Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuy nhiên xét trong năm 2016, mức tăng thu nhập khác là 50,000,000 đồng nhỏ hơn mức chi phí khác là 57,920,145 đồng; thu nhập khác không đủ bù đắp chi phí khác khiến mức lợi nhuận khác của công ty bị âm là 7,920,145 đồng. Từ đó khiến cho tổng lợi nhuận tr

Tuy nhiên xét trong năm 2016, mức tăng thu nhập khác là 50,000,000 đồng nhỏ hơn mức chi phí khác là 57,920,145 đồng; thu nhập khác không đủ bù đắp chi phí khác khiến mức lợi nhuận khác của công ty bị âm là 7,920,145 đồng. Từ đó khiến cho tổng lợi nhuận tr

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuy nhiên xét trong năm 2016, mức tăng thu nhập khác là 50,000,000 đồng nhỏ hơn mức chi phí khác là 57,920,145 đồng; thu nhập khác không đủ bù đắp chi phí khác khiến mức lợi nhuận khác của công ty bị âm là 7,920,145 đồng. Từ đó khiến cho tổng lợi nhuận tr

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×