế tốn tại Cơng ty cổ phần thiết bị và công

nghệ Việt Hàn hiện nay đã phản ánh khá toàn diện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại

doanh nghiệp tuy nhiên các thơng tin đó chủ yếu là thơng tin của kế tốn tài chính,

thơng tin do kế toán quản trị cung cấp chưa được quan tâm nhiều.

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thơng tin kinh tế

tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế

tốn. Thơng tin kế tốn quản trị là số liệu tài chính và số liệu vật chất về các mặt hoạt

động, các quá trình, các đơn vị kinh doanh, các loại sản phẩm…của một tổ chức. Hệ

thống thơng tin kế tốn quản trị là một trong những nguồn thơng tin ban đầu của q

trình ra quyết định và kiểm tra trong doanh nghiệp. Hệ thống này cung cấp thông tin

nhằm thoả mãn các nhu cầu về thông tin của những người ở bên trong doanh nghiệp,

đó là những người trực tiếp điều hành để tạo ra kết quả trong hoạt động kinh doanh,

mà các quyết định và hành động của họ quyêt định đến sự thành cơng hay thất bại của

doanh nghiệp. Vì vậy ngồi việc hồn thiện kế tốn tài chính, cơng ty cổ phần thiết bị

và công nghệ Việt Hàn cần tổ chức hệ thống kế tốn quản trị trong đó có kế tốn quả

trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên do công ty chưa thực hiện kế

toán quản trị nên để tổ chức kế toán quản trị cần phải làm dần dần từ bước cơ bản ban

đầu để mọi người làm quen và ban lãnh đạo cũng dần thay đổi cách nhìn nhận vai trò

của kế tốn quản trị sau đó mới phát triển để hồn thiện kế tốn quản trị.

u cầu mơ hình kế tốn quản trị tại Công ty cổ phần thiết bị và cơng nghệ Việt

Hàn:

- Mơ hình phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh, đặc điểm về tổ chức

quản lý.

- Mơ hình phải phù hợp với u cầu và trình độ quản lý hiện tại và tương lai.SVTH: Đỗ Thị Hường44Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương- Mơ hình phải đảm bảo việc cung cấp các thơng tin kinh tế tài chính nhanh

chóng, kịp thời cho việc ra các quyết định kinh doanh.

Căn cứ vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ

Việt Hàn hiện nay việc xây dựng mơ hình kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài

chính là phù hợp. Theo đó mỗi bộ phận sẽ thực hiện kết hợp nhiệm vụ, chức năng của

kế tốn tài chính và kế tốn quản trị.

Kế toán quản trị được xây dựng trên những nội dung cơ bản đó là phân loại chi

phí sản xuất, tổ chức hạch toán ban đầu, tổ chức tài khoản kế toán, thiết kế hệ thống sổ

kế toán và tổ chức bộ máy kế toán quản trị doanh nghiệp.3.3 Điều kiện thực hiện

3.1.1 Về phía Nhà nước

Để thực hiện được các giải pháp hồn thiện kế tốn xác định kết quả kinh doanh

đòi hỏi phải có các điều kiện và biện pháp cụ thể từ phía nhà nước và các cơ quan

chức năng.

- Nhà nước cần phải xem xét lại tồn bộ các quy định quản lý tài chính về chi

phí, doanh thu, loại bỏ những quy định quá cụ thể mang tính bắt buộc khơng phù hợp

với quyền sở hữu doanh nghiệp.

Mặt khác, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để đảm bảo cho các doanh

nghiệp Việt Nam nói chung và Cơng ty cổ phần thiết bị và cơng nghệ Việt Hàn nói

riêng có thể đứng vững và phát triển trong mơi trường cạnh tranh, đòi hỏi Nhà nước

phải có những đổi mới chính sách tài chính trong tiến trình hội nhập. Các chính sách

tài chính ban hành phải mang tính đồng bộ, ổn định, cơng khai, rõ ràng và phù hợp với

thông lệ chung của quốc tế. Trong giai đoạn đầu của tiến trình hội nhập nhà nước cần

có những chính sách ưu đãi về thuế.

- Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khn khổ pháp lý kế tốn đồng

bộ, thống nhất hồn thiện luật kế toán, nghị định hướng dẫn luật và việc ban hành

chuẩn mực kế toán trên cơ sở đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, thống nhất.SVTH: Đỗ Thị Hường45Lớp: K18D - SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương- Tiếp tục cải cách, hoàn thiện và phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh

vực kế tốn. Cần có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và đẩy mạnh hoạt động của Hội

đồng quốc gia về kế toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. Từng bước chuyển giao

thêm chức năng, nhiệm vụ hoạt động cho các hội nghề nghiệp.

- Khuyến khích phát triển và tăng cường các hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính

kế tốn trong nền kinh tế thị trường. Hình thành hệ thống tổ chức các cơng ty, văn

phòng, trung tâm dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn khắp cả nước. Xúc tiến việc đào tạo

đội ngũ chuyên gia kế tốn có trình độ cao, tay nghề thơng thạo, đủ sức đáp ứng mọi

nhu cầu quản lý trong lĩnh vực kế tốn. Từng bước xây dựng và hình thành đội ngũ

nhân viên kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, lành nghề đủ điều kiện hành nghề kế

tốn, kiểm tốn thích ứng với nền kinh tế thị trường. Tạo môi trường thuận lợi để cán

bộ kế toán trao đổi nghề nghiệp, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đồng thời

làm cầu nối để kế toán Việt Nam dần hội nhập với khu vực và thế giới.

3.1.2 Về phía cơng ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn

Các công ty là nơi trực tiếp vận dụng và thực hiện kế tốn chi phí, doanh thu và

xác định kết quả kinh doanh để tạo điều kiện cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn

được hiệu quả, các cơng ty cần phải:

* Hồn thiện tổ chức bộ máy kế tốn

Trong bất cứ một doanh nghiệp nào thì yếu tố con người cũng là một trong

những yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh

nghiệp. Để công ty đạt được hiệu quả kinh doanh tốt, có tốc độ tăng trưởng mạnh và

khẳng định được vị thế của mình thì đòi hỏi đầu tiên là cơng ty phải tuyển dụng được

những người lao động có đủ năng lực và trình độ, đạo đức để đảm đương tốt những

cơng việc mà họ sẽ được giao phó, trong đó bao gồm cả cán bộ, nhân viên phòng kế

tốn. Các kế tốn viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt lại là yếu tố sống còn cho

bộ máy kế tốn. Do đặc thù cơng việc kế tốn là đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt

đối, các sai sót khơng được phép xảy ra vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra

những tổn thất khơng nhỏ cho cơng ty. Vì vậy, cơng ty khơng chỉ quan tâm đến nguồn

nhân lực đầu vào mà còn phải quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp

vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho các nhân viên kế tốn, cụ thể:

- Cơng ty phải thường xun tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn, hội

thảo, trao đổi nghiệp vụ..... để cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên phòng kếSVTH: Đỗ Thị Hường46Lớp: K18D - SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thiết Bị và Công Nghệ Việt Hàn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×