Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ trình tự hạch toán chiết khấu thương mại

Sơ đồ trình tự hạch toán chiết khấu thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội21Khoa Kế tốn – Kiểm tốnSơ đồ trình tự hạch tốn hàng bán bị trả lạiTK111,112,131TK511Doanh thu hàng bán bị trả lại

có cả thuế GTGT của đơn vịCuối kỳ kết chuyển

doanh thu của hàng bán

bị trả lại phát sinh trong

kỳdụng phương pháp trực tiếp

Hàng bán

bị trả lại

(đơn vị

áp dụng

PP khấu

trừ)Trả

lương

cho

CBNVDoanh thu

hàng bán bị

trả lại

không có

thuế GTGTTK632Kết

chuyển

giá vốn hàng

bán bị trả lại

trả lạiTK333

Thuế GTGTTK111,112TK156

phẩmTK641

GTGT đầu raChi phí phát sinh liên quan

đến hàng bán bị trả lạiSơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự hạch tốn kế tốn hàng bán bị trả lại

1.4 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.4.1. Chi phí bán hàng

1.4.1.1 Khái niệm

Chi phí bán hàng: Là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ các hao phí về lao động

sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình bảo

quản tiêu thụ và phục vụ trực tiếp cho quá trình tiêu thụ hàng hóa. Chi phí bán hàng

bao gồm:SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội22Khoa Kế tốn – Kiểm tốnTheo chế độ hiện hành, theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH “ Về việc ban hành

quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội,

thẻ bảo hiểm y tế” và Thông tư 1803/HD-TLD “ Hướng dẫn đóng đồn phí cơng

đồn”của Tổng liên đồn Lao động Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013,tỷ lệ các

khoản trích theo lương áp dụng từ ngày 01/01/2014 được nêu trong

Bảng 1.1: Bảng tỷ lệ các khoản trích theo lương từ ngày 01/01/2014

Các khoản trích theo lương

1. Bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm thất nghiệp

4. Kinh phí cơng đồn

Cộng (%)Doanh nghiệpNgười lao độngCộng(%)

18

3

1

2

24(%)

8

1,5

1

0

10,5(%)

26

4,5

2

2

34,5Như vậy, theo hướng dẫn của Thơng tư 1803/HD-TLD thì bắt đầu từ năm

2014 trở đi, người lao động còn phải thu thêm 1% đồn phí cơng đồn. Tỷ lệ từ năm

2014 trở đi là 35,5% trong đó: 24% trích ghi tăng chi phí của doanh nghiệp; 11,5%

trích trừ vào tiền lương.

 Chi phí vật liệu, bao bì: Là các khoản chi phí về sửa chữa vật liệu, bao bì

để đóng gói, bảo quản hàng hoá để sửa chữa TSCĐ dùng trong khâu bán hàng,

nhiên liệu cho vận chuyển hàng hoá. Chứng từ được lập và sử dụng: Phiếu xuất

kho, Hóa đơn GTGT,…

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Là chi phí về cơng cụ, dụng cụ, đồ dụng đo

lường, tính tốn, làm việc ở khâu bán hàng hố.

 Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở khâu tiêu thụ

hàng hố như nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển, bốc dỡ, … Theo Thông

tư 45/2013/TT-BTC “ Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài

sản cố định” ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013 sửa đổi Thơng tư

203/2009/TT-BTC quy định việc sử dụng và trích khấu hao đối với từng tài sản cố

định của doanh nghiệp.

 Chi phí bảo hành sản phẩm: Là các khoản chi phí bỏ ra để sửa chữa, bảo

hành sản phẩm, hàng hoá trong thời gian quy định và bảo hành.SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội23Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là các khoản chi dịch vụ mua ngoài phục vụ

cho khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hố như: chi phí th tài sản, thuê kho, thuê bến

bãi, thuê bốc vác vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý…

 Chi phí bằng tiền khác: Là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong

khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ nằm ngồi các chi phí kể trên

như: chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, chi phí quảng cáo giới thiệu sản

phẩm, hàng hoá,…

1.4.1.2 Chứng từ kế toán sử dụng

-Hóa đơn giá trị gia tăng

Phiếu chi, Giấy báo Nợ

Bảng chấm cơng, Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, …1.4.1.3 Tài khoản sử dụng

 Tài khoản sử dụng

TK 6421 - ‘‘Chi phí bán hàng’’: Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí

thực tế phát sinh trong q trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm

các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán

hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, Kết cấu tài khoản

Bên Nợ: Tập hợp các chi phí phát sinh liên quan tới q trình bán hàng.

Bên Có: Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản “ Xác định kết quả kinh

doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản 6421 khơng có số dư cuối kỳ.

1.4.1.4 Sổ sách sử dụng

-Sổ quỹ tiền mặt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ chi tiết TK 334, 338

Sổ chi tiết TK 6421

Sổ Nhật ký chung

Sổ Cái TK 6421, ...SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội24Khoa Kế tốn – Kiểm tốn1.4.1.5 Sơ đồ trình tự kế tốn

TK 6421 - Chi phí bán hàng

TK 152,

153TK13

(nếu có)3

CP vật liệu, CCDCTK111, 112Các khoản thu giảm

chiTK334,338

CP tiền lương và các khoản

trích theo lương

TK214Chi phí khấu hao TSCĐKết chuyển chi phí bánTK

911hàngTK242CP phân bổ dần

CP trả trước

TK512Hàng hố, dịch vụ tiêu

TK333dùng nội bộ(nếu có)

TK111,112,331Chi phí khác bằng tiền

TK13

3Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự hạch tốn kế tốn chi phí bán hàng

1.4.2Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệpSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội25Khoa Kế tốn – Kiểm tốn1.4.2.1 Khái niệm

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao

phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong

q trình quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác liên

quan đến tồn doanh nghiệp. Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, chi phí

quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản sau:

 Chi phí nhân viên quản lý: Gồm tiền lương, phụ cấp phải trả cho Giám

đốc, nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp và khoản trích BHXH, BHYT,

BHTN, KPCĐ trên tiền lương nhân viên quản lý.

 Chi phí vật liệu quản lý: Là trị giá thực tế của các loại vật liệu, nhiên liệu

xuất dùng cho hoạt động quản lý của ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ

quản lý doanh nghiệp, cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ dùng chung của doanh

nghiệp.

 Chi phí đồ dùng văn phòng: Chi phí về dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng

cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp.

 Chi phí khấu hao TSCĐ: Là chi phí khấu hao của những TSCĐ dùng

chung cho doanh nghiệp như: văn phòng làm việc, kho tàng, vật kiến trúc, phương

tiện truyền dẫn,… Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC “ Hướng dẫn chế độ quản lý,

sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định” ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013

sửa đổi Thông tư 203/2009/TT-BTC.

 Thuế, phí, lệ phí: Là các khoản thuế như thuế nhà đất, thuế mơn bài… và

các khoản phí, lệ phí giao thơng, cầu phà,…

 Chi phí dự phòng: Là khoản trích dự phòng phải thu khó đòi.

 Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là các khoản chi phí về dịch vụ mua ngoài,

thuê ngoài như: tiền điện, nước, thuê sửa chữa TSCĐ dùng chung của doanh

nghiệp.

 Chi phí bằng tiền khác: Là các khoản chi phí khác bằng tiền ngoài các

khoản đã kể trên như: chi hội nghị, tiếp khách, chi cơng tác phí, chi đào tạo cán bộ,

và các khoản chi khác,…SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội26Khoa Kế toán – Kiểm toán1.4.2.2 Chứng từ kế tốn sử dụng

-Hóa đơn giá trị gia tăng

Phiếu chi

Giấy báo Nợ

Bảng chấm cơng

Bảng thanh tốn tiền lương

Bảng thanh tốn tiền thưởng

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, …1.4.2.3 Tài khoản sử dụng

 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 6422 - “Chi phí quản lý doanh nghiệp”: Tài khoản này dùng để

phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm: các chi phí về lương

nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, khấu hao

TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, chi

phí bằng tiền khác…

 Kết cấu tài khoản

Bên Nợ:

+ Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.

+ Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).

+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Bên Có:

+ Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa

số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng

hết).

+ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 “Xác định kết quả

kinh doanh”.

Tài khoản 6422 khơng có số dư cuối kỳ

1.4.2.4 Sổ sách sử dụng

-Sổ quỹ tiền mặt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ chi tiết TK 334, 338SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệp27Khoa Kế toán – Kiểm toánTK 6422TK 111,112,334,138Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Sổ chi tiết TK 6422

- Sổ Nhật ký chung

- Sổ Cái TK 6422, ...

1.4.2.5 Sơ đồ trình tự kế tốnTK334,338

(1) CP nhân viên QLDN vàCác khoản làm giảm CPQLDNcác khoản trích theo lương

TK111,112,153,331

(2) Giá thực tế của CCDC

phục vụ cho bộ phận QLDNTK 911

Xác định kết quả kinh doanhTK153 ,242

(3) Giá thực tế của CCDC

phục vụ cho bộ phận QLDN

TK 214

(4)Chi phí khấu hao TSCĐ

cho bộ phận QLDN

TK 111,112,331

(5)Chi phí dịch vụ mua ngồi

TK133

(nếu có)

TK111,112,141

(6) Chi phí khác bằng tiềnSơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự hạch tốn kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệpSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội28Khoa Kế toán – Kiểm toán1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng

1.5.1 Kế toán xác định kết quả bán hàng

1.5.1.1 Khái niệm

Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và

thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thi kết quả

bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ.Việc xác định

kết quả bán hàng thường được tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thường là cuối

tháng, cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản

lý của từng doanh nghiệp.

1.5.1.2 Cách xác định kết quả bán hàng

Kết quả bán hàng (lãi thuần) =Lãi gộp-CPBH và CPQLDNTrong đó:

Lãi gộp = Doanh thu thuần về bán hàng - Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần về bán hàng = Tổng doanh thu bán hàng - Các khoản giảm

trừ doanh thu

1.5.1.3 Tài khoản sử dụng

 Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”

 Kết cấu tài khoản

Bên Nợ:

+ Trị giá vốn của hàng hóa đã bán.

+ Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

+ Kết chuyển lãi

Bên Có:

+ Doanh thu thuần về số hàng hóa đã bán trong kỳ.

+ Kết chuyển lỗ

Tài khoản 911 khơng có số dư cuối kỳ.SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ trình tự hạch toán chiết khấu thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×