Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với xã hội, tăng doanh thu góp phần thõa mãn tốt hơn nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng miền và với các nước trong khu vực t

Đối với xã hội, tăng doanh thu góp phần thõa mãn tốt hơn nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng miền và với các nước trong khu vực t

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với xã hội, tăng doanh thu góp phần thõa mãn tốt hơn nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng miền và với các nước trong khu vực t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×