Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu kế toán bán bánh trung thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh 40

1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu kế toán bán bánh trung thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh 40

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh............27

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh............274DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

BCTC

BĐS

BVMT

BTC

CP

GTGT

TK

TSCĐ

TT

TTĐB

VNĐ

XDCB

XKNội dung

Báo cáo tài chính

Bất động sản

Bảo vệ mơi trường

Bộ tài chính

Chính phủ

Giá trị gia tăng

Nghị định

Quyết định

Tài khoản

Tài sản cố định

Thông tư

Tiêu thụ đặc biệt

Việt nam đồng

Xây dựng cơ bản

Xuất khẩu5PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong xu hướng phát triển của kinh tế thị trường, việc Việt Nam gia nhập WTO

cũng như các tổ chức kinh tế khác trong khu và quốc tế đã tạo ra những cơ hội và

thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Do đó việc cạnh tranh gay gắt giữa các doanh

nghiệp là không thể tránh khỏi. Để tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi các doanh

nghiệp khơng ngừng vươn lên khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Một trong

những vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là hoạt động

bán hàng của doanh nghiệp.

Hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp tương đối phức tạp vì doanh nghiệp có

thể kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, liên quan đến các bộ phận khác nhau như

hàng tồn kho, doanh thu bán hàng vì vậy kế tốn là cơng cụ hữu hiệu để quản lý và

kiểm soát hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng với chức năng

giám đốc tổ chức thu thập, xử lý thơng tin phản ánh tình hình hàng tồn kho, giá vốn

hàng bán, doanh thu chi phí các mặt hàng để cung cấp thông tin giúp cho nhà quản lý

nhận thấy những điểm hạn chế trong quá trình quản lý để đưa ra biện pháp khắc phục.

Bộ tài chính đã đưa ra các chuẩn mực kế tốn: VAS 01- Chuẩn mực chung, VAS 02 –

Hàng tồn kho, VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác… và nhiều thông tư, luật hướng

dẫn tạo hành lang pháp lý cho việc hạch toán doanh thu bán hàng, xác định giá vốn…

Tuy nhiên do tính phức tạp trong việc áp dụng các chuẩn mực vẫn còn những bất cập

cần được hướng dẫn và hồn thiện. Vì vậy việc tổ chức và hồn thiện cơng tác kế tốn

bán hàng phù hợp với quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và yêu cầu

quản lý của nền kinh tế là vấn đề cấp thiết đối với những người làm công tác kế toán

trong doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh, em

nhận thấy cơng tác kế tốn bán hàng tại Cơng ty còn nhiều hạn chế.

Xuất phát là doanh nghiệp thương mại thuần túy kinh doanh về bánh trung thu

nhưng bộ phận kế toán bán hàng chưa được chú trọng. Kế tốn bán hàng còn phải

kiêm nhiều phần hành khác như kế tốn cơng nợ, kế tốn tiền, kế tốn thuế GTGT...

Kế tốn chưa theo dõi riêng chi phí bán hàng. Công nợ phải thu, phải trả chưa được

theo dõi chặt chẽ theo thời hạn, ảnh hưởng đến tiến độ thanh tốn.Xuất phát từ tính cấp thiết đồng thời từ những lý luận cơ bản và thực tiễn của

công tác kế tốn bán hàng nói chung và kế tốn bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư

thương mại Đức Minh, em chọn đề tài “Kế toán bán bánh trung thu tại Công ty cổ

phần đầu tư thương mại Đức Minh”.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Về mặt lý luận: Đề tài đi sâu nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về kế

toán bán hàng và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến kế tốn bán hàng tại các

doanh nghiệp theo chế độ kế toán ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC của Bộ

Tài chính.

Về mặt thực tiễn: Khảo sát và phân tích thực tiễn cơng tác Kế tốn bán bánh

trung thu tại Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh như: xem xét việc thực

hiện cơng tác tổ chức kế tốn, các chứng từ sử dụng, quy trình luân chuyển chứng từ,

vận dụng tài khoản, sổ sách kế toán liên quan tới việc hạch toán các nghiệp vụ liên

quan đến bán hàng. Từ đó tìm ra những ưu điểm và hạn chế cần phải giải quyết trong

cơng tác kế tốn bán hàng tại Cơng ty. Trên cơ sở đó đối chiếu thực tiễn với lý luận, đề

xuất những giải pháp giúp Công ty hồn thiện cơng tác Kế tốn bán bánh trung thu tại

Công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán bánh trung thu tại Công ty cổ phần đầu tư

thương mại Đức Minh

Phạm vi nghiên cứu:

- Khơng gian nghiên cứu: Khóa luận tốt nghiệp được tiến hành nghiên cứu tại

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh.

- Địa chỉ: Số 6/10 – Lô E7 – Phạm Hùng – Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Về thời gian nghiên cứu: Thời gian thực hiện khóa luận từ ngày 26/10/2017 đến

28/11/2017

- Số liệu minh họa cho kế toán bán mặt hàng bánh trung thu tại công ty Cổ phần

đầu tư thương mại Đức Minh trong khóa luận tốt nghiệp được thu thập vào tháng 9

năm 2017.

4. Phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu

Để thu thập dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và làm cơ sở thực tế kiểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu kế toán bán bánh trung thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh 40

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×