Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA AN LẬP

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA AN LẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

+

+

+

+Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Nhiệm vụ:

Kinh doanh đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký

Thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết với khách hàng

Tuân thủ theo quy định của pháp luật về kế toán thống kê và chịu sự kiểm tra của cơquan nhà nước

+ Đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.

+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm

+ Tuân thủ theo quy định Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường, trật tự an tồn

xã hội và phòng cháy chữa cháy.

+ Kinh doanh có lãi để đem lại lợi nhuận cho cơng ty ngày một phát triển nâng cao về

chất lượng, mở rộng quy mô.

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty2.1.1.2.Là một đơn vị hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu

riêng theo quy định của Nhà nước, được phép mở tài khoản ngân hàng và được

quyền ký kết hợp đồng mua bán với các đơn vị trong và ngoài nước, qua những nỗ

lực của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty TNHH Nhựa An Lập đã

đứng vững trên thị trường trong nước.

Sau hơn 5 năm thành lập và phát triển, công ty TNHH Nhựa An Lập Công ty

đã đang quản lý trên 200 công nhân. Công ty không ngừng phát triển và lớn mạnh

cả về quy mô và chất lượng sản xuất, trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy.

Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của cơng ty2.1.1.3.Để quản lý q trình hoạt động kinh doanh, công ty đã phân ra thành 3 cấp

quản lý:

-Giám đốc: Là người điều hành mọi hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trước-Ban lãnh đạo Công ty về những nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó giám đốc: phụ trách các hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng,

chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật, thiết kế nhằm nâng cao năng suất lao động và-hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.

Phòng hành chính nhân sự: Tham mưu, quản lý nghiệp vụ và triển khai thực hiện

các công tác tổ chức lao động tiền lương, chi trả lương, bảo hiểm cho CBCNV trong-tồn cơng ty, cơng tác hành chính quản trị, cơng tác bảo vệ kiểm tra.

Phòng kế tốn- tài chính: Là cơ quan tham mưu quan trọng nhất giúp giám đốc nắm

rõ thực lực tài chính của cơng ty trong q khứ, hiện tại cũng như hình ảnh trong

tương lai, là nơi cung cấp kịp thời, đầy đủ cơ sở dữ liệu để giám đốc ra quyết định

27tài chính, có chức năng phân tích dự đốn, lên kế hoạch sử dụng vốn của cơng ty,

kiểm sốt các chi phí, chế độ, hạch tốn kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính của

-cơng ty.

Phòng kỹ thuật chất lượng: Giúp ban lãnh đạo lập kế hoạch, xác định phương

hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng triển khai thực hiện các phương án

sản xuất kinh doanh, ngành nghề đào tạo,chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch vật-tư thiết bị kỹ thuật.

Phòng kinh doanh: Có chức năng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và phát triển khai

thác các hoạt động kinh tế, nắm bắt tình hình thị trường, xây dựng kế hoạch sản-xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn hàng, phát triển thị trường…

Phòng sản xuất: Có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc sản xuất các sản phẩm theo

đúng kiểu dáng , mẫu mã, chất lượng theo những gì mà bên thiết kế đã lập kế

hoạch.

Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty TNHH Nhựa An Lập được tổ chức một cách

gọn nhẹ và hợp lý theo cơ chế thị trường hiện nay.Việc sắp xếp nhân sự phù hợp với

vị trí cơng việc và năng lực nghiệp vụ chuyên môn của từng người để tạo ra hiệu quả

kinh doanh cao nhất:28Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH Nhựa An LậpGIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNG HÀNH CHÍNHPHỊNG KẾ TỐN- TÀIPHỊNG KỸ THUẬT CHẤTNHÂN SỰCHÍNHLƯỢNGPHỊNG KINH DOANHPHỊNG SẢN XUẤTXƯỞNG SẢN XUẤT(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự của cơng ty TNHH Nhựa An Lập)

2.1.1.4.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn của cơng ty

Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty TNHH Nhựa An LậpKế tốn trưởngThủ quỹKế tốn chi phí, giáKế tốn vốn bằng tiền,Kế tốn tiêu thụ vàthànhthanh tốnthuếKế tốn TSCĐ(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự của cơng ty TNHH Nhựa An Lập)

-Kế tốn trưởng: là người đứng đầu phòng kế tốn tài chính của cơng ty chịu trách

29nhiệm trước giám đốc về công tác tài chính của cơng ty. Tổng hợp quyết tốn, tổng

hợp nhật ký chung, sổ cái, bảng tổng kết tài sản của công ty, đồng thời kiểm tra, xử

-lý chứng từ, lập hệ thống báo cáo tài chính.

Thủ quỹ: Thu chi tiền theo lệnh của Giám đốc, có trách nhiệm mở sổ chi tiết cho

từng loại tiền, đồng thời ghi chép chi tiết từng khoản thu chi phát sinh trong ngày,

lập báo cáo tình hình luồng tiền biến động, lưu trữ, bảo quản số sách tài liệu có liên-quan,....

Kế tốn TSCĐ: theo dõi tình hình tăng, giảm tình hình nhập, xuất sử dụng công cụ

dụng cụ và phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng, phân bổ khấu hao TSCĐ cho

các dự án, theo dõi tình hình nhập xuất, tồn nguyên vật liệu cho từng dự án, hạng-mục.

Kế toán vốn bằng tiền, thanh toán: quản lý chứng từ thu, chi, giấy báo Nợ, báo Có,

tài khoản ngân hàng, nhập lên hệ thống máy tính, cuối ngày đối chiếu số liệu với-thủ quỹ.

Kế toán tiêu thụ và thuế: Ghi chép phản ánh doanh thu bán hàng và các khoản giảm

trừ doanh thu đồng thời tính thuế, theo dõi tình hình thanh toán về thuế và các khoản-phải nộp khách thuộc trách nhiệm nghĩa vụ của đơn vị.

Kế tốn chi phí, giá thành: Phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản chi phí phát sinhthực tế cho hoạt động kinh doanh trong kỳ và tính giá thành sản phẩm

2.1.2. Tình hình các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán kết quả kinh doanh

2.1.2.1.

Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi

Mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế đều chịu sự quản lý vĩ mơ của Nhà nước,

vì vậy các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi đều có sự ảnh hưởng khác nhau đến

từng doanh nghiệp. Công ty TNHH Nhựa An Lập cũng chịu sự ảnh hưởng của các

nhân tố bên ngoài như: mơi trường ngành, chính sách kinh tế - tài chính và chế độ

kế toán của nhà nước, sự phát triển của khoa học kỹ thuật…

Thứ nhất, ảnh hưởng của môi trường ngành

Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nào thì sẽ chịu tác

động bởi những đặc trưng của mơi trường ngành đó. Theo đó hệ thống tài khoản, số

sách kế toán, phương pháp kế toán ở các doanh nghiệp sẽ phải xây dựng để phù hợp

với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. Một doanh nghiệp sản xuất với nghiệp

vụ chính là sản xuất sẽ khơng sử dụng hệ thống tài khoản 5113- doanh thu cung cấp

dịch vụ. Đối với một doanh nghiệp dịch vụ thì sẽ không sử dụng TK 5112 – doanh

30thu bán thành phẩm. Còn với một doanh nghiệp thương mại với nghiệp vụ chính là

mua bán hàng hóa sẽ khơng sử dụng hệ thống tài khoản tập hợp chi phí sản xuất sản

phẩm. các sổ sách theo dõi chi phí sản xuất như một doanh nghiệp sản xuất. Hay đối

với doanh nghiệp xây lắp thì doanh thu và chi phí được theo dõi cho từng cơng

trình, từng dự án để phục vụ cho việc nghiệm thu, quyết tốn cơng trình cũng như

việc xác định, đánh giá lợi nhuận của từng cơng trình. Như vậy có thể thấy rằng, do

ảnh hưởng của các đặc trưng khác nhau của từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

mà hệ thống tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán, sổ kế toán và kế toán kết quả

kinh doanh nói riêng cũng khác nhau.

Thứ hai, chính sách kinh tế - tài chính và chế độ kế tốn

Chính sách kinh tế - tài chính của nhà nước tác động rất lớn đến các chính sách

và quyết định của các doanh nghiệp. Một trong các chính sách tài chính ảnh hưởng

lớn đến kế toán của doanh nghiệp là chế độ thuế. Thuế là một công cụ để quản lý nền

kinh tế của Nhà nước. Các chính sách về thuế được điều chỉnh liên tục để phù hợp

với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu quản lý của Nhà

nước. Vì vậy, kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh của doang nghiệp nói

riêng phải thường xuyên cập nhật thông tin để làm theo đúng qui định.

Luật kế toán Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và đổi mới để phù hợp với

sự phát triển của nền kinh tế, hội nhập với nền kinh tế thế giới, tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp thuận lợi trong cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cũng như kế

tốn kết quả kinh doanh nói riêng. Bên cạnh ban hành các chuẩn mực, chế độ kế

toán (chế độ kế tốn theo thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 về chế độ kế

toán doanh nghiệp thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ-BTC) Bộ tài chính cũng

ban hành bổ sung các thơng tư hướng dẫn, điều đó giúp các doanh nghiệp có đầy đủ

cơ sở để xây dựng hệ thống kế toán, xây dựng chứng từ, danh mục tài khoản, sổ

sách kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Vì vậy, kế tốn trong cơng ty phải ln nắm bắt tình hình thay đổi của các

thơng tư, nghị định để có thể làm đúng theo quy định của Bộ tài chính. Kế tốn kết

quả kinh doanh càng phải thận trọng hơn vì nếu áp dụng khơng chính xác các chế

độ, quy định có thể dẫn đến số liệu báo cáo tài chính sai lệch, làm sai lệch kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các thơng tin khơng chính xác ảnh

31hưởng đến việc ra quyết định của ban lanh đạo công ty.

Thứ ba, sự phát triển của khoa học – kỹ thuật

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, phần mềm kế toán ngày càng được hồn

thiện. Đây là điều rất quan trọng trong cơng tác kế tốn nói chung cũng như kế tốn

kết quả kinh doanh nói riêng. Việc sử dụng phần mềm kế tốn giúp giảm bớt khối

lượng cơng việc, tiết kiệm cả về thời gian lẫn chi phí, ngồi ra còn cung cấp thơng

tin kế tốn một cách chính xác, kịp thời cho nhà quản trị.

Như vậy, không chỉ công ty TNHH Nhựa An Lập mà tất cả các doanh nghiệp

trong nền kinh tế đều cần có một bộ máy kế tốn chuyên nghiệp, có đủ cả năng lực

và phẩm chất, đặc biệt là kế tốn kết quả kinh doanh để có thể cung cấp thơng tin kế

tốn một cách nhanh nhất và chính xác nhất giúp nhà quản trị trong và ngồi cơng

ty có thể đưa ra được quyết định kinh doanh đúng đắn.

2.1.2.2.Các nhân tố thuộc môi trường bên trong

Thứ nhất, tổ chức cơng tác kế tốn

Bộ máy kế tốn trong cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung, việc phân

công công việc thực hiện rõ ràng, cụ thể, hợp lý ở bộ máy kế tốn nói chung, kế

tốn kết quả kinh doanh nói riêng giúp cho cơng tác kế tốn tại cơng ty hoạt động

có hiệu quả cao. Chế độ kế tốn, chính sách kế tốn, cơng tác kế toán tác động tới

sự phản ánh các nghiệp vụ kinh tế kịp thời cho việc xác định doanh thu và chi phí

giúp cho kế tốn xác định kết quả kinh doanh một cách nhanh chóng kịp thời cung

cấp các thơng tin chính xác về kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp cần để xây

dựng các kế hoạch trong tương lai. Sự ảnh hưởng trực tiếp của kết quả kế tốn

doanh thu, chi phí. Nếu doanh thu, chi phí được tập hợp đầy đủ chính xác, khoa học

sẽ tạo điều kiện cho kế toán kết quả kinh doanh được tiến hành thuận lợi, dễ dàng,

cung cấp các thông tin chính xác về tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngược lại nếu

không tập hợp tốt sẽ gây trở ngại cho việc đánh giá thiếu chính xác cho người sử

dụng thơng tin. Vì vậy cơng tác kế tốn tập hợp doanh thu, chi phí phải được thực

hiện tốt sẽ là cần thiết để thực hiện tốt kế toán kết quả kinh doanh tại công ty.

Thứ hai, nhân tố con người

32Công ty TNHH Nhựa An Lập có thời gian hoạt động chưa lâu nhưng đã có sự

phát triển ổn định. Cơng ty đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng rộng, số

lượng sản phẩm phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách

hàng. Chính vì vậy cơng ty luôn chú trọng đến hiệu quả quản lý, đặc biệt là cơng tác

kế tốn.

Đối với cơng ty An Lập Con người luôn là nhân tố quan trọng nhất trong mọi

tổ chức và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả, chất lượng của tổ chức đó. Đội ngũ

nhân viên kế tốn của cơng ty có trách nhiệm và trình độ chun mơn vững vàng, vì

vậy có ảnh hưởng tích cực đến cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung và kế tốn xác

định kết quả kinh doanh nói riêng.

Thứ ba, mơi trường làm việc

Nhân viên trong bộ phận kế tốn cũng là những người lao động chính vì vậy

mơi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị như

máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan, …được công ty trang bị đầy đủ. Nhờ

vậy, các nhân viên kế toán làm việc hiệu quả hơn và kéo theo kế toán kết quả kinh

doanh cũng được thực hiện tốt hơn. Đồng thời, việc công ty đầu tư phần mềm kế

toán hiện đại đã tiết kiệm được sức lao động, đồng thời nâng cao chất lượng của

thông tin và số liệu kế toán rất nhiều. Nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác

kế tốn của cơng ty.

2.2.

Kế tốn kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH Nhựa An Lập

2.2.1. Đặc điểm về kế toán kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH Nhựa An Lập

• Nội dung các khoản thu nhập tại công ty TNHH Nhựa An Lập.Qua tìm hiểu thực tế cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH

Nhựa An Lập chủ yếu là từ hoạt động tiêu thụ hàng hóa, hoạt động tài chính và thu

nhập khác phát sinh rất ít. Do vậy, kết quả hoạt động tiêu thụ hàng hóa và cung cấp

dịch vụ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ta có, tổng thu

nhập năm 2017 là 31.549.036.231 VNĐ bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung

cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

-33Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty là giá trị thu được từcác hoạt động bán sản phẩm các loại như nhựa, chi tiết nhựa, vỏ điện thoại.

Doanh thu ghi nhận chưa bao gồm thuế GTGT vì doanh nghiệp tính và nộp

thuế theo phương pháp khấu trừ. Cụ thể trong năm 2017 doanh thu được xác

định là 31.446.141.341 VNĐ.

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Cụ thể trong

năm 2017 doanh thu thuần được xác định là:

DT thuần-=Tổng DTCác khoản giảm

trừ DT

6.540.828=

31.446.141.341=

31.439.600.513

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: Lãi tiền gửi. Cơng ty khơng có hoạt

động liên doanh, liên kết, đầu tư chứng khoán. Cụ thể trong năm 2017 doanh thu-hoạt động tài chính được xác định là 59.281.905 VNĐ.

Thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ được thưởng, được bồi thường, các khoản

thu nhập khác như thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, … Cụ thể-trong năm 2017 thu nhập khác của công ty được xác định là 50.153.813VNĐ.

• Nội dung các khoản chi phí tại cơng ty TNHH Nhựa An Lập.

Giá vốn hàng bán: Bao gồm trị giá vốn bán hàng hóa được tính theo phương

pháp bình quân gia quyền, căn cứ vào số lượng hàng hóa xuất kho. Cụ thể trong-năm 2017 giá vốn được xác định là 25.066.962.312 VNĐ.

Chi phí tài chính bao gồm: chi phí lãi vay. Cụ thể trong năm 2017 chi phí tài-chính được xác định là 163.864.908 VNĐ.

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp. Cụ thể trong năm 2017 chi phí quản lý kinh doanh được xác định là-5.826.303.375 VNĐ.

Chi phí khác bao gồm: chi phí bồi thường, bị phạt, và các khoản chi phí khác

như chi phí liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, tiền

bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế… cụ thể trong năm 2017 chi phí khác

được xác định là 196.195.168 VNĐ.

• Phương pháp xác định kết quả kinh doanh

Hiện nay công ty đang thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành về phương phápxác định kết quả kinh doanh theo thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA AN LẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×