Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHÔM NHỰA ĐÔNG NAM Á

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHÔM NHỰA ĐÔNG NAM Á

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội101Khoa Kế tốn – Kiểm tốncơng ty, em mạnh dạn nêu ra một số nhận xét của bản thân về tổ chức công tác kế

toán như sau:

3.1.2 Ưu điểm

- Về bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức hợp lý, mỗi

phòng ban đảm nhiệm những chức năng khác nhau nhưng lại có mối liên kết gắn bó

mật thiết với nhau. Các phòng ban phối hợp nhịp nhàng trong kinh doanh và tuân

thủ theo chỉ đạo của ban lãnh đạo để thực hiện kinh doanh có hiệu quả.

- Trình độ nguồn nhân lực của công ty khá cao. Ban cố vấn, tư vấn dự án kinh

doanh có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đây là ưu điểm lớn tạo cho cơng ty tính cạnh tranh

cao. Nhân lực có trình độ đại học trở lên, được đào tạo tại các trường chuyên ngành

làm việc như: Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, ....

- Môi trường làm việc của cơng ty thoải mái vui vẻ, đồn kết, tạo động lực

thúc đẩy năng suất lao động và tinh thần hăng say trong làm việc

- Về bộ máy kế toán: Bộ máy kế tốn của cơng ty có sự chun mơn hóa

cao,đảm bảo đúng ngun tắc phân cơng phân nhiệm rõ ràng. Tổ chức, bố trí hợp lý

các cán bộ kế toán phù hợp với năng lực của từng người tạo ra mơi trường làm việc

hợp lý. Vì vậy cơng tác kế tốn và quản lý tại cơng ty có tính hiệu quả và kinh tế

cao.

- Về hình thức ghi sổ: Cơng ty lựa chọn hình thức kế tốn áp dụng là hình

thức Nhật Ký Chung. Đây là hình thức kế tốn phù hợp với đặc điểm và quy mơ

kinh doanh của Cơng ty, dễ dàng cho việc vi tính hố cơng tác kế tốn của đơn vị.

- Về chứng từ kế toán: Khâu tổ chức hạch toán ban đầu, phản ánh các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh được thực hiện theo đúng chế độ do nhà nước quy định. Trình

tự ln chuyển chứng từ và ghi sổ kế tốn khoa học. Việc lưu trữ chứng từ, tài liệu

kế toán đã sử dụng cũng được sắp xếp, phân loại bảo quản theo đúng quy định,

không để xảy ra việc mất chứng từ gốc.

- Về hệ thống tài khoản sử dụng: Cơng ty áp dụng đầy đủ các tài khoản có

liên quan đến quá trình bán hàng, tạo điều kiện cho việc ghi chép các khoản doanh

thu và công nợ với từng khách hàng.

Các tài khoản công ty sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Hệ

thống tài khoản kế tốn cơng ty áp dụng là hệ thống tài khoản theo thông tư

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế tốn 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội102Khoa Kế toán – Kiểm toán133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Hiện tài việc áp

dụng vẫn đươc triển khai tốt và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty và

phần nào đáp ứng nhu cầu của kế toán và quản lý chung của công ty.

- Về việc áp dụng công nghệ thông tin trong cơng tác kế tốn

Cơng ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á rất chú trọng

đến việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật cho văn phòng làm việc. Tại phòng

kế tốn của cơng ty, mỗi nhân viên kế tốn có máy tính riêng, được kết nối mạng

Internet và mạng nội bộ để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin và trau dồi cập

nhật kiến thức mới.

Công ty sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây

là phầm mềm kế toán phổ biến hiện nay, được thiết kế đẹp mặt, giao diện thân thiện

và dễ sử dụng. Việc sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft kết hợp với áp dụng hình

thức Nhật kí chung tạo hiệu quả công việc cao. Khối lượng công việc được giảm

bớt, gọn nhẹ trong quá trình từ xử lý chứng từ, vào sổ sách kế toán cho đến khi lên

các Báo cáo. Sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft giúp tiết kiệm được phần lớn thời

gian so với phương pháp kế toán thủ công. Nhờ sự hỗ trợ của phần mềm kế toán

máy, số liệu khi được nhập vào phần mềm sẽ được vào các sổ chi tiết và được

chuyển vào sổ Cái. Đến cuối kỳ kế tốn hoặc định kì nộp báo cáo kế toán chỉ cần

thực hiện một vài bút tốn kết chuyển tự động thì chương trình sẽ tự lên các Báo

cáo theo yêu cầu quản lý và kế toán viên chỉ việc in ra để lưu giữ nếu cần thiết.

- Về kế tốn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Bước đầu công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á đã

ghi nhận được kịp thời và đảm bảo tính đúng đắn của các khoản chi phí phát sinh.

Từ đó quản lý được tài chính của đơn vị. Bên cạnh đó tính ra được chi phí bán hàng

và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kì để xác định Kết quả kinh doanh trong kì,

đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Về cơng tác quản lý hàng hóa: Cơng ty có sự quan tâm đúng mức tới chế độ

quản lý hàng hóa nhập kho cả về số lượng và chất lượng. Kho hàng hóa được bố trí

một cách khoa học hợp lý đảm bảo quản lý theo từng sản phẩm thuận tiện cho việc

xuất, nhập hàng ngày. Mặt khác công tác quản lý hàng hóa cũng được đánh giá caoSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội103Khoa Kế tốn – Kiểm tốnthơng qua việc xác định đúng đắn trách nhiệm của bảo vệ, thủ kho, kế tốn trong

cơng tác quản lý tránh hao hụt.

Nhìn chung, cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công

ty được tổ chức một cách khá linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà quản trị.

Từ đó các thông tin cần thiết được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơng tác

quản trị kinh doanh cũng như các cấp thẩm quyền. Sự phối hợp giữa phòng kế tốn

và các phòng ban được thực hiện một cách nhịp nhàng, ăn khớp... đảm bảo cho

công tác bán hàng được thơng suốt, góp phần giảm thiểu chi phí, tăng sức cạnh

tranh cho doanh nghiệp.

3.1.2 Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, thành tích mà cơng ty đạt được còn có những nhược

điểm trong cơng tác quản lý, cơng tác kế toán.

Thứ nhất, Về tổ chức bộ máy kế toán: Một số nhân viên phòng kế tốn còn

khá trẻ, chưa có nhiều kinh nhiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kế tốn và lĩnh vực có

liên quan. Thêm vào đó, khối lượng công việc lớn, tạo áp lực cho một số kế tốn

viên. Do vậy, đơi khi vấn đề này làm giảm hiệu quả cơng tác kế tốn.

Thứ hai, Về hệ thống tài khoản: Hiện nay công ty chưa mở tài khoản chi tiết

theo từng loại hàng hóa, thị trường, theo từng khách hàng nên khó khăn trong việc

quản lý chi tiết theo từng đối tượng.

Thứ ba, Về chứng từ sổ sách:

- Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty chưa hoàn thiện các chứng từ sổ

sách đi kèm mà thường để đến cuối tháng, quý... mới tập trung hoàn thiện dẫn tới

việc chứng từ có thể bị thất lạc dẫn đến sai sót trong việc hạch tốn.

- Cơng ty chưa mở sổ chi tiết doanh thu theo từng sản phẩm để tiện cho việc

theo dõi và thuận tiện hơn cho việc đưa ra những quyết định có nên tiếp tục kinh

doanh mặt hàng đó khơng

Thứ tư, Về xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng: Hiện nay kế

tốn cơng ty chỉ xác định kết quả kinh doanh chung cho tất cả các hàng hoá mà

chưa xác định được kết quả kinh doanh cho từng nhóm hàng, từng loại hàng, từng

đơn đặt hàng. Bởi vậy kết quả kinh doanh của cơng ty tuy có lãi nhưng khơng thể

đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, từng đơn hàng để từ đó cóSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội104Khoa Kế tốn – Kiểm tốnnhững chính sách về giá và xúc tiến bán hàng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản

xuất kinh doanh của cơng ty. Như vậy, kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán

hàng nhìn chung khơng đápứng được u cầu của cơng tác quản lý và có quyết định

chính xác cho các nhóm mặt hàng, đơn hàng nào kinh doanh có lãi.

Thứ năm, Tình hình theo dõi cơng nợ: Cơng ty có rất nhiều bạn hàng, những

khách hàng thanh toán ngayhay hàng loạt khách hàng thường xuyên, bạn hàng quen

thuộc thường đến nhận dịch vụ trước và thanh toán sau. Chính điều này đặt cho kế

tốn trách nhiệm nặng nề: Thường xuyên phải kiểm tra, theo dõi một lượng tài sản

khá lớn của mình nhưng vẫn còn đang trong quy trình thanh tốn. Đơi khi còn bị

các đối tác chiếm dụng vốn. Hiện nay cơng ty chưa lậpdự phòng các khoản phải thu

khó đòi, cơng ty cần xem xét để đưa ra quyết định có lập dự phòng khơng.

Thứ sáu, Về chính sách chiết khấu thương mại: Trong phương thức tiêu thụ

dịch vụ ở cơng ty chưa có một hình thức nào cụ thể nhằm động viên, khuyến khích

khách hàng mua hàng với số lượng lớn và cần sử dụng tài khoản chiết khấu thương

mại cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn hoặc mua nhiều lần. Như vậy sẽ

khuyến khích khách hàng mua với số lượng lớn làm tăng hiệu quả kinh doanh cho

công ty.

3.1.3 Phương hướng hồn thiện

Nhìn chung, cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công

ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á hiện nay đã và đang đáp

ứng được nhu cầu quản lý chi phí, phù hợp với chế độ kế tốn hiện hành và là công

cụ hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của nhà ban lãnh đạo.

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nước nhà trong những năm

qua, để có thể đứng vững trên thương trường và ngày càng phát triển bền vững, đòi

hỏi cơng ty phải khơng ngừng hồn thiện mình để phù hợp với sự biến động của

môi trường xung quanh và để phát triển tốt hơn nữa.

Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò

hết sức có ý nghĩa. Nhưng phải thực hiện thế nào thì đó là vấn đề mà mỗi bản thân

doanh nghiệp cần phải cân nhắc và suy nghĩ thấu đáo. Và cho dù muốn hoàn thiện

như thế nào đi chăng nữa cũng phải dựa trên một số các nguyên tắc sau:SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội105Khoa Kế tốn – Kiểm tốn- Thứ nhất, biện pháp hồn thiện phải phù hợp với các quy định về kế toán

hiện hành, trong đó chuẩn mực kế tốn Việt Nam và Chế độ tài chính giữ vai trò

định hướng vơ cùng quan trọng.

- Thứ hai, mặc dù lấy chuẩn mực làm cơ sở, nhưng việc vận dụng vào công

ty phải linh hoạt để phù hợp với đặc điểm thực tế tại cơng ty, khơng cứng nhắc, gò

bó theo chuẩn mực.

- Thứ ba, các biện pháp hồn thiện đưa ra phải có tính khả thi, đồng thời phải

mang lại được lợi ích cho doanh nghiệp. Hoàn thiện kế bán hàng và xác định kết

quả bán hàng phải đảm bảo cung cấp số liệu một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ

phục vụ cho công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh tế, tài chính.

3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn cung cấp dịch vụ và xác

định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa

Đông Nam Á

Qua phần nhận xét trên, ta có thể thấy được thực trạng cơng tác kế toán cung

cấp dịch vụ và xác định kết quảkinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và sản

xuất nhôm nhựa Đông Nam Á. Bên cạnh những thành quả đạt được cơng ty cũng

còn những mặt hạn chế đòi hỏi có sự quan tâm nghiên cứu nhằm đưa ra các phương

pháp hạch tốn có hiệu quả hơn.

Để hồn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại

công ty trên cơ sở thực trạng đã chỉ ra, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng

góp như sau:

- Giải pháp 1: Hồn thiện về tổ chức bộ máy kế toán

Để tránh những rủi ro khơng đáng có xảy ra do ngun nhân từ nguồn nhân

lực kế tốn, cơng ty nên xem xét tuyển thêm người khi có nhu cầu muốn mở rộng

sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tách bạch giữa nhiệm vụ Thủ quỹ và Thu kho mà

hiện tại đang do 1 người đảm nhiệm. Ý kiến đề xuất đưa ra là cơng ty có thể tuyển

thêm 1 người hoặc ln chuyển nhân viên từ phòng “Mua hàng” sang đảm nhiệm vị

trí Thủ kho. Việc bổ sung Thủ kho ngồi mục đích bất kiêm nhiệm trong kế tốn

còn đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đúng đắn trong quản lý kho và Quỹ. Tránh

trường hợp kho không được quản lý và sắp xếp hợp lý, gây ra lãng phí về thời gian

và những rủi ro khơng đáng có.

- Giải pháp 2: Hồn thiện về tài khoản sử dụng

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội106Khoa Kế tốn – Kiểm tốnĐể thuận tiện cho cơng tác quản lý và hạch tốn thì công ty nên mở chi tiết

một số tài khoản để thuận tiện cho việc ghi chép và hạch tốn, cơng ty nên sử dụng

sổ chi tiết hàng hóa.

- Về TK hàng hóa:

TK 15611 Ke góc

TK 15612 Đố động đố giả

TK 15613 Ngang béo

TK 15614 Sập gài chân 21

- Về TK Chi phí

TK 64211 chi phí nhân cơng

TK 64212 chi phí cơng cụ dụng cụ

TK 6423 chi phí mua ngồi …

- Về TK giá vốn

TK 63211 Giá vốn hàng bán

TK 63212 Giá vốn cung cấp dịch vụSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội107Khoa Kế tốn – Kiểm tốnDưới đây là một số mẫu sổ chi tiết mà công ty nên áp dụng :

Bảng 3.1: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mẫu số S07-DNN

Nhôm nhựa Đông Nam Á(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-16/2 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận BTC ngày 26/8/2016)

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG

Tháng….. năm….

Tài khoản 51111

Tên hàng hóa: Ke góc..

Đơn vị tính: đồng

Ngày

thángChứng từ

Số

hiệuDiễn

giảiSố lượngNgày thángSố tiền

Đơn giáThành tiềnTổng cộng

Ngày …tháng…năm….

Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với các sổ về chi phí: Doanh nghiệp nên mở sổ theo dõi chi tiếtSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội108Khoa Kế tốn – Kiểm tốnMẫu sổ chi phí nhân cơng:

Bảng 3.2: Sổ chi phí nhân cơng

Đơn vị: ….Mẫu số S18-DNNĐịa chỉ: …(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016)

SỔ CHI PHÍ BÁN HÀNGTài khoản : 64211

Chi phí nhân cơng

Ngày Chứng từDiễn giảiTKthángđốighiứngGhi nợ TKsổ

SốNgàyTổnghiệuthángsốChia ratiền

Cộng số PS trong kỳ

Ghi có TK…

Số dư cuối kỳ

Ngày… tháng… năm….

Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội109Khoa Kế toán – Kiểm toánBảng 3.3: Sổ chi tiết giá vốn

Đơn vị: ….Mẫu số S18-DNNĐịa chỉ: …(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016)

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐNTháng….. năm….

Tài khoản 63212

Giá vốn cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính: đồng

Ngày

thángChứng từ

Số

hiệuDiễn

giảiSố lượngNgày thángSố tiền

Đơn giáThành tiềnTổng cộng

Ngày …tháng…năm….

Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)- Giải pháp 3: Hoàn thiện về chứng từ sổ sách: Khi nghiệp vụ kinh tế phát

sinh cơng ty nên hồn thiện các chứng từ sổ sách đi kèm để hoàn thiện trong việc

hạch tốn.

- Giải pháp 4: Hồn thiện tình hình theo dõi công nợ: Công ty cần xem

xét để đưa ra quyết định có lập dự phòng khơng.

- Giải pháp 5: Áp dụng chiết khấu thương mại

Như đã nêu trên, Cơng ty chưa có chế độ chiết khấu thương mại cho những

khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Do vậy công ty cần nên áp dụng chiết khấu

thương mại mới những khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

Trường hợp mua hàng với số lượng lớn được hưởng triết khấu thương mại,

thực hiện bớt giá trực tiếp trên hóa đơn mua hàng thì khỏan chiết khấu này khơngSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội110Khoa Kế tốn – Kiểm toánghi nhận vào tài khoản 511. Doanh thu bán hàng đã phản ánh theo giá đã trừ chiết

khấu thương mại. Trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ % chiết khấu hoặc số tiền

được giảm giá bán chưa có thuế GTGT (Theo giá đã giảm) tổng tiền thanh toán đã

có thuế GTGT.

Trường hợp mua hàng nhiều lần mới đạt khối lượng hàng mua được hưởng

triết khấu thì sẽ được ghi giảm trừ vào Hóa Đơn GTGT lần cuối. Nếu khách hàng

không tiếp tục mua hàng hoặc số tiền khách được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng

được ghi trên hóa đơn mua hàng lần cuối cùng thì sẽ chi tiền chiết khấu thương mại

cho người mua. Khoản tiền chiết khấu này được hạch toán vào tài khoản

511(CKTM)

Để hạch toán các khoản Chiết khấu thương mại, kế toán sử dụng tài khoản 511

Số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kì, kế tốn ghi:

Nợ TK 511: CKTM khách hàng được hưởng

Nợ TK 3331: Thuế GTGT tương ứng với số CKTM cho khách hàng

Có TK 131: Trừ vào số tiền khách hàng còn nợ

Có TK 111,112: Trả bằng tiền

Cuối tháng, sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển số liệu sang tài khoản

911 “ Xác định kết quả kinh doanh”

3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp

3.3.1 Về phía Nhà nước

Để những giải pháp nên trên có điều kiện đi vào thực tiễn và hỗ trợ hồn thiện

cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty, điều kiện cần

thiết và tiên quyết phải kể đến vai trò của các nhà quản lý. Các cấp quản lý, đặc biệt

là Bộ tài chính cần có những văn bản hướng dẫn chi tiết, những Thông tư, Nghị

định hợp lý tạo điều kiện thuận lợi, có một hành lang pháp lí thơng thống mà chặt

chẽ, nghiêm khắc mà thuận tiện để doanh nghiệp và người làm kế tốn có thể dễ

dàng tiếp cận với các quy tắc, chuẩn mực kế tốn nói chung và các giải pháp hồn

thiện kế tốn bán hàng nói riêng. Việc quản lý của Nhà nước và các cơ quan Bộ có

thật sự hợp lý hay khơng sẽ thúc đẩy việc hồn thiện và từng bước nâng cao q

trình hạch tốn kế toán trong mỗi doanh nghiệp. Điều quan trọng là không để xảy ra

sự chồng chéo nhau giữa các văn bản Luật và các quy định của Nhà nước. Có như

thế những giải pháp mới có thể đi vào thực tiễn.

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội111Khoa Kế tốn – Kiểm tốn3.3.2 Về phía Cơng ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông

Nam Á

Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á phát triển

bền vững chính là mục đích của các biện pháp hồn thiện kế tốn bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh đã nêu ở trên. Vì thế, để đưa những giải pháp kể trên vào

thực tế hoạt động kế tốn, bản thân lãnh đạo cơng ty phải có những nhìn nhận đúng

đắn, phải nắm rõ được ưu nhược điểm của mình, từ đó tiếp thu những ý kiến, giải

pháp thích hợp với đặc điểm của cơng ty.

3.3.3 Về phía bản thân kế tốn viên

Kế tốn viên là những người trực tiếp hạch tốn doanh thu, chi phí và xác định

kết quả bán hàng tại cơng ty. Để hồn thiện cơng tác kế tốn này, người kế tốn viên

phải là người nắm rõ và từng bước thực hiện các giải pháp đề ra, đưa những giải

pháp này vào thực tế và ngày càng hồn thiện những giải pháp đó. Bởi vậy đội ngũ

kế tốn phải có kiến thức, hiểu biết nhất định, có khả năng làm việc, tay nghề cao,

có đủ năng lực và kinh nghiệm để lĩnh hội và áp dụng các giải pháp cũng như

những chuẩn mực kế toán mới liên quan. Đây là bộ phận quan trọng quyết định trực

tiếp sự thành bại của bất cứ một chủ trương, chế độ nào đối với kế toán DN nói

chung và kế tốn bán hàng, xác định kết quả bán hàng nói riêng. Người làm kế tốn

phải có đủ năng lực và đạo đức nghề nghiệp, có như vậy cơng tác kế tốn mới có

thể hồn thiện.

Nói tóm lại, để những giải pháp trên đi vào thực tế khơng phải là vấn đề đơn

giản, có thể giải quyết ngày một ngày hai. Đây là cả một quá trình kết hợp giữa Nhà

nước, các cấp quản lý và bản thân những người kế toán trực tiếp làm việc trong DN

với những điều kiện nhất định. Hi vọng rằng trong tương lai không xa, Công ty

TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á sẽ đưa ra được những

quyết định và lựa chọn phương hướng đúng đắn, hoàn thiện được cơng tác kế tốn

bán hàng và xác định kết quả bán hàng của mình, là bước đệm vững chắc cho sự

phát triển bền vững của công ty ngày càng vươn xa hơn trong lĩnh vực kinh doanh

sản phẩm nhơm.TĨM TẮT CHƯƠNG 3SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế tốn 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHÔM NHỰA ĐÔNG NAM Á

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×