Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp tỷ suất, hệ số để tính các chỉ tiêu bao gồm: hệ số doanh thu trên vốn cố định bình quân, hệ số lợi nhuận trên vốn cố định bình quân. Bên cạnh đó còn áp dụng kết hợp phương pháp biểu phân tích để tập hợp các chỉ

- Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp tỷ suất, hệ số để tính các chỉ tiêu bao gồm: hệ số doanh thu trên vốn cố định bình quân, hệ số lợi nhuận trên vốn cố định bình quân. Bên cạnh đó còn áp dụng kết hợp phương pháp biểu phân tích để tập hợp các chỉ

Tải bản đầy đủ - 0trang

dựng Phương Trung Khái quát chung về công ty

- Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG

TRUNG

- Mã số doanh nghiệp: 2500284360

- Ngày đăng ký kinh doanh: Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2007. Đăng ký

thay đổi lần thứ 4 vào ngày 26 tháng 07 năm 2016. chuyển từ CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG TRUNG, Giấy chứng nhận ĐKKD số

1902001230 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày

15/08/2007.

- Địa chỉ: Đường 23B, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 04.38169935

- Vốn điều lệ: 4.950.000.000 đồng ( Bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng )

- Người đại diện theo pháp luật của công ty: GĐ. Trần Thị Lành

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung tiến hành các hoạt động sản

xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký với các cơ quan chức năng Nhà

nước.

+ Thực hiện đúng các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ký

kết các hợp đồng lao động và sử dụng lao động

+ Tìm kiếm và thực hiện ký kết hợp đồng với các đối tác,...

Bằng sự nhạy bén với cái mới, cạnh tranh bằng chất lượng và tiến độ thi công, áp

dụng công nghệ và các thiết bị thi công tiên tiến, công ty ngày càng có uy tín trên thị

trường và đã đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước, tạo thêm công ăn

việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại và xây dựng. Các ngành nghề kinh doanh của

công ty bao gồm: xây dựng nhà các loại; xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộ;

xây dựng cơng trình cơng ích; phá dỡ; bn bán thiết bị, linh kiện,… Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung đăng ký kinh doanh lần

đầu ngày 15 tháng 08 năm 2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 26 tháng 07 năm2016. chuyển từ Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung, giấy chứng

nhận ĐKKD số 1902001230 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh

Phúc cấp ngày 15/08/2007. Là một doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt với bao khó

khăn của nền kinh tế biến động khơng ngừng, song cơng ty đã có những bước phát

triển đáng kể.

Ban đầu cơng ty kinh doanh với chức năng chính là bn bán thiết bị, linh kiện sau đó

mở rộng quy mô và hoạt động thêm một số ngành sản xuất như: xây dựng nhà, lắp đặt

hệ thống cấp thoát nước, xây dựng hệ thống cơng ích,…Hình thành và phát triển qua

nhiều năm, công ty đã dần khẳng định được năng lực của mình. Khởi đầu bằng việc

tham gia xây dựng những dự án nhỏ lẻ nhưng chỉ sau một vài năm công ty đã tham gia

đấu thầu đảm nhận nhiều dự án xây dựng lớn của huyện Mê Linh và đạt được những

thành tựu kinh doanh nhất định, tạo thêm công ăn việc làm cho nhân viên.

Trong những năm gần đầy mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng cơng ty đã tích lũy

được nhiều kinh nghiệm hoạt động trên thị trường trong nước. Với phương châm kinh

doanh “lấy chữ tín làm đầu, chất lượng, hiệu quả”, cùng với sự cố gắng khơng ngừng

của mình, cơng ty đã gặt hái được nhiều thành công, dần khẳng định được thương hiệu

trên thị trường.

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH thương mại và xây dựng

Phương Trung

Công ty sử dụng mơ hình quản lý tập trung, đứng đầu là Ban giám đốc, dưới đó là các

phòng ban giúp cho Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động của công ty. Các bộ phận

chịu sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Ban giám đốc.

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH thương mại và xây

dựng Phương Trung

BAN GIÁM ĐỐCPHỊNG KINH

DOANHPHỊNG HÀNH

CHÍNH- NHÂN SỰPHỊNG TÀI CHÍNH –

KẾ TỐNKHO( Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự )

 Ban giám đốc: có trách nhiệm cao nhất trong công ty trước pháp luật về mọihoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện điều hành công ty để đạt được các mục tiêu

cuối cùng. Ban giám đốc còn có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến sáng tạo của cấp dưới, có

cái nhìn bao qt, theo dõi mọi hoạt động của công ty một cách khách quan và có trách

nhiệm tạo mơi trường làm việc cơng bằng, thuận lợi cho các nhân viên.

 Phòng Hành chính nhân sự: Phòng hành chính nhân sự phụ trách hành chính, tổ

chức và nhân sự, cụ thể như lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự trình Ban giám đốc, theo

dõi quá trình thực hiện cơng việc của các phòng ban, đảm bảo và thực hiện các chế độ

cho người lao động,…

 Phòng Kinh doanh: tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc phát triển mở rộng

thị trường, thị phần, nghiên cứu chiến lược thị trường, nghiên cứu và phát triển sản

phẩm thi cơng, dịch vụ mới,...

 Phòng Tài chính - kế tốn: Chức năng của phòng tài chính- kế tốn đó là quản

lý tài chính của cơng ty, điều phối vốn kịp thời cho các hoạt động kinh doanh của công

ty. Lập và tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ theo đúng nguyên tác quản lý,

đồng thời thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế, thanh tra, kiểm tra tài chính do Nhà nước

quy định.

 Kho: Lưu trữ và bảo quản vật tư, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh

doanh của công ty.

2.1.1.3. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương mại

và xây dựng Phương Trung qua 2 năm 2015, 2016

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh tổng hợp

về doanh thu, chi phí và kết quả lãi, lỗ của các hoạt động kinh doanh trong cơng ty.

Phân tích khái qt bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị có

cái nhìn khái qt về tình hình kinh doanh của công ty thông qua các khoản mục như

doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Qua đó biết được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp,

thấy được doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi hay khơng và tìm ra ngun nhân lợi

nhuận tăng, giảm là do tác động của doanh thu hay chi phí.

Dưới đây là bảng khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương

mại và xây dựng Phương Trung qua hai năm 2015 và 2016.

Bảng 2.1. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 2 năm 2015, 2016

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

So sánh

Số tiền

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(2)

(5)=(4)/

(2)*100

1.

Doanh

thu 5,354,350,000 11,190,088,181 5,835,738,181 108.99

BH&CCDV2. Các khoản giảm trừ 19,692,645

(19,692,645)

doanh thu

3. Doanh thu thuần 5,334,657,355 11,190,088,181 5,855,430,826

BH&CCDV

4. Giá vốn hàng bán

4,442,665,297 10,071,928,06 5,629,262,770

7

5. Lợi nhuận gộp về 891,992,058

1,118,160,114 226,168,056

BH&CCDV

6. Doanh thu hoạt 240,043

739,486

499,443

động tài chính

7. Chi phí hoạt động 70,138,492

93,777,558

23,639,066

tài chính

68,250,333

90,326,742

22,076,409

- Trong đó: Chi phí lãi

vay

8. Chi phí quản lý kinh 840,110,208

1,019,424,956 179,314,748

doanh

9. Lợi nhuận thuần từ (18,016,599) 5,697,086

23,713,685

hoạt động kinh doanh

10. Thu nhập khác

50,000,000

50,000,000

11. Chi phí khác

191,053,345

57,920,145

(133,133,200)

12. Lợi nhuận khác

(191,053,345) (7,920,145)

183,133,200

13. Tổng lợi nhuận kế (209,069,944) (2,223,059)

206,846,885

toán trước thuế

14. Chi phí thuế

TNDN

15. Lợi nhuận sau thuế (209,069,944) (2,223,059)

206,846,885

thu nhập doanh nghiệp109.76

126.71

25.36

208.06

33.70

32.35

21.34(69.68)( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016)

Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 là 11,190,088,181 đồng trong khi

doanh thu năm 2015 là 5,354,350,000 đồng. Năm 2016 tăng 5,835,738,181 đồng

tương ứng tăng 108.99% so với năm 2015. Trong khi đó các khoản giảm trừ doanh thu

năm 2016 bằng 0. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng và cơng ty khơng có

các khoản giảm trừ doanh thu đã khiến cho doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch

vụ năm 2016 tăng 5,855,430,826 đồng, tương ứng tăng 109.76% so với năm 2015.

Năm 2016 vừa qua công ty đã nhận được nhiều hợp đồng xây dựng cơng trình cơng

ích từ phía huyện Mê Linh. Doanh thu tăng vượt bậc so với năm 2015 đã khẳng định

năng lực kinh doanh của cơng ty, có thể thấy rằng tiềm năng của công ty đang đượcphát triển mạnh mẽ.

- Giá vốn năm 2016 đạt 10,071,928,067 đồng trong khi năm 2015 đạt 4,442,665,297

đồng; tăng 5,629,262,770 đồng tương ứng tăng 126.71% so với năm 2015. Do thị

trường có nhiều biến động, việc tăng giá xăng dầu, giá điện, lương cơ bản,… đã kéo

theo việc tăng giá các nguyên vật liệu đầu vào xây dựng như tăng giá xi măng, sắt

thép. Chi phí tăng khiến giá vốn cũng tăng theo.

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 đạt 739,486 đồng trong khi năm 2015 đạt

240,043 đồng; tăng 499,443 đồng tương ứng tăng 208.06% so với năm 2015. Chi phí

tài chính năm 2016 đạt 93,777,558 đồng còn năm 2015 đạt 70,138,492 đồng; tăng

23,639,066 đồng tương ứng tăng 33.70% so với năm 2015, trong đó chi phí lãi vay

năm 2016 đạt 90,326,742 đồng còn năm 2015 là 68,250,333 đồng; tăng 22,076,409

đồng tương ứng tăng 32.35% so với năm 2015.

Do đặc thù ngành nghề mà thời gian thu hồi vốn của cơng ty khá dài, chờ giải ngân

bên phía huyện cũng mất khá nhiều thời gian trong khi năm 2016 công ty lại tham gia

xây dựng nhiều cơng trình. Vì khơng đủ vốn nên công ty phải huy động vốn từ nhiều

nguồn vay để đảm bảo tiến độ thi công, điều này đã khiến cho chi phí lãi vay của cơng

ty tăng.

- Chi phí quản lý kinh doanh năm 2016 đạt 1,019,424,956 đồng còn năm 2015 đạt

840,110,208 đồng; tăng 179,314,748 đồng tương ứng tăng 21.34% so với năm 2015.

Năm 2016 công ty tham gia thi cơng nhiều cơng trình xây dựng hơn mà các hạng mục

cơng trình này thường có thời gian thi cơng kéo dài, các cơng trình thì phân bố ở các

địa điểm khác nhau, do đó cơng ty phải chi trả khá nhiều chi phí trong việc đi lại giám

sát và quản lý thi công.

=> Năm 2015 công ty khơng có lãi, mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty bị âm nhưng sang năm 2016, công ty đã đạt được mức lợi nhuận

thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 5,697,086 đồng.

- Thu nhập khác năm 2016 tăng 50,000,000 đồng so với năm 2015. Bên cạnh đó chi

phí khác năm 2016 đạt 57,920,145 đồng còn năm 2015 đạt 191,053,345 đồng; giảm

133,133,200 đồng tương ứng giảm 69.68% so với năm 2015. Các khoản thu nhập năm

2016 có được là do cơng ty đã thanh lý bớt máy móc hỏng hóc để đầu tư trang thiết bị

mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp tỷ suất, hệ số để tính các chỉ tiêu bao gồm: hệ số doanh thu trên vốn cố định bình quân, hệ số lợi nhuận trên vốn cố định bình quân. Bên cạnh đó còn áp dụng kết hợp phương pháp biểu phân tích để tập hợp các chỉ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×