Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhựa An Lập.

Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhựa An Lập.

Tải bản đầy đủ - 0trang

chiều sâu và chiều rộng. Cần khuyến khích nhân viên tham gia các lớp huấn luyện

nghiệp vụ, ngồi ra, cơng ty cũng có thể tổ chức các buổi thảo luận tìm hiểu về lịch

sử cơng ty, về các chính sách kế tốn mới,… để từ đó nâng cao trình độ nhân viên,

giúp nhân viên hiểu rõ hơn về công ty, về các chính sách kế tốn mới, góp phần vận

dụng phù hợp các chính sách của Nhà nước vào cơng tác kế tốn của cơng ty, đáp

ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.

Để tạo nên tính chuyên nghiệp và thoải mái nhất cho các nhân viên công ty

nên mở rộng không gian cho phòng kế tốn, kế tốn trưởng nên có phòng riêng

hoặc khơng mở rộng được thì bàn kế tốn trưởng nên được phân cách với nhân viên

kế toán bằng vách ngăn. Môi trường làm việc thoải mái sẽ nâng cao chất lượng

cơng việc.

Thứ hai, về tổ chức hạch tốn ban đầu.

Các chứng từ sử dụng trong kế toán kết quả kinh doanh của công ty chủ yếu là

các chứng từ tự lập. Hiện nay ở công ty, các chứng từ tự lập tương đối đơn giản và

gọn nhẹ. Tuy nhiên việc luân chuyển chứng từ và cung cấp các thông tin về hàng

hóa, chi phí từ kho lên phòng kế tốn còn chậm làm cho việc phản ánh các thơng tin

kế tốn đơi khi chưa được kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, cơng ty có thể đưa

ra một số giải pháp nhất định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ được nhanh

chóng hơn: yêu cầu các cán bộ quản lý cần thường xuyên chú ý đôn đốc nhân viên

gửi hóa đơn bán hàng, chứng từ đúng thời hạn để đảm bảo kịp thời phản ánh các số

liệu kế tốn, cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà quản trị và các đối tượng cần thông

tin khác, tăng tần suất luân chuyển chứng từ từ các kho lên phòng kế toán 3 lần một

tuần… để số liệu kế toán được cập nhật kịp thời và thường xuyên.

Công tác hạch tốn ban đầu có tốt thì mới tạo điều kiện cho các khâu tiếp theo

nhằm xác định được kết quả kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác nhất,

tránh những sai sót khơng đáng có gây mất thời gian và chi phí của cơng ty.

Thứ ba, về tài khoản sử dụng.

Trong hoạt động thực tế của công ty, các khoản chi phí quản lý kinh doanh

phát sinh tương đối nhiều với các nội dung và khoản mục khác nhau cần phải được

hạch toán chi tiết cụ thể và rõ ràng từng nội dung bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến

kế tốn kết quả kinh doanh. Vì vậy, cơng ty nên hạch tốn riêng chi phí quản lý-doanh nghiệp vào TK 6422 và chi phí bán hàng vào TK 6421.

TK 6421 cũng có thể mở chi tiết hơn như sau:

TK 64211 – Chi phí nhân viên bán hàng.

47-TK 64212 – Chi phí cơng cụ, dụng cụ.

TK 64213 – Chi phí khấu hao TSCĐ.

TK 64214 – Chi phí dịch vụ mua ngồi.

TK 64218 – Chi phí bằng tiền khác.

TK 6422 cũng có thể mở chi tiết hơn như sau:-TK 64221 – Chi phí nhân viên quản lý.

TK 64222 – Chi phí đồ dùng văn phòng.

TK 64223 – Chi phí khấu hao TSCĐ.

TK 64224 – Chi phí dịch vụ mua ngồi.

TK 64228 – Chi phí bằng tiền khác.

Cơng ty nên mở thêm tài khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi TK 2293 –

Dự phòng phải thu khó đòi. Hiện tại bộ phận kế tốn cơng ty khơng thống kê, đánh

giá lại các khoản nợ phải thu khó đòi vào cuối mỗi năm tài chính nên chưa có số

liệu chính xác về vấn đề này. Tuy nhiên với số liệu ước tính khá lớn vậy thì theo

ngun tắc thận trọng (VAS 01) cơng ty cần lập dự phòng khoản phải thu khó đòi.

Đối với những khoản nợ khác nhau giá trị mức trích lập dự phòng khác nhau.

Có thể áp dụng theo mức sau:-Với khoản nợ quá hạn từ 3 tháng đến nhỏ hơn 1 năm: 30% giá trị khoản nợ.

Với khoản nợ quá hạn từ 1 năm đến nhỏ hơn 2 năm: 50% giá trị khoản nợ.

Với khoản nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm: 70% giá trị khoản nợ.

Với khoản nợ không thu hồi được: 100% giá trị khoản nợ.

Thứ tư, về sổ kế toán.

Việc công ty không mở sổ chi tiết TK 511, 632 gây khó khăn cho cơng tác

quản lý. Để tiện cho việc theo dõi, kế tốn có thể phân loại hàng hóa thành một số

nhóm nhất định như: nhựa, chi tiết nhựa, vỏ máy điện thoại.... Khi đó kế tốn nên

mở sổ chi tiết TK 511, 632 theo từng hoạt động bán hàng. Như vậy số lượng sổ chi

tiết không quá lớn, mà việc theo dõi hàng hóa mua bán sẽ thuận tiện và thảo mãn tốt

hơn yêu cầu của công tác quản lý.

Cơng ty có thể mở các sổ chi tiết như sau:+

+

+

+

+TK 5111 – Doanh thu bán hàng.

TK 51111 – Doanh thu bán nhựa.

TK 51112 – Doanh thu bán chi tiết nhựa.

TK 51113 – Doanh thu bán vỏ máy điện thoại.

.....

TK 632 – Giá vốn hàng bán.

TK 6321 – Giá vốn nhựa.

48+

+

+TK 6322 – Giá vốn chi tiết nhựa.

TK 6323 – Giá vốn vỏ máy điện thoại.

.....

Thứ năm, về kế tốn quản trị.

Cơng tác kế tốn quản trị là công tác thu nhận xử lý và cung cấp thông tin về

hoạt động SXKD một cách cụ thể và chi tiết phục vụ cho các nhà quản trị trong việc

lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý tài chính trong nội

bộ cơng ty, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thương mại. Thông qua các thơng tin

kế tốn giúp cho nhà quản trị có được tình hình nội bộ cơng ty theo từng nội dung

cụ thể:-Phản ánh chi phí của từng bộ phận, từng cơng việc, từng loại sản phẩm.-Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện với kế hoạch đặt ra theo từng khoản mục

doanh thu, chi phí, lợi nhuận.-Lựa chọn thơng tin thích hợp cho quyết định đầu tư ngắn hạn

Kế tốn quản trị là do doanh nghiệp xây dựng theo mục tiêu quản lý của mình

khơng mang tính bắt buộc về mặt pháp lý. Do vậy, công ty TNHH Nhựa An Lập cần

đưa cơng tác kế tốn quản trị vào nội dung hoạt động của bộ máy kế tốn tại cơng

ty, xây dựng cho mình một mơ hình phù hợp, nhằm phát huy tối đa vai trò to lớn

của kế tốn nói chung, kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng.

Căn cứ vào thực tế của công ty TNHH Nhựa An Lập công ty nên tiến hành xác

định kết quả kinh doanh theo sản phẩm, nhóm sản phẩm để thuận lợi cho theo dõi

tình hình cụ thể việc kinh doanh của từng mặt hàng tại công ty. Đồng thời căn cứ

vào quy mô hoạt động và đặc điểm kinh doanh của mình, cơng ty có thể lập báo cáo

kết quả kinh doanh theo biểu cụ thể. Đồng thời với việc phản ánh này thì cơng tác

kế tốn tài chính cũng cần có sự kết hợp đồng bộ trong việc hạch tốn chi tiết doanh

thu của từng mặt hàng trên các tài khoản doanh thu tương ứng, để dễ dàng cho việc

tổng hợp trong kế toán quản trị cũng như việc phân bổ chi phí làm cơ sở cho kế tốn

kết quả kinh doanh.3. Điều kiện thực hiện

1. Về phía Nhà nước

Để góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp đề ra ở trên thì

Nhà nước đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong điều kiện nền kinh tế thị

49trường, nước ta đang ngày càng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhằm

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hội nhập kinh tế, có thể cạnh tranh với

các DN quốc tế Nhà nước Việt Nam đã ban hành các chính sách pháp luật hợp lý

nhằm hướng dẫn, điều chỉnh, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, tạo sự

thống nhất trong nền kinh tế.

Đối với cơng tác kế tốn nói riêng, Nhà nước Việt Nam bên cạnh việc ban

hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, luật kế toán thì đồng thời cũng

đưa ra các nghị định, thơng tư nhằm hướng dẫn các DN tạo nên sự thống nhất về kế

tốn trong các DN nói chung, điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác

quản lý cho cả DN và Nhà nước. Ngoài ra, trong nền kinh tế có rất nhiều loại hình

DN, mỗi loại hình doanh nghiệp có quy mơ khác nhau chính vì thế mà Nhà nước đã

ban hành các quy định, chế độ kế tốn khác nhau để phù hợp với từng DN. Cơng ty

TNHH Nhựa An Lập áp dụng chế độ kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC của Bộ tài

chính phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơng ty. Với những chính sách, văn bản

pháp luật... được ban hành kế tốn cơng ty ngày càng được hoàn thiện về tất cả các

mặt: về tổ chức, về năng lực và ngày càng nâng cao hiệu quả.

2. Về phía cơng ty TNHH Nhựa An Lập

Để thực hiện các giải pháp trên một cách có hiệu quả, kế tốn cơng ty cần phải

tn thủ chặt chẽ các quy định trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

hiện hành. Nhân viên kế toán cần được thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng

kiến thức về ngành hàng mà công ty đang kinh doanh để phản ánh các khoản doanh

thu, chi phí vào đúng tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu

cầu kinh doanh của DN, trích lập các khoản dự phòng hợp lý với tình hình tài chính

của đơn vị cũng như phù hợp nguyên tắc thận trọng của kế toán. Đồng thời, các

nhân viên kế toán cần tìm hiểu kế tốn quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng

người, vì đây là một thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong việc

ra quyết định kinh doanh.50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhựa An Lập.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×