Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Tốn – Kiểm tốntiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ , dịch vụ như tiền lương chính

, lương phụ và các khoản trợ cấp có tính chất lương ( phụ cấp khu vực , đắt đỏ , độc

hại , phụ cấp làm đêm thêm giờ ) - Ngoài ra , chi phí nhân cơng trực tiếp còn bao

gồm các khoản phải đóng cho các quỹ bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế , kinh phí

cơng đồn do chủ sỡ hữu lao động chịu và được tính vào chi phí kinh doanh theo

một tỷ lệ nhất định . (Giáo trình: Hướng dẫn kế tốn doanh nghiệp Xây lắp- NXB

Tài Chính)

Khái niệm chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là tồn bộ những khoản chi phí cần thiết phục vụ cho

quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, phát sinh ở các phân xưởng hay bộ

phận sản xuất. (Giáo trình: Hướng dẫn kế tốn doanh nghiệp Xây lắp- NXB Tài

Chính)

Khái niệm chi phí sử dụng máy thi công

Máy thi công là các loại xe máy chạy bằng động lực (Điện, xăng dầu, khí

nén…) được sử dụng trực tiếp để thi cơng xây lắp các cơng trình như: Máy trộn bê

tông, cần cẩu, máy đào xúc đất, máy ủi, máy đóng cọc, ơ tơ vận chuyển đất đá ở

công trường… Các loại phương tiện thi công này doanh nghiệp có thể tự trang bị

hoặc th ngồi.

Chi phí sử dụng máy thi cơng là tồn bộ các chi phí về vật liệu, nhân cơng và

ccs chi phí khác có liên quan đến sử dụng máy thi công và được chi thành 2 loại:

Chi phí thường xuyên, chi phí tạm thời. (Giáo trình: Hướng dẫn kế tốn doanh

nghiệp Xây lắp- NXB Tài Chính)

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp trong

doanh nghiệp xây lắp

Việc quản lý sản xuất, CPSX không chỉ dựa vào các số liệu tổng hợp về CPSX

mà còn căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí theo từng cơng trình, HMCT

theo từng thời điểm nhất định. Do vậy, việc phân loại CPSX là yêu cầu tất yếu cho

công tác quản lý cũng như cơng tác kế tốn tập hợp CPSX một cách chính xác.

Có nhiều cách phân loại CP khác nhau, mỗi cách đều đáp ứng được ít nhiều

cho mục đích quản lý và cơng tác kế tốn. Tùy theo mục đích quản lý mà ta lựa

chọn các tiêu thức phân loại cho phù hợp.

Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm xây lắpGVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng5SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Toán – Kiểm toánCăn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho

việc tính giá thành tồn bộ, CP được phân theo khoản mục. Phân loại theo khoản

mục có các chi phí sau:

- Chi phí NVL trực tiếp: Bao gồm giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu

chính, phụ hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể

sản phẩm xây lắp và giúp cho việc thực hiện và hồn thành khối lượng xây lắp

(khơng kể vật liệu cho máy móc thi cơng và hoạt động SXC).

- Chi phí NCTT: Gồm tồn bộ tiền lương, tiền cơng và các khoản phụ cấp

mang tính chất tiền lương trả cho XNTT xây lắp. Trong xây lắp, khoản mục chi phí

NCTT khơng bao gồm các khoản trích theo lương của XNTT thi cơng và cả tiền

lương trích trước của công nhân thi công xây lắp. Đồng thời không được tính vào

chi phí NCTT các khoản CP tiền lương của cơng nhân vận chuyển, khn vác…vật

tư ngồi phạm vi quy định.

- Chi phí sử dụng MTC: Bao gồm chi phí cho các MTC nhằm thực hiện khối

lượng xây lắp bằng máy. Chi phí sử dụng MTC gồm chi phí thường xuyên và chi

phí tạm thời:

+ Chi phí thường xuyên cho hoạt động của MTC gồm: Lương chính, phụ của

cơng nhân điều khiển, phục vụ MTC nhưng không bao gồm các khoản trích theo

lương của XNTT vận hành máy; chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC; chi phí khấu

hao TSCĐ; CP dịch vụ mua ngoài (sửa chữa nhỏ, điện, nước, bảo hiểm, xe máy) và

các CP khác bằng tiền.

+ Chi phí tạm thời: CP sửa chữa lớn MTC (đại tu, trùng tu...), CP cơng trình

tạm thời cho MTC (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy).

- Chi phí SXC: Phản ánh CPSX của đội, công trường xây dựng bao gồm:

lương nhân viên quản lý đội, cơng trường, các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN,

KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của XNTT xây lắp, công nhân điều

khiển xe, MTC và nhân viên quản lý đội; khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt

động của đội và những CP khác liên quan đến hoạt động của đội. Chi phí SXC bao

gồm tồn bộ chi phí liên quan trực tiếp thi cơng xây lắp ngồi hiện trường khơng

thuộc những khoản mục CP trên:

+ Chi phí nhân viên phục vụ, quản lý thi cơng xây lắp.GVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng6SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Tốn – Kiểm tốn+ Chi phí NVL dùng phục vụ thi cơng xây lắp ngồi hiện trường.

+ Chí phí CCDC dùng để thi cơng xây lắp như ván, khuôn đà giáo, cuốc

thuổng, dụng cụ cầm tay…

+ Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ thi cơng ngồi cơng trường.

+ Chi phí dịch vụ mua ngồi liên quan đến việc thi cơng xây lắp ngồi hiện

trường như điện, nước, hơi gió, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thi cơng.

+ Chi phí bằng tiền khác liên quan đến việc thi cơng xây lắp ngồi hiện trường

như chi phí tát nước vét bùn, chi phí vận chuyển vật tư ngồi phạm vi quy định, chi

phí đo đạc, chi phí y tế, tiền ăn giữa ca…

Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí

Để phục vụ cho việc tập hợp và quản lý CP theo nội dung kinh tế ban đầu, CP

được phân theo yếu tố. Theo cách phân loại này, CPSX gồm 7 yếu tố:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu : Gồm tồn bộ giá trị NVL chính, vật liệu, phụ

tùng thay thế, CCDC...sử dụng trong SXKD.

- Chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất.

- Chi phí nhân cơng: Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phải trả cho

công nhân viên chức.

- Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số

tiền lương và phụ cấp phải trả cho cán bộ cơng nhân viên.

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất

cả TSCĐ sử dụng trong sản xuất kinh doanh.

- Chi phí dịch vụ mua ngồi: Tồn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản

xuất kinh doanh.

- Chi phí bằng tiền khác: Tồn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào

các yếu tố trên dùng vào hoạt động SXKD.

Việc phân loại theo yếu tố chi phí có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý vĩ mô

và quản trị doanh nghiệp:

+ Là cơ sở lập dự toán và kiểm tra việc thực hiện các dự toán chi phí sản xuất

là lập cơ sở để thiết lập kế hoạch cân đối: cân đối dự tốn chi phí với kế hoạch cung

cấp vật tư, lao động … trong doanh nghiệp.

+Là cơ sở để xác định mức tiêu hao vật chất và tính thu nhập quốc dân trongGVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng7SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Toán – Kiểm toántừng doanh nghiệp.

Phân loại CP theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm lao vụ hoàn thành.

Theo cách này CP được phân loại theo cách ứng xử của CP hay là xem xét sự

biến động của CP khi mức độ hoạt động thay đổi. Theo cách này, CP được phân

thành 3 loại:

- Biến phí: Là những khoản CP có quan hệ tỷ lệ thuận với khối lượng cơng

việc hồn thành, thường bao gồm: Chi phí NVL, chi phí NCTT, chi phí bao bì,

….Biến phí trên một đơn vị sản phẩm luôn là một mức ổn định.

- Định phí: Là những khoản chi phí cố định khi khối lượng cơng việc hồn

thành thay đổi. Tuy nhiên, nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì định phí lại biến

đổi. Định phí thường bao gồm: chí phí khấu hao TSCĐ sử dụng chung, tiền lương

nhân viên, cán bộ quản lý, ….

- Chi phí hỗn hợp: Là loại chi phí gồm cả các yếu tố biến phí và định phí. Ở

mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của định phí, quá

mức đó nó lại thể hiện đặc tính của biến phí. Hỗn hợp phí thường gồm: chi phí

SXC, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp...

Cách phân loại trên giúp DN có cơ sở để lập kế hoạch, kiểm tra chi phí, xác

định điểm hòa vốn, phân tích tình hình tiết kiệm chi phí, tìm ra phương hướng nâng

cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết quả

Theo cách thức kết chuyển, tồn bộ chi phí SXKD được chia thành chi phí sản

phẩm và chi phí thời kỳ.

- Chi phí sản phẩm là những chi phí gắn liền với các sản phẩm được sản xuất

ra hoặc được mua. Chi phí sản phẩm được ghi nhận là chi phí tại thời điểm sản

phẩm hoặc dịch vụ được tiêu thụ.

- Chi phí thời kỳ là những chi phí làm giảm lợi tức trong một kỳ hoặc được

mua nên được xem là các phí tổn, cần được khấu trừ ra từ loại nhuận của thời kỳ mà

chúng phát sinh.

Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp

Theo tiêu thức này, CPSX trong kỳ gồm các loại sau:

- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi

phí, có thể quy nạp trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí như chi phí NVL trực tiếp,

GVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng8SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Tốn – Kiểm tốnchi phí NCTT.

- Chi phí gián tiếp: Là những chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng

chịu chi phí như chi phí NVL phụ, chi phí NC phụ… Chi phí gián tiếp thì đối tượng

chịu chi phí rất khó xác định và nhận dạng nên loại chi phí này thường được tập hợp

chung rồi mới tiến hành phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí theo từng tiêu thức

cho phù hợp.

Ngồi các cách phân loại chi phí như trên thì chi phí trong DN còn được phân

loại theo một số tiêu thức khác như: Phân loại chi phí theo khả năng kiểm sốt chi

phí gồm chi phí kiểm sốt được và chi phí khơng kiểm sốt được, hoặc chi phí có

thể phân biệt thành chi phí chênh lệch, chi phí chìm, chi phí cơ hội…

1.1.3. Đặc điểm, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế tốn chi phí xây lắp

1.1.3.1. Đặc điểm và u cầu của kế tốn chi phí xây lắp

Sản phẩm xây lắp là các cơng trình, hạng mục cơng trình, vật kiến trúc…có

quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài, có giá trị lớn về kinh tế,

văn hoá thể hiện ý thức thẩm mỹ- nghệ thuật. Vì vậy, việc tổ chức quản lý và hạch

tốn thiết kế, thi cơng, đặc biệt đối với kế tốn chi phí cần được phân tích theo từng

khoản mục chi phí, từng hạng mục cơng trình, từng cơng trình cụ thể.

Qua đó thường xuyên so sánh, kiểm tra việc thực hiện dự tốn chi phí, xem xét

ngun nhân vượt dự toán và hụt dự toán. Mặt khác sản phẩm xây lắp có tính chất

đơn chiếc nên đối tượng tính giá thành thường là các cơng trình, hạng mục cơng

trình đã hoàn thành. Sản phẩm xây lắp cố định về mặt vị trí, còn các điều kiện sản

xuất phải đi chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Nên khi tính giá thành sản phẩm

xây lắp cần phải bóc tách chi phí phần cứng và chi phí cho vị trí cơng trình, chi phí

trực tiếp của sản phẩm xây lắp thường khơng bao gồm các khoản chi phí phát sinh

liên quan đến vị trí cơng trình như: lương phụ của cơng nhân viên, chi phí vận

chuyển ngun vật liệu ngồi cự ly quy định… Sản phẩm xây lắp hồn thành khơng

nhập kho mà thường được tiêu thụ trước khi tiến hành theo giá dự toán hoặc giá

thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, do đó tính chất hàng hố của sản phẩm thường

thể hiện không rõ.

Hoạt động xây lắp thường được tiến hành ngoài trời nên chịu ảnh hưởng nhiều

của điều kiện thiên nhiên, ảnh hưởng đến việc quản lý vật tư, máy móc dễ bị hưGVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng9SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Tốn – Kiểm tốnhỏng và ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng. Vì thế dễ phát sinh những khoản chi phí

ngồi dự toán, làm tăng giá thành sản phẩm. Chu kỳ sản xuất của các đơn vị kinh

doanh xây lắp thường dài, chi phí phát sinh thường xuyên trong khi doanh thu chỉ

phát sinh ở những thời điểm nhất định, do đó chi phí phải đưa vào “chi phí chờ kết

chuyển” và kỳ tính giá thành ở các đơn vị xây lắp thường được xác định theo kỳ sản

xuất. Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay chủ yếu

theo phương thức “khốn gọn” các cơng trình, hạng mục cơng trình, cơng việc…

cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp. Với những đặc điểm riêng có như trên

ngành xây dựng cơ bản khơng thể áp dụng y ngun chế độ hạch tốn chi phí sản

xuất mà Bộ tài chính đã ban hành, mà trên thực tế phải vận dụng linh hoạt nhưng

vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hạch toán chi phí.

1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế tốn chi phí xây lắp

Xác định chính xác đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với điều kiện

thực tế của doanh nghiệp, thoả mãn yêu cầu quản lý đặt ra, vận dụng hạch tốn chi

phí sản xuất một cách khoa học, hợp lý. Đảm bảo cung cấp một cách kịp thời, chính

xác, đầy đủ các số liệu cần thiết cho công tác quản lý. Cụ thể là:

Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tồn bộ chi phí thực tế phát sinh.

Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, vật tư, nhân cơng, sử dụng

máy móc và các dự tốn chi phí khác. Phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so

với định mức, dự toán, các khoản chi phí ngồi kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất

mát, hư hỏng… trong sản xuất để đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Xác định đúng đắn và bàn giao hạch tốn kịp thời khối lượng cơng tác xây lắp

hồn thành. Định kỳ kiểm tra và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên

tắc quy định.

Đánh giá đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng cơng trình,

hạng mục cơng trình. Kịp thời lập bảng báo cáo kế tốn về chi phí sản cơng tác xây

lắp. Cung cấp chính xác, nhanh chóng các thơng tin hữu dụng về chi phí sản xuất

phục vụ cho yêu cầu quản lý, của lãnh đạo doanh nghiệp.

1.2. Nội dung kế tốn chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp

1.2.1. Nội dung kế tốn chi phí xây lắp theo quy định của chuẩn mực kế

toán Việt NamGVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng10SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Tốn – Kiểm toán1.2.1.1. Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng (Ban hành và công bố theo

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính)

- Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm:

(a) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng;

(b) Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân

bổ cho từng hợp đồng cụ thể;

(c) Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp

đồng.

- Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng bao gồm:

(a) Chi phí nhân cơng tại cơng trường, bao gồm cả chi phí giám sát cơng trình;

(b) Chi phí ngun liệu, vật liệu, bao gồm cả thiết bị cho công trình;

(c) Khấu hao máy móc, thiết bị và các TSCĐ khác sử dụng để thực hiện hợp đồng;

(d) Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc, thiết bị và ngun liệu, vật

liệu đến và đi khỏi cơng trình;

(đ) Chi phí th nhà xưởng, máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng;

(e) Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hợp đồng;

(g) Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành cơng trình;

(h) Các chi phí liên quan trực tiếp khác. Chi phí liên quan trực tiếp của từng

hợp đồng sẽ được giảm khi có các khoản thu nhập khác khơng bao gồm trong doanh

thu của hợp đồng.

- Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng và có thể

phân bổ cho từng hợp đồng, bao gồm:

(a) Chi phí bảo hiểm;

(b) Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến một hợp

đồng cụ thể;

(c) Chi phí quản lý chung trong xây dựng. Các chi phí trên được phân bổ theo

các phương pháp thích hợp một cách có hệ thống theo tỷ lệ hợp lý và được áp dụng

thống nhất cho tất cả các chi phí có các đặc điểm tương tự. Việc phân bổ cần dựa

trên mức thông thường của hoạt động xây dựng

- Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp

đồng như chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai mà khách hàng phải trả lại

cho nhà thầu đã được quy định trong hợp đồng.

- Chi phí khơng liên quan đến hoạt động của hợp đồng hoặc không thể phân

bổ cho hợp đồng xây dựng thì khơng được tính trong chi phí của hợp đồng xây

dựng. Các chi phí này bao gồm:GVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng11SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Tốn – Kiểm tốn(a) Chi phí quản lý hành chính chung, hoặc chi phí nghiên cứu, triển khai mà

hợp đồng không quy định khách hàng phải trả cho nhà thầu.

(b) Chi phí bán hàng;

(c) Khấu hao máy móc, thiết bị và TSCĐ khác khơng sử dụng cho hợp đồng

xây dựng.

- Chi phí của hợp đồng bao gồm chi phí liên quan đến hợp đồng trong suốt

giai đoạn kể từ khi ký hợp đồng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Các chi phí liên

quan trực tiếp đến hợp đồng phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng cũng

được coi là một phần chi phí của hợp đồng nếu chúng có thể xác định riêng rẽ, có

thể ước tính một cách đáng tin cậy và có nhiều khả năng là hợp đồng sẽ được ký

kết. Nếu chi phí phát sinh trong q trình đàm phán hợp đồng đã được ghi nhận là

chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi chúng phát sinh thì chúng khơng còn được

coi là chi phí của hợp đồng xây dựng khi hợp đồng được ký kết vào thời kỳ tiếp sau.

1.2.1.2. Chuẩn mực kế toán số 02 – “Hàng tồn kho”

Theo đó, hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể

thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho trong xây dựng cơ bản bao gồm các chi phí liên quan

trực tiếp đến sản xuất sản phẩm bao gồm tất cả các chi phí phát sinh thực tế liên

quan đến việc hình thành sản phẩm xây lắp và có các bằng chứng nhằm minh chứng

cho sự phát sinh các chi phí đó đồng thời phải có các quy định về tính hợp lý của

các chi phí được tính vào giá gốc của hàng tồn kho.

Thực tế tại các đơn vị xây lắp, giá gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí

ngun vật liệu sản xuất (có xây dựng định mức cụ thể nhắm tối ưu hóa cơng tác

quản lý chi phí tại doanh nghiệp cũng như đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan

Thuế) bao gồm vật liệu xây dựng, nhiên liệu chạy máy…; chi phí nhân cơng trực

tiếp bao gồm chi phí lương và các khoản phụ cấp lương của các công nhân trực tiếp

tại các cơng trình, có thể là cơng nhân thuộc biên chế của cơng ty, cũng có thể là

cơng nhân th ngồi với hợp đồng lao động và mức khoán rõ ràng, chi phí lương

và các khoản trích theo lương của đội ngũ kế toán đi theo đội nhằm theo dõi chi tiết

chi phí phát sinh từng cơng trình rồi gửi số liệu tổng hợp về cho kế tốn tổng cơng

ty; chi phí sử dụng máy thi cơng bao gồm chi phí nhiện liệu cho máy, chi phí nhân

cơng trực tiếp điều khiển máy thi cơng, chi phí th ngồi máy thi cơng… chi phíGVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng12SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Toán – Kiểm toánnày nếu tại cơng ty có máy thi cơng riêng thì cần xây dựng định mức tiêu hao nhiên

liệu theo ca máy để có thể nắm bắt được mức tiêu hao thực tế cho từng đơn hàng, từ

đó tính được giá thành sản phẩm một cách chính xác hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng

định mức chi phí cho từng loại máy thi cơng khơng phải là một điều dề dàng bởi

tính phức tạp của việc tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng máy thi cơng là khác nhau

giữa các cơng trình và giữa các thực trạng thi cơng. Ví dụ: cùng là 1 ca máy hoạt

động (tính 1 giờ/1 ca máy) nhưng khi thực hiện ở các cơng trình có mặt bằng thuận

lợi thì số nhiên liệu tiêu hao là ít hơn so với cơng trình có mặt bằng thi cơng trắc

trở…; chi phí sản xuất chung bao gồm các chi phí khác liên quan đến q trình thi

cơng cơng trình và được quy định rõ ràng trong quy chế hoạt động hoặc hợp đồng

kinh tế với khách hàng như chi phí tư vấn thiết kế, chi phí dựng lều, lán cho cơng

nhân ở cơng trình, chi phí lãi vay cho khoản vay nhằm phục vụ cơng trình…

Khi xác định giá gốc của sản phẩm xây dựng thì cần chú ý đến một vài điểm

sau:

 Phần chi phí nhân cơng trực tiếp tại các doanh nghiệp xây lắp khơng bao

gồm các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, điều khiển máy

thi công.

 Khi xác định được định mức tiêu hao của máy thi cơng để tính chi phí thì

phần công suất vượt định mức đã xây dựng sẽ không được tính vào chi phí hợp lý

của hàng tồn kho khi tính thuế.GVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng13SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Toán – Kiểm toán1.2.1.3. Các chuẩn mực kế tốn có liên quan khác

 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) – Chuẩn mực chung, chi phí

sản xuất được ghi nhận trong BCTC khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích

kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả

và chi phí này phải được xác định một cách đáng tin cậy.

Khi ghi nhận CP vào BCTC cần phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: Cơ

sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu.

 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 (VAS 03) – Tài sản cố định hữu hình,

chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 (VAS 04) – Tài sản cố định vơ hình, khấu hao

TSCĐ được ghi nhận vào chi phí sản xuất trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá

trị của các tài sản khác như: chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho q trình xây dựng

hoặc tự chế các tài sản. Các khoản chi phí phát sinh để tạo ra các loại TSCĐ vơ hình

nhưng khơng thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vơ hình thì phải ghi nhận là chi phí sản

xuất trong kỳ hoặc chi phí trả trước.

 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 16 (VAS 16) – Chi phí đi vay, chi phí đi

vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất trong kỳ phát sinh, trừ khi liên quan trực tiếp

đến việc đầu tư xây dựng cơ bản được vốn hóa vào giá trị của tài sản đó, thỏa mãn

các điều kiện sau đây:

(a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản.

(b) Chi phí đi vay có thể xác định một cách đáng tin cậy.

1.2.2. Kế tốn chi phí xây lắp theo quy định của chế độ kế tốn ban hành

theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC

1.2.2.1. Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất

Đối tượng tập hợp chi phí: Đối với ngành xây dựng cơ bản đối tượng tập hợp

chi phí sản xuất có thể là: cơng trình, hạng mục cơng trình, đơn đặt hàng, giai đoạn

cơng việc hồn thành, bộ phận thi cơng...từ đó xác định phương pháp hạch tốn chi

phí thích hợp. Đối tượng tập hợp chi phí là căn cứ để mở tài khoản, Sổ chi tiết, tổ

chức ghi chép ban đầu tập hợp chi phí sản xuất chi tiết theo từng cơng trình, hạng

mục cơng trình.

Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thường căn cứ vào:

- Địa điểm phát sinh chi phí và cơng dụng của chi phí

- Đặc điểm qui trình cơng nghệ (giản đơn hay phức tạp)

- Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

GVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng14SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế Toán – Kiểm toánTrên thực tế, việc tổ chức tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp có ý

nghĩa quan trọng, từ khâu hạch tốn ban đầu đến khâu tổ chức tổng hợp số liệu ghi

chép trên tài khoản, Sổ chi tiết.

1.2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

a. Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là những chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ,

các bộ phận kết cấu cơng trình, vật liệu ln chuyển tham gia cấu thành thực thể

cơng trình xây lắp hoặc giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp

như: Sắt thép, xi măng, gạch gỗ, đá, sỏi… nó khơng bao gồm vật liệu, nhiên liệu sử

dụng cho máy thi công và sử dụng cho quản lý đội cơng trình. Chi phí vật liệu

thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành công tác xây lắp. Do vậy, việc hạch tốn

chính xác chi phí vật liệu có ý nghĩa quan trọng để xác định lượng tiêu hao vật chất

trong sản xuất cũng như tính chính xác, hợp lý của giá thành cơng tác xây lắp.

 Ngun tắc hạch tốn:

- Toàn bộ nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào sản xuất cho cơng trình, hạng mục

cơng trình nào thì hạch tốn vào cơng trình, hạng mục cơng trình đó trên cơ sở

chứng từ gốc theo giá thực tế của vật liệu và theo đúng khối lượng thực tế đã sử

dụng.

- Khi cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành phải kiểm kê số vật liệu còn lại

tại nơi sản xuất để ghi giảm trừ chi phí vật liệu tính cho đối tượng này.

 Tài khoản sử dụng : TK 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp- tập hợp tất cả

các nguyên liệu, vật liệu trực tiếp tham gia vào q trình xây lắp, được mở chi

tiết cho từng cơng trình, hạng mục cơng trình.GVHD: TS. Nguyễn Thành Hưng15SVTH:Ngơ Thị Thu ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×