Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1: Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

1: Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Tải bản đầy đủ - 0trang

mua mà hạch tốn tồn bộ chi phí này vào TK 641- “Chi phí bán hàng” rồi kết chuyển

sang TK 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn kết quả kinh doanh tại

Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Công ty nên mở chi tiết TK 156 thành 2 cấp TK chi tiết. TK 156.1 phản ánh trị

giá mua hàng hóa, TK 156.2 dùng để hạch tốn độc lập chi phí thu mua thay vì hạch

tốn tồn bộ vào TK 641 như hiện nay. Cuối kỳ, kế toán thực hiện phân bổ chi phí thu

mua vào số hàng hóa tiêu thụ trong kỳ bằng cơng thức sau :

Chi phí mua đầu kỳ + Chi phí mua

phát sinh trong kỳPhí thu mua

phân bổ cho =

hàng bán raGiá mua của hàng

* bán ra trong kỳGiá mua của hàng xuất bán + Giá

mua hàng tồn cuối kỳKế tốn hạch tốn chi phí thu mua vào TK 156.2 như sau :

Nợ TK 156.2: Chi phí thu mua hàng hóa

Nợ TK 133.1: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331:

Cuối kỳ kế tốn phân bổ chi phí thu mua theo cơng thức trên ghi tăng số vốn

hàng bán cho số hàng đã tiêu thụ trong kỳ

Nợ TK 632: Ghi tăng giá vốn hàng bán

Có TK 156.2: Phí thu mua phân bổ cho số hàng bán trong kỳ

Trên đây là một số đề xuất của em nhằm hồn thiện hơn cơng tác kế tốn kết quả

kinh doanh tại Cơng ty Cổ phần cơng nghệ Tinh Vân.

3.3. Điều kiện thực hiện

Mỗi doanh nghiệp có mỗi đặc điểm, điều kiện kinh doanh không giống nhau nên

việc thực hiện cơng tác kế tốn cũng sẽ có một số điểm khác biệt đòi hỏi mỗi doanh

nghiệp phải có lựa chọn mơ hình kinh doanh riêng phù hợp nhất với thực tế nhằm phát

huy tối đa năng lực kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Một số nguyên tắc đảm bảo cho việc hoàn thiện:

 Phải đảm bảo hồn thiện dựa trên cơ sở tơn trọng cơ chế quản lý tài chính của

Nhà Nước luật kế tốn cũng như chế độ kế toán hiện hành. Tuân thủ theo chế độ kế

toán giúp cho doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng đắn, giúp Nhà Nước thực hiện vai

51trò quản ký của mình. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần có những nghiên cứu và điều

chỉnh sao cho phù hợp với đơn vị, sao cho cơng tác hạch tốn đem lại hiệu quả cao

nhất, chính xác và đơn giản nhất.

 Việc hoàn thiện phải phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc điểm kinh doanh, lĩnh

vực, quy mô của doanh nghiệp. Việc thực hiện kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty

Cổ phần công nghệ Tinh Vân nhằm mục đích giảm bớt sự phức tạp, giảm khối lượng

cơng việc, khắc phục những hạn chế còn gặp phải nhưng vẫn phải đảm bảo phù hợp

với chế độ, quy định của Nhà Nước.

 Việc hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các đối

tượng khác nhau một cách kịp thời, trung thực, chính xác, đặc biệt là các thông tin nội

bộ của công ty.

 Dựa trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả. Việc hồn thiện đòi hỏi

thời gian, nhân lực và chi phí, vì vậy mà các đề xuất đưa ra phải khả thi, áp dụng được

vào điều kiện cụ thể của cơng ty, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu

quả.52KẾT LUẬN

Trong điều kiện kinh doanh cuả nền kinh tế thị trường như hiện nay, để đứng

vững và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh

nghiệp. Chính vì vậy mà kế tốn giữ vai trò hết sức quan trọng tại bất kỳ đơn vị nào

khi tiến hành hoạt động kinh doanh và nó trở thành cơng cụ quản lý nguồn kinh tế tài

chính hữ hiệu. Q trình kế tốn kết quả kinh doanh là quá trình xuyên suốt một chu

kỳ kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Với mỗi loại hình kinh doanh thì cơng tác kế

tốn kết quả kinh doanh là khơng thể thiếu và cần phải hồn thiện để góp phần thúc

đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Sau thời gian tìm hiểu thực tế tại Cơng ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân, được sự

quan tâm của ban lãnh đạo, sự chỉ đạo hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị phòng kế

tốn và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của TS. Hà Thị Thúy Vân đã giúp em hồn

thành bài khoa luận của mình. Qua q trình tìm hiểu về cơng tác kế tốn kết quả kinh

doanh taị công ty, em đã chỉ ra được những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại và

mạnh dạn đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa cơng tác kế tốn kết quả

kinh doanh tại Cơng ty Cổ phần cơng nghệ Tinh Vân.

Trong q trình hồn thành bài khóa luận khơng thể tránh khỏi những sai xót. Em

rất mong nhận được sự góp ý của cơ để bài khóa luận của em được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của TS. Hà Thị Thúy Vân đã tận tình

hướng dẫn em trong suốt q trình làm khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn!PHỤ LỤC

Phụ Lục 2.1: Trích Sổ Nhật Ký Chung

Cơng ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINCO, P.Nhân Chính, Q.Thanh

Xuân, TP.Hà Nội

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm 2017

Ngày

tháng

ghi

sổChứng từ

Số........ ...

31/12

31/12

31/12

31/12Ngày

thángDiễn giảiSDĐK

.......

........................

31/12 Kêt

chuyển

GV

31/12 Kết chuyển DT

31/12 K/c DTTC

31/12 K/c chi phí bán

hàng và QLDN31/1231/12 K/c CPTC31/1231/12 K/c thu nhập

khác

31/12 K/c chi phí

khác

31/12 K/c lợi nhuận31/12

31/12CộngNgười ghi sổĐã

Số

ghi sổ hiệu

cái

TK911

632

511

911

515

911

911

641

642

911

635

911

711

911

811

911

421Số phát sinh

Nợ.....................

63.582.474.468.....................

63.582.474.46878.665.609.143

78.665.609.143

393.901.152

393.901.152

11.589.645.784

886.558.835

10.703.086.949

3.075.854.602

3.075.854.602

13.473.003

13.473.003

506.782.529

506.782.529

318.225.915

318.225.915

158.145.966.59 158.145.966.59

6

6

Ngày 31 tháng 12 năm 2017Kế tốn trưởngGiám đốcPhụ Lục 2.2: Trích sổ cái TK 511

Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINCO, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

SỔ CÁI

Năm 2017

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu: TK 511

Ngày

tháng

sổChứng từ

ghi Số Ngày tháng…….

8/12

10/12

15/12

26/12

……….

31/12…. ………..

8/12

10/12

15/12

26/12

…………

31/12Trang sổ TK đối Số phát sinh

NKC

ứng

NợDiễn giải

SDĐK:

…………………..

Máy công nghệ

Kim từ điển EV40

Laptop

Máy potocopy

…………………………….

Xác định kết quả kinh doanh

Cộng phát sinh:……….. …………………………131

111

131

131

……….

9112.280.500.000

1.840.000

18.996.021

50.890.430

……………..………………

78.665.609.143

78.665.609.14378.665.609.14

3SDCK:

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốcPhụ Lục 2.3: Trích Sổ Cái TK 632

Cơng ty Cổ phần cơng nghệ Tinh Vân

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINCO, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

SỔ CÁI

Năm 2017

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Ngày

tháng

sổChứng từ

ghi Số

Ngày

tháng…….

2/11

10/12

15/12

26/12

31/12…..………..

2/11

10/12

15/12

26/12

31/12Diễn giải

SDĐK:

…………………..

Phần mềm

Kim từ điển EV40

Laptop

Máy tính điện tử

K/c xác định KQKD

Cộng phát sinh:Số hiệu: TK 632Trang sổ TK đối Số phát sinh

NKC

ứng

Nợ

………..

156

156

156

156

911……………

1.256.950.000

3.650.000

15.102.035

46.127.802

63.582.474.468

63.582.474.468

……………63.582.474.46

8SDCK:

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốcPhụ Lục 2.4: Trích Sổ Cái TK 515

Cơng ty Cổ phần cơng nghệ Tinh Vân

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINCO, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

SỔ CÁI

Năm 2017

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính Số hiệu: TK 515

Ngày

tháng

sổ

…….

2/11

8/11

10/11

……….

31/12Chứng từ

ghi Số

Ngày

tháng

…..………..

2/12

8/11

10/11

…………

31/12Trang sổ TK đối Số phát sinh

NKC

ứng

NợDiễn giải

SDĐK:

…………………..

BIDV thanh toán lãi tháng 10

Lãi đầu tư CK ngắn hạn

VIB thanh toán lãi tháng 11

…………………………….

K/c xác định KQKD

Cộng phát sinh:

SDCK:……….. ……………

112

111

112

………. ………………

911

393.901.152

393.901.152……………

5.531.821

50.010.672

9.056.832

……………..

393.901.152Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốcPhụ Lục 2.5: Trích sổ cái TK 635

Cơng ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINCO, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

SỔ CÁI

Năm 2017

Tên tài khoản: Chi phí tài chính

Ngày

tháng

sổChứng từ

ghi Số

Ngày

tháng…….

14/10

10/11

25/11

……….

31/12…..………..

14/10

10/11

25/11

…………

31/12Số hiệu: TK 635Trang sổ TK đối Số phát sinh

NKC

ứng

NợDiễn giải

SDĐK:

…………………..

BIDV thu lãi gốc,lãi vay NH

BIDV thu lãi vay dài hạn

tháng 11

VIB thu lãi vay ngắn hạn

…………………………….

K/c xác định KQKD

Cộng phát sinh:

SDCK:……….. ……………

112

150.286.192

112

19.038.625

112

……….

91120.982.309

………………

3.075.854.602

3.075.854.602

…………………………..

3.075.854.602Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốcPhụ Lục 2.6: Trích Sổ Cái TK 641

Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINCO, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

SỔ CÁI

Năm 2017

Tên tài khoản: Chi phí bán hàng

Ngày

tháng

sổChứng từ

ghi Số

Ngày

tháng…….

02/11

15/11

25/11

……….

31/12…..………..

02/11

15/11

25/11

…………

31/12Diễn giải

SDĐK:

…………………..

Chi tiếp khách

Chi phí quảng cáo

Trả lương nhân viên bán hàng

…………………………….

K/c xác định KQKD

Cộng phát sinh:

SDCK:Số hiệu: TK 641Trang sổ TK đối Số phát sinh

NKC

ứng

Nợ

………..

111

111

334

……….

911……………

3.520.000

2.500.000

55.750.986

………………

886.558.835

…………………………..

886.558.835

886.558.835Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1: Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×